De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor voor elektronische dienstverlening in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor voor elektronische dienstverlening in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."— Transcript van de presentatie:

1 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor voor elektronische dienstverlening in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuurder SmalS Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Eigen website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 Leuven, 13 december 2006 Plan van de uiteenzetting n verwachtingen van de burgers en de ondernemingen en wensen van de overheid n stand van zaken inzake elektronische dienstverlening in de sociale sector n gehanteerde visie en strategie n prioriteiten voor de volgende jaren n behaalde voordelen

3 3 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Wat verwachten burgers en ondernemingen ? n geïntegreerde diensten -afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd -aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, …) -over overheidsniveau’s, overheidsdiensten en private instanties heen n afgestemd op de eigen processen n met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten n zo mogelijk automatisch verstrekt n performant en gebruiksvriendelijk aangeboden n betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar n via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, …) n met respect voor de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer

4 4 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Wat wil de overheid ? n burgers en ondernemingen die tevreden zijn omdat ze een dienstverlening krijgen die voldoet aan hun verwachtingen n kostenbeheersing voor alle betrokkenen n optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van algemeen belang n maximaliseren van de effectiviteit van het beleid n bevorderen van de sociale inclusie

5 5 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Stand van zaken n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

6 6 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare- nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)

7 7 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Stand van zaken n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van persoonsgegevens in authentieke vorm n elektronische transacties en gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing -hetzij via een geïntegreerd portaal

8 8 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Stand van zaken n een geïntegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector -geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties -een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional in de sociale sector n een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg) n een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning

9 9 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Stand van zaken n een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) Telefoon E-mail Internet @ Eranova FOD SZ … RSZ

10 10 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens n geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

11 11 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n toegang tot persoonsgegevensbanken -interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen -voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers n uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) -individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten -voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers

12 12 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Bestaande diensten voor de ondernemingen n 37 transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal van de sociale zekerheid n 4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel karakter -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) (RSZ(PPO)) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens (DMFA) (RSZ(PPO)) -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, …) zich voordoet (FAO en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RIZIV en ziekenfondsen, RVA en werkloosheidskassen) -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werfmelding (RSZ) n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging en verbetering van aangiften, en van het eigen personeelsbestand (RSZ(PPO))

13 13 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Bestaande diensten voor de sociaal verzekerden n vermijden van de meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en maximale automatische toekenning van rechten op basis van onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de sociale sector en daarbuiten n 4 transacties op het portaal van de sociale zekerheid -E-Gofso: opvolging van het elektronisch dossier bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen -E-Lo: raadpleging van het elektronisch dossier inzake loopbaanonderbreking of tijdskrediet (RVA) -Cova: raadpleging van het elektronisch dossier m.b.t. jaarlijkse vakantie van handarbeiders (vakantiegeld, vakantieduur, …) (RJV en vakantiefondsen) -simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen op basis van de door betrokkene verstrekte gegevens (RVP)

14 14 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Bestaande diensten voor andere actoren n 1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid -elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat n 2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid -Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid -E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers n 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT -verificatie van het recht op sociaal telefoontarief

15 15 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Enkele cijfers en resultaten n de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 190 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie n omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen de actoren in de sociale sector zijn afgeschaft n in 2005 werden iets meer dan een half miljard elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard n 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden n in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid, die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken

16 16 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Enkele cijfers en resultaten n omzeggens alle soorten aangiften door de ondernemingen kunnen elektronisch worden verricht n in 2005 werden door de ondernemingen 15,7 miljoen elektronische aangiften verricht, waarvan 98% van toepassing tot toepassing n het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen n het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld 15.000 maal gecontacteerd n op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

17 17 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Bekroond met United Nations Public Service Award

18 18 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Gehanteerde visie en strategie n duidelijke doelstellingen n uitdrukkelijke keuze voor samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor n maximaal gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen n hecht partenariaat tussen instellingen van sociale zekerheid

19 19 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Duidelijke doelstellingen n optimale dienstverlening aan burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en andere overheidsdiensten, o.a. door integratie en personalisering van de dienstverlening n minimum aan administratieve formaliteiten n kostenbeheersing voor alle betrokkenen: burgers, ondernemingen, hun dienstverleners, overheidsdiensten, … n optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van algemeen belang n maximaliseren van de effectiviteit van het beleid n respect voor de privacy, geen big brother n bevorderen van de sociale inclusie n degelijke beleids- en onderzoeksondersteuning

20 20 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Uitdrukkelijke keuze voor samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n samenwerking tussen alle betrokkenen -overheidsdiensten van alle overheidsniveaus -burgers, ondernemingen en hun dienstverleners -tussenpersonen en belangenverenigingen n vanuit een gemeenschappelijke visie, en met voluntarisme en pragmatisme om die visie te concretiseren n vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van de diensten n waarbij mekaars bevoegdheden weliswaar worden gerespecteerd, maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers n met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de meeste competenties beschikt

21 21 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Uitdrukkelijke keuze voor samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n vanuit een multidisciplinaire aanpak -procesoptimalisatie -juridische coördinatie -ICT-technische coördinatie -informatieveiligheid -veranderingsbeheer -communicatie, coaching en vorming n gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen n met een maximale transparantie, o.a. door de publicatie van -de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en overlegplatformen -catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de basisbouwstenen en de authentieke bronnen

22 22 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n modellering van de informatie op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de realiteit, zodat die multifunctioneel kan worden gebruikt n eenmalige inzameling van feitelijke informatie bij burgers en ondernemingen door de overheid in haar geheel, via een kanaal gekozen door de burgers en ondernemingen, bij voorkeur van toepassing tot toepassing, en met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n taakverdeling tussen de overheidsdiensten inzake de validatie, het beheer en de opslag van informatie in authentieke bronnen n verplichting tot melding van vermoede onjuistheden van de informatie aan de overheidsdienst belast met de validatie ervan

23 23 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n elektronische uitwisseling van de informatie tussen overheidsdiensten met het oog op een hergebruik ervan, aan de hand van een gemeenschappelijk en goed beveiligd netwerk n proactief gebruik van informatie voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij de informatie-inzameling -een gerichte informatieverstrekking aan de betrokkenen

24 24 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n instelling van een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de sociale zekerheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, belast met -het formuleren van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het verstrekken van machtigingen tot mededeling van persoonsgegevens -het uitvoeren van externe controle inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het behandelen van klachten n instelling van een informatieveiligheidsdienst in elke instelling van sociale zekerheid, met een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende taak n geheel van structurele, organisatorische, juridische en technische maatregelen, beschreven in de regelgeving en in policies uitgewerkt door een gemeenschappelijke werkgroep informatieveiligheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid

25 25 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n elke mededeling van persoonsgegevens aan derden vereist een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid n de machtigingen tot mededeling zijn publiek n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende machtigingen tot mededeling door een instantie onafhankelijk van de verzender en de bestemmeling n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens informatie wordt gebruikt voor een beslissing, wordt de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

26 26 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Maximaal gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen n netwerken: extranet van de sociale zekerheid, internet, FedMAN, intergemeentelijke of provinciale netwerken, … n unieke identificatiesleutels n onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten n authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens (RSZ), gegevens over sociaal statuut (KSZ), … n portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten n gecoördineerd gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars n content-managementsystemen n contactcentrum met customer relationship management tool, toegankelijk via verschillende kanalen

27 27 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Maximaal gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator

28 28 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 KSZ als motor n vastleggen, in samenspraak met alle stakeholders, van een gemeenschappelijke visie en strategie m.b.t. E-government in de sociale sector n vastleggen, uitbouwen en beheren van een gemeenschappelijk functioneel en technisch interoperabiliteitsplatform en gemeenschappelijke bouwstenen volgens een dienstgeoriënteerde architectuur (Service Oriented Architecture – SOA) n organiseren en orkestreren van de veilige opslag, beheer en uitwisseling van informatie overeenkomstig de vastgelegde visie n coördinatie van de procesoptimalisatie en de nodige aanpassingen van de regelgeving n coördinatie van de uitbouw van elektronische transacties met burgers n programma-, project- en dienstenbeheer n coördinatie van de samenwerking met instanties bevoegd voor E- government in andere overheidsniveaus of -sectoren

29 29 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Hecht partenariaat tussen instellingen van sociale zekerheid n RSZ -i.s.m. RSZPPO, authentieke bron voor loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers gegevens over werkgevers -(coördinatie van de) uitbouw van alle elektronische transacties met werkgevers -financiering van sommige instelling-overkoepelende infrastructuur en toepassingen n RVA en werkloosheidskassen, RIZIV en ziekenfondsen, FAO en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RJV en vakantiekassen, RKW en kinderbijslagkassen, RSVZ en zelfstandigenkassen, RVP en SIGEDIS-CIMIRe -overeenkomstig vastgelegde taakverdeling, authentieke bron voor gegevens m.b.t. rechten van sociaal verzekerden in de sector van de sociale zekerheid waarin ze actief zijn specifieke gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van deze rechten -uitbouw van elektronische transacties met sociaal verzekerden en werkgevers m.b.t. de materies waarvoor zij bevoegd zijn

30 30 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Hecht partenariaat tussen instellingen van sociale zekerheid n SmalS (vzw beheerd door de onderscheiden instellingen van sociale zekerheid) -terbeschikkingstelling van ICT-personeel -ondersteuning bij de ontwikkeling van toepassingen -ondersteuning bij de uitbouw en het beheer van instelling- overkoepeldende infrastructuur (extranet van de sociale zekerheid, portaal van de sociale zekerheid, contact center Eranova, …)

31 31 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals -het repertorium van de gezinsbijslagen -het pensioenkadaster -de Kruispuntbankregisters n uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens n ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector -jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector -40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ

32 32 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen -gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) -instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen -externe preventiediensten -steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) -artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

33 33 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n voorbeelden van nieuwe elektronische attesten -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de pensioen- en solidariteitsinstellingen die een sectoraal of bedrijfspensioenplan beheren (loon- en arbeidstijdgegevens) -elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. ernstige arbeidsongevallen tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en de externe preventiediensten -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de gemeenschappen en gewesten, o.m. m.b.t. de berekening van premies en vergoedingen, de toekenning van studiebeurzen,… -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen, o.m. m.b.t. (vervangings)inkomens -elektronische gegevensuitwisseling m.b.t. (ex-)gedetineerden

34 34 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Elektronische gegevensuitwisseling m.b.t. (ex-)gedetineerden n uitbouw van de nodige elektronische gegevensuitwisseling tussen de FOD Justitie en de instellingen van sociale zekerheid met het oog op -de automatische melding aan de instellingen van sociale zekerheid (zoals ziekenfondsen, werkloosheidskassen en OCMW’s) van de door hen benodigde informatie m.b.t. de begin- en einddatum van detentie, de modaliteiten van strafuitvoering en de wijzigingen daarin (halve vrijheid, elektronische hechtenis,...), de periodes van strafonderbreking (penitentiair verlof,...) en in voorkomend geval inlichtingen over de strafinrichting waar de straf wordt uitgezeten, zodat de (ex-) gedetineerden worden vrijgesteld van deze meldingen en de betrokken instellingen van sociale zekerheid automatisch de impact op de sociale zekerheidsuitkeringen kunnen vaststellen -de proactieve terbeschikkingstelling aan de sociale werkers in de gevangenissen van informatie over de sociale zekerheidstoestand van voor vrijlating in aanmerking komende gedetineerden zodat zij kunnen worden begeleid bij het zich in regel stellen met de sociale zekerheid bij hun reïntegratie in de samenleving

35 35 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n verruiming van de dienstverlening voor OCMW’s -elektronische uitwisseling van alle gegevens noodzakelijk voor de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) van om het even welke steun (leefloon, verwarmingspremie, daklozenpremie, …) verleend door de OCMW’s -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door de OCMW’s van gegevens beschikbaar bij andere instellingen van sociale zekerheid voor de globale dienstverlening door de OCMW’s (leefloon, maatschappelijke steun, voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen, allerlei premies en subsidies, …) -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door andere actoren in de sociale sector (vb. sociale huisvestingsmaatschappijen) van informatie beheerd door de OCMW’s

36 36 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften n verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E- box n maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ- attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid n elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

37 37 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n front office tewerkstelling: terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de geïnteresseerde middenveldorganisaties van -een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante loonlastverlagende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd -een toepassing om, met een maximaal gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen en een elektronische aanvraag in te dienen n aanzetten van de coördinatie-organen uitgebouwd rond de Kruispuntbank voor Ondernemingen tot vereenvoudiging van de informatieprocessen die ondernemingen en hun vestigingen (t.a.v. de sociale sector) dienen uit te voeren n.a.v. het zich voordoen van bepaalde evenementen in hun levensloop

38 38 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor ondernemingen n vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op brugpensioenen n ontwikkeling van diensten voor aangifte van transnationale tewerkstelling -GOTOT voor de aangifte van detachering -LIMOSA voor de eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en de monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar n stimuleren van de elektronische gegevensuitwisseling, bij voorkeur van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten

39 39 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor de burgers n verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector n nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals -raadplegen van een loopbaanoverzicht -aanvraag (tot raming) van het pensioen -raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid -raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid -opvragen van de banenkaart of het tewerkstellingsattest bij de RVA

40 40 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Nieuwe diensten voor de professionals n verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische samenwerkingsplatformen E-workspace & E-communities -who is who -kennismanagement -work flow ondersteuning -project en issue management -agenda’s en stukken van comités en werkgroepen n specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten n aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid n geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen

41 41 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters n bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister n evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door -de actoren in de sociale sector -andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten, …) -andere instanties met een opdracht van algemeen belang n ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

42 42 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Vervanging SIS-kaart n geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart -de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan -de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers n behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) n alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

43 43 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Evolutie datawarehouse n evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties -relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector -relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek, …) -telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL n uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet n ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften n vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens n geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

44 44 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Informatie-uitwisseling met fiscale sector n wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionali- teitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen n voorbeelden -door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) -door FOD Financiën aan sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

45 45 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Evolutie van de authentieke bronnen n snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. -geboorten -wijzigingen van burgerlijke staat -wijziging van gezinssamenstelling -overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister n verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen -opname van alle relevante entiteiten -activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen -uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

46 46 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Ondersteuning uitbouw E-health platform n doel -optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg- verstrekking en van de veiligheid van de patiënt -vermijden van overbodig administratief werk voor de patiënt, de gezondheidszorgverstrekkers en de ziekenfondsen -degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid n hoe ? -door een goed georganiseerde elektronische informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen bij de gezondheidszorgverstrekking -met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

47 47 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Ondersteuning uitbouw E-health platform n concrete mogelijkheden -gestructureerde en gestandaardiseerde elektronische opslag van minimale informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen -terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is -elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen -elektronische toegankelijkheid voor de zorgverstrekkers van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering en andere relevante administratieve informatie over de patiënt -over de verschillende stakeholders heen gecoördineerde en eenmalige inzameling van de informatie gericht op beleids- en onderzoeksondersteuning -…

48 48 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Ondersteuning uitbouw E-health platform n bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn -Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium -methoden voor procesoptimalisatie -instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling -instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie -algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer (identificatienummer sociale zekerheid ?) -systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer -systeem van machtigingen door een sectoraal comité opgericht binnen de CBPL -elementen uit de regelgeving

49 49 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Voordelen n grotere efficiëntie -lagere lasten en kosten, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage- techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten -meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde dienstverlening -snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde overheidsdienst real time feedback voor de gebruiker

50 50 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Voordelen n grotere effectiviteit -hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. juistere dienstverlening meer gepersonaliseerde dienstverlening transparantere dienstverlening veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces -minder fraudemogelijkheden -nieuwsoortige diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

51 51 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Kritische succesfactoren n E-government als een structureel hervormingsproces -procesherziening -integratie van de back-office voor de automatische toekenning van diensten -geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening n ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau n breed maatschappelijk draagvlak n vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem n samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken n quick wins in combinatie met een visie op lange termijn n focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening en beleidsvoering eerder dan op de strijd tegen fraude

52 52 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Kritische succesfactoren n inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren n wettelijk kader dat principes inzake strategisch informatiebeheer afdwingbaar maakt n oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren

53 53 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Belangrijkste hinderpalen n zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid n een gemiddeld project in de openbare sector is ingewikkelder dan een gemiddeld project in de private sector, omwille van -een groter aantal stakeholders (politici, ambtenaren, belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, ander overheidsdiensten, andere overheidsniveaus, …) -de uitvoering in een minder stabiele omgeving n een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesherziening n in de openbare sector is er doorgaans weinig financiële marge voor innovatie

54 54 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Belangrijkste hinderpalen n tussenpersonen zien de ontwikkeling van E-government soms als een bedreiging n tekort aan competenties en kennis bij de overheid => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de overheidsdiensten en de instellingen van sociale zekerheid n nood aan een radicale cultuurverandering binnen de overheid -van hiërarchie naar netwerken -afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de organisatie van de overheid -empowerment ipv loutere dienstbaarheid -belonen van ondernemerschap binnen de overheid -ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

55 55 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidLeuven, 13 december 2006 Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.behttps://www.socialsecurity.be n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n persoonlijke website Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

56 D@nk u ! Vragen ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor voor elektronische dienstverlening in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."

Verwante presentaties


Ads door Google