De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be."— Transcript van de presentatie:

1 Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Portaal eHealth-platform: www.ehealth.fgov.bewww.ehealth.fgov.be Persoonlijke website:http://www.law.kuleuven.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.be/icri/frobben eGovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe ?

2 7/07/20142 Stand van zaken  sociale sector - 20 jaar gecoördineerd bezig - wet verplicht alle federale instellingen van sociale zekerheid, medewerkende instellingen van sociale zekerheid en OCMW’s tot elektronische samenwerking via de KSZ en waarborgt eenmalige inzameling aan burgers en ondernemingen - allerlei andere instanties stappen vrijwillig mee in de samenwerking (gemeenschappen, gewesten, instanties die afgeleide rechten toekennen, …) - sterke informatiseringsgraad van meeste sociale actoren - 225 geoptimaliseerde elektronische processen tussen sociale actoren, goed voor 700 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen - 42 geoptimaliseerde elektronische processen van toepassing tot toepassing voor ondernemingen - 12 toepassingen voor burgers (nog aanzienlijk uit te breiden)

3 7/07/20143 Stand van zaken  sociale sector - grote efficiëntiewinst (sneller, goedkoper en meer voor zelfde kost) voor ondernemingen (minstens 1,7 mia euro per jaar aldus Planbureau) burgers sociale actoren - grote effectiviteitswinst (doelstellingen beter bereikt) betere sociale bescherming – rechtvaardiger – juister – transparanter betere beleids- en onderzoeksondersteuning nieuwsoortige diensten (bvb. automatische toekenning van rechten, gepersonaliseerde simulatie-omgevingen, …) minder fraudemogelijkheden

4 7/07/20144 Stand van zaken  gezondheidssector - 2 jaar gecoördineerd bezig - wet verplicht niet tot elektronische samenwerking, maar voorziet in gratis bruikbare basisdiensten en standaarden uitgewerkt door overheid die kunnen bijdragen tot elektronische samenwerking - meeste instanties zien nut in van informatisering en elektronische samenwerking, en hebben bereidheid tot samenwerking, die langzaam tot stand komt - zeer verschillende informatiseringsgraad van de actoren in de gezondheidszorg - beginnende efficiëntiewinst voor burgers-patiënten zorgverleners en zorginstellingen

5 Stand van zaken  gezondheidssector - op naar effectiviteitswinst betere gezondheidszorg – multidisciplinair – transmuraal – hogere patiëntveiligheid – gepersonaliseerde kennisontsluiting meer empowerment van de patiënt betere beleids- en onderzoeksondersteuning nieuwsoortige diensten (bvb. zorg op afstand, mobiele zorg, …) minder fraudemogelijkheden 7/07/20145

6 6 Stand van zaken  in beide sectoren zelfde taakverdeling - KSZ en eHealth-platform als dienstenintegrator gemeenschappelijke visie motor van veranderingen en veranderingsbeheer goede architectuur beheer van goed beveiligd samenwerkingsplatform, met verwijzingsrepertorium voor – toegangscontrole – routering – automatische mededeling van wijzigingen optimalisatie van processen, met lateraal denken standaarden – kwaliteit – Informatieveiligheid – technische en semantische interoperabiliteit actoroverschrijdend programma- en projectmanagement vorming en coaching

7 Stand van zaken  in beide sectoren zelfde taakverdeling - actoren zelf (of hun ICT-dienstverleners) ontwikkeling diensten met toegevoegde waarde intern (voor zichzelf en hun medewerkers) en extern (voor burgers, ondernemingen, …) beheer van informatie volgens afgesproken taakverdeling 7/07/20147

8 Sociale sector Waar kunnen we geraken ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid burger en onderneming VSI interUI netwerk NIC: intermutual. netwerk andere actoren sociale sector RSZ RSZ PPO FOD SZ HVZ RSVZ RKW PDOS FAO FBZ RJV DOSZ RVP SIGE- DIS RIZIV RVA FOD WASO

9 Gezondheidssector Waar kunnen we geraken ? arts eHealth-platform basisdiensten andere zorg- verlener apotheker FAGG RIZIV FOD VG burger voorschriften server zieken- huis zieken- huis zieken- huis zieken- huis zieken- huis zieken- huis zieken- fonds zieken- fonds zieken- fonds NIC gemeen- schappen hub andere zorg- instelling

10 7/07/201410 Netwerk van dienstenintegratoren Internet FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Diensten repository ISZ GOD Diensten repository Diensten integrator (eHealth- platform) Zorgverlener Zorginstelling Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap VPN Extranet sociale zekerheid

11 Netwerk van dienstenintegratoren  taken dienstenintegrator: zie rol KSZ en eHealth-platform  nood aan permanent overleg tussen dienstenintegratoren op de diverse vlakken van de architectuur (zie lager) - informatie - processen - technisch  Commissie Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: elke actor wordt slechts aangesloten op het technisch samenwerkingsplatform van één dienstenintegrator, zodat “shopping” bij dienstenintegrator met laagste veiligheidsvereisten wordt vermeden  doel is geïntegreerde processen voor gebruikers afgestemd op situaties die zich voordoen in hun bestaan, met eenmalige inzameling van informatie en automatische toekenning van rechten en disease management/preventie waar mogelijk 7/07/201411

12 7/07/201412 Kritische succesfactoren gemeenschappelijke visie en doelstellingen goede architectuur cooperative governance

13 7/07/201413 Kritische succesfactoren  gemeenschappelijke visie gericht op efficiëntie- en effectiviteitswinst en toegevoegde waarde voor alle gebruikers (burgers, ondernemingen, zorgverleners en -instellingen, actoren in de sociale sector, …) - best vertrekkende van gezondheids- en sociale beschermings- doelstellingen over overheidsniveaus en actoren heen - met vertaling naar doelstellingen per overheidsniveau en groepen van actoren, in functie van de bevoegdheids- of taakverdeling - met daarvan afgeleide doelstellingen inzake informatiebeheer en informatieveiligheid voor alle betrokken actoren basisprincipes voor iedereen, best vastgelegd in afdwingbaar wettelijk kader doelstellingen per groep van actoren en per actor - vertaald in operationele programma’s en projecten goede mix van lange termijn en quick wins multidisciplinaire aanpak (BPR, veranderingsbeheer, juridisch, technisch, …)

14 7/07/201414 Kritische succesfactoren  cooperative governance - aansturing door organen (beheersorganen, overlegorganen) met vertegenwoordigers van alle relevante actoren - gericht op klantgerichtheid bereidheid tot samenwerking en taakverdeling vertrouwen gebaseerd op transparantie en respect buy in en engagement gebruik van expertise en kennis gecoördineerd programma- en projectmanagement

15 Kritische succesfactoren  goede architectuur - informatie-architectuur datamodellering semantische interoperabiliteit authentieke bronnen met kwaliteits-, beschikbaarheids- en performantievereisten - procesarchitectuur waardeketens uitgebouwd onder coördinatie van dienstenintegratoren onderscheiden aspecten – inzameling van informatie – validatie van informatie – beheer van informatie – terbeschikkingstelling van informatie – mededeling van vermoedelijke fouten 7/07/201415

16 Kritische succesfactoren  goede architectuur - technische architectuur (SOA - service oriented architecture) modulair => flexibel herbruikbare diensten => goedkoper en snellere time to market schaalbaar gericht op samenwerking tussen actoren 7/07/201416

17 7/07/201417 Voor meer informatie  portaal van de sociale zekerheid - https://www.socialsecurity.be https://www.socialsecurity.be  website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - http://www.ksz.fgov.be http://www.ksz.fgov.be  persoonlijke website Frank Robben - http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben

18 7/07/201418 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be."

Verwante presentaties


Ads door Google