De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAP:Integratie van de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het netwerk van de sociale zekerheid Colloquium 31 mei 2005 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAP:Integratie van de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het netwerk van de sociale zekerheid Colloquium 31 mei 2005 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank."— Transcript van de presentatie:

1 WAP:Integratie van de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het netwerk van de sociale zekerheid Colloquium 31 mei 2005 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Patrick Laureyns Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Tel: 02-741 84 82 E-mail: patrick.laureyns@ksz.fgov.be

2 2 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (1/5) De KSZ is de motor van e-government in de sociale sector, d.w.z. n zij zet de actoren in de Belgische sociale sector aan tot en ondersteunt ze bij -een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren -op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten -door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (e-government) -vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie n zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben n zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers

3 3 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (2/5) Actoren in de Belgische sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n maar ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde

4 4 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (3/5) n extranet = netwerk gebruik makend van de protocols gebruikt in het internet, maar beperkt tot een gesloten groep gebruikers n functies extranet van de sociale zekerheid -mail -internettoegang -website hosting -file transfer -toegang tot de basisdiensten van het socialezekerheidsportaal -toegang tot de transacties beschikbaar op het socialezekerheidsportaal -toegang tot de eWorkspace van de sociale zekerheid -mogelijkheid tot gestructureerd berichtenverkeer met instanties extern aan de sociale zekerheid (gemeenten, werkgevers, sociaal verzekerden, …) via koppeling van het extranet van de sociale zekerheid met andere private netwerken of met internet via beveiligde protocols

5 5 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (4/5) Portaal van de sociale zekerheid: 3 doelgroepen n sociaal verzekerden -informatie over de hele sociale zekerheid via een vraag- antwoordsysteem -webwijzer naar de instellingen van sociale zekerheid -transactie voor de raadpleging van de stand van zaken van het dossier bij het FSO voor de slachtoffers van de sluiting van een onderneming n ondernemingen -geharmoniseerde informatie, instructies, glossaria, XML-schema’s, demo-versies en testscenario’s voor de multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens en de aangiften van sociale risico’s -27 transacties (o.a. DMFA en ASR) -persoonlijke pagina voor elke werkgever n professionals van de sociale sector

6 6 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (5/5) Portaal van de sociale zekerheid: basisdiensten n geïntegreerd systeem voor user management tussen portaal van de sociale zekerheid en federaal portaal -systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van ondernemingen en hun vertegenwoordigers en aangestelden is uitgewerkt door sociale zekerheid en wordt ook gebruikt door federaal portaal -systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van burgers, ambtenaren en medewerkers van de instellingen van sociale zekerheid is uitgewerkt in overleg met FEDICT en wordt gebruikt door portaal van de sociale zekerheid -geïntegreerd toegangsmachtigingssysteem

7 7 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 2. Rol KSZ in wijzigende context tweede pensioenpijler n regulering van de tweede pensioenpijler n nieuwe actoren worden betrokken bij de uitvoering van het sociaal beleid n moeilijkheid voor sommige sectoren om één uniek knooppunt met de KSZ aan te duiden n kostprijs mag geen toegangsdrempel zijn om administratief beheer van WAP maximaal te ondersteunen vanuit het netwerk van de sociale zekerheid

8 8 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3. Aanpassingen op juridisch vlak (1/6) n Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (zie www.ksz.fgov.be)www.ksz.fgov.be n Opbouw historisch rond 3 centrale thema’s: -wie? instellingen van sociale zekerheid -wat? verwerking sociale gegevens -waarvoor? toepassing sociale zekerheid n Conclusie: aanvankelijk nadruk sociale zekerheid

9 9 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3. Aanpassingen op juridisch vlak (2/6) n Veralgemening van gebruik KSZ-diensten: bvb. art.11bis Kruispuntbankwet voor instanties die aanvullende rechten toekennen, bvb. -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid, -de aanvullende rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde n Progressieve veralgemening van het gebruik van het Rijksregisternummer n Voor sectorale pensioenfondsen: art.113bis WAP 1.laat toegang tot het Rijksregister toe en 2.geeft toelating om het Rijksregisternummer als identificatiesleutel te gebruiken!

10 10 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3. Aanpassingen op juridisch vlak (3/6) n art.2,1° Kruispuntbankwet geeft voor de uitvoering en toepassing ervan definitie van « sociale zekerheid » n art.2,2° « instellingen van sociale zekerheid » -> aanvullende pensioenen vallen NIET onder de sociale zekerheid n art.18 Kruispuntbankwet: Koning kan, bij in Ministerraad overlegd K.B., het geheel of een deel van de rechten en plichten voortvloeiende uit de wet en haar uitvoeringsmaatregelen uitbreiden tot andere personen dan de instellingen van sociale zekerheid

11 11 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3. Aanpassingen op juridisch vlak (4/6) n Voor sectorale pensioenfondsen : K.B.15.10.2004 – B.S.14.12.2004 + erratum B.S.27.12.2004 gelijkschakeling van de sectorale pensioenfondsen met instellingen van sociale zekerheid in de zin van de Kruispuntbankwet ->: o.a. volgende art. toepasselijk -art.6 : KSZ houdt personenrepertorium bij, dat per persoon aangeeft welke types van sociale gegevens van persoonlijke aard waar in het netwerk worden bewaard -art.8 : bij verwerking gegevens uitsluitend als identificatiemiddel gebruik maken van Rijksregisternummer (cfr.supra) of KSZ-nummer (vrij gebruik)

12 12 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3. Aanpassingen op juridisch vlak (5/6) -art.15 : principiële machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid voor elke mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de KSZ of door de instellingen van sociale zekerheid -art.23 : finaliteits- en proportionaliteitsprincipe (uitsluitende aanwending van gegevens voor vervullen van wettelijke verplichtingen) -art. 24-26 : veiligheidsaspecten -art. 34 : zetel in het Algemeen Coördinatiecomité van de KSZ

13 13 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3. Aanpassingen op juridisch vlak (6/6) n Kruispuntbank als sectorale multisectoraal verwijzingsrepertorium: expliciet in K.B. 4.2.1997 gewijzigd door art.1 K.B. 15.10.2004 (B.S. 27.12.2004): -regelt werking netwerk -bespreekt rol KSZ

14 14 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (1/7) n KSZ als ‘multisectoraal verwijzingsrepertorium’ voor -sectorale pensioenfondsen -fondsen voor bestaanszekerheid -externe preventiediensten -… n generiek concept n eerste toepassing: fonds voor bestaanszekerheid van ANPCB 218

15 15 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (2/7) n basisprincipes -mogelijkheid tot initialisatie van dossiers op basis van DIMONA - DMFA - werkgeversrepertorium -KSZ moet over minimaal instrumentarium beschikken om verdeling van gegevens naar juiste instelling binnen sector te kunnen doen •paritair comité en werkgeverscategorie •ad hoc zone in DMFA •werkgeversrepertorium -mededeling van sociale persoonsgegevens aan instellingen met naleving van het finaliteitsbeginsel -doelstelling van wederkerigheid bij gegevensuitwisseling (op termijn): vb. datawarehouse arbeid / pensioenen pensioenkadaster individuele rekening

16 16 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (3/7) n basis voor de organisatie van de elektronische gegevens- uitwisseling is het verwijzingsrepertorium n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) •geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) •geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) •geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n klassieke functionaliteiten -routering -toegangscontrole -automatische mededeling van gegevens

17 17 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (4/7) n ondersteuning voor sectorale pensioenfondsen, fondsen voor bestaanszekerheid, externe preventiediensten, … -consultancy bij behoeftenonderzoek -begeleiding van opstellen en indienen machtigingsaanvraag Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid -beheer sectoraal verwijzingsrepertorium -initialiseren van dossier voor aangesloten instellingen -overmaken van noodzakelijke gegevens via 2 modi - pull - push -helpdesk

18 18 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (5/7) n mogelijke informatie -identificatiegegevens sociaal verzekerde (RR, KSZ-registers) -identificatiegegevens werkgever (werkgeversrepertorium, Kruispuntbank Ondernemingen) -begin en einde van tewerkstelling (DIMONA) -gegevensblok rond lonen en prestaties (DmfA) -gegevensblok rond ‘gelijkstellingen’ (arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, beroepsziekte, arbeidsongeval, jaarlijkse vakantie) -…

19 19 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (6/7) Multisectoraal verwijzingsrep. KSZ nv verzekeringsmij verz.mij 1 als piverz.mij 1 als si ovv Onderlinge vereniging 2 VSI Fonds bestaanszek 1 PI SI Fonds bestaanszek 2 enkel si Fonds bestaanszek. vzw Pensioenfonds Fonds bestaanszek PISI

20 20 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. Scenario 1: Inning door de RSZ (1/6) n noodzaak gegevensstromen -controle op bedragen die RSZ doorstort geïndividualiseerd -bijhouden individuele rekening aanvullende pensioenen en opmaak individuele pensioenfiche n verschillende tijdstippen en frequenties mogelijk -éénmalig: bvb.door consultatie ‘aggregaten’ bij CIMIRe •september J+1 (in functie van fiche) •incidenteel: bij uitdiensttreding of bij overlijden -parallel met mutaties DmfA en aangevuld met punctuele consultaties

21 21 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. Scenario 1: inning door RSZ (2/6) werkwijze: n werkgever deelt in DmfA-aangifte met RSZ vooraf afgesproken codes inzake inningspercentage mee n deze codes worden meegedeeld in gegevensgroep ‘Worker Contribution’ op hetzelfde niveau van de ‘Occupation’ binnen de werknemerslijn n cfr. RSZ-afspraak met voedingsindustrie: werkgever vult als Werknemerskengetal bijdrage 825 in (= supplementaire bijdrage; bijdrage sectoraal pensioenfonds) en als Type bijdrage als mogelijke waarden 8 (vrijgestelde werkgevers), 2 ‘opting out’ of 0: aanvullend sectoraal pensioenplan

22 22 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. Scenario 1: inning door RSZ (3/6) n RSZ hanteert verdelingscode in DmfA-mutatie A820 waarmee aangeduid wordt dat attest bestemd is voor aanvullende sectorpensioenen n KSZ integreert in zijn multisectoraal verwijzingsrepertorium en verdeelt (op basis van wat met inrichter beslist is) voor bevoegde instelling n KSZ werkt trimestrieel op basis van DmfA-mutaties repertorium voor aanvullende sectorpensioenen bij n PI/SI kunnen desgewenst gegevens uit het netwerk betrekken (bvb.mutaties RR, DIMONA out,…)

23 23 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. Scenario 2: inning niet door RSZ (4/6) n noodzaak gegevensstromen -beschikken over loongegevens dienstig voor premieberekening -bijhouden individuele rekening aanvullende pensioenen en opmaak individuele pensioenfiche n tijdstip en frequentie gegevensstromen -parallel met gewenst tijdstip inning (trimester, jaar,…) -incidenteel bij uitdiensttreding, overlijden,.. -stromen afzonderlijk (mutaties/consultaties) of consultatie aggregaten CIMIRe

24 24 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. Scenario 2: inning niet door RSZ (5/6) n minder eenvoudig voor de werkgever n werkgever deelt bij DmfA-aangifte mee dat hij behoort tot een sector met een aanvullend sectorpensioen + een aanduiding onder welke sector hij ressorteert n RSZ laat DmfA-glossarium aanpassen in die zin n RSZ voert geen controle uit op optionele zone en hanteert evenmin verdelingscode n KSZ integreert voor sector aanvullende sectorpensioenen

25 25 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. Scenario 2: inning niet door RSZ (6/6) n KSZ controleert DmfA-mutatie A820 en haalt uit relationele tabel de bevoegde ‘pensioeninstelling’ en ‘solidariteitsinstelling n KSZ integreert in zijn multisectoraal verwijzingsrepertorium voor de bevoegde instelling en verdeelt het attest n KSZ werkt op basis van DmfA-mutaties trimestrieel het repertorium bij n PI en SI kunnen mutaties ontvangen of consultaties verrichten voor de bij hen geïntegreerde dossiers

26 26 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 6. Alternatieve scenario’s voor opstart dossier/integratie (pro memorie) n integratie dossiers door pensioen- en/of solidariteitsinstellingen zelf n elektronische opstart van het dossier vanuit DIMONA PC momenteel enkel significant aanwezig in -DIMONA voor PC 124 (bouw), 140 (transport) en 322 (interim) -veralgemening opgave PC in DIMONA niet haalbaar wegens risico fouten en vertraging aangifte

27 27 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 7. Stroomscenario - grafisch (1/4) RSZ DmfA KSZ (MS VWR) Inrichter stap 1distributie PI SI PI/SI

28 28 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 7. Stroomscenario - grafisch (2/4) stap 2 KSZ (MS VWR) KSZRR KSZ bisregister RSZ dimona RSZ wgr RSZ personeels bestand consultatie van basisgegevens InrichterPI SI PI/SI

29 29 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 7. Stroomscenario – grafisch (3/4) stap 3 PI/SI KSZ (MS VWR) KSZ RSZ dmfa RJV RVA NIC FAO FBZ Consultatie lonen, prestaties en gelijkgestelde periodes SI PI Inrichter CIMIRE

30 30 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 7. Stroomscenario - grafisch (4/4) stap 4 RRKSZ (MS VWR) PI/SI RVP PK CIMIRe KSZ mutatie distributie bij pensionering Inrichter PI/SI SI PI PI/SI SI PI KSZ (MS VWR)

31 31 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8. Timing KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium Doorgave van gegevens kan opgestart worden vanaf het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de beslissing door de sectorale inrichter is meegedeeld aan de RSZ/KSZ -Voorbeeld: beslissing meegedeeld op15 mei 2005 -> doorgave van gegevens kan vanaf vierde kwartaal, dus voor gegevens vanaf het derde kwartaal 2005

32 32 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 9. Financiering KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (1/2) n integratie van dossiers in multisectoraal verwijzingsrepertorium is gratis ofwel automatische integratie op basis van DMFA-informatie ofwel integratie van dossiers door fonds voor bestaanszekerheid, sectoraal pensioenfonds n implementatie door fondsen voor bestaanszekerheid, sectorale pensioenfondsen, … van noodzakelijke toepassingen voor gebruik van gegevensstromen volgens KSZ-standaarden (XML-berichten, geen client-server toepassing) is te hunnen laste n Gegevensuitwisseling is gratis voor de instellingen van sociale zekerheid (art.16 Kruispuntbankwet)(oa fondsen voor bestaanszekerheid als pensioeninstelling (overgangsfase), solidariteitsinstelling, inrichter van sectoraal pensioenstelsel) n In andere gevallen betalend (€ 0,0137 per verwerkt bericht in 2005)

33 33 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 9. Financiering KSZ als multisectoraal verwijzingsrepertorium (2/2) n mogelijkheid tot nieuwe akkoorden in kader van bestuursovereenkomst van de KSZ gesloten met de federale overheid n ad hoc ontwikkelingen moeten voorwerp uitmaken van voorafgaand bilateraal overleg inzake planning en eventuele facturatie n bijkomende diensten (helpdesk,…): modaliteiten te overleggen

34 34 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 10. Gewenste samenwerking met VSI n maximaal belang voor het netwerk van de Sociale Zekerheid dat de VSI zo representatief mogelijk is voor het geheel van de Fondsen voor Bestaanszekerheid en de sectorale pensioenfondsen n behoefteninzameling en functionele beschrijving van de specifieke kenmerken eigen aan de sectorale instellingen n deelname van de VSI aan alle werkgroepen binnen de KSZ n ondersteuning en helpdesk voor sectorale instellingen

35 35 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -www.socialsecurity.be/default.htmwww.socialsecurity.be/default.htm n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be

36 D@nk u voor uw aandacht ! Vragen ? KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "WAP:Integratie van de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het netwerk van de sociale zekerheid Colloquium 31 mei 2005 KSZ-BCSS 31/05/2005 Kruispuntbank."

Verwante presentaties


Ads door Google