De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht van de bestaande situatie inzake E-government in de sociale sector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht van de bestaande situatie inzake E-government in de sociale sector."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht van de bestaande situatie inzake E-government in de sociale sector

2 2 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)

3 3 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande omgeving n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

4 4 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande omgeving n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van persoonsgegevens in authentieke vorm n elektronische transacties en gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing -hetzij via een geïntegreerd portaal

5 5 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande omgeving n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector -geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties -een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional in de sociale sector n een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg) n een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning

6 6 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande omgeving n een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) Telefoon E-mail Internet @ Eranova FOD SZ … RSZ

7 7 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens n geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

8 8 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n toegang tot persoonsgegevensbanken -interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen -voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers n uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) -individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten -voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers

9 9 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande diensten voor de ondernemingen n 30-tal transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal van de sociale zekerheid n 4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel karakter -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) (RSZ(PPO)) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens (DMFA) (RSZ(PPO)) -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, …) zich voordoet (FAO en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RIZIV en ziekenfondsen, RVA en werkloosheidskassen) -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werfmelding (RSZ) n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging en verbetering van aangiften, en van het eigen personeelsbestand (RSZ(PPO))

10 10 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande diensten voor de sociaal verzekerden n vermijden van de meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en maximale automatische toekenning van rechten op basis van onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector en daarbuiten n 4 transacties op het portaal van de sociale zekerheid -E-Gofso: opvolging van het elektronisch dossier bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen -E-Lo: raadpleging van het elektronisch dossier inzake loopbaanonderbreking of tijdskrediet (RVA) -Cova: raadpleging van het elektronisch dossier m.b.t. jaarlijkse vakantie van handarbeiders (vakantiegeld, vakantieduur, …) (RJV en vakantiefondsen) -simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen op basis van de door betrokkene verstrekte gegevens (RVP)

11 11 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bestaande diensten voor andere actoren n 1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid -elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat n 2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid -Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid -E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers n 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT -verificatie van het recht op sociaal telefoontarief

12 12 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Enkele cijfers en resultaten n de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 190 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie n omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen de actoren in de sociale sector zijn afgeschaft n in 2005 werden iets meer dan een half miljard elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard n 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden n in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid, die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken

13 13 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Enkele cijfers en resultaten n omzeggens alle soorten aangiften door de ondernemingen kunnen elektronisch worden verricht n in 2005 werden door de ondernemingen 15,7 miljoen elektronische aangiften verricht, waarvan 98% van toepassing tot toepassing n het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen n het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld 15.000 maal gecontacteerd n op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

14 14 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Bekroond met United Nations Public Service Award

15 Gehanteerde visie en strategie

16 16 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Duidelijke doelstellingen n optimale dienstverlening aan burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en andere overheidsdiensten, o.a. door integratie en personalisering van de dienstverlening n minimum aan administratieve formaliteiten n kostenbeheersing voor alle betrokkenen: burgers, ondernemingen, hun dienstverleners, overheidsdiensten, … n optimaliseren van de efficiëntie en de effectiviteit van de werking van de overheidsdiensten n respect voor de privacy, geen big brother n bevorderen van de sociale inclusie n degelijke beleids- en onderzoeksondersteuning

17 17 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Uitdrukkelijke keuze voor samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n samenwerking tussen alle betrokkenen -overheidsdiensten van alle overheidsniveaus -burgers, ondernemingen en hun dienstverleners -tussenpersonen en belangenverenigingen n vanuit een gemeenschappelijke visie, en met voluntarisme en pragmatisme om die visie te concretiseren n vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van de e-govermentdiensten n waarbij de bevoegdheden van de onderscheiden overheidsniveaus en –diensten weliswaar worden gerespecteerd, maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers n met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de meeste competenties beschikt

18 18 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Uitdrukkelijke keuze voor samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n vanuit een multidisciplinaire aanpak -procesoptimalisatie -juridische coördinatie -ICT-technische coördinatie -informatieveiligheid -veranderingsbeheer -communicatie, coaching en vorming n gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen n met een maximale transparantie, oa door de publicatie van -de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en overlegplatformen -catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de basisbouwstenen en de authentieke bronnen

19 19 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n modellering van de informatie op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de realiteit, zodat die multifunctioneel kan worden gebruikt n eenmalige inzameling van feitelijke informatie bij burgers en ondernemingen door de overheid in haar geheel, via een kanaal gekozen door de burgers en ondernemingen, en bij voorkeur van toepassing tot toepassing n taakverdeling tussen de overheidsdiensten inzake de validatie, het beheer en de opslag van informatie in authentieke bronnen n verplichting tot melding van vermoede onjuistheden van de informatie aan de overheidsdienst belast met de validatie ervan

20 20 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n elektronische uitwisseling van de informatie tussen overheidsdiensten met het oog op een hergebruik ervan, aan de hand van een gemeenschappelijk en goed beveiligd netwerk n proactief gebruik van informatie voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij de informatie-inzameling -een gerichte informatieverstrekking aan de betrokkenen

21 21 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n instelling van een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de sociale zekerheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, belast met -het formuleren van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het verstrekken van machtigingen tot mededeling van persoonsgegevens -het uitvoeren van externe controle inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het behandelen van klachten n instelling van een informatieveiligheidsdienst in elke instelling van sociale zekerheid, met een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende taak

22 22 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n geheel van structurele, organisatorische, juridische en technische maatregelen, beschreven in de regelgeving en in policies uitgewerkt door een gemeenschappelijke werkgroep informatieveiligheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid n elke mededeling van persoonsgegevens aan derden vereist een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid n de machtigingen tot mededeling zijn publiek n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende machtigingen tot mededeling door een instantie onafhankelijk van de verzender en de bestemmeling

23 23 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens informatie wordt gebruikt voor een beslissing, wordt de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

24 24 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Maximaal gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen n netwerken: extranet van de sociale zekerheid, internet, FedMAN, intergemeentelijke of provinciale netwerken, … n unieke identificatiesleutels n onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten n authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens (RSZ), gegevens over sociaal statuut (KSZ), … n portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten n gecoördineerd gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars n content-managementsystemen n contactcentrum met customer relationship management tool, toegankelijk via verschillende kanalen

25 25 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Globaal schema Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator

26 26 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven KSZ als motor n vastleggen, in samenspraak met alle stakeholders, van een gemeenschappelijke visie en strategie m.b.t. E-government in de sociale sector n vastleggen, uitbouwen en beheren van een gemeenschappelijk functioneel en technisch interoperabiliteitsplatform en gemeenschappelijke bouwstenen volgens een dienstgeoriënteerde architectuur (Service Oriented Architecture – SOA) n organiseren en orkestreren van de veilige opslag, beheer en uitwisseling van informatie overeenkomstig de vastgelegde visie n coördinatie van de procesoptimalisatie en de nodige aanpassingen van de regelgeving n coördinatie van de uitbouw van elektronische transacties met burgers n programma-, project- en dienstenbeheer n coördinatie van de samenwerking met instanties bevoegd voor E-government in andere overheidsniveaus of -sectoren

27 27 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Hecht partenariaat tussen instellingen van sociale zekerheid n RSZ -i.s.m. RSZPPO, authentieke bron voor loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers gegevens over werkgevers -(coördinatie van de) uitbouw van alle elektronische transacties met werkgevers -financiering van sommige instelling-overkoepelende infrastructuur en toepassingen n RVA en werkloosheidskassen, RIZIV en ziekenfondsen, FAO en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RJV en vakantiekassen, RKW en kinderbijslagkassen, RSVZ en zelfstandigenkassen, RVP en SIGEDIS-CIMIRe -overeenkomstig vastgelegde taakverdeling, authentieke bron voor gegevens m.b.t. rechten van sociaal verzekerden in de sector van de sociale zekerheid waarin ze actief zijn specifieke gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van deze rechten -uitbouw van elektronische transacties met sociaal verzekerden en werkgevers m.b.t. de materies waarvoor zij bevoegd zijn

28 28 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven Hecht partenariaat tussen instellingen van sociale zekerheid n SmalS-MvM (vzw beheerd door de onderscheiden instellingen van sociale zekerheid) -terbeschikkingstelling van ICT-personeel -ondersteuning bij de ontwikkeling van toepassingen -ondersteuning bij de uitbouw en het beheer van instelling- overkoepeldende infrastructuur (extranet van de sociale zekerheid, portaal van de sociale zekerheid, contact center Eranova, …)

29 2006-2007: de tienkamp

30 30 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven De tienkamp: het burgerluik 1.Automatische toekenning van voordelen op basis van het statuut in de sociale zekerheid 2.Elektronische portaaltoepassingen voor burgers 3.Front office tewerkstelling 4.e-Health en vervanging SIS-kaart 5.Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus 6.Verruiming van de dienstverlening voor de OCMW’s 7.Verdere uitbreiding van de elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector

31 31 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven De tienkamp: het ondernemings- en onderzoeksluik 8.Vervanging van RSZ-attesten en van de opvraging van statistische informatie bij de ondernemingen 9.Transnationale tewerkstelling en migrerende werknemers 10.Beleidsondersteuning op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

32 32 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 1. Automatische toekenning van voordelen op basis van het statuut in de sociale zekerheid n doel -verdere veralgemening van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -ondersteuning van de automatische toekenning van het sociaal tarief inzake gas en elektriciteit elektronische raadpleging door gas- en elektriciteitsmaatschappijen van de relevante informatie voor de automatische toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit -ondersteuning van de automatische toekenning van verminderingskaarten aan grote gezinnen elektronisch doorgeven van gegevens m.b.t. de gezinssamenstelling en kinderen die recht geven op kinderbijslag aan de instanties die de reductiekaarten toekennen stimuleren van het elektronisch raadpleegbaar stellen van het bezit van een reductiekaart aan degenen die op basis daarvan een reductie verlenen

33 33 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 2. Elektronische portaaltoepassingen voor burgers n doel -uitbreiding van het aantal nuttige transacties voor burgers en verhoging van de functionaliteiten van de bestaande transacties n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -nieuwe elektronische transacties Mijn sociaal dossier (KSZ): raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in bepaalde gegevensbanken aangesloten op het netwerk en overzicht van de actoren die gedurende de voorbije 6 maanden over hem gegevens hebben geraadpleegd Start (RVA): opvraging door de sociaal verzekerde van een banenkaart of een tewerkstellingsattest bij de RVA WebPens (RVP, PDOS, RSVZ): indiening door gemeenteambtenaren van een pensioenaanvraag namens een sociaal verzekerde loopbaanoverzicht en -uittreksel (SIGeDIS, vroeger CIMIRe): raadpleging van het loopbaanoverzicht uit de pensioenrekening en afdrukken van een loopbaanuittreksel -bijkomende functionaliteiten voor E-Gofso, Cova en pensioensimulatie

34 34 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 3. Front office tewerkstelling n doel -geïntegreerde informatie verstrekken over het geheel van loonlastverlagende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, via gebruiksvriendelijke portalen aan de hand van beschikbare of ingevulde selectiecriteria, en een indicatie geven van de concrete financiële impact van de maatregelen, met de mogelijkheid tot simulaties n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de geïnteresseerde middenveldorganisaties van een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante maatregelen, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd (tegen begin 2007) een toepassing om, met een maximaal gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het kostenvoordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen en een elektronische aanvraag in te dienen (tegen einde 2007)

35 35 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 4. e-Health en vervanging SIS-kaart n doel -geleidelijke uitbouw van een platform voor een veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen gezondheidszorgverstrekkers en ziekenfondsen, en gebruik van dat platform o.a. voor de beveiligde on line toegang voor de gezondheidszorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar in de gegevensbanken van de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart als middel voor de identificatie van de patiënt (=> geen nieuwe SIS-kaart meer nodig voor houders van een elektonische identiteitskaart) op basis van overleg met de gezondheidszorgverstrekkers en de ziekenfondsen, andere toepassingen, zoals –de elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers –de terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is

36 36 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 4. e-Health en vervanging SIS-kaart n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -uitwerking van technische specificaties van leesapparatuur die zowel de elektronische identiteitskaart als de SIS-kaart kan lezen, en registratie van leesapparaten die aan deze specificaties voldoen -uitwerking van een toepassing waarmee gezondheidszorgverstrekkers on line toegang kunnen krijgen tot verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar in de gegevensbanken van de ziekenfondsen, met gebruik van de SIS- kaart of de elektronische identiteitskaart als middel voor de identificatie van de patiënt -instelling van een platform voor een veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen gezondheidszorgverstrekkers en ziekenfondsen

37 37 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 5. Gegevensuitwisseling tussen de sociale sector en de fiscus n doel -elektronische mededeling door de FOD Financiën aan de sociale sector van de belastbare inkomsten, onder meer voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog op de doorvoering van de bestaansmiddelentoets -elektronische mededeling door de sociale sector aan de FOD Financiën van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomens ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor personenbelasting n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -doorgave door de FOD Financiën van informatie m.b.t. de belastbare inkomsten van een persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie deze persoon met een handicap een huishouden vormt, met het oog op de berekening van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

38 38 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 6. Verruiming van de dienstverlening voor OCMW’s n doel -elektronische uitwisseling van alle gegevens noodzakelijk voor de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) van om het even welke steun verleend door de OCMW’s -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door de OCMW’s van gegevens beschikbaar bij andere instellingen van sociale zekerheid -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door andere actoren in de sociale sector van informatie beheerd door de OCMW’s

39 39 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 6. Verruiming van de dienstverlening voor OCMW’s n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -elektronische gegevensuitwisseling m.b.t. de terugbetaling door de POD MI aan de OCMW’s van de verwarmingspremie, de daklozenpremie en subsidies voor socio-culturele activiteiten -elektronische gegevensuitwisseling met het oog op het bekomen van terugbetaling vanwege het Sociaal Europees Fonds -elektronische raadpleging door de OCMW’s van gegevens beschikbaar in de sector werkloosheid -elektronische raadpleging door de sociale huisvestingsmaatschappijen van gegevens beheerd door de OCMW’s (bv. exact statuut van de begunstigde)

40 40 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 7. Verdere uitbreiding elektronische gegevens- uitwisseling tussen actoren in de sociale sector n doel -uitbreiding van de elektronische dienstverlening tussen de actoren in de sociale sector, met bijzondere aandacht voor diensten voor nieuwe gebruikersgroepen gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen externe preventiediensten artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

41 41 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 7. Verdere uitbreiding elektronische gegevens- uitwisseling tussen actoren in de sociale sector n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -40-tal nieuwe elektronische gegevensstromen, o.a. tussen de instellingen van sociale zekerheid en de pensioen- en solidariteitsinstellingen die een sectoraal of bedrijfspensioenplan beheren (loon- en arbeidstijdgegevens) het Fonds voor Arbeidsongevallen en de externe preventiediensten (gegevens m.b.t. ernstige arbeidsongevallen) de instellingen van sociale zekerheid en de gemeenschappen en gewesten (o.m. meer m.b.t. de berekening van premies en vergoedingen, de toekenning van studiebeurzen,…) de instellingen van sociale zekerheid en sociale huisvestingsmaatschappijen ((vervangings(inkomens))

42 42 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 8. Vervanging RSZ-attesten en opvraging van statistische informatie bij ondernemingen n doel -systematische afschaffing van overbodige statistische bevragingen van ondernemingen en van de verplichting voor ondernemingen tot het opvragen van RSZ-attesten, en vervanging door een rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de relevante informatie aan de eindbestemmelingen, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -project GALANTHUS elektronische doorgave aan verzekeringsinstellingen van loon- en arbeidstijdgegevens als basis voor de premieberekening voor bepaalde aanvullende sociale verzekeringen (vervanging van jaarlijks meer dan 200.000 documenten) -vereenvoudiging sociale balans sterke beperking van de gegevens die bij ondernemingen opgevraagd worden in het kader van de sociale balans

43 43 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 9. Transnationale tewerkstelling en migrerende werknemers n doel -eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en monitoring van deze activiteiten -elektronische uitwisseling van gegevens met het oog op het vaststellen van socialezekerheidsrechten van migrerende werknemers n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -LIMOSA transactie op het portaal van de sociale zekerheid waar aangifte kan worden gedaan door buitenlandse werkgevers van elke tewerkstelling in België gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten statistische exploitatie van deze gegevensbank

44 44 28 augustus 2006Peter Vanvelthoven 10. Beleidsondersteuning op basis van datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming n doel -aanvulling van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming met bijkomende relevante gegevens beschikbaar bij de instellingen van sociale zekerheid -mogelijkheid om informatie vervat in het datawarehouse te koppelen met informatie beschikbaar bij andere actoren zoals de FOD Financiën of het Nationaal Instituut voor de Statistiek en deze op een anonieme of gecodeerde wijze ter beschikking te stellen -uitbreiding basisstatistieken en terbeschikkingstelling via het web n concrete realisaties voorzien in 2006-2007 -uitbreiding basisstatistieken naar nieuwe socio-economische domeinen zoals pensioenen, leefloon en arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval en invaliditeit -consultatiemogelijkheid van de aangeboden statistieken via het web, vooreerst met een louter globaal socio-economisch overzicht, later toegespitst op meer specifieke thema’s


Download ppt "Overzicht van de bestaande situatie inzake E-government in de sociale sector."

Verwante presentaties


Ads door Google