De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ontwerp RUP CENTRUMPLEIN DILSEN Stad Dilsen-Stokkem

Verwante presentaties


Presentatie over: "ontwerp RUP CENTRUMPLEIN DILSEN Stad Dilsen-Stokkem"— Transcript van de presentatie:

1 ontwerp RUP CENTRUMPLEIN DILSEN Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25 3650 Dilsen-Stokkem

2 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Plan gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 10 april 2008 Secretaris, Burgemeester, Patrick doumen Lydia Peeters Plan ter inzage gelegd op het gemeentehuis van Dilsen-Stokkem door het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2008 t/m 4 juli 2008 Plan gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van ………………….. Plan opgemaakt door Peter De la haye, opgenomen in het register van ruimtelijk planners op 5 april 2007 Architect-stedenbouwkundige, Peter De la haye

3 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Situering Het RUP betreft een gedeeltelijke herziening van BPA Dilsen Centrum dat werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22 november Momenteel is het BPA in volle ontwikkeling met de uitbreiding van de Humaniora, de nieuwbouw van het Schakeltje, de nieuwbouw van de Buso, de uitbreiding van de sporthal. Naar de verdere (toekomstige) ontwikkeling van het BPA stellen er zich een aantal opportuniteiten en onzekerheden: de inplanting van een nieuw cultuurcentrum of gemeenschapscentrum. Momenteel is dit gelegen aan de Rijksweg, maar een meer centrumondersteunende locatie is wenselijk. de ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw centrumplein is te klein (te lang / te smal), om hier een mooie en functionele publieke ruimte te creëren in het centrum van het structuurondersteunend hoofddorp. de ruimte voor handelsvestigingen, in het bijzonder voor ‘trekkers’ zoals een supermarkt in het centrum van Dilsen is beperkt.

4 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Feitelijke en juridische toestand Kadasterplan (1) kadastrale percelen 1e afdeling Dilsen sectie B, nrs. 353M, 355R, 357M, 359Y, 360T, 362N, 362P, 363E, 363/3, 369Z2, 369V2, 369E3, 368R, 366S, 368S, 369D3, 369C3,364P, 360W Gewestplan (2) woongebied / gebied voor gemeenschapsvoorzieningen BPA Dilsen Centrum (3) zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor openbaar lpein zone voor woonhof met appartementen projectzone Luchtfoto (4) N 1 2 3 4

5 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Feitelijke en juridische toestand Onroerend erfgoed (5) in de omgeving van het gebied zijn de beschermde hoeve De Licht, windmolen de wachter en kasteel Ter Motten gelegen Habitat- en vogelrichtlijngebieden (6) er zijn geen vogelrichtlijngebieden en habitatrichtlijngebieden gelegen in de omgeving van het project VEN-gebieden (7) ten westen van het gebied, over het kanaal, is een VEN-gebied gelegen Overstromingskaart (8) geen overstromingsgebied Uit de toepassing van de in artikel 3§1 van het uitvoeringsbesluit betreffende de watertoets van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema’s blijkt dat als gevolg van het RUP geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Bij toekomstige bouwdossiers moet wel voldaan worden aan de vigerende gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 5 6 7 8

6 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Foto’s N 3 5 8 6 1 2 3 7 1 9 10 11 2 4 12 4 13 5 6 14 15 16 9 1 2 3 4

7 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Foto’s 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16

8 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Relatie RSV Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse Regering de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen principieel goedgekeurd. Dilsen - Stokkem behoort tot het buitengebied : Het buitengebied is dat gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang zijn met de niet - bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk doorwegen. Aandachtspunten voor Dilsen – Stokkem: Dilsen - Stokkem maakt deel uit van een stedelijk netwerk op Vlaams niveau: “Het Limburgs Mijngebied”. De rol van het gebied is de versterking van een stedelijke en economische structuur op Vlaams niveau. Dilsen - Stokkem maakt deel uit van het stedelijk netwerk op provinciaal niveau “Het Maasland”. Dilsen - Stokkem werd geselecteerd als economisch knooppunt, gelegen buiten stedelijke gebieden en buiten een economisch netwerk. Het traject van de N75 tussen de aansluiting op de E313 (Genk -Oost) en de N78 werd geselecteerd als primaire weg II. Primaire wegen hebben én een verbindingsfunctie op Vlaams niveau én een verzamelfunctie op Vlaams niveau. Afhankelijk van welke van beide functies primeert, wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire wegen eerste categorie (primaire wegen I) en de primaire wegen tweede categorie (primaire wegen II). Voor de primaire wegen II primeert de verzamelfunctie op Vlaams niveau. De N78 wordt voor het traject tussen de N273 (Kessenich) tot de N75 (Dilsen) geselecteerd als secundaire weg. Secundaire wegen hebben als hoofdfunctie het verbinden en verzamelen op bovenlokaal niveau en als aanvullende functie het lokaal toegang geven. Op het grondgebied van Dilsen - Stokkem wordt geen nieuwe spoorinfrastructuur voorzien. De Zuid - Willemsvaart en de Maas behoren tot het secundaire waterwegennet. De Maas wordt vanuit haar natuurlijke structuur benaderd.

9 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Relatie RSPL Op 12 februari 2003 heeft de Vlaamse Regering het Ruimtelijk Structuurplan provincie Limburg principieel goedgekeurd. Aandachtspunten voor Dilsen – Stokkem: De gemeente Dilsen – Stokkem behoort tot twee verschillende hoofdruimten binnen de provincie Limburg. Het zijn het Maasland en de Kempen. Hoofdruimte Maasland, deelruimte Zuidelijk Maasland. Het Maasland strekt zich ruim uit over het valleigebied van de Maas, zowel in België als Nederland. De gemeente Dilsen – Stokkem behoort gedeeltelijk tot deze hoofdruimte. De hoofdruimte verenigt enerzijds zowel open ruimte als stedelijkheid. De Maas is de basis voor natuurontwikkeling, riviertoerisme en waterhuishouding, ook landbouw behoudt zijn functie langs de rivier. Anderzijds is het Zuidelijk Maasland een hoogwaardig stedelijk netwerk, gelegen op het middenterras van de Maasvallei met de N78 en de Zuid – Willemsvaart als dragers. Andere structuurbepalende elementen zijn Maaseik (kleinstedelijk gebied), vlakte van Bocholt (verweving landbouw en natuur), grensoverschrijdende open ruimte verbindingen en het gebied met waterplassen ten noorden van Maaseik. De steilrand met bosgordel vormt de grens van deze hoofdruimte. In het Zuidelijk Maasland zijn waterbeheersing, ontginningen, bereikbaarheid en grensoverschrijdende relaties van belang. Voor de provincie is er een aantal mogelijke acties met een weerslag op de gemeente Dilsen – Stokkem: - opmaken van een grensoverschrijdend strategisch plan voor het Zuidelijke Maasland en - uitwerken van de N78 als openbaarvervoersas. 2. De ruimtelijk – natuurlijke structuur De provincie wil de samenhang van alle ruimten, met een min of meer natuurlijk karakter, beschermen en ondersteunen tot een grensoverschrijdend krachtig netwerk. Tussen de kerngebieden van de ruimtelijk – natuurlijke structuur wenst de provincie de natuurlijke verbinding te versterken. Het RSPL selecteert 80 natuurverbindingen (richtinggevend). Dit zijn principieel gewenste verbindingen tussen grote natuurlijke gebieden, vaak van Vlaams niveau. Voor de gemeente Dilsen – Stokkem selecteerde de provincie, richtinggevend volgende natuurverbindingen: droge natuurverbindingen: .      - 15: tussen Schootshei en omgeving Bichterweerd (tussen Elen en Rotem) .      - 16: tussen bossen ten oosten van Driepaalhoeve en omgeving voetveer Veurzen, via Ommerstein .      - 17: tussen Platte Lindenberg en omgeving Negenoord - delen van kanalen als natte natuurverbinding: .      - 80: Zuid – Willemsvaart De mogelijke nabestemming van de groeven in de Maasvallei speelt eveneens een belangrijke rol in de natuurlijke, landschappelijke en toeristische ontwikkeling van het gebied.

10 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Relatie RSPL 3. De nederzettingsstructuur Het netwerk Zuidelijk Maasland wordt door de provincie aangeduid als een stedelijk netwerk van provinciaal niveau, maar met internationale betekenis. De gemeente Dilsen – Stokkem werd door de provincie Limburg aangeduid als een structuurondersteunende gemeente. Dilsen is het structuurondersteunende hoofddorp, Lanklaar en Stokkem zijn de hoofddorpen. Elen, Rotem en Reselt werden aangeduid als woonkern. De selectie van Dilsen als structuurondersteunend hoofddorp wordt gehanteerd bij het beoordelen van de plaats van nieuwe ontwikkelingen voor bijkomende woningen en bedrijven terreinen volgens de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. De hoofddorpen en woonkernen zijn de kernen van het buitengebied waar de doelstelling van het gedeconcentreerd bundelen op het kleinste schaalniveau wordt gerealiseerd. Die kernen dragen de ruimtelijke ontwikkelingen van het buitengebied inzake wonen, voorzieningen en bedrijvigheid op lokale schaal. 4. De ruimtelijk – economische structuur De economische ontwikkelingen in het stedelijk netwerk Maasland moeten plaatsvinden in het stedelijk gebied Maasmechelen en de economische knooppunten Lanaken en Dilsen – Stokkem en worden afgestemd in functie van de ontwikkelingen in Nederlands Limburg. Het economisch knooppunt Dilsen – Stokkem heeft een sterke economische rol te vervullen binnen het netwerk Zuidelijk Maasland. Er is echter geen nood aan bijkomende regionale bedrijventerreinen, het bestaande potentieel voldoet aan de noden. In alle gemeenten van het buitengebied zijn nieuwe bedrijven van een beperkte omvang mogelijk. Ze moeten wel verweven worden in het woongebied en mogen de draagkracht van de omgeving niet overschrijden. In Dilsen-Stokkem zijn geen kleinhandelzones geselecteerd. De grondgebonden landbouw is in het Maasland blijvend structuurbepalend in het open valleilandschap. De provincie neemt maatregelen om agrarische bebouwing beter in het landschap te integreren. In de uiterwaarden van de Maas is er ruimte voor beheerslandbouw, zonder overstromingsgevoelige teelten. Er worden maatregelen genomen om het uiterst kwetsbare grondwater te beschermen. Het RSPL selecteert ook een aantal gebieden in de gemeente die deel uitmaakt van een groot aaneengesloten landbouwgebied van provinciaal belang waarvoor een specifieke beleidsvisie wordt opgesteld . 5. De toeristisch-recreatieve structuur Toerisme wordt door de provincie aanzien als economische hefboom. De provincie speelt daarbij enerzijds in op de verscheidenheid van haar deelruimten maar tracht anderzijds de toeristisch – recreatieve infrastructuur te integreren in de samenhangende structuur. Het voormalige Kolenspoor (fietstraject op spoorwegbedding) is een belangrijk toeristisch – recreatief lijnelement op provinciaal niveau. Dilsen – Stokkem wordt binnen dit netwerk geselecteerd als toeristisch – recreatief knooppunt type I. Dit betekent dat er in de gemeente grootschalige toeristisch –recreatieve infrastructuur kan bijkomen. Hier zijn er dus mogelijkheden voor de ontwikkeling op de voormalige mijnterreinen van Eisden / Lanklaar. Centrum De Wissen is geselecteerd als toeristisch – recreatief knooppunt type IIa. Dit betekent dat er nog uitbreiding van de toeristisch – recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten de perimeter van de recreatiezone .

11 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Relatie RSPL 6. De ruimtelijke verkeers – en vervoersstructuur De provincie Limburg kiest in navolging met het Vlaams Gewest voor een boomstructuur als ruimtelijk model voor het wegennet: De bundel N78 - E25 - lijn40 - Julianakanaal (Nederland) wordt aanzien als een verkeers- en vervoersbundel op Vlaams niveau, de N75 een traject op provinciaal niveau. Ook het economisch knooppunt Dilsen - Stokkem en meer bepaald het geïsoleerd bedrijventerrein Rotem zijn elementen in de verkeers- en vervoersinfrastructuur op provinciaal niveau. Het verkeersnetwerk voor het Maasland moet grensoverschrijdend worden bekeken. Het RSV categoriseerde de N78 tot aan Kessenich als secundaire weg. In het RSPL wordt aangegeven dat de verdere typering nog te onderzoeken is. Aansluitend hierop kan verwezen worden naar de recente besluitvorming van de provincie, in navolging van de Euregionale ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei, omtrent de typering secundair I met inrichtingsprincipes. Deze typering zal verdere gevolgen hebben op de (her)inrichting van de N78. Daarnaast wordt de Pannenhuisstraat – Industrieweg geselecteerd als secundaire weg type II. De hoofdfunctie voor secundaire wegen type II is het verzamelen c.q. ontsluiten op regionaal niveau. Dit type heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. Het toegang geven neemt een belangrijkere plaats in dan bij type I. Secundaire wegen II ontsluiten de kleinstedelijke gebieden, de specifiek economische knooppunten, de toeristisch-recreatieve knooppunten met een belangrijke mobiliteitsimpact, de structuurondersteunende gemeenten en de geïsoleerde grote bedrijventerreinen naar het hogere wegennet. Inzake openbaar vervoer moet de bestaande intergemeentelijke verbinding op de N78 worden opgetrokken tot een verbinding op provinciaal niveau. Hierdoor kan op termijn het aanbod openbaar vervoer voor het plangebied verbeterd worden. 7. De landschappelijke structuur De gewenste landschappelijke structuur wordt gedragen door de bos- en heidegordel van het Kempens Plateau, door de valleien van Maas- en Demerbekken en door de landschappen van Zuid – Limburg. Zij worden verbonden tot complexe gave landschappen in Noord – en Zuid – Limburg. In West – en Midden – Limburg en het Zuidelijk Maasland gaat het vooral om mijn – en industriële landschappen met tuinwijken en bebouwingsstroken. Bakens, structurerende reliëfelementen, structurerende lijnelementen, markante terreinovergangen en open ruimte verbindingen zijn meer gelokaliseerde elementen. - de provincie heeft een aantal open ruimte gebieden geselecteerd. Voor Dilsen – Stokkem zijn deze selecties: - open ruimte verbinding: OR – verbinding 7: tussen Dilsen en Lanklaar / Stokkem - complex gaaf landschap: Maasvallei - complex nieuw landschap: groevelandschappen ten noord Maaseik en Dilsen – Stokkem - structurerend hydrografisch element: Maas en Oude Maasarmen - structurerend reliëfelement: Kempense steilrand - regionaal landschapsontwikkelingsgebied van provinciaal niveau: oostelijke en zuidelijke bosrand van de Hoge Kempen .

12 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Relatie GRS Op 25 augustus 2005 keurde de bestendige deputatie het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Dilsen-Stokkem goed. Dilsen-Stokkem heeft als hoofddoel het streven naar een hoogwaardige woon- en leefomgeving in het Maasland waarbij het groene kader in hoge mate de leefkwaliteit bepaalt. Belangrijke pijlers om deze doelstelling te verwezenlijken in het gemeentelijk ruimtelijk beleid liggen op het vlak van: - behoud en versterking van de natuur- en landschapswaarden, verhogen van de verkeersleefbaarheid, ruimte voor recreatie, niet alleen voor de eigen inwoners maar ook in het kader van de regionale taak als toeristisch-recreatief knooppunt, - heraanleg van de openbare ruimte op strategische plekken, behoud van het cultureel erfgoed (monumenten en landschappen), een ruimtelijk afgewogen wijze van woonuitbreiding.

13 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Relatie GRS Het RUP is gelegen in de deelruimte Middenplateau met de N78. Binnen deze deelruimte worden wonen en werken geconcentreerd. De kern Dilsen kan verder uitgebouwd worden in zijn historische groeirichting (oost-west). De Europalaan wordt als ruimtelijke drager geselecteerd. Hierrond kan de voorzieningencluster en het kernwinkelgebied verder uitgebouwd worden. De woonuitbreidingsgebieden worden behouden en in de toekomst ontwikkeld, aangezien Dilsen als structuurondersteunend hoofddorp is geselecteerd. Het RUP is een uitwerking van volgende richtinggevende elementen uit het GRS: de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Dilsen situeert zich rondom de ruimtelijke drager van de Europalaan het verder uitbouwen van het kernwinkelgebied langs de Europalaan aansluitend aan het kernwinkelgebied langs de Europalaan worden ontwikkelingsmogelijkheden voorzien voor de voorzieningencluster (scholen, recreatieve pool, cultureel centrum, gemeentehuis). Deze voorzieningen van gemeentelijk niveau kunnen verder worden uitgebouwd. Dilsen uitbouwen als structuurondersteunend hoofddorp, dé ontwikkelingspool voor de gemeente Het RUP is een eerste uitwerking van bindende bepaling 18: “De gemeente maakt een gebiedsgericht RUP op voor de hoofdkern Dilsen en zijn omgeving.”

14 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Stedenbouwkundige voorschriften Art. 1 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen Doelstellingen Binnen de huidige context wil het bestuur een aantal bijkomende functies voorzien in het projectgebied, om de attractiviteit en multifunctionaliteit er te verhogen. In eerste instantie wordt gedacht aan de inplanting van een nieuw cultuurcentrum of gemeenschapscentrum. Bestemmingsvoorschriften Hoofbestemming: deze zone is bestemd voor openbare en private gemeenschapsvoorzieningen (cultuurcentrum of gemeenschapscentrum, onderwijs,…). Nevenbestemming: kantoren, horeca en wonen. Deze nevenbestemmingen moeten ondersteundend zijn aan de hoofdbestemming. Inrichtingsvoorschriften Iedere constructie dient op architecturaal gebied in harmonie te zjin met de omgeving en dient op zichzelf een harmonisch geheel te vormen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de architecturale afwerking van de gebouwen naar het nieuwe plein toe. Deze pleinwand dient als volwaardige respresentatieve voorgevel vormgegeven te worden. Het gesloten karakter van deze wand is belangrijk. Een mogelijke koppeling van nieuwe gebouwen met de Humaniora of met de bibliotheek is mogelijk. De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. Het maximale bebouwingspercentage in deze zone bedraagt 100%. De hoogte van de gebouwen bedraagt 3 à 4 bouwlagen. De gebouwen kunnen afgewerkt worden met een vrij te kiezen dakvorm. Tussen de bibliotheek en het nieuwe plein moet een doorgang voor gemengd verkeer mogelijk blijven.

15 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Stedenbouwkundige voorschriften Art. 2 Zone voor centrumplein Doelstellingen De stad wil binnen het structuurondersteunend hoofddorp Dilsen een centrumplein creëren. De zone die hiervoor binnen het BPA Dilsen Centrum voorzien werd is te lang/te smal en wordt gehermoduleerd tot een mooie brede ruimte ifv een functioneel centrumplein. Het nieuwe centrumplein vormt de schakel tussen de scholencampus met sporthal, bibliotheek en nieuw cultuurcentrum en het stadspark. Bestemmingsvoorschriften Deze zone is bestemd voor de aanleg van een openbaar plein met bijhorende groenaanleg en parkeergelegenheden (beperkt). Inrichtingsvoorschriften Bij de inrichting van het openbaar plein moet er aandacht zijn voor een harmonisch materiaalgebruik, hedendaagse verlichting, ruimte voor groene accenten, functioneel straatmeubilair,… Maximum 25% van deze zone kan ingericht worden als parkeergelegenheid. De Europalaan moet opgenomen worden in het plein door een gepast materiaalgebruik (bv. printbetonnen rijbaan). Beheersvoorschriften Het centrumplein zal beheer worden door de stad Dilsen-Stokkem.

16 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Stedenbouwkundige voorschriften Art. 3 Zone voor woonhof Doelstellingen Door het hoge uitbreidingvolume van de Humaniora wordt de privacy van aanpalende privé-tuinen geschaad. Het behoud van individuele woningen is hier niet meer haalbaar zodat we overgaan naar appartementen met een gemeenschappelijke binnenruimte: het woonhof. De relatie tussen de wooneenheden en de binnenruimte is erg belangrijk. Er moet dus een zo rechtsreeks mogelijke toegang worden gecreëerd tussen de individuele wooneenheden en het gemeenschappelijk binnenhof. Bestemmingsvoorschriften Deze zone is bestemd voor het oprichten van woongelegenheden. Op het gelijkvloers zijn tevens diensten-, handels- en horecafuncties toegelaten die verweefbaar zijn met de woonomgeving. Inrichtingsvoorschriften Iedere constructie dient op architecturaal gebied in harmonie te zjin met de omgeving en dient op zichzelf een harmonisch geheel te vormen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de architecturale afwerking van de gebouwen naar het nieuwe plein toe. Deze pleinwand dient als volwaardige respresentatieve voorgevel vormgegeven te worden. Het gesloten karakter van deze wand is belangrijk. De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. Bouwvolume De toegelaten bouwdiepte achter de bouwlijn is 20m op het gelijkvloers en 14m op de verdieping. De hoogte van de gebouwen bedraagt 3 bouwlagen aan de Europalaan en 3 à 4 bouwlagen aan het plein. De kroonlijst ligt op max 9m bij drie bouwlagen en 12m bij vier bouwlagen. De gebouwen kunnen afgewerkt worden met een vrij te kiezen dakvorm, maar overwegend platte daken zijn uitgesloten. Bij hellende daken geldt een max dakhelling van 45°. Er mogen geen volwaardige woonentiteiten onder het dak ondergebracht worden (geen leefruimtes). Binnenplein De zones die niet bebouwd worden moeten ingericht worden in functie van een gemeenschappelijk binnenplein met groenaanleg. Het binnenplein moet zo veel mogelijk autovrij gehouden worden. Het parkeren moet voor alle woonentiteiten ondergronds worden voorzien (min 1 parking per wooneenheid). De toegang tot de ondergrondse parking moet bij voorkeur via de Europalaan genomen worden. Er kan één toegang via de Europalaan genomen worden tot de ondergrondse parking.

17 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Stedenbouwkundige voorschriften Art. 4 Zone voor gemengd project Doelstellingen Deze zone vormt één van de toekomstige pleinwanden van het nieuwe centrumplein en wordt bijgevolg mee opgenomen in het plan. In deze zone kan een kernversterkend gemengd project gerealiseerd worden (wonen en handel). Deze zone geeft tevens een aanzet voor toekomstige ontwikkelingen in het bouwblok tussen de Europalaan en de Schoolstraat. Dit bouwblok kan immers nog verdicht worden. Appartementsbouw is hier niet op zijn plaats, gelet op de relatief kleinschalige bebouwing langs de Schoolstraat, maar wordt eerder gedacht aan een typologie als patiowoningen. In de overgangszone tussen het gemengd project en dit binnengebied wordt daarom een zone voor patiowoningen voorzien als aanzet naar dit binnengebied. Deze zone voor patiowoningen geeft tevens een kwalitatieve afwerking van het binnenplein. Bestemmingsvoorschriften Deze zone is bestemd voor het oprichten van woongelegenheden. Op het gelijkvloers zijn tevens diensten-, handels- en horecafuncties toegelaten die verweefbaar zijn met de woonomgeving. Inrichtingsvoorschriften Iedere constructie dient op architecturaal gebied in harmonie te zjin met de omgeving en dient op zichzelf een harmonisch geheel te vormen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de architecturale afwerking van de gebouwen naar het nieuwe plein toe. Deze pleinwand dient als volwaardige respresentatieve voorgevel vormgegeven te worden. Het gesloten karakter van deze wand is belangrijk. De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. Bouwvolumes De maximale bouwterreinindex en vloerindex in deze zone bedragen respectievelijk 0.6 en 1.8. Europalaan : De toegelaten bouwdiepte is 17m op het gelijksvloers en 14m op de verdieping. Er zijn 3 bouwlagen toegelaten (3de bouwlaag terugspringend). De kroonlijst ligt op max 9m. Schoolstraat : De toegelaten bouwdiepte is 17m op het gelijksvloers en 14m op de verdieping. Er zijn 2 bouwlagen toegelaten. Aan de zijde van de schoolstraat is een kroonlijst van max 6m toegelaten, aan de zjide van het binnenplein een kroonlijst van max 9m. Centrumplein : De toegelaten bouwdiepte is 20m. Er zijn 3 à 4 bouwlagen toegelaten. De kroonlijst ligt op max 9m bij 3 bouwlagen en op max 12m bij 4 bouwlagen. Op de hoeken moet een overgang gecreëerd worden tussen de bouwvolumes.

18 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Stedenbouwkundige voorschriften Art. 4 Zone voor gemengd project Inrichtingsvoorschriften De gebouwen kunnen afgewerkt worden met een vrij te kiezen dakvorm, maar overwegend platte daken zijn uitgesloten. Bij hellende daken geldt een max dakhelling van 45°. Er mogen geen volwaardige woonentiteiten onder het dak ondergebracht worden (geen leefruimtes). Overgangszone Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de overgang van het nieuwe project naar het aanliggende binnengebied tussen de Europalaan en de Schoolstraat. In de zone die op het grafisch plan is aangeduid als ‘overgangszone’ is voorzien in functie van grondgebonden woningen, met een gepast typologie zoals patiowoningen (bv. met zijtuinen). Deze zone heeft een minimum breedte van 16m. Ten opzichte van de westelijke perceelsgrens moet een bouwvrije strook van 3m gerespecteerd worden. In deze zone zijn max.imum 2 bouwlagen toegelaten, met een max kroonlijst van 6m (met vrije dakvorm). Binnenplein De zones die niet bebouwd worden moeten ingericht worden in functie van een gemeenschappelijk binnenplein met groenaanleg. De woningen in de ‘overgangszone’ moeten ontsloten worden via dit binnenplein. Het binnenplein moet zo veel mogelijk autovrij gehouden worden. Het parkeren moet voor alle woonentiteiten ondergronds worden voorzien (min 1 parking per wooneenheid). De toegang tot de ondergrondse parking moet bij voorkeur via de Schoolstraat genomen worden.

19 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Stedenbouwkundige voorschriften Art. 5 Zone voor openbare weg type lokale wegen Doelstellingen Op de lokale wegen gaan de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid boven de afwikkelingssnelheid. Deze keuze heeft niet als gevolg dat de capaciteit negatief wordt beïnvloed, maar wel dat alle verkeersdeelnemers op een veilige manier van dezelfde ruimte gebruik kunnen maken en dat door langzaam verkeer de geluidhinder wordt beperkt. Bestemmingsvoorschriften Deze zone is bestemd voor de aanleg van wegen en pleinen.

20 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Op te heffen voorschriften Binnen het plangebied van het GRUP worden volgende voorschriften opgeheven : De voorschriften betreffende de woongebieden en gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zoals bepaald in de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. De voorschriften betreffende de zone voor woonhof met appartementen, zone voor openbaar plein, overgangszone openbaar plein – gemeenschapsvoorzieningen, projectzone en zone voor openbare weg type lokale weg zoals bepaald in BPA Dilsen Centrum 1C.

21 RUP CENTRUMPLEIN DILSEN
Inrichtingsschets Deze inrichtingsschets geeft een beeld van de na te streven invulling van het gebied. parking AC kasteel administratief centrum relatie plein - park park gemengd project gemengd project Europalaan centrumplein met beperkte parkeergelegenheden patiowoningen binnenplein woonhof nieuwe toegang school fietsenstalling gemengd project ‘verhoogd’ plein als terras / podium Humaniora gemeenschapscentrum Schoolstraat parking leerkrachten mogelijke koppeling over straat Koning Boudewijnplein bibliotheek


Download ppt "ontwerp RUP CENTRUMPLEIN DILSEN Stad Dilsen-Stokkem"

Verwante presentaties


Ads door Google