De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enkele voorbeelden van analytics based decision making in de sociale sector Frank Robben Administrateur generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enkele voorbeelden van analytics based decision making in de sociale sector Frank Robben Administrateur generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg."— Transcript van de presentatie:

1 Enkele voorbeelden van analytics based decision making in de sociale sector Frank Robben Administrateur generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben

2 11/5/20112 E-Government in de sociale sector  stand van zaken - 20 jaar gecoördineerd bezig - wet verplicht alle federale instellingen van sociale zekerheid, medewerkende instellingen van sociale zekerheid en OCMW’s tot elektronische samenwerking via de KSZ en waarborgt eenmalige inzameling aan burgers en ondernemingen - informatie wordt proactief gebruikt voor beleidsondersteuning en automatische toekenning van rechten - allerlei andere instanties stappen vrijwillig mee in de samenwerking (gemeenschappen, gewesten, instanties die afgeleide rechten toekennen, …) - 225 geoptimaliseerde elektronische processen tussen sociale actoren, goed voor 700 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen - 42 geoptimaliseerde elektronische processen van toepassing tot toepassing voor ondernemingen - 13 toepassingen voor burgers (nog aanzienlijk uit te breiden)

3 11/5/20113 E-Government in de sociale sector Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid burger en onderneming VSI interUI netwerk NIC: intermutual. netwerk andere actoren sociale sector RSZ RSZ PPO FOD SZ HVZ RSVZ RKW PDOS FAO FBZ RJV DOSZ RVP SIGE- DIS RIZIV RVA FOD WASO

4 11/5/20114 Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming  datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming en uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties - relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector - relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek,…) - telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL  basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet  ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften  vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens  geen inhoudelijke verwerking door de KSZ

5 11/5/20115 Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming  data m.b.t. de arbeidsmarkt - bronnen : RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA en VDAB/FOREM/Actiris/ADG  data m.b.t. kinderbijslagen - bronnen : RKW en RSVZ-deel kinderbijslagen  data m.b.t. pensioen en pensioenopbouw - bronnen : Pensioenkadaster, SIGEDIS, PDOS en RSVZ  data m.b.t. arbeidsongeschiktheid en gehandicapten - bronnen : NIC, RIZIV, FBZ, FAO, en FOD SZ  data m.b.t. OCMW-steun - POD Maatschappelijke Integratie

6 11/5/20116 Ontsluiting als open data  op website KSZ (www.ksz.fgov.be - rubriek Statistieken)www.ksz.fgov.be - overzicht beschikbare data - gebruikershandleiding datawarehouse  3 ontsluitingsmogelijkheden - webtoepassing • meer up to date gegevens • gebruiksvriendelijker en interactiever - voorontwikkelde basistoepassingen (nu nog op CD-rom of DVD – later on line downloadbaar) • veel ruimere gegevens - ad hoc aanvragen: goedkeuring door sectoraal comité sociale zekerheid 6

7 11/5/20117 Een microsimulatiemodel: 3 stappen stap 1 omschrijving van de maatregel stap 2 simulatie stap 3 evaluatie regelgeving BASELINE regelgeving HERVORMING rekenregels uit regelgeving toepassen op bestand met beschikbare gegevens beschikbare inkomens (welvaart) voor alle individuen in Baseline beschikbare inkomens (welvaart) voor alle individuen na maatregelen evaluatie van het effect van de maatregel: budgettair verdeling (wie wint? wie verliest?)

8 11/5/20118 MIMOSIS in 3 stappen stap 1 omschrijving van de maatregel stap 2 simulatie stap 3 evaluatie  wetgeving van 2001 tot 2011 voor de baseline  een databestand met geanonimiseerde administratieve gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ  voornamelijk van het 4 de kwartaal van 2001  toevallige steekproef van 100.000 individuen aangevuld met gegevens over alle gezinsleden. Totaal 305.019 individuen.  wegingsfactoren  alle nominale bedragen uitgedrukt in prijzen van 2001  tabel vergelijkbaar met geaggregeerde uitgaven en ontvangsten in het stelsel van werknemers en zelfstandigen  ongelijkheidsmaatstaven en armoedemaatstaven voor verschillende karakteristieken

9 11/5/20119 Percentage kinderen onder armoedelijn met supplement: baseline = 53.3% Inhoud tabel: percentage kinderen onder armoedelijn met supplement per scenario Omschrijving scenarioType 1Type 2Type 3 Inkomen uit arbeidja-Onder bepaalde grens GezinsinkomenOnder bepaalde grens - SupplementenOnveranderde inkomensgrens 1 st rang = 42,46 €Sim173.0Sim296.6Sim373.0 1 st rang = 91.35 €Sim472.6Sim596.5Sim672.6 1 st rang = 53.15 €Sim772.8Sim896.6Sim973.0 Alle rangen = 38.87€Sim1072.8Sim1196.6Sim1272.8 Veranderde inkomensgrens 1 st rang = 42,46 €Sim1373.5Sim1497.3Sim1573.5 1 st rang = 91.35 €Sim1673.1Sim1797.2Sim1873.1 1 st rang = 53.15 €Sim1973.5Sim2097.3Sim2173.5 Alle rangen = 38.87€Sim2273.3Sim2397.2Sim2473.3

10 11/5/201110 Armoederisico per categorie HuishoudenAlleenstaande ouder Koppel 1-2 kinderen3 en meer kinderen Baseline versus simulatie-scenrio 1 StatusBaselineSim1BaselineSim1BaselineSim1 Zonder werk48.3 73.9 76.176.0 Part time werk28.5 35.032.438.935.2 1 Full-time4.8 10.28.88.37.1 Full + Part-time--0.40.30.7 2 Full-time--0.60.50.80.7 Allen30.8 9.99.316.515.9

11 11/5/201111 Snelle ramingen van de tewerkstelling  bedoeling: zo vlug mogelijk, op basis van de kwartaalaangifte, RSZ- cijfers bekend maken m.b.t. de tewerkstelling, uitgedrukt volgens 3 invalshoeken - aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal - aantal personen op het einde van het kwartaal - arbeidsvolume gegenereerd tijdens het kwartaal  hoe? - met het opsporen van de in de RSZ-databank ontbrekende werknemers t.o.v. het verleden kwartaal,o.a. in het Rijksregister (overledenen), in de databanken van andere OISZ (werklozen, gepensioneerden, …) - met imputaties op basis van de verkregen gegevens, ook rekening houdend met nieuwe werkgevers voor wie de gegevens ontbreken  wanneer? - op basis van de situatie 75 dagen na het vervallen van een kwartaal (op kruissnelheid, zonder bijzondere problemen die het overmaken van de aangifte zwaar vertragen) - cijfers beschikbaar tussen 3 en 3,5 maanden na het vervallen van het kwartaal

12 11/5/201112 Datamining  aggregatie van persoonsgegevens door onafhankelijke trusted third party  codering van persoonsgegevens door onafhankelijke trusted third party - verwijderen van rechtstreekse identificatiemiddelen - afdoende onmogelijk maken van onrechtstreekse identificatie, oa door indeling van informatie in klassen  terbeschikkingstelling van gecodeerde informatie aan instanties bevoegd voor risico-analyse  indien uit risico-analyse afdoende vermoedens van fraude blijkt, decodering van betrokken gecodeerde gegevens door onafhankelijke trusted third party  terbeschikking van niet-gecodeerde persoonsgegevens aan instanties bevoegd voor fraudebestrijding

13 11/5/201113 Datawarehouse OASIS Identificatie Actie Beheer Fraude verstopt in massa informatie …… 674Z 945Y 993X ScoreNr Te behandelen gevallen en uitleg Beslissing omtrent acties Onmiddellijk onderzoek Administratief onderzoek Mededeling aan gewestelijke dienst Periodiek heronderzoek Geen specifieke actie Fraude komt boven door analyse

14 11/5/201114 Voor meer informatie  portaal van de sociale zekerheid - https://www.socialsecurity.be https://www.socialsecurity.be  website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - http://www.ksz.fgov.be http://www.ksz.fgov.be  persoonlijke website Frank Robben - http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben

15 11/5/201115 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Enkele voorbeelden van analytics based decision making in de sociale sector Frank Robben Administrateur generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg."

Verwante presentaties


Ads door Google