De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ-BCSS 17/02/2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ-BCSS 17/02/2005."— Transcript van de presentatie:

1 Integratie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ-BCSS 17/02/2005 Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Structuur van de uiteenzetting n aangeboden diensten n het netwerk n enkele cijfers n gegevensuitwisseling tussen actoren in sociale sector n het verwijzingsrepertorium n evolutie van de context n KSZ als multisectorale beheersinstelling n oplossing voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB’s) n specifieke behoeften inzake arbeidsongevallen n oprichting van een werkgroep n principes van financiering

3 3 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Aangeboden diensten n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met het internet, het federale netwerk (FEDMAN), de intergemeentelijke netwerken en het interbancair netwerk (Isabel) n een unieke identificatiesleutel voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart n elektronische gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de sociaal verzekerden -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten -hetzij via een geïntegreerd portaal n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties (op dit ogenblik 26 voor ondernemingen en 1 voor sociaal verzekerden) -geharmoniseerde instructies mbt de elektronische transacties -een persoonlijke pagina voor elke onderneming n een geïntegreerd, multi-modaal contact center ondersteund door een customer relations management tool

4 4 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het netwerk R FW R Gebruikers FW RR R Portaal R FTP R Isabel Vocale server FW R R Backbone R R KSZ

5 5 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Enkele cijfers n de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 170 soorten elektronische berichten n in 2004 werden 378,3 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard n 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft n in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken n 2 soorten aangiften door de ondernemingen kunnen enkel elektronisch worden verricht en 24 soorten aangiften kunnen elektronisch of op papier worden verricht; alle andere soorten aangiften zullen elektronisch kunnen worden verricht na grondige testen

6 6 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens

7 7 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Evolutie van de context n nieuwe actoren worden betrokken bij de uitvoering van het sociaal beleid -zorgverzekering in Vlaanderen -fondsen voor bestaanszekerheid -sectorale pensioenfondsen -externe diensten voor preventie en bescherming op het werk -instellingen die aanvullende of afgeleide rechten toekennen bij de Gewesten, Gemeenschappen, provincies, gemeenten, instellingen belast met opdrachten algemeen belang, vb. •vermindering of vrijstelling onroerende voorheffing •vermindering of vrijstelling milieubelasting •gratis of goedkoper openbaar vervoer •… n moeilijkheid voor sommige sectoren om één uniek knooppunt met de KSZ aan te duiden

8 8 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Evolutie van de context n veralgemening van gebruik van KSZ-diensten: art.11bis Kruispuntbankwet voor instellingen die aanvullende rechten toekennen n progressieve veralgemening van het gebruik van het Rijksregisternummer: sectorale pensioenfondsen, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, … n gelijkschakeling van de sectorale pensioenfondsen met instellingen van sociale zekerheid in de zin van de Kruispuntbankwet: KB van 15 oktober 2004 voor de sectorale pensioenfondsen n mogelijkheid voor de KSZ om de rol van sectorale beheersinstelling op te nemen: KB van 15 oktober 2004 n vraag: wens tot wijziging art.14, 2°bis Kruispuntbankwet? “ … de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de instellingen van sociale zekerheid geschiedt door bemiddeling van de KSZ, behalve wanneer ze zich richt tot … de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk”

9 9 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Mee te delen gegevens aan de EDPB’s n Rijksregister en KSZ-registers -INSZ -naam + voornaam -geboortedatum en plaats -adres -overlijden n DIMONA in/out n DMFA -statuut werknemer -arbeidsregime -begin en einde tewerkstelling -technische bedrijfseenheid -RSZ-nr/KBO-nr

10 10 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Mee te delen gegevens aan de EDPB’s n KBO -benaming onderneming -adres -statuut -juridische vorm n werkgeversrepertorium RSZ afhankelijk van de planning binnen het project kan gebruik worden gemaakt van bestaande berichten en technologieën of kan worden gestart met het aanbieden van nieuwe geïntegreerde diensten

11 11 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Specifieke behoeften arbeidsongeval: voorstel kadert in het FARAO-actieplan ter vermindering van het aantal arbeidsongevallen: bij een ongeval zal parallel met de Inspectie FOD WASO eveneens de betrokken EDPB verwittigd worden Werkgever ASR (portaal SZ) Bevoegde Verzekeringsonderneming FAO KSZ (verwijzings- repertorium) KSZ (sectoraal repertorium EDPB) FOD WASO EDPB

12 12 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Onderzoek Ernstig arbeidsongeval (E AO) n ongeval op de arbeidsplaats n ofwel met de dood voor gevolg n ofwel afwijkende gebeurtenis opgenomen in bijlage 1 of betrokken voorwerp opgenomen in bijlage 2 -met een blijvend letsel -met een tijdelijk letsel opgenomen in bijlage 3 elk E AO moet onderzocht worden door de bevoegde (interne of externe) DPB. Het verslag moet binnen de 10 (werk)dagen overgemaakt worden aan FOD WASO

13 13 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Onmiddellijke aangifte E AO n ongeval op de arbeidsplaats n ofwel met de dood voor gevolg n ofwel afwijkende gebeurtenis opgenomen in bijlage 1 of betrokken voorwerp opgenomen in bijlage 2 -met een blijvend letsel moet onmiddellijk gemeld worden aan FOD WASO met een “technologisch geschikt middel”

14 14 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Elektronische circuits Portaal van de sociale zekerheid n scherm met beslissingstabel voor de werkgever: gaat het om een E AO en desgevallend een onmiddellijk aan te geven E AO ? n mogelijkheid om -onmiddellijke aangifte E AO elektronisch te melden aan FOD WASO en aan EDPB -mogelijkheid voor de werkgever om een onderzoek E AO te vragen aan EDPB

15 15 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Schema voor elektronische verbinding: voorstel WGVO Portaal FAO FOD WASO EDPB 1 1 3? 1 2 3 1 34 5? 2 3 KSZ 5?

16 16 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Aangifte van alle ongevallen 1 = de werkgever geeft het ongeval aan bij zijn verzekeraar (rechtstreeks of via het portaal) 2 = de verzekeraar maakt een aantal gegevens van alle aangegeven ongevallen over aan het FAO, dat deze opslaat in zijn centrale gegevensbank en attesten aanmaakt voor andere ISZ via de KSZ 3 = indien blijkt dat het gaat om een E AO -vertrekt er een herinneringsbericht naar de werkgever (door de verzekeraar of FAO?) -verwittigt het FAO FOD WASO -wordt de EDPB in kennis gesteld 4 = FOD WASO kan het datawarehouse van het FAO ivm alle aangegeven ongevallen consulteren 5 = het FAO brengt de gegevens van (bepaalde?) ongevallen ter kennis van de EDPB ?

17 17 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ als multisectorale beheersinstelling n KSZ als ‘multisectorale beheersinstelling’ voor -sectorale pensioenfondsen -fondsen voor bestaanszekerheid -externe diensten voor preventie en bescherming op het werk -… n generiek concept n eerste toepassing: fonds voor bestaanszekerheid van ANPCB 218

18 18 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ als multisectorale beheersinstelling n basisprincipes -mogelijkheid tot initialisatie van dossiers op basis van DIMONA - DMFA – werkgeversrepertorium -KSZ moet over minimaal instrumentarium beschikken om verdeling van gegevens naar juiste instelling binnen sector te kunnen doen •paritair comité en werkgeverscategorie •ad hoc zone in DMFA •werkgeversrepertorium •inschrijving in multisectoraal verwijzingsrepertorium door externe diensten voor preventie en bescherming op het werk -mededeling van sociale persoonsgegevens aan instellingen met naleving van het finaliteitsbeginsel -doelstelling van wederkerigheid bij gegevensuitwisseling

19 19 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Oplossing voor de EDPB’s n principe-akkoord over de oprichting van een sectoraal repertorium EDPB’s binnen de KSZ n noodzaak van een machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en strikte naleving van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel bij de gegevensmededeling n verplicht gebruik van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) -hetzij rijksregisternummer -hetzij KSZ-nummer n mogelijke hulp bij toekenning INSZ -fonetische opzoeking -opzoeking op adres -opzoeking op INSZ -voorstel tot toekenning KSZ-nummer -ad-hocverwerking van bepaalde bestanden door de KSZ n vaststellen van de behoeften en coördinatie van de sector door COPREV n homogeniteit van de functionele en technische oplossingen voor alle EDPB’s

20 20 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Integratie EDPB’s in het sectorale repertorium n doelstelling: de KSZ dient in haar repertorium ieder INSZ te kennen van de dossiers die door iedere EDPB beheerd worden, zodat de verdeling van de gegevensstromen naar iedere EDPB automatisch kan gebeuren -ofwel integreert de EDPB zelf zijn actieve dossiers in het sectoraal repertorium van de KSZ -ofwel wordt het werkgeversrepertorium gebruikt: voorwaarden: •wijziging van de structuur van het werkgeversrepertorium door de RSZ •one shot input door COPREV op gemeenschappelijke wijze voor alle EDPB’s met betrekking tot de bestaande situatie •input voor update van werkgeversrepertorium –hetzij door de werkgever zelf –hetzij door iedere EDPB –hetzij door COPREV •ontwikkelen van een mechanisme voor de bijwerking van het sectoraal repertorium van de KSZ op basis van het RSZ-werkgeversrepertorium •probleem bij bedrijven die aangesloten zijn bij meerdere EDPB’s -ofwel combinatie van beide oplossingen

21 21 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Oprichting van een werkgroep n wie: KSZ, RSZ, FAO, COPREV n voorzitterschap en secretariaat: KSZ n doel -definitie van de mee te delen gegevens -gebruik van bestaande diensten of berichten of ontwikkelingen op maat -vaststellen van methode voor integratie in multisectoraal repertorium -follow-up van de ontwikkelingen -follow-up van de inproductiestellingen -planningbeheer n wensen m.b.t. COPREV -vertegenwoordiging van alle EDPB’s -vaststellen van de behoeften -homogeniteit van de oplossingen -oplossing voor werkgever die aangesloten is bij meerdere EDPB’s

22 22 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Principes van de financiering n integratie van dossiers in sectoraal verwijzingsrepertorium is gratis n implementatie door externe preventiediensten, … van noodzakelijke toepassingen voor gebruik van gegevensstromen volgens KSZ-standaarden (XML-berichten, geen client-server toepassing) is te hunnen laste n informatie is gratis voor instellingen van sociale zekerheid (oa fondsen voor bestaanszekerheid) en in principe betalend (0,0144 € per bericht in 2004) voor anderen; mogelijkheid tot nieuwe akkoorden in het kader van de bestuursovereenkomst van de KSZ afgesloten met de federale overheid n ad hoc ontwikkelingen moeten voorwerp uitmaken van voorafgaand bilateraal overleg inzake planning en eventuele facturatie n bijkomende diensten (helpdesk,…): modaliteiten te overleggen

23 23 KSZ-BCSS 17/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -www.socialsecurity.be/default.htmwww.socialsecurity.be/default.htm n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be n website Fonds voor Arbeidsongevallen -www.faofat.fgov.be

24 D@nk u voor uw aandacht ! Vragen ? KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "Integratie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ-BCSS 17/02/2005."

Verwante presentaties


Ads door Google