De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht CP David Wauters Versie maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht CP David Wauters Versie maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht CP David Wauters Versie maart 2011

2 INHOUD Algemene bepalingen. Selektiecriteria inspecteur van politie.
Selectiecriteria agent van politie, hoofdinspecteur, commissaris. Opbouw basisopleiding. Indicatieve verloning. Waarom werken bij de politie? Slaagkansen, voorbereiding & inschrijving. Aanwerving van burgerpersoneel (“CALOG”).

3 I. Algemene bepalingen

4 REKRUTERING; algemeen
Geïntegreerde politie: lokaal niveau federaal  personeelsleden. FedPol ca (9.900 PA, 4100 CALOG; aspiranten), LP (ca. 13% CALOG) Rekrutering, selectie en vorming = gemeenschappelijk Via mobiliteit postuleren lokale politie federale Permanente werving burgerpersoneel en inspecteurs Jaarlijks ± 2000 aanwervingen:

5 Algemene toelatingsvoorwaarden
Bij aanvang selectieprocedure 18 jaar (laatstejaarsstudenten: vanaf 17 jaar) Diplomavereiste volgens gekozen kader Fysieke vaardigheden verenigbaar met het ambt. Bij twijfel fysiek-medische toestand is medisch attest vereist (te voegen bij formulier kandidaatstelling)! Burgerlijke en politieke rechten Bewijs “goed zedelijk gedrag” Rijbewijs B (bij aanvang opleiding; manuele versnelling) Gebruik en dragen van de wapens en andere verdedigingsmiddelen (mogen en willen) Bereid zijn het politie-uniform te dragen

6 Enkele opmerkingen bij algemene toelatingsvoorwaarden
Principieel géén maximumleeftijd. Laatstejaarsstudenten secundair onderwijs kunnen kandideren (doch attest directeur) Diplomavereiste voor inspecteur van politie = niveau 2 bij de federale besturen (OOK 6 jaar BSO volstaat!). Rijbewijs B bij aanvang opleiding doch manuele schakeling.

7 SELECTIEKETEN 7 Medisch controle - onderzoek
START OPLEIDING 7 Medisch controle - onderzoek 6 Aanwerving in een Politieschool juryleden 5 Inschrijving op de wervingsreserve (Enkel van toepassing voor agenten en inspecteurs van politie) 4 Interview met een selectiecommissie ANTECEDENTENONDERZOEK 3 Controle fysieke & medische geschiktheid 2 Persoonlijkheidsproef 1 Cognitieve vaardigheden

8 ENKELE OPMERKINGEN BIJ SELECTIEKETEN
Beheer van de selectieketen = federale politie, directie DSR. Doorlooptijd van volledige selectieketen = ca. 3 á 6 maand. Basisopleiding(en) inspecteur starten steeds op (1 februari, 1 juli of) 1 oktober. Doorlopende selectie voor basiskader (gans jaar door)! Net voor aanvang van de basisopleiding nog een medische “check-up”.

9 Kaders en graden operationeel personeel
KADER VAN AGENTEN VAN POLITIE - Agent van Politie (AP) BASISKADER - Inspecteur van Politie (INP) MIDDENKADER Hoofdinspecteur van Politie (HINP) Hoofdinspecteur met specialiteit politieassistent (HINP PA) Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie (HINP BS) OFFICIERSKADER Commissaris van Politie (CP) Commissaris 1ste klasse (CP 1KL) Hoofdcommissaris van Politie (HCP) + TEVENS PER KADER DE ASPIRANTENGRAAD. + SYSTEEM VAN DE MANDATEN.

10 II. SELECTIECRITERIA INSPECTEUR VAN POLITIE

11 Selectieproeven inspecteur; algemeen
Elke kandidaat moet opeenvolgende slagen in: Proef die de cognitieve vaardigheden meet; Persoonlijkheidsproeven,; een fysiek-medische geschiktheidsproeven; een gesprek met selectiecommissie. Dit alles gespreid over 4 dagen binnen een periode van 3 á 6 maanden. Struikelen over een onderdeel van het parcours = herkansing na (in principe) 1 jaar.

12 Selectieproeven inspecteur; algemeen
Hoeveel keer mag men deelnemen aan de selectieprocedure voor een bepaald kader? 3 keer! Wanneer men na een 3de keer mislukt (in één van de onderdelen uit de selectieprocedure), wordt men definitief voor dit kader uitgesloten. Deze beperking in aantal kansen is NIET van toepassing op het systeem van de “interne promotie” (onbeperkt aantal kansen). Deze beperking in aantal kansen is NIET van toepassing op diegene die zich niet batig weet te rangschikken bij een toelatingswedstrijd (vb. selectie HINP, CP).

13 Cognitieve testing - INP
3 proeven die op een halve dag worden afgelegd in een politieschool (vb. Campus Vesta). Momenteel wordt de cognitieve testing gecombineerd met het afleggen van het functioneel parcours (cf. sporttest) PM. Op die wijze duurt de testing een ganse dag in de betreffende politieschool! REDENEER: testbatterij (3 subproeven van 20 minuten) die intellectueel potentieel meet (verbaal, numeriek en abstract; cf. figurenreeksen, vragen bij een tekst, etc.) TAAL: test die taalkennis beoordeelt (invullen van ontbrekende woorden en corrigeren taalfouten). Bestaat uit 2 tests van telkens 7 minuten (invullen van een ontbrekend woord in tekst & zoeken naar goed of foutief geschreven woorden) VIDEO: test die rapportagevaardigheden en geheugenfunctie beoordeelt (uittypen van een van een verslag van een bekeken video op PC en beantwoorden meerkeuzevragen over de film). Test duurt 40 minuten. Bij verbetering van het verslag wordt gequoteerd op inhoud, spelling & grammatica. * Wie slaagt heeft een attest dat onbeperkt geldig is. * Wie niet slaagt, kan pas na 1 jaar opnieuw deelnemen (tenzij deliberatiecommissie kortere periode heeft aanvaard); tevens mogelijkheid vrijstelling voor geslaagde subproeven (MB )

14 (!!) Vrijstellingen cognitieve tests - INP
Kandidaat-inspecteur die houder is van een diploma van tenminste niveau B (= niveau 2+) Vb. kandidaat houder van een diploma bachelor of master Kandidaat-inspecteur die sinds 1 april 2009 geslaagd is voor de cognitieve test van een hoger kader. Kandidaat-inspecteur houder van het diploma van het 7de jaar TSO “integrale veiligheid” (kunnen OOK in dit specialisatiejaar een vrijstelling bekomen voor de fysiek-medische testen en de selectiecommissie)

15 PERSOONLIJKHEIDSPROEF - INP
 1 DAG in kwartier “Geruzet” te Etterbeek (organisatie steeds door DSR). 5 subproeven moeten worden afgelegd: Opmerking: het invullen van een biografische vragenlijst dient nu thuis te gebeuren. De kandidaat brengt dit voor de 2de selectieronde mee. Groepsproef 1: collectief assessment (inleven in personage en groepsdiscussie over een bepaald onderwerp) Groepsproef 2: individueel assessment (lezen van tekst en maken samenvatting; presenteren van samenvatting; overleg om oplossingen in groep te bekomen; gevonden oplossingen presenteren) PC-proef verwerking van informatie m.b.t een project (binnen 30 minuten een 16-tal vragen beantwoorden over de organisatie van een project). Persoonlijkheidsvragenlijst (keuze tussen 5 persoonlijkheidseigenschappen op 60 vragen) Interview door psycholoog Wie slaagt, bekomt een attest die 2 jaar geldig is (buiten dit, nooit verdere vrijstellingen). Wie niet slaagt kan opnieuw deelnemen na 1 jaar (feedback over de test is mogelijk tot 3 maand na berichtgeving over de uitslag).

16 PERSOONLIJKHEIDSPROEF - INP
VEREISTE PERSOONLIJKHEIDSCRITERIA: Probleemoplossend kunnen werken Fexibel zijn Creatief zijn Pro-actieve houding (anticiperen op problemen) Improvisatievermogen Zelfstandig kunnen functioneren Zin voor samenwerking Empathisch vermogen Klantgericht zijn Contactvaardig zijn Kwaliteitsbesef hebben Beschikken over verantwoordelijkheidszin Stressbestendig zijn Betrokken zijn Integer zijn Afwezigheid van extremisme en psychopathologie

17 FYSIEK-MEDISCHE GESCHIKTHEIDSPROEF - INP
Testing steeds op 1 dag: *AM: medische testen (oog- en oortest, urinetest, bloedonderzoek, haaranalyse, etc.) Opm. Er wordt nu ook onderzoek gedaan naar alcohol – of andere drugproblemen. *PM: sporttesten (tenzij problemen vastgesteld bij medisch onderzoek!) Testing gebeurt normaal in een politieschool (vb. Campus Vesta). * Wie slaagt bekomt een attest dat 1 jaar geldig is. * Wie niet slaagt in de medische testen  2 mogelijkheden: kandidaat is niet weerhouden: beroep mogelijk (tegenexpertise bij andere medische dienst); Kandidaat definitief afgekeurd: géén herkansing. * Wie niet slaagt in de sporttesten: mag op eigen initiatief de sportdienst vragen een nieuw examen af te leggen (herkansing na min. 2 maanden binnen het jaar; steeds alles opnieuw)

18 Enkele fysiek-medische criteria - INP
Minimumlengte: 1m52. BMI: bij voorkeur gelegen tussen 17 en 30. Tatoeages op zichtbare lichaamsdelen kunnen leiden tot uitsluiting. Leiden steeds tot uitsluiting: tatoeages in hals en aangezicht en tatoeages met racistisch, discriminerend karakter. Minimale gezichtsscherpte zonder correctie: 1/10 voor elk oog afzonderlijk. Minimale gezichtsscherpte met correctie (vb. lenzen): 8/10/oog. Refractieve chirurgie leidt tot tijdelijke ongeschiktheid van 3 maanden. Bloeddruk bij voorkeur tussen 150 mmHg en 90 mmHg. Gebruik van bloeddrukverlagers is toegestaan. Vanaf 35 jaar extra aandacht voor cardiovasculaire functies (eventueel bijkomende inspanningsproef; spiro-cyclo-ergomtrie). Aanwezigheid van kwaadaardige tumoren leidt steeds tot tijdelijke ongeschiktheid. Bepaalde types diabetici worden uitgesloten. Voor SPECIFIEKE vragen: wenden tot medische dienst federale politie (DSDM – Selectie – Expertise sportgeneeskunde)

19 Sporttesten - INP = FUNCTIONEEL PARCOURS 2 onderdelen:
Parcours bestaande uit 6 hindernissen, dat 3x moet worden afgelegd binnen een tijd van 3’30” Krachtproef bestaande uit 2 fysieke proeven, af te leggen in maximum 1’: duwen en trekken van een kar met een gewicht van 200 kg (heen en terug over een afstand van 10m); verplaatsen van een pop van een pop van 48 kg (heen en terug over een afstand van 5m).

20 ONDERZOEK VAN OMGEVING & ANTECEDENTEN - INP
- De kandidaat INP die slaagt in voorgaande tests, zal vervolgens worden onderworpen aan een antecedentenonderzoek. Wordt uitgevoerd door de directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (FedPol) & de lokale politie van de woonplaats kandidaat. Bestaat uit: bevraging politionele databanken, bevraging wijkagent, gestructureerd gesprek met betrokkene, etc. Kernvraag: is betrokkene van onberispelijk gedrag (geweest)?

21 SELECTIECOMMISSIE -INP
Selectieketen eindigt met een gesprek met een selectiecommissie (bestaande uit lid van DSR, personeelslid operationeel kader, personeelslid DSE of politieschool). Gesprek duurt ca. 1u en wordt georganiseerd in politieschool (vb. PPA) of bij DSR. In gesprek wordt o.m gepeild naar kennis van het politiebedrijf, kennis actualiteit, integriteit, klantgerichtheid, contactvaardigheid, sociale intelligentie, betrokkenheid en stressbestendigheid. M.a.w. de commissie peilt naar de aanwezigheid van bepaalde competenties!

22 EINDBESLISSING * De beoordeling of een kandidaat als “ZEER GESCHIKT”, “GESCHIKT” of “ONGESCHIKT” wordt bevonden voor de functie, wordt finaal genomen door een deliberatiecommissie. Hierbij worden de resultaten uit de ganse selectieketen in overweging genomen. * Samenstelling deliberatiecommissie: - Directeur DSR (of zijn vervanger) - Vertegenwoordiger van de federale politie - Vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie * Indien uit antecedentenonderzoek bezwarende elementen lastens de kandidaat blijken inzake het van onberispelijk gedrag zijn, kan deze door de directeur van DSR uit de selectieprocedure worden geweerd. Hiertegen is beroep mogelijk bij de minister van Binnenlandse Zaken.

23 Toelating tot de basisopleiding
Indien “GESCHIKT” bevonden voor de functie van INP, opname in een WERVINGSRESERVE, in volgorde van datum inschrijving voor de selectieproeven. Deze volgorde zal de toelating tot de te volgen basisopleiding bepalen. De opneming in de wervingsreserve geldt voor 2 jaar. Kandidaat kan uitstel van start basisopleiding vragen om redenen van gezondheid, zwangerschap of lopende arbeidsovereenkomst

24 III. Selectiecriteria agent van politie, hoofdinspecteur, commissaris

25 SELECTIECRITERIA - Agent van politie - Hoofdinspecteur van politie -Commissaris van politie
= ZELFDE SELECTIEKETEN, PROCEDURE ALS VOOR DE INSPECTEUR, DOCH ANDERE TOELATINGSVOOR-WAARDEN, TESTS EN NORMEN

26 SELECTIECRITERIA - Agent van politie - Hoofdinspecteur van politie -Commissaris van politie
Voorbeelden: Agent van politie: géén diplomavereisten, eenvoudiger cognitieve tests, wie slaagt komt in wervingsreserve (waaruit o.m. de politiezones selecteren), vrijgesteld van cognitieve testen zijn houders van diploma niveau C en personen in bezit van diploma “veiligheidsberoepen” (7de specialisatie BSO) HINP: men dient houder te zijn van minimaal een specifieke bachelordiploma, “zwaardere” cognitieve tests, vergelijkende examens, beperkte externe aanwerving, etc. CP: men dient houder te zijn van een masterdiploma, “zwaardere” cognitieve tests, vergelijkende examens, slechts 1x/jaar, etc.

27 Specifieke doorgroeimogelijkheid AP
* De agent van politie die NIET beschikt over een diploma niveau 2 bij de federale besturen, kan worden vrijgesteld van deze vereiste bij slagen voor KADERPROEF. Er is géén kaderanciënniteit vereist voor deelname aan deze kaderproef. De kaderproef meet de taalvaardigheid van de kandidaat en zijn intellectueel potentieel. * De agent die slaagt voor deze kaderproef, kan na 2 jaar kaderanciënniteit deelnemen aan de selectieproeven voor INP.

28 IV. Opbouw basisopleiding

29 BASISOPLEIDING Agent van politie/Inspecteur van politie
Betreft een opleiding van ca. 1 JAAR voor de aspirant- inspecteurs en ca. 6 maand voor de aspirant- agent van politie. Is een betaalde opleiding. Opleiding wordt onderverdeeld in 2 delen: DEEL I (6 maand) = basisopleiding tot agent van politie. Wordt eveneens gevolgd door de aspirant- inspecteur (dus samen met de aspirant agent). DEEL II (6 maand) = basisopleiding tot inspecteur van politie. De aspirant-inspecteur die niet zou slagen in Deel II, kan toch starten als agent van politie. Opleiding bestaat uit: THEORIE (vb. verkeerswetgeving, gemeenschapsgerichte politiezorg, verhoor, strafrecht, proces-verbaal, wet op het politieambt, etc.). PRAKTIJK (vb. geweldsbeheersing, wapenstoktechnieken, schietonderricht, rollenspelen, etc.) SPORT (lopen, zwemmen, etc.) STAGES (in hoofdzaak bij een lokale politie). Gaat om 3 stages, een kennismakingsstage, een gewenningsstage en een participerende observatiestage (in totaal een 2 maand). Opleiding wordt door de meeste cursisten als “zeer zwaar” bestempeld (tempo en aantal vakken ligt hoog), doch diegenen die de eindmeet halen slagen in de meeste gevallen.

30 V. INDICATIEVE VERLONING*
AP INP HINP CP * Geïndexeerde bedragen!

31 Indicatieve basisverloning AGENT VAN POLITIE
Aspirant 1278 1264 1470 Na 1 jaar dienst 1297 1267 1471 Na 6 jaar dienst 1397 1386 1606 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

32 Indicatieve basisverloning INSPECTEUR VAN POLITIE
Aspirant 1338 1331 1550 Na 1 jaar dienst 1374 1367 1590 Na 6 jaar dienst 1478 1468 1701 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

33 Indicatieve basisverloning HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE
Aspirant 1475 1454 1689 Na 1 jaar dienst 1529 1508 1747 Na 6 jaar dienst 1810 1789 2056 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

34 Indicatieve basisverloning COMMISSARIS VAN POLITIE
Aspirant 1600 1579 1828 Na 1 jaar dienst 1841 1820 2088 Na 6 jaar dienst 2179 2158 2450 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

35 VI. Waarom werken bij de politie?

36 Waarom een job bij politie? Enkele argumenten:
Belangrijke maatschappelijke functie en opdracht, m.n. substantieel bijdragen tot een veilige samenleving. Uitdagende job, zowel mentaal als fysiek. Job met heel wat sociale contacten; politiewerk is teamwerk. Grote autonomie in uitvoering job. Enorme diversiteit in taken (iedere dag is anders). Job met grote verantwoordelijkheden. Job met een stevig achterliggend personeelsstatuut: Zeer goede verloning; Goed betaalde opleiding; Jobzekerheid; Grote flexibiliteit in dienstregeling; Véél doorgroeimogelijkheden, zowel horizontaal als verticaal; Ettelijke en kosteloze vormingsmogelijkheden;

37 Enkele functies bij de lokale politie
Interventie & onthaal Wijkwerking Lokale recherche (= gespecialiseerd gerechtelijk werk) Verkeer Openbare ordehandhaving en evenementenbeheer Gespecialiseerde slachtofferbejegening Specialist geweldsbeheersing Functioneel beheerder Etc. OOK SOMS (eerder in grote politiezones): Hondengeleider Motorrijder

38 Enkele functies bij de federale politie
Wegpolitie Spoorwegpolitie Scheepvaartpolitie Luchtvaartpolitie Federale gerechtelijke politie SIE en POSA Luchtsteundetachement Technische en wetenschappelijke politie DAR – Dienst Cavalerie DAR – Dienst HHOO DAR – Dienst beveiliging DAR – Interventiekorps Etc.

39 VII. Slaagkansen, voorbereiding & inschrijving

40 GEMIDDELDE SLAAGKANSEN Inspecteur
Gemiddeld slaagpercentage, in eerste helft 2008: Ca. 18% Een kleine 1/5 deelnemers slaagt zodoende in de toelatingstesten voor inspecteur. Grootste “struikelblok” in de selectieketen is het persoonlijkheidsonderzoek.

41 EVALUATIETEST WAT? Nabootsing van de eerste selectieproef bij de politie (cognitieve testen) DOEL? Inchatting verkrijgen over slaagkansen in de eerste selectieproef HOE INSCHRIJVEN? Via dhr. Harald Van Beeck (0475) of MEER INFO? CEFIG Poststraat 105 Brussel elke weekdag, behalve vrijdag van tot uur

42 Voorbereiding op toelatingstesten
D.m.v het volgen van een specifieke voorbereidende opleiding: 2 mogelijkheden Cognitieve opleidingsmodule Communicatieve opleidingsmodule (beide opleidingen onder beheer van CEFIG)

43 Voorbereiding op toelatingstesten
1.A. Cognitieve opleidingsmodule = opleiding waarin de basisvaardigheden in de eerste selectieproef (cognitieve testen, taalvaardigheid), worden bijgeschaafd. Deze opleiding wordt aangeboden in dag- avond- of weekendonderwijs. - Behandelde items: Nederlands Psychotechnische testen Videoverslag - Duurtijd: ca. 8 weken. - Meer info? Provincie Antwerpen: 03/ OF 03/ Provincie Oost-Vlaanderen: 09/ OF 09/ Provincie Limburg: 011/

44 Voorbereiding op toelatingstesten
1.B. Communicatieve opleidingsmodule = opleiding waarin de basisvaardigheden in de 1ste selectieproef en 4de selectieproef, worden bijgeschaafd. Deze opleiding wordt aangeboden in dag- avond- of weekendonderwijs. - Behandelde items: Sociale en communicatieve vaardigheden Actualiteit Beroepskennis - Duurtijd: ca. 8 weken - Hoe toegang verkrijgen? Selectie enkel door DSR van niet- geslaagde kandidaten! Kandidaat dient in bezit te zijn van een verwijsbrief van DSR na niet slagen.

45 Voorbereiding op toelatingstesten
2. Door zélf de nodige voorbeidingen te doen. * ENKELE INTERESSANTE TESTLINKS: Psychotechniek: Taalvaardigheid: Geheugen: * HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK MET EEN REKRUTERINGSVERANTWOORDELIJKE IN EEN POLITIEZONE VOOR HET INWINNEN VAN DE NODIGE INFORMATIE IS EVENEENS AAN TE BEVELEN!

46 Voorbereiding op toelatingstesten
NOG MEER INFO?? Lokale politie Zwijndrecht: - politie.zwijndrecht.be - 03/ - Website: Gratis nummer: 0800/99.404 Politieschool Antwerpen: - 03/ Permanentiedag VDAB Antwerpen (Somersstraat 22, 2018 Antwerpen): elke 2de woensdag van de maand, tussen 09.00u en 11.30u.

47 Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat 8
Hoe inschrijven? Ingevuld inschrijvingsformulier (zie jobpol.be) kopij diploma/studiegetuigschrift vereiste niveau recent bewijs van goed zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) curriculum vitae en eventueel sollicitatiebrief andere gevraagde documenten in voorkomend geval: attest van slagen voor cognitieve vaardigheden van vereiste niveau AANGETEKEND verzenden aan: Federale politie Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat 8 1050 BRUSSEL

48 VIII. Aanwerving van burgerpersoneel
(“CALOG”)

49 Aanwerving van burgerpersoneel VACATURES
Voor statutaire en contractuele medewerkers: administratieve medewerkers secretariaat, logistiek, financiën, onthaal, … ingenieurs... licentiaten ... informatici geneesheren analisten bestuursassistenten boekhouders maatschappelijk assistenten klerken vaklui Onderhoudspersoneel & Vacatures !!SPONTANE SOLLICITATIES WORDEN NIET AANVAARD!! Solliciteren voor lager niveau dan eigen diploma kan!

50 Aanwerving van burgerpersoneel Algemene toelatingsvoorwaarden
Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie. Genieten van alle politieke en burgerlijke rechten. Van onberispelijk gedrag zijn. Diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met de vereisten om de beoogde bediening te vervullen. De fysieke geschiktheid bezitten om de beoogde betrekking te vervullen. Tenminste 18 jaar zijn bij de aanwerving. Slagen in de selectieproeven.

51 Aanwerving van burgerpersoneel GRADEN
NIVEAU A: universitair diploma (of gelijkwaardig); MASTER-diploma NIVEAU B: diploma hoger onderwijs van één cyclus; BACHELOR-diploma Gemene graad: adviseur Bijzondere graden: ICT-adviseur ingenieur arts tandarts dierenarts apotheker Gemene graad: consulent Bijzondere graden: directiesecretaris vertaler fotograaf ICT-consulent technische consulent gespecialiseerd consulent maatschappelijk assistent boekhouder verpleger laborant communicatie consulent

52 Aanwerving van burgerpersoneel GRADEN
NIVEAU C: diploma 6 jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO) NIVEAU D: géén diploma- vereiste Gemene graad: assistent Bijzondere graden: werkleider (hiërarchisch hoogste graad !) gespecialiseerd assistent kok ICT-assistent gespecialiseerd vakman Gemene graad: hulpkracht arbeider bediende vakman Bijzondere graden: ploegbaas (hiërarchisch hoogste graad ! ) ICT-technicus

53 Aanwerving van burgerpersoneel Indicatieve verloning
ADVISEUR (contractueel) Niveau A (AA1) Alleenstaande (ongehuwd) Na 3 jaar anciënniteit 1605 1674 Samenwonende -1605 -1674 Gehuwd, partner met inkomsten -1584 -1653 -Gehuwd, partner géén inkomsten -1835 -1911 Consulent (contractueel) Niveau B (BB1) Alleenstaande (ongehuwd) Na 3 jaar anciënniteit -1302 -1374 Samenwonende Gehuwd, partner met inkomsten -1272 -1353 -Gehuwd, partner géén inkomsten -1482 -1569

54 Aanwerving van burgerpersoneel Indicatieve verloning
Assistent (contractueel) Niveau C (CC1) Alleenstaande (ongehuwd) Na 3 jaar anciënniteit -1266 -1299 Samenwonende Gehuwd, partner met inkomsten -1236 -1268 -Gehuwd, partner géén inkomsten -1439 -1479 Bediende/arbeider (contractueel) Niveau D (DD1) Alleenstaande (ongehuwd) Na 3 jaar anciënniteit -1186 -1200 Samenwonende Gehuwd, partner met inkomsten -1156 -1170 -Gehuwd, partner géén inkomsten -1344 -1361

55 Aanwerving van burgerpersoneel Indicatieve verloning
Voor een gepersonaliseerde indicatie van het te verwachten loon, kan men contact opnemen met: Sociaal Secretariaat SSGPI, op het nummer 02/

56 Aanwerving van burgerpersoneel Hoe inschrijven?
Specifiek (anders dan voor operationeel kader!) inschrijvingsformulier afdrukken en invullen (jobpol.be). Bijvoegen van: Recent bewijs van goed gedrag en zeden Kopie van diploma/getuigschrift CV Indien nodig: kopie rijbewijs Per post verzenden naar adres op formulier (2de bladzijde)

57 Aanwerving van burgerpersoneel Meer informatie?
Lokale politie Zwijndrecht: - politie.zwijndrecht.be - 03/ - Website: Gratis nummer: 0800/99.404 Politieschool Antwerpen: - 03/

58 Presentatie met dank aan:
Directie van de Rekrutering van het personeel van de federale politie Speciale dank aan dhr. Rekruteringscoördinator op rust Frank Van Erck


Download ppt "REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht CP David Wauters Versie maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google