De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afbakening kleinstedelijke gebieden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afbakening kleinstedelijke gebieden"— Transcript van de presentatie:

1 Afbakening kleinstedelijke gebieden
TIENEN, woensdag 5 november, GECORO Inleiding Door presentatie lopen (Stephan) Discussie (moderatie door Tom Lagast)

2 Agenda Afbakenen: Wat is het? Hoe gebeurt het?
Krachtlijnen ‘nota stedelijk gebiedbeleid’ Vragen en suggesties Volgende stappen

3 Afbakenen, meer dan een lijn
Visie provinciaal ruimtelijk structuurplan Stedelijk gebied: wonen, economie, cultuur, andere stedelijke functies,… Open ruimtegebied: landbouw, natuur en bos Afbakenen is een grens trekken rond de stad een visie op de ontwikkelingen in de stad: groei, concentratie, verdichting, kwaliteit, vernieuwing een visie + een actieprogramma + strategische projecten

4 Afbakenen in 3 stappen Visievorming: bijna afgerond
Oriëntatiefase september 2007 Deelonderzoeken december 2007 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur februari 2008 Voorstel stedelijk gebiedbeleid augustus 2008 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (= PRUP) met milieueffectenrapport (= MER) met ruimtelijk veiligheidsrapport (= RVR) Masterplan met actieprogramma begroting per actie

5 Agenda Afbakenen: Wat is het? Hoe gebeurt het?
Krachtlijnen ‘nota stedelijk gebiedbeleid’ Vragen en suggesties Volgende stappen

6 nota stedelijk gebiedbeleid structuur document

7 nota stedelijk gebiedbeleid Hypothese gewenste ruimtelijke structuur
Positionering stedelijke netwerkstructuur

8 Tienen

9 nota stedelijk gebiedbeleid Visie en krachtlijnen
Tienen Concepten : Compacte stad in ongeschonden landschap Getevallei drager netwerk stedelijke groene ruimtes Tienen als hart van de regio Groene boulevard aansturend element stedelijke functies Zuidelijke activiteitenstrip als economische ader Stationsomgeving ontwikkelingspool voor intensieve functies gedifferentieerd woonaabod creëren

10 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen Gewenste woon- en leefstructuur Bijkomende behoefte van 1083 woningen tot 2017 Aansnijden woongebieden Binnengebieden, kavels langs uitgeruste weg, verkavelingen afwerken Strategische woonprojecten Arena-project: ongeveer 125 appartementen (voornamelijk jonge alleenstaanden, tweepersoonhuishoudens, ouderen) Anemonenlaan: ongeveer 180 woningen (gedifferentieerd woonaanbod) Zorgwijk Zusters Passionisten: ongeveer 10 tot 20 serviceflats, 50 sociale woningen Lyceum-ziekenhuissite: ongeveer 50 woningen (met daarbij complex programma ziekenhuiscampus, hotel, atheneum, winkels, parking) Omzetten van potentiële gebieden naar woongebied Beperkt aansnijden van woonuitbreidingsgebieden Duidelijke fasering

11 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen Gewenste woon- en leefstructuur Woondifferentiatie en verdichting Locatie voor woonwagenbewoners Groene vingers noordelijke WUG

12 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen Gewenste ruimtelijk-economische structuur situatie bedrijvigheid : bestaande bedrijvigheid volgens gewestplan 324 ha waarvan 19ha niet realiseerbaar periode : inname 64ha (+/- 8 ha per jaar) inbreiding en verdichting Boschsite - terug op de markt brengen van terreinen (o.a. Researchpark Tienen ism. KU Leuven) reconversie stationsomgeving Tienen taakstelling RSVB : 75 ha

13 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen potentiële zoekzones bedrijvigheid 1. zoekzone E40 2. zoekzone Bost 3. zoekzone Hakendover 4. Zoekzone Soldatenveld 4 3 2 1

14 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen evaluatie zoekzones bedrijvigheid zoekzone Hakendover : niet haalbaar (paardenprocessie) Bost : onderzoek naar relatie t.o.v. woonkern / vliegveld / ... E40 : open ruimte / herbevestiging agrarisch gebied Soldatenveld : grote haalbaarheid >< herbevestiging agrarisch gebied

15 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Inrichtingsschets zoekzone Bost Bost Wulmersum

16 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Inrichtingsschets zoekzone E40

17 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Inrichtingsschets zoekzone Soldatenveld

18 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen Synthesescenario voor bedrijvigheid bijkomende bedrijventerreinen Bost 26,6 ha Soldatenveld 22,2 ha E 40 38,2 ha Totaal (bruto) 86,0 ha

19 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen Gewenste ruimtelijk-economische structuur Historische binnenstad : kernwinkelgebied Clusteren van grootschalige detailhandel : Leuvenseslaan en omgeving station

20 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen Gewenste recreatieve en groenstructuur Vallei van de Gete als stedelijk groengebied Stedelijk natuurgebied Aardgat Menebeek als verbindende ecologische infrastructuur Vianderdomein en Houtemveld als groene recreatieve polen Vliegveld Goetsenhoven: landschappelijk-recreatieve pool Groene verbinding via spoorbermen Vesten als groene verbindende boulevard

21 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren
Tienen Herprofilering vesten Doortrekken ring tussen N3 en Oplintersesteenweg Behoud gewestplantracé noordelijke ring: verder onderzoek Uitbouw stationsomgeving als multimodaal knooppunt : betere auto-ontsluiting Realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Gewenste verkeersstructuur

22 nota stedelijk gebiedbeleid Hypothese gewenste ruimtelijke structuur
Tienen

23 nota stedelijk gebiedbeleid Voorstel van afbakening
Tienen

24 nota stedelijk gebiedbeleid Voorstel op te maken provinciale RUP's
Tienen

25 Agenda Afbakenen: Wat is het? Hoe gebeurt het? Krachtlijnen ‘nota stedelijk gebiedbeleid’ Volgende stappen

26 Afbakenen in 3 stappen Visievorming: bijna afgerond
Oriëntatiefase september 2007 Deelonderzoeken december 2007 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur februari 2008 Voorstel stedelijk gebiedbeleid augustus 2008 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (= PRUP) met milieueffectenrapport (= MER) met ruimtelijk veiligheidsrapport (= RVR) Masterplan met actieprogramma begroting per actie

27 Afbakenen in 3 stappen Visievorming: bijna afgerond
Oriëntatiefase september 2007 Deelonderzoeken december 2007 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur februari 2008 Voorstel stedelijk gebiedbeleid augustus 2008 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (= PRUP) met milieueffectenrapport (= MER) eerste fase: nota voor publieke consultatie met ruimtelijk veiligheidsrapport (= RVR) Masterplan met actieprogramma begroting per actie

28 Stap 2: voorbereiding provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
milieueffectenrapport (= MER) Wat is de impact, het effect van de geplande provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen? Welke is de beste keuze/locatie voor een actie of project? Twee mogelijke procedures Milieuscreening bij weinig impact Plan-MER bij grote impact Milieuscreening voor deelRUP Breisemveld deelRUP kleinhandelszone Leuvenselaan

29 Stap 2: voorbereiding provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
milieueffectenrapport (= MER) Plan-MER voor deelRUP bedrijventerrein E40 deelRUP bedrijventerrein Bost (+ recreatiezone) deelRUP uitbreiding Soldatenveld (+ oostelijke ring) Openbaar onderzoek van xx tot xx november 2008 rond de nota voor publieke consultatie: opsomming van te onderzoeken elementen, effecten, alternatieven, locaties…

30 Nota voor publieke consultatie (MER)
Meer informatie? U vindt de nota van xx november tot xx november terug op: ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis ter inzage in het provinciehuis

31 Nota voor publieke consultatie (MER)
Hebt u suggesties die deze nota vervolledigen? Alternatieven, andere locaties Effecten (geluid, geur, gevolgen op fauna en flora,…) Andere aandachtspunten of gebieden in de omgeving met een specifiek belang? De nota voor publieke consultatie gaat enkel over de impact van de geplande provinciale uitvoeringsplannen en dus niet over andere acties!


Download ppt "Afbakening kleinstedelijke gebieden"

Verwante presentaties


Ads door Google