De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht het maken van een verpleegplan. Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht het maken van een verpleegplan.

2 Maken verpleegplan Wat is verplegen Wat is een anamnese, aan de hand van een classificatiemodel Wat is een verpleegprobleem of verpleegkundige diagnose, Waarom PES als structuur Wat is een doelbepaling, resultaat Wat is een actie, verpleegkundige interventie Wat is een rapportage Wat is een evaluatie Wat is de relatie tussen die onderdelen Classificaties, verpleegkundige theorieën, EBN

3 Verpleegplan Over het verpleegplan kunnen we het volgende stellen: Over het verpleegplan kunnen we het volgende stellen: Het plan is een waarborg voor individuele, verpleegkundige zorgverlening Het plan is een waarborg voor individuele, verpleegkundige zorgverlening Door het verpleegplan wordt de continuering van de gewenste zorg mogelijk gemaakt Door het verpleegplan wordt de continuering van de gewenste zorg mogelijk gemaakt Het vergemakkelijkt het stellen van prioriteiten in de zorgverlening zowel voor een individuele cliënt als een groep cliënten Het vergemakkelijkt het stellen van prioriteiten in de zorgverlening zowel voor een individuele cliënt als een groep cliënten Het biedt mogelijkheden voor de evaluatie van de zorg. Het biedt mogelijkheden voor de evaluatie van de zorg. Verpleegkundige verantwoording van de zorg Verpleegkundige verantwoording van de zorg

4 Nut verpleegplan in praktijk voor ervaren verpleegkundigen

5 Praktijk naamgeving Verpleegplan Verpleegplan Maar ook: Zorgplan Zorgplan Dossier Dossier Multidisciplinair dossier Multidisciplinair dossier Patiënten dossier Patiënten dossier zorgdossier zorgdossier

6 Wat is verplegen? Beroepsmatig verplegen is : Beroepsmatig verplegen is : het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van: het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van: feitelijke of dreigende gevolgen van: feitelijke of dreigende gevolgen van: lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. Verpleegkundig handelen houdt tevens in het zodanig beïnvloeden van mensen, dat menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid. Verpleegkundig handelen houdt tevens in het zodanig beïnvloeden van mensen, dat menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid. (Bakker, J.H. le Grand-van den Boogaard M.J.M. verpleegkundig beroeps­profiel. nationale raad voor de Volksgezondheid, Zoetermeer, 1988). (Bakker, J.H. le Grand-van den Boogaard M.J.M. verpleegkundig beroeps­profiel. nationale raad voor de Volksgezondheid, Zoetermeer, 1988).

7 Historische basis Florence Nightingale Florence Nightingale Dorothea E. Orem Dorothea E. Orem Betty Neuman Betty Neuman Madeleine Leininger Madeleine Leininger Martha E. Rogers Martha E. Rogers Sister Callista Roy Sister Callista Roy Virgina Henderson Virgina Henderson Linda Carpenito Linda Carpenito Zie ook www.verpleegkunde.net Zie ook www.verpleegkunde.netwww.verpleegkunde.net

8 Verpleegproces Anamnese, gegevensverzameling Anamnese, gegevensverzameling Verpleegkundige Diagnose, conclusie Verpleegkundige Diagnose, conclusie Doelstelling Doelstelling Interventies Interventies Evaluatie Evaluatie

9 Anamnese De anamnese is een gegevensverzameling die het best kan worden gemaakt aan de hand van een structuur of classificatiemodel. De anamnese is een gegevensverzameling die het best kan worden gemaakt aan de hand van een structuur of classificatiemodel.

10 Classificatiemodel De inhoud van een damestas is te onderscheiden in dropjes, pepermuntjes, kam, zakdoek, lipstick, een losse 50 euro cent en een portemonnaie. De inhoud van een damestas is te onderscheiden in dropjes, pepermuntjes, kam, zakdoek, lipstick, een losse 50 euro cent en een portemonnaie. Groepen: snoep, geld en verzorgingsmiddelen. Zijn deze klassen, behalve dat ze van elkaar te onderscheiden zijn, ook nog in verschillende lagen gerangschikt en zijn er principes en procedures die de onderlinge verhouding regelen, dan spreken we van een taxonomie. Groepen: snoep, geld en verzorgingsmiddelen. Zijn deze klassen, behalve dat ze van elkaar te onderscheiden zijn, ook nog in verschillende lagen gerangschikt en zijn er principes en procedures die de onderlinge verhouding regelen, dan spreken we van een taxonomie.

11 Botanische analyse

12 Verpleegkundige classificaties Voorbeelden Voorbeelden Gordon Gordon Neuman Neuman ICIDH, ICH ICIDH, ICH

13 Gordon

14 De patronen Patroon van gezondheidsbeleving en - instandhouding Patroon van gezondheidsbeleving en - instandhouding Voeding/stofwisselingspatroon Voeding/stofwisselingspatroon Uitscheidingspatroon Uitscheidingspatroon Activiteitenpatroon Activiteitenpatroon Slaap/rustpatroon Slaap/rustpatroon Cognitiepatroon Cognitiepatroon Zelfbelevingspatroon Zelfbelevingspatroon Rollen/relatiespatroon Rollen/relatiespatroon Seksualiteit/voortplantingspatroon Seksualiteit/voortplantingspatroon Stressverwerkingspatroon Stressverwerkingspatroon Waarden/overtuigingenpatroon Waarden/overtuigingenpatroon

15 Verpleegkundige diagnostiek Verpleegkundige diagnose Verpleegkundige diagnose Is een primair verpleegkundig gezondheidszorgprobleem; Is een primair verpleegkundig gezondheidszorgprobleem; Een vaststelling van: Een vaststelling van: iemands iemands feitelijke of dreigende gevolgen van: feitelijke of dreigende gevolgen van: lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu, lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu, op grond waarvan verpleegkundige zorg kan worden verleend op grond waarvan verpleegkundige zorg kan worden verleend

16 De meest gehanteerde definitie van een verpleegkundige diagnose: "een verpleegkundige diagnose wordt opgesteld door een [professionele] verpleegkundige en "een verpleegkundige diagnose wordt opgesteld door een [professionele] verpleegkundige en beschrijft actuele of potentiële gezondheidsproblemen, ten aanzien waarvan de verpleegkundige op grond van haar/zijn opleiding hulp en bijstand kan en mag verlenen." beschrijft actuele of potentiële gezondheidsproblemen, ten aanzien waarvan de verpleegkundige op grond van haar/zijn opleiding hulp en bijstand kan en mag verlenen." Gordon, 1982 Gordon, 1982

17 PES-stuctuur PES structuur PES structuur Geeft de opbouw aan volgens welke de diagnose wordt samengesteld. Geeft de opbouw aan volgens welke de diagnose wordt samengesteld.

18 Pes-structuur, diagnose P: Probleem P: Probleem Een korte, heldere beschrijving van: Een korte, heldere beschrijving van: iemands feitelijke of dreigende gevolgen van iemands feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekte processen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. lichamelijke en/of geestelijke ziekte processen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. Onderverdeeld in: Onderverdeeld in: A: Het label A: Het label B: De omschrijving van het label B: De omschrijving van het label

19 PES-structuur etiologie E: etiologie E: etiologie Een opsomming van factoren die: Een opsomming van factoren die: een oorzakelijke- of samenhangende factoren zijn en een oorzakelijke- of samenhangende factoren zijn en bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van de feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van de feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling

20 PES-structuur, S&S S: signs and symptoms S: signs and symptoms Deze bepalende kenmerken zijn: Deze bepalende kenmerken zijn: aanwijzingen die aanwijzingen die als samenhangend geheel het klinisch beeld vormen waarin een verpleegkundigen diagnose zich uit. (Gordon) als samenhangend geheel het klinisch beeld vormen waarin een verpleegkundigen diagnose zich uit. (Gordon) Een beschrijving van kenmerken als een complex van bijbehorende klachten en verschijnselen en gedragingen. Een beschrijving van kenmerken als een complex van bijbehorende klachten en verschijnselen en gedragingen. ‘Signs' zijn de objectieve, voor de verpleegkundige waarneembare bevindingen, verschijnselen dus. ‘Signs' zijn de objectieve, voor de verpleegkundige waarneembare bevindingen, verschijnselen dus. 'Symptoms' zijn de subjectieve, voor de patiënt waarneembare bevindingen, klachten dus. 'Symptoms' zijn de subjectieve, voor de patiënt waarneembare bevindingen, klachten dus.

21 PES-structuur, inhoud diagnose Inhoud diagnose Inhoud diagnose Naast de structuur van de formulering worden er eisen gesteld aan de inhoud van de diagnose t.w. Naast de structuur van de formulering worden er eisen gesteld aan de inhoud van de diagnose t.w. de omschrijving moet vallen binnen het verpleegkundige domein de omschrijving moet vallen binnen het verpleegkundige domein het moet duidelijk zijn of het gaat om een actueel danwel potentieel probleem het moet duidelijk zijn of het gaat om een actueel danwel potentieel probleem

22 Het formuleren van doelen Doelbepaling Doelbepaling Een doel is datgene wat een verplegende samen met de cliënt in de toekomst wil bereiken. Een doel is datgene wat een verplegende samen met de cliënt in de toekomst wil bereiken. Het is een concrete beschrijving van waar­neembaar cliëntgedrag waaruit moet blijken dat de cliënt een situatie bereikt heeft waarbij: Het is een concrete beschrijving van waar­neembaar cliëntgedrag waaruit moet blijken dat de cliënt een situatie bereikt heeft waarbij: het probleem opgelost is het probleem opgelost is het probleem opgelost wordt het probleem opgelost wordt het probleem voorkomen is of niet opgetreden is het probleem voorkomen is of niet opgetreden is een oplossing niet mogelijk is, maar dat de cliënt de situatie aanvaardt en ermee om kan gaan. een oplossing niet mogelijk is, maar dat de cliënt de situatie aanvaardt en ermee om kan gaan.

23 Inhoud doelstelling Verpleegdoelen worden in samenspraak met de cliënt opgemaakt. Verpleegdoelen worden in samenspraak met de cliënt opgemaakt. De doelstelling is vanuit de cliënt geschreven De doelstelling is vanuit de cliënt geschreven De doelstelling zijn SMART De doelstelling zijn SMART Gebruik de NOC ter ondersteuning van je formulering Gebruik de NOC ter ondersteuning van je formulering

24 Specifiek Specifiek Meetbaar Meetbaar Acceptabel Acceptabel Realistisch Realistisch Tijdgebonden Tijdgebonden

25 Relatie Signs en Symptoms met doelen De Signs en Symptoms zijn een beschrijving van het huidige gedrag en de doelen zijn een beschrijving van het gewenste gedrag. De Signs en Symptoms zijn een beschrijving van het huidige gedrag en de doelen zijn een beschrijving van het gewenste gedrag.

26 Actie/interventie Bij het plannen van de interventie, gaat het om het uitstippelen van activiteiten voor de realisering van de geformuleerde doelstellingen. Bij het plannen van de interventie, gaat het om het uitstippelen van activiteiten voor de realisering van de geformuleerde doelstellingen. Gebruik de NIC ter ondersteuning van je formulering Gebruik de NIC ter ondersteuning van je formulering

27 Relatie Etiologie met Actie De actie baseert zich op de etiologische factoren De actie baseert zich op de etiologische factoren

28 PES Schema Label Etiologie interventieS & S Doelstelling

29 De voortgangsrapportage De voortgangsrapportage vormt de schakel tussen het denkproces (probleem ‑ en doelbepaling en planning) en het feitelijk handelen. De functie van voortgangsrapportage is dan ook drieledig: De voortgangsrapportage vormt de schakel tussen het denkproces (probleem ‑ en doelbepaling en planning) en het feitelijk handelen. De functie van voortgangsrapportage is dan ook drieledig: De voortgangsrapportage ondersteunt de fasen informatieverzameling en evaluatie van het verpleegproces De voortgangsrapportage ondersteunt de fasen informatieverzameling en evaluatie van het verpleegproces De voortgangsrapportage heeft een functie in de informatie­overdracht naar de eigen discipline als naar andere disciplines De voortgangsrapportage heeft een functie in de informatie­overdracht naar de eigen discipline als naar andere disciplines De voortgangsrapportage biedt de mogelijkheid om continuïteit in het verpleegproces te waarborgen De voortgangsrapportage biedt de mogelijkheid om continuïteit in het verpleegproces te waarborgen

30 Evaluatie Belangrijk is het verpleegproces als een kwaliteitcirkel te zien Belangrijk is het verpleegproces als een kwaliteitcirkel te zien Plan = diagnose en doelstellingen Plan = diagnose en doelstellingen Do = concrete acties Do = concrete acties Check = volgen van de acties (rapportage) Check = volgen van de acties (rapportage) Act = Bijstellen van de acties Act = Bijstellen van de acties

31 Verpleegplan voorbeelden Documentatie beschikbaar op N@TSCHOOL Documentatie beschikbaar op N@TSCHOOL N@TSCHOOL www.verpleegkunde.net www.verpleegkunde.net

32 Voor verpleegkundige diagnoses en uitleg over het maken van verpleegplannen, het gebruik van verpleegkundige theorieën Voor verpleegkundige diagnoses en uitleg over het maken van verpleegplannen, het gebruik van verpleegkundige theorieën WWW.verpleegkunde.net WWW.verpleegkunde.net WWW.verpleegkunde.net


Download ppt "Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google