De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 08/07/2014 1 Sociale stad in ontwikkeling Raadsinformatieavond 18 juni 2013 Kadernota Meedoen naar Vermogen Kadernota Zorg voor Jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 08/07/2014 1 Sociale stad in ontwikkeling Raadsinformatieavond 18 juni 2013 Kadernota Meedoen naar Vermogen Kadernota Zorg voor Jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 1 08/07/2014 1 Sociale stad in ontwikkeling Raadsinformatieavond 18 juni 2013 Kadernota Meedoen naar Vermogen Kadernota Zorg voor Jeugd

2 2 Intro Decentralisaties aangrijpen voor fundamentele verandering –Kanteling: eigen kracht en regie –Minder versnippering –Er eerder bij zijn => minder zwaar ingrijpen Ingrijpende omslag in denken en doen –Lerend veranderen, stap voor stap –Samen met burgers en maatschappelijke instellingen Kadernota’s “Meedoen naar Vermogen” en “Zorg voor Jeugd” –Leidende principes –Utrechts model Koers en richting => uitvoeringsplannen en inkoop.

3 3 Abrona Doenja Dienstverlening OMW

4 4 Waar gaat het over? Meedoen naar Vermogen Vernieuwend Welzijn Decentralisatie AWBZ begeleiding, persoonlijke verzorging Maatschappelijke Opvang Participatie/activering Armoedebeleid,schuldhulp- verlening Individuele voorzieningen Mantelzorg, vrijwilligerswerk … Zorg voor Jeugd Centra voor Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg Jongerenwerk Voorscholen en onderwijs Opvoedingsondersteuning, jeugdhulp Jeugd GGZ, Jeugd LvB Jeugdbescherming Gesloten Jeugdzorg Jeugdreclassering …… Brede scope, uit de kokers, integrale aanpak

5 5 De transitie in cijfers 08/07/2014 Meedoen naar Vermogen Begeleiding: 2835 cliënten Persoonlijke verzorging: 1974 cliënten PGB: 780 cliënten Totaal ruim 5000 cliënten vanuit de AWBZ Zorg voor Jeugd 62.000 kinderen 0-18 Ca. 11% doet beroep op huidige individuele voorzieningen Ruim 200 interventies in Utrecht Huidige budgetten Jeugdzorg: * Jeugbescherming- en reclassering: ca. 10% * Geloten Jeugdzorg-plus: 5% * Jeugdhulp (m.n. ambulant): 30%

6 6 Meedoen naar Vermogen

7 7 Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs: twee kanten van dezelfde medaille Verbinding bestuurlijk, beleidsmatig én in de praktijk! (PO, VO, nieuwe pilot met buurtteam en MBO)

8 8 Leidende principes: toetssteen voor handelen Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren Eenvoudiger systeem Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid zijn vanzelfsprekend Normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden Hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant Het gezin in het dagelijks leven is uitgangspunt De inhoud staat centraal, niet het systeem De veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen

9 9 Buurtteams spil van de transformatie Generalistische werkwijze gericht op versterken eigen kracht Dichtbij en snel aanwezig Coördineren én doen Buurtteam, tenzij…. Nieuw voor oud Eén huishouden, één buurtteam –aanwezig op logische vindplaatsen (bv. huisarts, school) –de vrager staat centraal: één aanspreekpunt –taakverdeling wordt ‘achter de schermen’ opgelost –buurtteams helpen elkaar

10 10 Na 1 jaar: op de goede weg Meedoen naar Vermogen Zorg voor Jeugd

11 11 Zorg voor jeugd Jeugdwet: alle taken richting gemeente, ook bijv.: –Jeugd – GGZ –Residentiële zorg –Pleegzorg Buurtteam J&G: gezinswerkers –eenvoudige en complexe problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling –groot deel huidige jeugdzorg –ook gedragsdeskundigheid Nieuw voor oud –onderdelen Bureau Jeugdzorg, deel ambulante jeugdzorg, –functies van JAT, schoolmaatschappelijk werk, multiproblem aanpak, Yes 030, eenvoudige behandeling GGZ Veiligheid van het kind staat VOOROP –Ingrijpen als veiligheid in geding is –Indien nodig: consultatie en inzet SAVE teams –Begeleiding buurtteam loopt bij gedwongen maatregel door

12 12 Wat doen Buurtteams J&G niet? Pleegzorg Residentiële hulpverlening Crisishulp Praktische begeleiding Meer specialistische behandeling …………. Aanvullende zorg stad/regio bovenregionaal landelijk 08/07/2014

13 13 Meedoen naar Vermogen Wettelijk kader : nieuwe ‘WMO’ Buurtteams Sociaal –van info en hulp bij enkelvoudige vragen t/m generalistische woonbegeleiding, multiproblematiek. –tijdelijke begeleiding, vinger aan de pols en structurele begeleiding Meerwaarde samenwerking –Huisartsen*, W&I, Politie, Woningcorporaties Nieuw voor Oud –I&C (maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Ouderenadviseurs, Budgetbegeleiding) –85% van de Woonbegeleiding –Begeleiding als onderdeel van aanpak Woonoverlast, Voorkom Huisuitzetting en Woonhygienische problematiek –Participatiecoaching, (delen) activeringstrajecten

14 14 Wat doen buurtteams Sociaal niet? Lijfgebonden zorg (PV) en Hulp bij Huishouding (wel basiszorg) Aanvullende zorg: Acute crisisopvang Begeleiding zorgmijders Begeleiding mensen zonder postcode Schuldenregeling, budgetbeheer, bewindvoering …. 08/07/2014

15 15 Vervolgstappen Op-wachten nieuwe wetgeving en verdeelmodel(len ) Buurtteams Gefaseerde uitbreiding vanaf dit najaar. Uitvoeringsplannen : Inhoudelijke invulling per spoor Randvoorwaarden * sturing op maatschappelijke effecten * financiën en inkoop * informatievoorziening * samenwerking in de regio. Specifiek voor Zorg voor Jeugd Transitiearrangementen voor 31 oktober 2013


Download ppt "1 08/07/2014 1 Sociale stad in ontwikkeling Raadsinformatieavond 18 juni 2013 Kadernota Meedoen naar Vermogen Kadernota Zorg voor Jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google