De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government"— Transcript van de presentatie:

1 Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government
KSZ-BCSS Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels Website KSZ: Persoonlijke website: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 Een aantal kritische succesfactoren
multidisciplinaire aanpak hergebruik van beschikbare componenten, gegevens en ervaring dienstengebaseerde architectuur onderlinge samenwerking gebruikersgerichtheid en –betrokkenheid projectbeheer en organisatie van de uitrol meetinstrumenten voor permanente monitoring en verbetering vertrouwen van gebruikers in elektronische dienstverlening Frank Robben 2 11 mei 2005

3 Tip 1: beschouw E-government niet louter als een ICT-gebeuren
leg de klemtoon op de verbetering van de dienstverlening heb aandacht voor een goed inzicht in de omgeving, de kritische succesfactoren en de stakeholders buy-in van de onderscheiden stakeholders voorafgaande procesoptimalisatie gepast inspelen op de bewezen mogelijkheden van ICT harmonisering van de begrippen waar nodig, aanpassing van de regelgeving beheer van de verandering communicatie vorming zorg dus voor een multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid van de stakeholders

4 Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring
netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken, FedMAN, extranet van de sociale zekerheid, … elektronische identiteitskaart unieke identificatienummers natuurlijke personen: rijksregisternummer (bruikbaar mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) en KSZ-nummer (vrij bruikbaar) ondernemingen: ondernemingsnummer (vrij bruikbaar) bestaande middlewares met bijhorende basisdiensten: Fedict, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), … bestaande portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb persoonlijke pagina voor ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid) geïntegreerd user management voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars beschikbare content management systemen

5 Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring
beschikbare gegevens in authentieke bronnen, mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer identificatiegegevens in Rijksregister en KSZ-registers ondernemingsgegevens in Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) loon- en arbeidstijdgegevens en gegevens over sociaal statuut bij KSZ beschikbare ervaring bij Fedict, KSZ, dienstverleners (oa vzw-structuur SmalS-MvM-Egov), best practices in het buitenland, …

6 Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring
naar een medebeheer van de gemeenschappelijke componenten en de authentieke bronnen door de gebruikers ? inhoudelijk beheer door een beheersgroep bestaande uit de voornaamste gebruikers binnen de overheid operationeel beheer door een instantie aangeduid door de beheersgroep horizontale of verticale overheidsdienst vzw-structuur SmalS-MvM/Egov publiek-privaat-partnership commerciële dienstverlener

7 Tip 3: bouw zelf ook multifunctionele compo-nenten uit volgens een degelijke architectuur
op open standaarden gebaseerde, flexibele, modulaire, uitbreidbare, dienstengebaseerde architectuur Presentation Security Application Integration

8 Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
zorg voor samenwerking met beleidsvoerders andere overheidsdiensten andere overheidsniveau’s tussenpersonen: sociale secretariaten, boekhouders, ziekenfondsen, vakbonden, belangenverenigingen, banken, verzekeringsondernemingen, … gebaseerd op volwaardig overleg regelmatige contacten tussen vaste vertegenwoordigers van onderscheiden stakeholders, zodat partenariaat tot stand komt met onderling respect en in onderling vertrouwen, oa door naleving van aangegane verbintenissen proactief, transparant en oplossingsgericht klemtoon op verbetering van de dienstverlening aan de gebruikers, niet op administratieve, vormelijke of bevoegdheidsaspecten

9 Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
naar een coherentere overlegstructuur ? stuurgroepen samengesteld uit vertegenwoordigers van beleidsvoerders en vertegenwoordigers van de uitvoeringsdiensten leggen prioriteiten vast, sturen werkgroepen aan en rapporteren aan de beleidsvoerders werkgroepen 2 soorten horizontale werkgroepen: ICT, informatieveiligheid, juridisch, … projectgerichte werkgroepen samengesteld uit vertegenwoordigers van de uitvoeringsdiensten voeren overgemaakt werk uit en rapporteren aan de stuurgroep waardoor ze zijn opgericht tussen overheidsniveau’s (samenwerkingsakkoord), op elk overheidsniveau en eventueel in bepaalde maatschappelijke sectoren (vb. sociale zekerheid)

10 Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
duidelijke taakverdeling tussen beleidsvoerders en uitvoeringsdiensten beleidsvoerders vastleggen van beleidsdoelstellingen beleidsevaluatie aansturen van de uitvoeringsdiensten op basis van de beleidsdoelstellingen opvolgen en evaluatie van de uitvoeringsdiensten inzake beleidsuitvoering communicatie m.b.t. beleidsdoelstellingen en beleidsevaluatie verantwoordelijkheid voor effectiviteit van het beleid uitvoeringsdiensten ondersteuning bij beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie beleidsuitvoering communicatie m.b.t. beleidsuitvoering verantwoordelijkheid voor efficiëntie van de beleidsuitvoering

11 Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
bouw geïntegreerde waardeketens uit door de onderlinge afstemming van processen, met een maximale gegevensuitwisseling van toepassing tot toepassing de mogelijkheid tot integratie van deeltoepassingen tot globale diensten, aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens de « levenscyclus » van een burger of een onderneming waarborg aan de burgers en de ondernemingen een eenmalige inzameling van feitelijke informatie volgens een gecoördineerd gegevensmodel en gecoördineerde instructies

12 Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
spreek een taakverdeling af inzake de aanmaak en het beheer van ter beschikking gestelde informatie de gegevensinzameling de gegevensopslag het gegevensbeheer de gegevensvalidatie de mededeling van vermeende onjuistheden van gegevens de verbetering van gegevens en de automatische mededeling van de verbeteringen

13 Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen mogelijke gebruikers burgers en hun vertegenwoordigers ondernemingen en hun vertegenwoordigers (sociaal secretariaten, boekhouders, andere dienstverleners, …) beroepsbeoefenaars eigen medewerkers betrokkenheid met oog op de afstemming van de dienstverlening op de (prioritaire) behoeften van de gebruikers de afstemming van overheidsprocessen op de eigen processen van de gebruikers (vnl. bij dienstverlening van toepassing tot toepassing) een aanbod van de diensten volgens de logica van de gebruikers het waarborgen van de gebruiksvriendelijkheid

14 Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen concentreer je op een kwalitatieve dienstverlening, niet op de loutere aanwezigheid op het web ondersteun de gebruikers bij het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de gegevens vóór hun overmaking aan de overheid gebruik de beschikbare gegevens proactief voor de automatische toekenning van rechten de voorinvulling bij informatie-inzameling een gerichte informatieverstrekking aan de gebruikers

15 Tip 6: zorg voor een goed projectbeheer en een goede organisatie van de uitrol
projectmanagement duidelijke doelstellingen duidelijke scope-afbakening risico-analyse en -beheer stappenplan projectopvolging werk incrementeel, met prototyping organisatie van de uitrol interne test- en externe simulatie-omgeving vorming en coaching van de gebruikers multimodaal contact center voor de persoonlijke ondersteuning van de gebruikers

16 Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering
stel de kritische succesfactoren vast op het vlak van performantie beschikbaarheid kwaliteit volumes effectief gebruik bepaal de relevante meetindicatoren voor elk van de kritische succesfactoren, de wijze en de frequentie van de meting van elke indicator en de rapporteringswijze (wie, wat, wanneer)

17 Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering
waarborg het aanleveren van de meetindicatoren op de vastgestelde wijze en volgens de vastgestelde frequentie door de E-governmenttoepassingen organiseer de opvolging van de meetindicatoren als basis voor een permanente bijsturing en verbetering

18 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
werk een informatieveiligheidsbeleid uit dat gericht is op het waarborgen van beschikbaarheid vertrouwelijkheid integriteit niet-weerlegbaarheid auditeerbaarheid met een geïntegreerd geheel van maatregelen structureel organisatorisch technisch juridisch

19 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
respecteer de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid het finaliteits- en het proportionaliteitsbeginsel zorg voor een degelijke toegangscontrole gebaseerd op de identificatie van de gebruiker de authentificatie van de gebruiker de autorisatie van de gebruiker

20 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
wissel enkel persoonsgegevens uit tussen (toepassingen van) verschillende overheidsdiensten mits een voorafgaande machtiging van de uitwisseling door (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, na controle op de naleving van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel een voorafgaande controle op de naleving van de machtiging bij elke concrete gegevensuitwisseling een logging zorg voor transparantie inzake de gemachtigde en de uitgevoerde uitwisselingen van persoonsgegevens bied de mogelijkheid tot toegang en verbetering van de eigen gegevens door de gegevenssubjecten

21 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
deel, telkens persoonsgegevens worden gebruikt voor een beslissing, aan de betrokkene de gebruikte persoonsgegevens mee bij de mededeling van de beslissing

22 Naar een netwerk van dienstenintegratoren
GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Diensten repository Diensten integrator (KSZ) Diensten repository ISZ Extranet sociale zekerheid ISZ Internet Gemeente FOD ISZ Publilink, VERA, … POD Diensten repository FEDMAN Diensten integrator (FEDICT) Stad Provincie FOD Services repository Frank Robben 22 11 mei 2005

23 Meer informatie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT
FEDICT persoonlijke website portaal sites federaal portaal: sociaalzekerheidsportaal: Frank Robben 23 11 mei 2005

24 u !


Download ppt "Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government"

Verwante presentaties


Ads door Google