De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-government in de sociale sector en bescherming van de persoonlijke levenssfeer Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-government in de sociale sector en bescherming van de persoonlijke levenssfeer Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd."— Transcript van de presentatie:

1 E-government in de sociale sector en bescherming van de persoonlijke levenssfeer Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuurder Smals Koen Snyders Adjunct-administrateur-generaal Rijksdienst Sociale Zekerheid

2 2 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Plan van de uiteenzetting n verwachtingen van de burgers en de ondernemingen en wensen van de overheid n stand van zaken inzake elektronische dienstverlening in de sociale sector n gehanteerde visie en strategie n voorziene nieuwe diensten n gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n besluit : beoogde voordelen

3 3 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Wat verwachten burgers en ondernemingen ? n geïntegreerde diensten -afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd -aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, …) -over overheidsniveau’s, overheidsdiensten en private instanties heen n afgestemd op de eigen processen n met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten n zo mogelijk automatisch verstrekt n performant en gebruiksvriendelijk aangeboden n betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar n via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, …) n met respect voor de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer

4 4 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Wat wil de overheid ? n burgers en ondernemingen die tevreden zijn omdat ze een dienstverlening krijgen die voldoet aan hun verwachtingen n kostenbeheersing voor alle betrokkenen n optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van algemeen belang n maximaliseren van de effectiviteit van het beleid n bevorderen van de sociale inclusie

5 5 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Stand van zaken n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

6 6 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)

7 7 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Stand van zaken n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van persoonsgegevens in authentieke vorm n elektronische transacties en gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing -hetzij via een geïntegreerd portaal

8 8 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Stand van zaken n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector -geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties -een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional in de sociale sector n een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg) n een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeks- ondersteuning

9 9 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Stand van zaken n een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) Telefoon E-mail Internet @ Eranova FOD SZ … RSZ

10 10 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens n geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

11 11 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Het verwijzingsrepertorium n uitwisselingen van persoonsgegevens met andere sectoren gebeuren idealiter via de respectieve verwijzingsrepertoria van die sectoren -garandeert filtering van de toegang tot persoonsgegevens -bestemmeling kan enkel persoonsgegevens ontvangen voor zover uit het verwijzingsrepertorium van zijn eigen sector blijkt dat hij een dossier over betrokkene beheert -de sector die de persoonsgegevens levert komt niet te weten welk(e) soort(en) dossier(s) er worden beheerd binnen de sector van bestemming maar enkel dat vanuit die sector een vraag werd gesteld -de instantie die het verwijzingsrepertorium van de sector van bestemming beheert, zorgt voor verdere dispatching naar de instanties van deze sector die de persoonsgegevens nodig hebben -aldus beperking van het privacyrisico: betrokken sectoren kennen niet de precieze “hoedanigheid” van de betrokkene in de andere sectoren

12 12 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n toegang tot persoonsgegevensbanken -interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen -voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers n uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) -individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten -voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers

13 13 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Bestaande diensten voor de ondernemingen n 39 transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal van de sociale zekerheid n 4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel karakter -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) (RSZ(PPO)) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens (DMFA) (RSZ(PPO)) -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid,…) zich voordoet (FAO en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RIZIV en ziekenfondsen, RVA en werkloosheidskassen) -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werfmelding (RSZ) n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging en verbetering van aangiften, en van het eigen personeelsbestand (RSZ(PPO))

14 14 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Personeels- register Data- bank Speciaal Personeels- register Indivudueel document Studenten contract Inspectie Arbeidscontract de vereenvoudiging Onlineconsultatie RSZ Personeels- bestand Dimona-aangifte

15 15 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Dimona-aangifte: vereenvoudiging in cijfers n ongeveer 230.000 afgeschafte personeelsregisters n ongeveer 50.000 afgeschafte speciale personeelsregisters op exploitatiezetels, werven, mobiele werkplaatsen, … n meer dan 325.000 afgeschafte individuele documenten van handelsvertegenwoordigers, chauffeurs, uitzendkrachten, … n vermijding van ongeveer 380.000 afschriften van studentencontracten per jaar naar FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

16 16 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Dimona: evolutie

17 17 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Multifunctionele kwartaalaangifte RSZ RVPRJV Werkgever Pensioen Vakantiegeld KSZ RVARIZIVRKWFAOFBZ de vereenvoudiging Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 1 elektronische aangifte

18 18 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Bestaande diensten voor de sociaal verzekerden n vermijden van de meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en maximale automatische toekenning van rechten op basis van onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector en daarbuiten n 4 transacties op het portaal van de sociale zekerheid -E-Gofso: opvolging van het elektronisch dossier bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen -E-Lo: raadpleging van het elektronisch dossier inzake loopbaanonderbreking of tijdskrediet (RVA) -Cova: raadpleging van het elektronisch dossier m.b.t. jaarlijkse vakantie van handarbeiders (vakantiegeld, vakantieduur, …) (RJV en vakantiefondsen) -simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen op basis van de door betrokkene verstrekte gegevens (RVP)

19 19 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Bestaande diensten voor andere actoren n 1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid -elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat n 2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid -Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid -E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers n 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT -verificatie van het recht op sociaal telefoontarief

20 20 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gehanteerde visie en strategie n duidelijke doelstellingen n uitdrukkelijke keuze voor samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor n maximaal gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen n hecht partenariaat tussen instellingen van sociale zekerheid

21 21 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Duidelijke doelstellingen n optimale dienstverlening aan burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en andere overheidsdiensten, o.a. door integratie en personalisering van de dienstverlening n minimum aan administratieve formaliteiten n kostenbeheersing voor alle betrokkenen: burgers, ondernemingen, hun dienstverleners, overheidsdiensten,… n optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van algemeen belang n maximaliseren van de effectiviteit van het beleid n respect voor de privacy, geen big brother n bevorderen van de sociale inclusie n degelijke beleids- en onderzoeksondersteuning

22 22 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n een optimale dienstverlening aan de burgers vereist samenwerking tussen alle betrokkenen -overheidsdiensten van alle overheidsniveaus -burgers, ondernemingen en hun dienstverleners -tussenpersonen en belangenverenigingen n vanuit een gemeenschappelijke visie, maar met voluntarisme en pragmatisme om die visie te concretiseren n vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van de diensten n waarbij mekaars bevoegdheden weliswaar worden gerespecteerd, maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers n met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de meeste competenties beschikt

23 23 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n vanuit een multidisciplinaire aanpak -procesoptimalisatie -juridische coördinatie -ICT-technische coördinatie -informatieveiligheid -veranderingsbeheer -communicatie, coaching en vorming n gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen n met een maximale transparantie, oa door de publicatie van -de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en overlegplatformen -catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de basisbouwstenen en de authentieke bronnen

24 24 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n modellering van de informatie op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de realiteit, zodat die multifunctioneel kan worden gebruikt n eenmalige inzameling van feitelijke informatie bij burgers en ondernemingen door de overheid in haar geheel, via een kanaal gekozen door de burgers en ondernemingen, bij voorkeur van toepassing tot toepassing, en met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n taakverdeling tussen de overheidsdiensten inzake de validatie, het beheer en de opslag van informatie in authentieke bronnen n verplichting tot melding van vermoede onjuistheden van de informatie aan de overheidsdienst belast met de validatie ervan

25 25 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n elektronische uitwisseling van de informatie tussen overheidsdiensten met het oog op een hergebruik ervan, aan de hand van een gemeenschappelijk en goed beveiligd netwerk n proactief gebruik van informatie voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij de informatie-inzameling -een gerichte informatieverstrekking aan de betrokkenen

26 26 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n instelling van een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de sociale zekerheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, belast met -het formuleren van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het verstrekken van machtigingen tot mededeling van persoonsgegevens -het uitvoeren van externe controle inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het behandelen van klachten n instelling van een informatieveiligheidsdienst in elke instelling van sociale zekerheid, met een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende taak

27 27 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n geheel van structurele, organisatorische, juridische en technische maatregelen, beschreven in de regelgeving en in policies uitgewerkt door een gemeenschappelijke werkgroep informatieveiligheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid n elke mededeling van persoonsgegevens aan derden vereist een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid -problematiek van de bevoegdheid van meerdere sectorale comités in geval van uitwisseling van persoonsgegevens met andere sectoren (Justitie, Financiën,…) -uitwisseling van persoonsgegevens veronderstelt mededelingen door elke betrokken partij (vraag & antwoord) -strikt gezien behelzen zowel de vraag als het antwoord een mededeling waarvoor een machtiging vanwege het bevoegde sectoraal comité vereist is -voorstel: exclusieve bevoegdheid toewijzen aan het sectoraal comité bevoegd voor het antwoord (= de eigenlijke mededeling) n de machtigingen tot mededeling zijn publiek

28 28 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende machtigingen tot mededeling door een instantie onafhankelijk van de verzender en de bestemmeling n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens informatie wordt gebruikt voor een beslissing, wordt de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

29 29 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Maximaal gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen n netwerken: extranet van de sociale zekerheid, internet, FedMAN, intergemeentelijke of provinciale netwerken,… n unieke identificatiesleutels n onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten n authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens (RSZ), gegevens over sociaal statuut (KSZ),… n portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten n gecoördineerd gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars n content-managementsystemen n contactcentrum met customer relationship management tool, toegankelijk via verschillende kanalen

30 30 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Maximaal gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator (Corve, Easi-Wal,…)

31 31 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals -het repertorium van de gezinsbijslagen -het pensioenkadaster -de Kruispuntbankregisters n uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens n ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector -jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector -40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ

32 32 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen -gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen,…) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) -instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen -externe preventiediensten -steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) -artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

33 33 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n voorbeelden van nieuwe elektronische attesten -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de pensioen- en solidariteitsinstellingen die een sectoraal of bedrijfspensioenplan beheren (loon- en arbeidstijdgegevens) -elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. ernstige arbeidsongevallen tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en de externe preventiediensten -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de gemeenschappen en gewesten, o.m. m.b.t. de berekening van premies en vergoedingen, de toekenning van studiebeurzen,… -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen, o.m. m.b.t. (vervangings)inkomens

34 34 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n verruiming van de dienstverlening voor OCMW’s -elektronische uitwisseling van alle gegevens noodzakelijk voor de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) van om het even welke steun (leefloon, verwarmingspremie, daklozenpremie,…) verleend door de OCMW’s -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door de OCMW’s van gegevens beschikbaar bij andere instellingen van sociale zekerheid voor de globale dienstverlening door de OCMW’s (leefloon, maatschappelijke steun, voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen, allerlei premies en subsidies,…) -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door andere actoren in de sociale sector (vb. sociale huisvestingsmaatschappijen) van informatie beheerd door de OCMW’s

35 35 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor de ondernemingen n inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften n verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-box n maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ-attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid n elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

36 36 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor de ondernemingen n front office tewerkstelling: terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de geïnteresseerde middenveldorganisaties van -een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante loonlastverlagende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd -een toepassing om, met een maximaal gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen en een elektronische aanvraag in te dienen n aanzetten van de coördinatie-organen uitgebouwd rond de Kruispuntbank voor Ondernemingen tot vereenvoudiging van de informatieprocessen die ondernemingen en hun vestigingen (t.a.v. de sociale sector) dienen uit te voeren n.a.v. het zich voordoen van bepaalde evenementen in hun levensloop

37 37 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor ondernemingen n vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op brugpensioenen n ontwikkeling van diensten voor aangifte van transnationale tewerkstelling -GOTOT voor de aangifte van detachering -LIMOSA voor de eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en de monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar n stimuleren van de elektronische gegevensuitwisseling, bij voorkeur van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten

38 38 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor de burgers n verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector n nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals -raadplegen van een loopbaanoverzicht -aanvraag (tot raming) van het pensioen -raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid -raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid -opvragen van de banenkaart of het tewerkstellingsattest bij de RVA

39 39 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Nieuwe diensten voor de professionals n verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische samenwerkingsplatformen E-workspace & E-communities -who is who -kennismanagement -work flow ondersteuning -project en issue management -agenda’s en stukken van comités en werkgroepen n specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten n aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid n geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen

40 40 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters n bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister n evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door -de actoren in de sociale sector -andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten,…) -andere instanties met een opdracht van algemeen belang n ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

41 41 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Vervanging SIS-kaart n geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart -de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan -de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers n behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) n alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

42 42 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Evolutie datawarehouse n evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties -relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector -relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek,…) -telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL n uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet n ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften n vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens n geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

43 43 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Evolutie van de authentieke bronnen n snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. -geboorten -wijzigingen van burgerlijke staat -wijziging van gezinssamenstelling -overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister n verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen -opname van alle relevante entiteiten -activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen -uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

44 44 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Ondersteuning uitbouw E-health platform n doel -optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en van de veiligheid van de patiënt -vermijden van overbodig administratief werk voor de patiënt, de gezondheidszorgverstrekkers en de ziekenfondsen -degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid n hoe ? -door een goed georganiseerde elektronische informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen bij de gezondheidszorgverstrekking -met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

45 45 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Ondersteuning uitbouw E-health platform n concrete mogelijkheden -gestructureerde en gestandaardiseerde elektronische opslag van minimale informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen -terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is -elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen -elektronische toegankelijkheid voor de zorgverstrekkers van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering en andere relevante administratieve informatie over de patiënt -over de verschillende stakeholders heen gecoördineerde en eenmalige inzameling van de informatie gericht op beleids- en onderzoeksondersteuning -…

46 46 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Ondersteuning uitbouw E-health platform n bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn -Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium -methoden voor procesoptimalisatie -instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling -instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie -algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer (identificatienummer sociale zekerheid ?) -systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer -systeem van machtigingen door een sectoraal comité opgericht binnen de CBPL -elementen uit de regelgeving

47 47 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n doeleinden -vervanging van directe inzameling van persoonsgegevens bij de betrokkene zelf door indirecte inzameling van persoonsgegevens (in voorkomend geval mits aanpassing van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen) -administratieve vereenvoudiging zowel voor de overheid als voor de burger (afschaffen van belastende papieren persoons- gegevensstromen) -adequate beslissingsvorming (beschikbaarheid van actuele en correcte persoonsgegevens)

48 48 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n mededelingen door de FOD Financiën aan de sociale sector -dossiers sectoraal comité voor de federale overheid dossier FO/2006/001 (beraadslaging 005/2006 van 20 december 2006) –mededeling aan de RJV/vakantiefondsen –actualisering van de bedragen van fiscale en niet-fiscale schulden waarvoor een derdenbeslag werd gelegd dossier FO/2006/002 (beraadslaging 001/2006 van 14 juni 2006) –mededeling aan FOD SZ (DG Personen met een Handicap) –persoonsgegevens m.b.t. de belastbare inkomsten van oorlogsslachtoffers in het kader van het toekennen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap dossiers FO/2006/004 en FO/2006/005 (beraadslagingen 006/2006 en 007/2006 van 29 november 2006) –mededeling aan FOD SZ (DG Personen met een Handicap) –persoonsgegevens m.b.t. de belastbare inkomsten van personen met een handicap die een tegemoetkoming aanvragen dossier FO/2006/006 (beraadslaging 004/2006 van 20 december 2006) –mededeling aan FOD SZ (DG Sociaal Beleid) –persoonsgegevens m.b.t. belastbare inkomsten (BETAX) nodig voor het nemen van individuele beslissingen tot afwijking van de gezinsbijslagregeling in behartigenswaardige gevallen

49 49 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n mededelingen door de FOD Financiën aan de sociale sector -geplande projecten toegang tot de persoonsgegevens van het aanslagbiljet (BETAX): gezinslasten, roerende, onroerende, diverse en beroepsinkomsten, onderhoudsgelden, pensioenen, … toegang tot databank m.b.t. onroerende goederen (CADNET): onroerende vermogens en eigenaars inkomensonderzoek (onder meer aangaande personen die aanspraak maken op een uitkering in een regeling van sociale bijstand) toekenning van sociale uitkeringen en verdere opvolging terugvordering van onverschuldigde betalingen

50 50 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n mededelingen door de sociale sector aan de FOD Financiën -dossiers sectoraal comité van de sociale zekerheid beraadslagingen nr. 02/64 van 13/05/02 en nr. 03/51 van 06/05/03 –mededeling door de verzekeringsinstellingen, de DOSZ, de HVKZ en het RIZIV –toepassing van de maximumfactuur beraadslaging nr. 04/13 van 08/06/04 –mededeling door diverse instellingen van sociale zekerheid –automatische toepassing van belastingvoordeel ten behoeve van personen met een handicap beraadslagingen nr. 04/33 van 07/09/04 en nr. 05/25 van 03/05/05 –mededeling door diverse instellingen van sociale zekerheid, OCMW’s en POD Maatschappelijke Integratie –betaling van voorschotten op onderhoudsgelden door DAVO beraadslaging nr. 06/20 van 18/04/06 –mededeling door de KSZ –toegang tot de KSZ-registers in hoofde van de FOD Financiën in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke en reglementaire opdrachten

51 51 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n mededelingen door de sociale sector aan de FOD Financiën -geplande projecten elektronische mededeling van arbeidsinkomsten van werknemers en vervangingsinkomens ter vervanging van de Belcotax-aangiften, met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor personenbelasting toegang (in batch met bestaande KSZ-standaarden) tot bestaande toepassingen binnen het netwerk van de sociale zekerheid, met het oog op de invordering van schulden –DmfA (RSZ en RSZPPO) –Dimona (RSZ en RSZPPO) –Werkgeversrepertorium (RSZ en RSZPPO) –ARZA-bestand (RSVZ) –vakantiegeld (RJV) haalbaarheidsstudie van een algemeen schuldinvorderingssysteem in samenwerking met RVP, OCMW’s, sector werkloosheid,…

52 52 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n bevoegdheid van meerdere sectorale comités -uitwisseling van persoonsgegevens veronderstelt mededelingen door beide partijen (vraag & antwoord) -strikt gezien behelzen zowel de vraag als het antwoord een mededeling waarvoor een machtiging vanwege het bevoegde sectoraal comité vereist is sectoraal comité van de sociale zekerheid (artikel 15 KSZ-wet) sectoraal comité voor de federale overheid (artikel 36bis WVP) -concreet voorbeeld: uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verzekeringsinstellingen en de FOD Financiën met het oog op het vaststellen van het statuut van «persoon ten laste» vraag verzekeringsinstellingen: beraadslaging nr. 05/53 van 20/12/05 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid antwoord FOD Financiën: beraadslaging nr. 02/2005 van 30/11/05 van het sectoraal comité voor de federale overheid -voorstel: exclusieve bevoegdheid toewijzen aan het sectoraal comité bevoegd voor het antwoord (= de eigenlijke mededeling)

53 53 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n aandachtspunten -finaliteit doeleinden welbepaald, duidelijk omschreven en wettig verenigbaarheid latere verwerking met oorspronkelijk doeleinde (wet en redelijke verwachtingen van de betrokkene) -proportionaliteit persoonsgegevens noodzakelijk, passend en ter zake dienend voor de uitvoering van de opdrachten van de bestemmeling -veiligheid te garanderen aan beide zijden (informatieveiligheidsconsulent, informatieveiligheidsplan,…) beperken van het aantal personen dat bij de uitwisseling van persoonsgegevens betrokken is tussenkomst van de KSZ minimale veiligheidsnormen (FOD Financiën evalueert impact van deze normen op zijn procedures en zijn organisatie) -transparantie kennisgeving aan de betrokkenen

54 54 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n basisprincipe: uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt via KSZ en het Centre de Communications des Finances Fédérales (CCFF)- Extranet/FEDMAN -personenrepertorium van KSZ garandeert filtering van de toegang tot persoonsgegevens van FOD Financiën door de sociale sector bestemmeling kan enkel persoonsgegevens ontvangen voor zover uit het personenrepertorium van de KSZ blijkt dat hij een dossier over betrokkene beheert personenrepertorium van de KSZ toont aan dat over een persoon één of meerdere dossiers worden beheerd in de sociale sector de FOD Financiën komt NIET te weten om welk(e) soort(en) dossier(s) het gaat maar enkel dat vanuit de sociale sector een vraag werd gesteld KSZ zorgt voor verdere dispatching naar de instanties die de persoonsgegevens nodig hebben -personenrepertorium van FOD Financiën garandeert filtering van de toegang tot persoonsgegevens van de sociale sector door FOD Financiën bestemmeling kan enkel persoonsgegevens ontvangen voor zover uit het personenrepertorium van de FOD Financiën blijkt dat hij een dossier over betrokkene beheert personenrepertorium van de FOD Financiën toont aan dat over een persoon één of meerdere dossiers worden beheerd bij de FOD Financiën de sociale sector komt NIET te weten om welk(e) soort(en) dossier(s) het gaat maar enkel dat vanuit de FOD Financiën een vraag werd gesteld FOD Financiën zorgt voor verdere dispatching naar de dienst die de persoonsgegevens nodig heeft

55 55 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n basisprincipe: uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt via KSZ en het Centre de Communications des Finances Fédérales (CCFF) -gebruik van de personenrepertoria garandeert een beperking van het privacyrisico noch de sociale sector noch de FOD Financiën kennen de precieze “hoedanigheid” van de betrokkene bij de andere partij -voorbeeld 1: DAVO behoeft persoonsgegevens uit de sociale sector FOD Financiën vraagt de betrokken persoonsgegevens op via KSZ, die zo enkel te weten komt dat betrokkene over een dossier beschikt bij FOD Financiën maar niet dat het een DAVO-dossier betreft -voorbeeld 2: DG Personen met een Handicap behoeft persoonsgegevens van FOD Financiën KSZ vraagt de betrokken persoonsgegevens op via FOD Financiën, die zo enkel te weten komt dat betrokkene over een dossier beschikt in de sociale sector maar niet dat het een dossier van DG Personen met een Handicap betreft -in afwachting van de creatie van een eigen personenrepertorium van de FOD Financiën is de KSZ bereid daarvoor in te staan, aan de hand van haar eigen infrastructuur, mits akkoord van het bevoegde sectoraal comité

56 56 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n basisprincipe: user management -identificatie en authentificatie via het token of de elektronische identiteitskaart -machtigingen beheerd door de dienstverlener -eventuele uitbreiding autorisatiesysteem tot gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n gebruik van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) en toegang tot Rijksregister en Kruispuntbankregisters voor alle betrokken partijen -beraadslaging nr. 06/20 van 18 april 2006 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid tijdelijke (tot 31/12/07) machtiging voor de FOD Financiën om toegang te hebben tot de KSZ-registers tegen 30/09/07 moet de FOD Financiën een verslag m.b.t. de informatieveiligheid overmaken

57 57 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Besluit: beoogde voordelen n grotere efficiëntie -lagere lasten en kosten, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage- techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten -meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde dienstverlening -snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde overheidsdienst real time feedback voor de gebruiker

58 58 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Besluit: beoogde voordelen n grotere effectiviteit -hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. juistere dienstverlening meer gepersonaliseerde dienstverlening transparantere dienstverlening veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces -minder fraudemogelijkheden -nieuwsoortige diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

59 59 24 januari 2007Frank Robben-Koen Snyders Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.behttps://www.socialsecurity.be n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n elektronische identiteitskaart -http://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.htmlhttp://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.html n persoonlijke website Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

60 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "E-government in de sociale sector en bescherming van de persoonlijke levenssfeer Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd."

Verwante presentaties


Ads door Google