De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT."— Transcript van de presentatie:

1 Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT

2 2 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 1: beschouw E-government niet louter als een ICT-gebeuren n leg de klemtoon op de verbetering van de dienstverlening n heb aandacht voor -een goed inzicht in de omgeving, de kritische succesfactoren en de stakeholders -buy-in van de onderscheiden stakeholders -voorafgaande procesoptimalisatie -harmonisering van de begrippen -waar nodig, aanpassing van de regelgeving -beheer van de verandering -communicatie -vorming n zorg dus voor een multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid van de stakeholders

3 3 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring n beschikbare componenten -netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken, FedMAN, extranet van de sociale zekerheid, … -elektronische identiteitskaart -unieke identificatienummers natuurlijke personen: rijksregisternummer (bruikbaar mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) en KSZ-nummer (vrij bruikbaar) ondernemingen: ondernemingsnummer (vrij bruikbaar) -bestaande middlewares met bijhorende basisdiensten: Fedict, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), … -bestaande portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb persoonlijke pagina voor ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid) -geïntegreerd user management voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars -beschikbare content management systemen

4 4 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring n beschikbare gegevens in authentieke bronnen, mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer -identificatiegegevens in Rijksregister en KSZ-registers -ondernemingsgegevens in Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) -loon- en arbeidstijdgegevens en gegevens over sociaal statuut bij KSZ -… n beschikbare ervaring bij Fedict, KSZ, dienstverleners (oa vzw-structuur SmalS-MvM-Egov), best practices in het buitenland, …

5 5 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 3: bouw zelf ook multifunctionele compo- nenten uit volgens een degelijke architectuur op open standaarden gebaseerde, flexibele, modulaire, uitbreidbare, dienstengebaseerde architectuur

6 6 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 4: leg de klemtoon op samenwerking met derden en concentreer je op je kernopdrachten n derden -andere overheidsdiensten -tussenpersonen: sociale secretariaten, boekhouders, ziekenfondsen, vakbonden, belangenverenigingen, banken, verzekeringsondernemingen, … n bouw geïntegreerde waardeketens uit door -de onderlinge afstemming van processen, met een maximale gegevensuitwisseling van toepassing tot toepassing -de mogelijkheid tot integratie van deeltoepassingen tot globale diensten, aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens de « levenscyclus » van een burger of een onderneming

7 7 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 4: leg de klemtoon op samenwerking met derden en concentreer je op je kernopdrachten n waarborg aan de burgers en de ondernemingen een eenmalige inzameling van feitelijke informatie volgens een gecoördineerd gegevensmodel en gecoördineerde instructies n spreek met derden een taakverdeling af inzake -de aanmaak en het beheer van ter beschikking gestelde informatie -de gegevensinzameling -de gegevensopslag -het gegevensbeheer -de gegevensvalidatie -de mededeling van vermeende onjuistheden van gegevens -de verbetering van gegevens en de automatische mededeling van de verbeteringen

8 8 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen n mogelijke gebruikers -burgers en hun vertegenwoordigers -ondernemingen en hun vertegenwoordigers (sociaal secretariaten, boekhouders, andere dienstverleners, …) -beroepsbeoefenaars -eigen medewerkers -… n betrokkenheid met oog op -de afstemming van de dienstverlening op de (prioritaire) behoeften van de gebruikers -de afstemming van overheidsprocessen op de eigen processen van de gebruikers (vnl bij dienstverlening van toepassing tot toepassing) -een aanbod van de diensten volgens de logica van de gebruikers -het waarborgen van de gebruiksvriendelijkheid

9 9 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen n concentreer je op een kwalitatieve dienstverlening, niet op de loutere aanwezigheid op het web n ondersteun de gebruikers bij het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de gegevens vóór hun overmaking aan de overheid n gebruik de beschikbare gegevens proactief voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -een gerichte informatieverstrekking aan de gebruikers

10 10 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 6: zorg voor een goed projectbeheer en een goede organisatie van de uitrol n projectmanagement -duidelijke doelstellingen -duidelijke scope-afbakening -risico-analyse en -beheer -stappenplan -projectopvolging n werk incrementeel, met prototyping n organisatie van de uitrol -interne test- en externe simulatie-omgeving -vorming en coaching van de gebruikers -multimodaal contact center voor de persoonlijke ondersteuning van de gebruikers

11 11 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering n stel de kritische succesfactoren vast op het vlak van -performantie -beschikbaarheid -kwaliteit -volumes -effectief gebruik -… n bepaal de relevante meetindicatoren voor elk van de kritische succesfactoren, de wijze en de frequentie van de meting van elke indicator en de rapporteringswijze (wie, wat, wanneer)

12 12 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering n waarborg het aanleveren van de meetindicatoren op de vastgestelde wijze en volgens de vastgestelde frequentie door de E-governmenttoepassingen n organiseer de opvolging van de meetindicatoren als basis voor een permanente bijsturing en verbetering

13 13 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening n werk een informatieveiligheidsbeleid uit dat gericht is op het waarborgen van -beschikbaarheid -vertrouwelijkheid -integriteit -niet-weerlegbaarheid -auditeerbaarheid n met een geïntegreerd geheel van maatregelen -structureel -organisatorisch -technisch -juridisch

14 14 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening n respecteer de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid het finaliteits- en het proportionaliteitsbeginsel n zorg voor een degelijke toegangscontrole gebaseerd op -de identificatie van de gebruiker -de authentificatie van de gebruiker -de autorisatie van de gebruiker

15 15 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening n wissel enkel persoonsgegevens uit tussen (toepassingen van) verschillende overheidsdiensten mits -een voorafgaande machtiging van de uitwisseling door (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, na controle op de naleving van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel -een voorafgaande controle op de naleving van de machtiging bij elke concrete gegevensuitwisseling -een logging n zorg voor transparantie inzake de gemachtigde en de uitgevoerde uitwisselingen van persoonsgegevens n biedt de mogelijkheid tot toegang en verbetering van de eigen gegevens door de gegevenssubjecten

16 16 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening n deel, telkens persoonsgegevens worden gebruikt voor een beslissing, aan de betrokkene de gebruikte persoonsgegevens mee bij de mededeling van de beslissing

17 Naar een netwerk van dienstenintegratoren Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository Publilink, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator 17 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004

18 Meer informatie 18 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT 2 december 2004 n persoonlijke website http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben n Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid http://www.ksz.fgov.be n FEDICT http://www.fedict.be n portaal sites -federaal portaal: http://www.belgium.behttp://www.belgium.be -sociaalzekerheidsportaal: https://www.socialsecurity.behttps://www.socialsecurity.be

19 D@nk u ! Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT


Download ppt "Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT."

Verwante presentaties


Ads door Google