De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analfabeten: ingeburgerd aan het werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analfabeten: ingeburgerd aan het werk"— Transcript van de presentatie:

1 Analfabeten: ingeburgerd aan het werk
Een samenwerking tussen CBE Mechelen, Prisma, VDAB Mechelen, Levanto en Karel de Grote-Hogeschool

2 Huidige situatie in Vlaanderen rond alfa NT2
lange trajecten weinig intensief algemene taalvaardigheid cursisten haken voortijdig af

3 Succesvolle trajecten in buitenland
intensiever alfabetisering als deel van bredere educatie en persoonlijkheidsvorming zoektocht naar eigen behoeftes krijgt belangrijke plaats meer doorstroom

4 Project “Analfabeten Ingeburgerd Aan Het Werk”
Samenwerking tussen - Karel de Grote-Hogeschool - CBE Mechelen - Onthaalbureau Prisma - Vitamine W - VDAB Financiering door het Europees Sociaal Fonds, Equal

5 Doelstellingen integratie en kansen op tewerkstelling voor volwassen anderstalige analfabeten verhogen uitvoeren van een geïntegreerd opleidingstraject ontwikkelen van methodiek en materiaal

6 De deelnemers

7 Doelgroep Laaggeletterde beginnende tweede-taalleerders - deelnemers komen uit alfagroepen CBE - instroom op verschillende momenten in opleiding - instapniveau mondeling: lager dan richtgraad schriftelijk: van volledig analfabeet tot semi-alfabeet Zowel oudkomers als nieuwkomers

8 Uitreiking certificaat PST en NT2

9 Voortraject + Beroepsgericht traject
Doel van het voortraject ( // primair inburgeringstraject ) zo gericht mogelijk een voldoende basiskennis NT2 en sleutelvaardigheden grondige loopbaanoriëntatie kennismaking met intensieve opleiding Doel van het beroepsgericht traject (// secundair inburgeringstraject ) nodige competenties verwerven om te kunnen doorstromen naar een specifiek beroep / functie

10 Het voortraject Zo kort mogelijk: 8 maanden
Intensieve opleiding: 21 tot 24 uur per week Doelgericht van bij het begin: focus op sleutelvaardigheden nodig in latere beroep Integratie van verschillende onderdelen: NT2, MO, loopbaanoriëntatie, trajectbegeleiding Content-based language learning: NT2 gekoppeld aan Maatschappelijke oriëntatie

11 Buitenschoolse activiteit

12 Het voortraject Trajectbegeleiding door onthaalbureau in eigen taal
intensieve info over opleidingstraject inzicht in belang van langdurige tewerkstelling intensieve loopbaanoriëntatie opvolging van prestaties en motivatie wegwerken randproblemen (bv. kinderopvang, mobiliteit, thuissituatie) vertrouwenspersoon belangrijk voor deze doelgroep

13 Het voortraject Focus op sleutelcompetenties keuzes maken
problemen oplossen samenwerken omgaan met getallen ict-vaardigheden eigen leren en presteren verbeteren

14 het voortraject Themagecentreerde interactie - eigen leiderschap - storingen hebben voorrang Krachtige leeromgevingen - doelgericht leren - leren is evalueren - leren is contextgebonden - al doende leren - leren is interactief - leren is een kwestie van extensieve oefening

15 Eigen leiderschap Geloven in de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers Zo veel mogelijk in eigen handen geven - vb: zelf bellen naar OCMW ; zelf keuze maken bij kinderopvang, zelf bepalen of uren tijdens ramadan veranderen, … Geleidelijk aan, kijken hoeveel je als begeleider aan hen kan overlaten, gebeurt in stappen

16 Storingen hebben voorrang
Storingen belemmeren het leerproces Storingen benutten als leermomenten vb: cursist voelt zich beledigd omdat moslimvrouwen niet van haar maaltijd willen proeven (varkensvlees). - interessante taalcontext om over te discussiëren (op hun niveau) - sleutelcompetentie: problemen oplossen

17 Doelgericht leren Als docent goed weten waarom je iets aanbrengt. Vb: - woordenschat: zijn dit voor hen relevante woorden ? - Specifieke context: is dit voor hen een relevante context , wat wil ik dat ze kunnen ? - sleutelcompetenties: wat moeten ze kunnen in hun later beroep. Vb: mobiliteit

18 Doelgericht leren Doelen ook duidelijk maken aan deelnemers. Wat is de bedoeling van deze oefening ? Waar heb je dit voor nodig ? Stapje verder: deelnemers feedback vragen op doelen : - vind je dit belangrijk ? Wil je dit leren ? Wat zijn de consequenties als je dit niet leert ? Vb: plan lezen

19 Leren is evalueren Als deelnemers zelf zicht hebben op wat ze al kunnen en wat ze nog beter moeten leren, verhoogt dit de betrokkenheid en de motivatie. Self-assessment, co-assesment, peer-assessment, vb: bij de stages Permanente evaluatie, vb: overzicht van doelen op regelmatige tijden bespreken. plakken van bollen.

20 Leren is contextgebonden
Leerinhouden koppelen aan leerwereld deelnemers Makkelijker te realiseren in dergelijke trajecten, link met MO, beroepsopleiding Kan ook in gewone opleidingen, link met thuismilieu, kinderen, actualiteit, Link duidelijk benoemen en bespreken

21 Al doende leren Werken met concrete doe-opdrachten vb: wat is een goede kinderopvang samen kenmerken benoemen, foto’s zoeken in tijdschriften, voordelen – nadelen van werk: wie werkt in het gezin ? Wat is goed aan de job ? Wat minder ? Voer een gesprek met die persoon. Taakgerichte opdrachten: een recept maken, een planning maken, een kaartje schrijven, … Buitenschoolse opdrachten: zie later

22 Extensieve oefening Cyclische opbouw Herhaling in andere context
Herhaling vanuit andere invalshoek (vb door MO-docent, vakdocent, trajectbegeleider, op stageplaats, …)

23 Interactief leren In overleg met anderen, leren van anderen - zo veel mogelijk in groep, per twee, … zowel bij schriftelijke als mondelinge oefeningen, op de werkvloer, buiten de klas, …

24 Taakgerichte activiteit: koffieverkoop

25 Het beroepsgericht traject
Instapvoorwaarden gemotiveerd om in de poetssector te werken fysiek geschikt taalniveau: op basis van resultaten voortraject mondeling: module 3 alfatraject (< richtgraad 1.1) schriftelijk: geen instapvoorwaarden

26 Het beroepsgericht traject
Zo kort mogelijk: 8 maanden Intensieve opleiding: 28 uur per week Integratie van verschillende onderdelen: NT2 beroepsopleiding stages arbeidsbemiddeling cursistenbegeleiding sleutelcompetenties

27 Vragen bij de start Voldoende competent voor tewerkstelling?
Voldoende interesse bij deelnemers? Laag taalniveau werkbaar in technische opleiding? Medewerking van bedrijven voor stages?

28 Succesfactoren Organisatorisch model - alfa NT2 verruimd naar algemene vaardigheden - gekoppeld aan relevante inhouden (MO / poetsopleiding/ stages) - intensief en zo snel mogelijk naar BO en stage - belang van trajectbegeleiding Methodiek - themagecentreerde interactie - krachtige leeromgevingen

29 Creatief werk van deelnemer

30 Beroepsgericht NT2 Geleidelijke afbouw ten voordele van de beroepsopleiding en de stages Content-based language learning: NT2 gekoppeld aan beroepsopleiding en beroep Thema-gecentreerde interactie Krachtige leeromgeving Veel aandacht voor leren leren, problemen oplossen en keuzes maken

31 Technische opleiding Standaard programma van VDAB Mechelen
Geen schriftelijke vaardigheden vereist Docent veel ervaring met laagtaalvaardige deelnemers Principes van taalgericht vakonderwijs

32 Documenten op de stageplaats

33 Stages: zo snel mogelijk
Motivatie. Beter inzicht in het eigen presteren (reality-check, “Waar sta ik?”). Inzicht in de werkvloer Inzicht in de verschillende poetssectoren. Transfer van het geleerde Ervaringen en leervragen mee naar de les

34 stages: organisatie Parallel met de lessen
Cyclische opbouw: 3 korte stages Taaltaken vanuit project Permanente evaluatie met zelfevaluatie Ondersteuning van mentoren

35 Stages: groot succes Overwinning van drempelvrees
Geleidelijke evolutie naar zelfstandigheid Meerwaarde voor de lesmomenten Beeldvorming bij werkgevers Stap naar tewerkstelling verkleind

36 Werk zoeken

37 Nazorg: arbeidsbemiddeling en coaching op de werkvloer
Deelnemers vonden heel snel een job, mede door krapte op arbeidsmarkt, maar ook door eigen initiatief en talenten. Concrete acties zoeken naar vacatures, via mondelinge en schriftelijke weg voorbereiden sollicitatiegesprekken begeleiding met betrekking tot administratieve zaken (bv. aanvragen arbeidskaart, attest allerhande,…) concrete begeleiding op de werkvloer de eerste weken

38 Conclusies: organisatorisch
Intensief traject succes Belang goede loopbaanoriëntatie Belang van trajectbegeleiding Voldoende ruimte reserveren voor algemene vaardigheden Belang van stages Belang van overleg

39 Conclusies: methodisch
Afstemming onderdelen zorgt voor transfer Content-based language learning en belang van buitenschoolse activiteiten. Sleutelcompetenties en taalverwerving in alle onderdelen Inbreng en actieve rol deelnemer zo veel mogelijk gestimuleerd Positieve benadering deelnemers

40 Tevreden deelnemer

41 Conclusies competenties deelnemers
Technische vaardigheden vlot verworven Motivatie en inzet heel hoog Het zelfbeeld van deelnemers wordt positief bekrachtigd Hoge aanwezigheid in de lessen Goede resultaten op vlak van sleutelcompetenties Taalverwerving lang proces

42 Conclusies tewerkstelling
Alle deelnemers hebben werk in de schoonmaaksector. 4 deelnemers in het NEC 4 via Wep+ 1 via artikel 60 De werkgevers zijn heel tevreden Zwakke taalvaardigheid wordt gecompenseerd door andere competenties, waaronder werkattitudes en motivatie De stages zorgen voor een positieve beeldvorming bij de werkgevers

43 Bedankbriefje

44 Succesfactoren Organisatorisch model - alfa NT2 verruimd naar algemene vaardigheden - gekoppeld aan relevante inhouden (MO / poetsopleiding/ stages) - intensief en zo snel mogelijk naar BO en stage - belang van trajectbegeleiding Methodiek - themagecentreerde interactie - krachtige leeromgevingen


Download ppt "Analfabeten: ingeburgerd aan het werk"

Verwante presentaties


Ads door Google