De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheersing of overheersing van de personele lasten VO-raad regio Amsterdam 11 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheersing of overheersing van de personele lasten VO-raad regio Amsterdam 11 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Beheersing of overheersing van de personele lasten VO-raad regio Amsterdam 11 april 2013

2 Even voorstellen Math van Loo Kim Höppener Bart Jeukendrup Presentatie is na te lezen op: www.vanlooenpartners.nl.

3 Haalt het voorgezet onderwijs 2020?

4 presentatie 1.Waar hebben we als scholen financieel gezien last van, van welke maatregelen in het bijzonder? 2.Wat zien we als we van scholen de meerjaren financiële planning doorrekenen? (Cock Raaijmakers) 3.Wat is aan negatieve scenario’s te doen, hoe maak je personele lasten weer beheersbaar?

5 In deze presentatie: 1.Twee cases uitgewerkt 2.Uitgangspunt: de financiële opgave voor de scholen verandert niet. Wat dan? 3.HRM-kader 4.Voorbeelden van interventies: 1.Functiedifferentiatie 2.Onderwijsconcept 5.Discussie: de koers.

6 genoemde oorzaken kostenverhoging personeel 1.Functiemix en andere cao- ontwikkelingen 2.Verhoging van de AOW-leeftijd 3.BAPO-kosten explosief gestegen (1,7% >> ca. 3,5%) 4.BTW van 19 naar 21% 5.1. > 4. Geen compensatie voor de gestegen prijzen in de BSM

7 genoemde oorzaken kostenverhoging personeel 5. Verhoging van de ABP-premie met slechts een beperkte compensatie 6. De efficiencykorting (= taakstelling Lenteakkoord) 7. Terugvorderen kasschuif terwijl was afgesproken dat dit zou gebeuren bij een ophoging g.p.l 8. stijging sociale premies (gedeeltelijk gecompenseerd)

8 genoemde oorzaken kostenverhoging personeel 10. Het afschaffen van het reiskostenforfait 11. Het vervallen van de premiekorting voor het in dienst houden van oudere werknemers (kan oplopen tot 0,5% van de totale kosten van de school).

9 aanpak 1.Planning en control op orde 2.Bezuiniging vaststellen 3.Bezuiniging verantwoord doorvoeren

10 Kernonderdelen planning & control 1.Meerjarig schoolbeleid 2.Kadernota 3.Schoolbegroting, balans, exploitatie 4.Formatieplan

11 casus 1: personele gegevens WEERGAVE INZET FTE'Sschooljaar 2007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013 1.Directie en management9,29,78,26,817,318,0 2.Onderwijzend personeel156,7153,8159,8161,8146,2137,3 3.Onderwijs ondersteunend pers.42,942,446,046,445,348,1 totaal208,8205,9214,0215,0208,8203,4 4.Aantal lesuren volgens rooster3057,03016,03054,02933,02956,02857,0 5.Aantal personeelsleden265267273283279259 schooljaar 2007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013 A.Management ratio4,4%4,7%3,8%3,2%8,3%8,8% B.OP-ratio75,0%74,7% 75,3%70,0%67,5% C.OOP-ratio20,5%20,6%21,5%21,6%21,7%23,6% D.Lesurenbelastingsratio78,0%78,4%76,4%72,5%80,9%80,0% E.Gemiddelde aanstellingsomvang0,790,770,780,760,750,79

12 Lesurenbelasting

13 Personele gegevens – casus 2

14 Inzet personeel – casus 2

15 Meerjarenraming – ongewijzigd beleid casus 2

16 Verloop exploitatie en weerstand – casus 2

17 Conclusies ongewijzigd beleid alle cases 1.Tekort schoolexploitatie 2.Cash-flow ongeveer 4% 3.Geen ruimte nieuw beleid

18 Gewijzigd beleid – casus 2 Uitgangspunten: 1.Risicoanalyse: gemiddeld risicoprofiel 2.Gewenst weerstandsvermogen: 10 - 15% 3. Personele lasten: na 2013 jaarlijks proportioneel -/-2,0%

19 Zal leiden tot: 1.Sluitende exploitatie vanaf 2014 2.Beperken personele component 3.Mogelijkheid groei materiële lasten 4.Groei weerstandsvermogen 5.Ruimte nieuw beleid

20 Meerjarige exploitatie – gewijzigd beleid casus 2

21 Schets financiële kader – casus 2

22 Aanbod Cock Raaijmakers en Math van Loo Een workshop: meerjarige doorrekening en noodzakelijke aanpassing vaststellen - eigen cijfermateriaal opnemen in analysemodel -tijdens: interpreteren en plan opstellen m.b.t. Financiën en HRM -achteraf: feedback op het plan. -datum en locatie: nader te bepalen.

23 Kritische succesfactoren 1.Systematische planning & control 2.Aandacht voor de controllersfunctie 3.Naar een andere leiderschapscultuur?

24 Hoe? 1. Aandacht voor onderwijskundige keuzes 2. Aandacht voor organisatorische keuzes 3. Aandacht voor keuzes rond taakbeleid

25 personele consequenties van financiële beheersing In de eerste beschreven casus: 1.strategisch HRM 2.leiderschap 3.functie- en taakbeleid 4.verzuimbeleid 5.competentiemanagement

26 26 Het kader: organisatie-“trends” in het onderwijs deregulering resultaatverantwoordelijkheid afbakening verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden dieper in de school verandertrajecten sturen op competenties. 8-7-2014

27 27 “Strolling schools” moving:effective, moving in a chosen direction cruising: effective, but declining struggling: ineffective, but improvingsinking: ineffective, declining, failing 8-7-2014

28 28 Aanpak IPB organisatie- profiel Professionaliserings- beleid Loopbaanbeleid belastbaarheidsbeleid Arbeidsvoorwaarden- beleid ARBO beleid personeels- profielen Resultaat- gesprekken op basis van competenties 8-7-2014

29 strategisch personeelsbeleid –vergde een visie op leren en op leerlingen vanuit trendanalyse m.b.v. de doelgroep Differentiatie ICT Uitdaging Verantwoordelijkheid. –werd: een vertaling naar onderwijsconcept, profileringskeuzen, vereisten aan personeel en organisatie, (investering-)begroting en formatie.

30 Concreet, in dit geval 70/40-minutenrooster Laptopklassen Flipping-the-classroom Exact, Internationaal+Clill, Dans IB-ers Schoolpsycholoog.

31 kritische succesfactoren in strategisch HRM 1.input leerlingen en ouders 2.analyses van resultaten (onderwijs, leerlingenaantallen en financiële toekomst) 3.resultaatverantwoordelijk leiderschap op alle niveaus, contracteren, bijvoorbeeld: sectieleiders 4.projectmatige aanpak van verbeteringen en vernieuwingen 5.ondernemerschap 6.competentiemanagement.

32 32 competentieanalyse leerbaarheid hoog laag belang laag kennis vaardigheden professionele houding hoog 8-7-2014

33 5 essentiële vragen m.b.t. HRM en IPB 1. Hoe weet ik welke HR-instrumenten in mijn organisatie ontwikkeld, c.q. in de praktijk toegepast worden? 2. Welke categorieën HR-instrumenten onderscheid ik en op welke categorie ligt de nadruk? 3. Hoe signaleer ik de mogelijkheden die HR-instrumenten bieden en welke mogelijkheden vind ik relevant voor mijn organisatie op dit moment (in de huidige ontwikkelfase)? 4. Hoe organiseer ik een IPB-gesprekscyclus die past bij mijn organisatie? 5. Welke risico’s en valkuilen zie ik in de ontwikkeling van mijn organisatie waar het gaat om de toepassing van HR- instrumenten? 8-7-201433

34 34 HRM-instrumenten 1.Planning en sturing van personeelsstromen 2.Werving en selectie 3.Introductie en coaching nieuwe medewerkers 4.Functiewaardering 5.Beoordelen 6.Belonen 7.Leidinggeven en coachen 8.Opleiden en leren 9.loopbaanmanagement 10.Employabilitiy 11.Management development 12.Verzuim- en Arbobeleid en verbeteringen van kwaliteit van arbeid en organisatie 13.Arbeidsverhoudingen 14.Competentiemanagement 15.Doelgroepenbeleid 16.Leeftijdsbewust personeelsbeleid. 8-7-2014

35 358-7-2014

36 Nieuwe rollen voor docenten (Materiedeskundige) Leercoach Arrangeur leerlijnen Studieloopbaanbegeleider Onderzoeker Assessor Accountmanager Praktijkbeoordelaar >> nieuwe professionaliteit 8-7-201436

37 Conclusie: wat is nodig om te beheersen? 1.Systematische planning & control 2.Aandacht voor de controllersfunctie 3.Naar een andere leiderschapscultuur? 4.Strategisch HRM-beleid 5.Competentiemanagement en 6.Gesprekscyclus consequent en systematisch t/m beoordelingen

38 Cadeautje Van Loo en Partners De “app’ voor lesbezoeken: - Digitale beoordeling lessen - Indicatoren van de inspectie + eigen indicatoren -aanklikken, opmerkingen plaatsten, uitleg vragen -Direct na afloop van de les te versturen als PDF.


Download ppt "Beheersing of overheersing van de personele lasten VO-raad regio Amsterdam 11 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google