De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale stad in ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale stad in ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale stad in ontwikkeling
Presentatie titel Sociale stad in ontwikkeling Raadsinformatieavond 18 juni Kadernota Meedoen naar Vermogen Kadernota Zorg voor Jeugd 04/04/2017 1 1

2 Intro Decentralisaties aangrijpen voor fundamentele verandering
Presentatie titel Intro Decentralisaties aangrijpen voor fundamentele verandering Kanteling: eigen kracht en regie Minder versnippering Er eerder bij zijn => minder zwaar ingrijpen Ingrijpende omslag in denken en doen Lerend veranderen, stap voor stap Samen met burgers en maatschappelijke instellingen Kadernota’s “Meedoen naar Vermogen” en “Zorg voor Jeugd” Leidende principes Utrechts model Koers en richting => uitvoeringsplannen en inkoop.

3 Cliënt Klant centraal, maar geen regie…
Belangenbehartigers Familie en vrienden Lapso Altrecht Talent Bureau dagloon Atelier Spat Dagbesteding Bewonerscommissie Reclassering Wolvenplein Forensisch Buurtbewoners Buurtcentra De Nieuwe Jutter Middenstand Buurt/omgeving Zorgverzekering Politie en justitie Wijkagent Huisarts/apotheek Apotheek Pruimakers Groepspraktijk de Greef Van de Hoevekliniek Agis Mantelzorg en vrijwilligers Voedselbank Kerk Pastoraal medewerker MO/OGGZ Tussenvoorziening SGB Stichting VieJa Stichting exodus Tussenvoorziening Aveant Thuiszorg Werk en opleiding GGZ Altrecht PsyQ Centrum Malibaan Altrecht FACT Altrecht ACT Altrecht De Es SBWU/RIBW Woningbouw Portaal SSH Mitros Bo-Ex Gemeente Wethouder RiDi DMO GG&GD Utrecht Wijkbureau Zuidwest WWO Doenja Dienstverlening Cliënt Abrona Klant centraal, maar geen regie… Versnippering van alle vormen van hulp Doenja Dienstverlening OMW

4 Waar gaat het over? Meedoen naar Vermogen Vernieuwend Welzijn
Decentralisatie AWBZ begeleiding, persoonlijke verzorging Maatschappelijke Opvang Participatie/activering Armoedebeleid,schuldhulp-verlening Individuele voorzieningen Mantelzorg, vrijwilligerswerk Zorg voor Jeugd Centra voor Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg Jongerenwerk Voorscholen en onderwijs Opvoedingsondersteuning, jeugdhulp Jeugd GGZ, Jeugd LvB Jeugdbescherming Gesloten Jeugdzorg Jeugdreclassering …… Brede scope, uit de kokers, integrale aanpak

5 De transitie in cijfers
Meedoen naar Vermogen Zorg voor Jeugd kinderen 0-18 Begeleiding: 2835 cliënten Ca. 11% doet beroep op huidige individuele voorzieningen Persoonlijke verzorging: 1974 cliënten Ruim 200 interventies in Utrecht PGB: 780 cliënten Totaal ruim 5000 cliënten vanuit de AWBZ Huidige budgetten Jeugdzorg: * Jeugbescherming- en reclassering: ca. 10% * Geloten Jeugdzorg-plus: 5% * Jeugdhulp (m.n. ambulant): 30% 04/04/2017

6 Meedoen naar Vermogen NB. Beginnen met noemen van sterke maatschappij. Ook inwoners die het tijdelijk niet redden. Ondersteuning georganiseerd langs drie lijnen: Ondersteunen zelforganiserend vermogen Basiszorg Aanvullende zorg Wat onderscheid drie sporen van elkaar? Verbinding en samenhang is essentieel. 6

7 Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs: twee kanten van dezelfde medaille
Verbinding bestuurlijk, beleidsmatig én in de praktijk! (PO, VO, nieuwe pilot met buurtteam en MBO)

8 Leidende principes: toetssteen voor handelen
Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid zijn vanzelfsprekend Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen Normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden Het gezin in het dagelijks leven is uitgangspunt Hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant De inhoud staat centraal, niet het systeem Eenvoudiger systeem De veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens

9 Buurtteams spil van de transformatie
Generalistische werkwijze gericht op versterken eigen kracht Dichtbij en snel aanwezig Coördineren én doen Buurtteam, tenzij…. Nieuw voor oud Eén huishouden, één buurtteam aanwezig op logische vindplaatsen (bv. huisarts, school) de vrager staat centraal: één aanspreekpunt taakverdeling wordt ‘achter de schermen’ opgelost buurtteams helpen elkaar

10 Na 1 jaar: op de goede weg Meedoen naar Vermogen Zorg voor Jeugd

11 Zorg voor jeugd Jeugdwet: alle taken richting gemeente, ook bijv.:
Presentatie titel Zorg voor jeugd Jeugdwet: alle taken richting gemeente, ook bijv.: Jeugd – GGZ Residentiële zorg Pleegzorg Buurtteam J&G: gezinswerkers eenvoudige en complexe problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling groot deel huidige jeugdzorg ook gedragsdeskundigheid Nieuw voor oud onderdelen Bureau Jeugdzorg, deel ambulante jeugdzorg, functies van JAT, schoolmaatschappelijk werk, multiproblem aanpak, Yes 030, eenvoudige behandeling GGZ Veiligheid van het kind staat VOOROP Ingrijpen als veiligheid in geding is Indien nodig: consultatie en inzet SAVE teams Begeleiding buurtteam loopt bij gedwongen maatregel door Voorkomt

12 Wat doen Buurtteams J&G niet?
Presentatie titel Wat doen Buurtteams J&G niet? Pleegzorg Residentiële hulpverlening Crisishulp Praktische begeleiding Meer specialistische behandeling …………. Aanvullende zorg stad/regio bovenregionaal landelijk 04/04/2017

13 Meedoen naar Vermogen Wettelijk kader : nieuwe ‘WMO’
Buurtteams Sociaal van info en hulp bij enkelvoudige vragen t/m generalistische woonbegeleiding, multiproblematiek. tijdelijke begeleiding, vinger aan de pols en structurele begeleiding Meerwaarde samenwerking Huisartsen*, W&I, Politie, Woningcorporaties Nieuw voor Oud I&C (maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Ouderenadviseurs, Budgetbegeleiding) 85% van de Woonbegeleiding Begeleiding als onderdeel van aanpak Woonoverlast, Voorkom Huisuitzetting en Woonhygienische problematiek Participatiecoaching, (delen) activeringstrajecten

14 Wat doen buurtteams Sociaal niet?
Lijfgebonden zorg (PV) en Hulp bij Huishouding (wel basiszorg) Aanvullende zorg: Acute crisisopvang Begeleiding zorgmijders Begeleiding mensen zonder postcode Schuldenregeling, budgetbeheer, bewindvoering …. 04/04/2017

15 Vervolgstappen Op-wachten nieuwe wetgeving en verdeelmodel(len)
Buurtteams Gefaseerde uitbreiding vanaf dit najaar. Uitvoeringsplannen : Inhoudelijke invulling per spoor Randvoorwaarden * sturing op maatschappelijke effecten * financiën en inkoop * informatievoorziening * samenwerking in de regio. Specifiek voor Zorg voor Jeugd Transitiearrangementen voor 31 oktober 2013


Download ppt "Sociale stad in ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google