De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking 32: Dit is de dag Opwekking 392: Mijn Jezus, ik hou van U

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking 32: Dit is de dag Opwekking 392: Mijn Jezus, ik hou van U"— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking 32: Dit is de dag Opwekking 392: Mijn Jezus, ik hou van U
Zondag 12 augustus 2012 Opwekking 32: Dit is de dag Opwekking 392: Mijn Jezus, ik hou van U Evang.Liedb. 452: Jezus is De Goede Herder Gezang 62: 1, 2 en 3  Psalm 119 : 12 en 13 Opwekking 125 ”Heer ik kom tot U” Evang Liedbundel 445 Psalm 68 : 7 Gezang 95 Matt. 17 : 14 t/m 21 

2 Welkom in deze ochtenddienst Voorganger: Egge Groenewold
Ouderling: Wouter Roorda Organist: ??? Intro

3 Welkom en mededelingen

4 die de Heer ons geeft. (2x) Weest daarom blij (2x)
1. Dit is de dag Dit is de dag, (2x) die de Heer ons geeft. (2x) Weest daarom blij (2x) en zingt verheugd. (2x) Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd. die de Heer ons geeft.

5 maar nooit zoveel als nu.
2. Mijn Jezus, ik houd van U Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

6 Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

7 Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U, 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

8 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor U, in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U, 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu.

9 Jezus is de goede herder
Jezus, Hij is overal. Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

10 Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent.

11 Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal. Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

12 En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet, denk dan aan de Goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.

13 Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal. Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

14 Stil gebed, votum en groet

15 Gezang 62 : 1, 2, 3 Wie oren om te horen heeft, hore naar de wet die God hem geeft: gij zult geen vreemde goden, maar Mij alleen belijden voortaan. Hoor, IsraÎl, mijn geboden.

16 Gezang 62 : 1, 2 ,3 . Bemint uw Heer te allen tijd, dient Hem met alles wat gij zijt, aanbidt Hem in uw daden. Dit is het eerste en grote gebod, de wil van God, uw Vader.

17 Gezang 62 : 1, 2, 3. Biedt uw naaste de helpende hand, spijzigt de armen in uw land, een woning wilt hen geven. Het tweede gebod is het eerste gelijk; doet dit, en gij zult leven.

18 Leefregels

19 Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
Psalm 119 : 12, 13 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.

20 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
Psalm 119 : 12, 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

21 Genadeverkondiging

22 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu,
Opwekking 125 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

23 Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

24 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

25 Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

26 Gebed

27 We lezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling Matheus 17 : 14 - 21

28 Matteus 17 : 14-21 14 Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel 15 en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. 16 Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’

29 17 Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.’ 18 Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen.

30 19 Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe
19 Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 20 Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

31 Ik zag een kuikentje Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels, waar het veilig zat tegen regen, tegen zonneschijn. Heer, zo wil ik bij U zijn.

32 In de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen, in de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, o Heer.

33 U bent mijn toevlucht, U bent mijn sterkte, U bent mijn schuilplaats, U, o Heer.

34 In de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen, in de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, o Heer.

35 Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat onder haar vleugels waar het veilig zat. Zoals een kuikentje, klein en teer, wil ik schuilen, o Heer.

36 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Ook daar zal worden stilgestaan bij het thema Zending

37 Verkondiging ``Ons Probleem?”

38 Gezang 68 : 7 God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. (…)

39 (…) Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de HERE Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

40 Gebeden

41 De kinderen komen terug uit de bijbelklas De collecten zijn vandaag voor: 1. De schipperspredikant (Geestelijke verzorging varenden) 2. Kerk

42 Gezang 95 : 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

43 Zegen

44 Vanmiddag om 17 uur gezamenlijke dienst met
ds. Marc Janssens in de Jeruzalemkerk

45


Download ppt "Opwekking 32: Dit is de dag Opwekking 392: Mijn Jezus, ik hou van U"

Verwante presentaties


Ads door Google