De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht Versie september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht Versie september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht Versie september 2009

2 INHOUD I.Algemene bepalingen. II.Selektiecriteria inspecteur van politie. III.Selectiecriteria agent van politie, hoofdinspecteur, commissaris. IV.Opbouw basisopleiding. V.Indicatieve verloning. VI.Waarom werken bij de politie? VII.Slaagkansen, voorbereiding & inschrijving. VIII.Aanwerving van burgerpersoneel (“CALOG”).

3 I. Algemene bepalingen

4 REKRUTERING; algemeen •Geïntegreerde politie: lokaal niveau federaal •  50.000 personeelsleden. FedPol ca. 16.000 (9.900 PA, 4100 CALOG; 1.700 aspiranten), LP 34.000 (ca. 13% CALOG) •Rekrutering, selectie en vorming = gemeenschappelijk •Via mobiliteit postuleren lokale politie federale •Permanente werving burgerpersoneel en inspecteurs •Jaarlijks ± 2000 aanwervingen:

5 Algemene toelatingsvoorwaarden 18 jaar (laatstejaarsstudenten: vanaf 17 jaar) Diplomavereiste volgens gekozen kader Fysieke vaardigheden verenigbaar met het ambt Burgerlijke en politieke rechten Bewijs “goed zedelijk gedrag” Bereid zijn het politie-uniform te dragen Gebruik en dragen van de wapens en andere verdedigingsmiddelen (mogen en willen) Rijbewijs B (bij aanvang opleiding; manuele versnelling) Bij aanvang selectieprocedure

6 Enkele opmerkingen bij algemene toelatingsvoorwaarden •Principieel géén maximumleeftijd. •Laatstejaarsstudenten secundair onderwijs kunnen kandideren (doch attest directeur) •Diplomavereiste voor inspecteur van politie = niveau 2 bij de federale besturen (OOK 6 jaar BSO!). •Rijbewijs B bij aanvang opleiding doch manuele schakeling.

7 SELECTIEKETEN 1 Cognitieve vaardigheden 2 Persoonlijkheidsproef 3 Controle fysieke & medische geschiktheid 4 Interview met een selectiecommissie 5 Inschrijving op de wervingsreserve 6 Aanwerving in een Politieschool 7 Medisch controle - onderzoek START OPLEIDING (Enkel van toepassing voor agenten en inspecteurs van politie) ANTECEDENTENONDERZOEK

8 ENKELE OPMERKINGEN BIJ SELECTIEKETEN •Beheer van de selectieketen = federale politie, directie DSR. •Doorlooptijd van volledige selectieketen = ca. 3 á 6 maand. •Basisopleidingen inspecteur starten steeds op 1 februari, 1 juli of 1 oktober. •Doorlopende selectie voor basiskader (gans jaar door)! •Net voor aanvang van de basisopleiding nog een medische “check-up”.

9 Kaders en graden operationeel personeel •KADER VAN AGENTEN VAN POLITIE - Agent van Politie (AP) •BASISKADER - Inspecteur van Politie (INP) •MIDDENKADER –Hoofdinspecteur van Politie (HINP) –Hoofdinspecteur met specialiteit politiesassistent (HINP PA) –Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie (HINP BS) •OFFICIERSKADER –Commissaris van Politie (CP) –Commissaris 1ste klasse (CP 1KL) –Hoofdcommissaris van Politie (HCP) + TEVENS PER KADER DE ASPIRANTENGRAAD. + SYSTEEM VAN DE MANDATEN.

10 II. SELECTIECRITERIA INSPECTEUR VAN POLITIE

11 Selectieproeven inspecteur; algemeen Elke kandidaat moet opeenvolgende slagen in: •Proef die de cognitieve vaardigheden meet; •een persoonlijkheidsproef; •een fysiek-medische geschiktheidsproef; •een gesprek met selectiecommissie.  Dit alles gespreid over 4 dagen binnen een periode van 3 á 6 maanden.  Struikelen over een onderdeel van het parcours = herkansing na (in principe) 1 jaar.

12 Selectieproeven inspecteur; algemeen •Hoeveel keer mag men deelnemen aan de selectieprocedure voor een bepaald kader? 3 keer! Wanneer men na een 3de keer mislukt (in één van de onderdelen uit de slectieprocedure), wordt men definitief voor dit kader uitgesloten. •Deze beperking in aantal kansen is NIET van toepassing op het systeem van de “interne promotie” (onbeperkt aantal kansen). •Deze beperking in aantal kansen is NIET van toepassing op diegene die zich niet batig weet te rangschikken bij een toelatingswedstrijd (vb. selectie HINP, CP).

13 Cognitieve testing - INP 3 proeven die op een halve dag worden afgelegd in een politieschool (vb. PPA) 1.Testbatterij die intellectueel potentieel meet (cijferreeksen, letterreeksen, administratiestest, etc.) 2.Test die taalkennis beoordeelt. 3.Test die rapportagevaardigheden (en geheugenfunctie) beoordeelt (uitschrijven van een verslag). * Wie slaagt heeft een attest dat onbeperkt geldig is. * Wie niet slaagt, kan pas na 1 jaar opnieuw deelnemen (tenzij deliberatiecommissie kortere periode heeft aanvaard)

14 (!!) Vrijstellingen cognitieve tests - INP •Kandidaat-inspecteur die houder is van een diploma van tenminste niveau B (= niveau 2+) Vb. kandidaat houder van een diploma bachelor of master •Kandidaat-inspecteur die sinds 1 april 2009 geslaagd is voor de cognitieve test van een hoger kader. •Kandidaat-inspecteur houder van het diploma van het 7de jaar TSO “integrale veiligheid”

15 PERSOONLIJKHEIDSPROEF - INP  1 DAG in kwartier “Geruzet” te Etterbeek (organisatie steeds door DSR). 4 subproeven moeten worden afgelegd: •Invullen van een biografische vragenlijst & zelfbeschrijving; •Afleggen van een geïnformatiseerde persoonlijkheidstest. •Afleggen van een situatieproef (presentatieproef/interactieve groepsproef). •Gestructureerd interview met psycholoog. Wie slaagt, bekomt een attest die 2 jaar geldig is (buiten dit, nooit verdere vrijstellingen). Wie niet slaagt kan opnieuw deelnemen na 1 jaar.

16 PERSOONLIJKHEIDSPROEF - INP VEREISTE PERSOONLIJKHEIDSCRITERIA: -Probleemoplossend kunnen werken -Fexibel zijn -Creatief zijn -Pro-actieve houding (anticiperen op problemen) -Improvisatievermogen -Zelfstandig kunnen functioneren -Zin voor samenwerking -Empathisch vermogen -Klantgericht zijn -Contactvaardig zijn -Kwaliteitsbesef hebben -Beschikken over verantwoordelijkheidszin -Stressbestendig zijn -Betrokken zijn -Integer zijn -Afwezigheid van extremisme en psychopathologie

17 FYSIEK-MEDISCHE GESCHIKTHEIDSPROEF - INP Testing steeds op 1 dag: *AM: medische testen (oog- en oortest, urinetest, bloedonderzoek, etc.) *PM: sporttesten (tenzij problemen vastgesteld bij medisch onderzoek!) Testing gebeurt normaal in een politieschool (vb. PPA) * Wie slaagt bekomt een attest dat 2 jaar geldig is. * Wie niet slaagt in de medische testen  2 mogelijkheden: -kandidaat is niet weerhouden: beroep mogelijk (tegenexpertise bij andere medische dienst); -Kandidaat definitief afgekeurd: géén herkansing. * Wie niet slaagt in de sporttesten: mag op eigen initiatief de sportdienst vragen een nieuw examen af te leggen.

18 Enkele fysiek-medische criteria - INP •Minimumlengte: 1m52. •BMI: bij voorkeur gelegen tussen 17 en 30. •Tatoeages op zichtbare lichaamsdelen kunnen leiden tot uitsluiting. Leiden steeds tot uitsluiting: tatoeages in hals en aangezicht en tatoeages met racistisch, discriminerend karakter. •Minimale gezichtsscherpte zonder correctie: 1/10 voor elk oog afzonderlijk. Minimale gezichtsscherpte met correctie (vb. lenzen): 8/10/oog. Refractieve chirurgie leidt tot tijdelijke ongeschiktheid van 3 maanden. •Bloeddruk bij voorkeur tussen 150 mmHg en 90 mmHg. Gebruik van bloeddrukverlagers is toegestaan. •Vanaf 35 jaar extra aandacht voor cardiovasculaire functies (eventueel bijkomende inspanningsproef; spiro-cyclo- ergomtrie). •Aanwezigheid van kwaadaardige tumoren leidt steeds tot tijdelijke ongeschiktheid. •Bepaalde types diabetici worden uitgesloten. •… Voor SPECIFIEKE vragen: wenden tot medische dienst federale politie (DSDM – Selectie – Expertise sportgeneeskunde)

19 Sporttesten - INP 3 proeven •Evenwichtstest = voor- en achterwaarts vorderen op een evenwichtsbalk van 4 meter lang en 1,5 m boven de grond en dit binnen een bepaalde tijd. •Shuttle-run (snelheid!) = vertrekken achter een lijn, in buiklig, steunend op ellebogen, op signaal een voorwerp opnemen dat 10m verder ligt en terugkeren, dit alles tweemaal. Twee pogingen zijn voorzien, beste tijd zal gelden. Om te slagen dient een referentietijd te worden behaald (verschil man/vrouw + leeftijd). •Coopertest = betreft een loopproef, waar binnen een tijdsbestek van 12 minuten zo veel mogelijk afstand moet worden afgelegd (vb. op een atletiekpiste). Om te slagen dient een referentietijd te worden behaald (verschil man/vrouw + leeftijd).

20 Sporttesten - INP Enkele voorbeelden van normen sporttesten: * Shuttle-run: Jonger dan 40j - M: maximaal 12.4” - V: maximaal 14.1” Ouder dan 40j - M: maximaal 13.4” - V: maximaal 15.3” * Coopertest: Jonger dan 30 jaar - M: minimumnorm = 2200m - V: minimumnorm = 1900m * Evenwichtsbalk: Voorwaarts vorderen binnen 30 sec: - in meer dan 2 pogingen = SLECHT Achterwaarts vorderen binnen 60 sec: - in meer dan 2 pogingen = SLECHT

21 ONDERZOEK VAN OMGEVING & ANTECEDENTEN - INP - De kandidaat INP die slaagt in voorgaande tests, zal vervolgens worden onderworpen aan een antcedentenonderzoek. -Wordt uitgevoerd door DSR & de lokale politie van de woonplaats kandidaat. -Bestaat uit: bevraging politionele databanken, bevraging wijkagent, gestructureerd gesprek met betrokkene, etc. -Kernvraag: is betrokkene van onberispelijk gedrag (geweest)?

22 SELECTIECOMMISSIE -INP -Selectieketen eindigt met een gesprek met een selectiecommissie (bestaande uit lid van DSR, personeelslid operationeel kader, personeelslid DSE of politieschool). -Gesprek duurt ca. 1u en wordt georganiseerd in politieschool (vb. PPA) of bij DSR. -In gesprek wordt o.m gepeild naar kennis van het politiebedrijf, kennis actualiteit, integriteit, klantgerichtheid, contactvaardigheid, sociale intelligentie, betrokkenheid en stressbestendigheid.

23 EINDBESLISSING * De beoordeling of een kandidaat als “GESCHIKT” of “ONGESCHIKT” wordt bevonden voor de functie, wordt finaal genomen door een deliberatiecommissie. Hierbij worden de resultaten uit de ganse selectieketen in overweging genomen. * Samenstelling deliberatiecommissie: - Directeur DSR (of zijn vervanger) - Vertegenwoordiger van de federale politie - Vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie * Indien uit antecedentenonderzoek bezwarende elementen lastens de kandidaat blijken inzake het van onberispelijk gedrag zijn, kan deze door de directeur van DSR uit de selectieprocedure worden geweerd. Hiertegen is beroep mogelijk bij de minister van Binnenlandse Zaken.

24 Toelating tot de basisopleiding •Indien “GESCHIKT” bevonden voor de functie van INP, opname in een WERVINGSRESERVE, in volgorde van datum inschrijving voor de selectieproeven.  Deze volgorde zal de toelating tot de te volgen basisopleiding bepalen.  De opneming in de wervingsreserve geldt voor 2 jaar.  Kandidaat kan uitstel van start basisopleiding vragen om redenen van gezondheid, zwangerschap of lopende arbeidsovereenkomst

25 III. Selectiecriteria agent van politie, hoofdinspecteur, commissaris

26 SELECTIECRITERIA - Agent van politie - Hoofdinspecteur van politie -Commissaris van politie = ZELFDE SELECTIEKETEN, PROCEDURE ALS VOOR DE INSPECTEUR, DOCH ANDERE TOELATINGSVOOR-WAARDEN, TESTS EN NORMEN

27 SELECTIECRITERIA - Agent van politie - Hoofdinspecteur van politie -Commissaris van politie Voorbeelden: -Agent van politie : géén diplomavereisten, eenvoudiger cognitieve tests, wie slaagt komt in wervingsreserve (waaruit o.m. de politiezones selecteren), vrijgesteld van cognitieve testen zijn houders van diploma niveau C en personen in bezit van diploma “veiligheidsberoepen” (7de specialisatie BSO) -HINP : men dient houder te zijn van minimaal een specifieke bachelordiploma, “zwaardere” cognitieve tests, vergelijkende examens, beperkte externe aanwerving, etc. -CP : men dient houder te zijn van een masterdiploma, “zwaardere” cognitieve tests, vergelijkende examens, slechts 1x/jaar, etc.

28 Specifieke doorgroeimogelijkheid AP *De agent van politie die NIET beschikt over een diploma niveau 2 bij de federale besturen, kan worden vrijgesteld van deze vereiste bij slagen voor KADERPROEF. •Er is géén kaderanciënniteit vereist voor deelname aan deze kaderproef. •De kaderproef meet de taalvaardigheid van de kandidaat en zijn intellectueel potentieel. * De agent die slaagt voor deze kaderproef, kan na 2 jaar kaderanciënniteit deelnemen aan de selectieproeven voor INP.

29 IV. Opbouw basisopleiding

30 BASISOPLEIDING Agent van politie/Inspecteur van politie •Betreft een opleiding van ca. 1 JAAR voor de aspirant- inspecteurs en ca. 6 maand voor de aspirant- agent van politie. •Is een betaalde opleiding. •Opleiding wordt onderverdeeld in 2 delen: –DEEL I (6 maand) = basisopleiding tot agent van politie. Wordt eveneens gevolgd door de aspirant- inspecteur (dus samen met de aspirant agent). –DEEL II (6 maand) = basisopleiding tot inspecteur van politie. De aspirant- inspecteur die niet zou slagen in Deel II, kan toch starten als agent van politie. •Opleiding bestaat uit: –THEORIE (vb. verkeerswetgeving, gemeenschapsgerichte politiezorg, verhoor, strafrecht, proces-verbaal, wet op het politieambt, etc.). –PRAKTIJK (vb. geweldsbeheersing, wapenstoktechnieken, schietonderricht, rollenspelen, etc.) –SPORT (lopen, zwemmen, etc.) –STAGES (in hoofdzaak bij een lokale politie). Gaat om 3 stages, een kennismakingsstage, een gewenningsstage en een participerende observatiestage (in totaal een 2 maand). •Opleiding wordt door de meeste cursisten als “zeer zwaar” bestempeld (tempo en aantal vakken ligt hoog), doch diegenen die de eindmeet halen slagen in de meeste gevallen.

31 V. INDICATIEVE VERLONING* AP INP HINP CP * Geïndexeerde bedragen!

32 Indicatieve basisverloning AGENT VAN POLITIE ABC Aspirant127812641470 Na 1 jaar dienst 129712671471 Na 6 jaar dienst 139713861606 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

33 Indicatieve basisverloning INSPECTEUR VAN POLITIE ABC Aspirant133813311550 Na 1 jaar dienst 137413671590 Na 6 jaar dienst 147814681701 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

34 Indicatieve basisverloning HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE ABC Aspirant147514541689 Na 1 jaar dienst 152915081747 Na 6 jaar dienst 181017892056 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

35 Indicatieve basisverloning COMMISSARIS VAN POLITIE ABC Aspirant160015791828 Na 1 jaar dienst 184118202088 Na 6 jaar dienst 217921582450 + EXTRA: toelagen en vergoedingen A: ongehuwd B: gehuwd, partner eigen inkomsten C: gehuwd, partner geen eigen inkomsten

36 VI. Waarom werken bij de politie?

37 Waarom een job bij politie? Enkele argumenten: •Belangrijke maatschappelijke functie en opdracht, m.n. substantieel bijdragen tot een veilige samenleving. •Uitdagende job, zowel mentaal als fysiek. •Job met heel wat sociale contacten; politiewerk is teamwerk. •Grote autonomie in uitvoering job. •Enorme diversiteit in taken (iedere dag is anders). •Job met grote verantwoordelijkheden. •Job met een stevig achterliggend personeelsstatuut: –Zeer goede verloning; –Goed betaalde opleiding; –Jobzekerheid; –Grote flexibiliteit in dienstregeling; –Véél doorgroeimogelijkheden, zowel horizontaal als verticaal; –Ettelijke en kosteloze vormingsmogelijkheden; – … •…

38 Enkele functies bij de lokale politie •Interventie & onthaal •Wijkwerking •Lokale recherche (= gespecialiseerd gerechtelijk werk) •Verkeer •Openbare ordehandhaving en evenementenbeheer •Gespecialiseerde slachtofferbejegening •Specialist geweldsbeheersing •Functioneel beheerder •Etc. •OOK SOMS (eerder in grote politiezones): –Hondengeleider –Motorrijder –Etc.

39 Enkele functies bij de federale politie •Wegpolitie •Spoorwegpolitie •Scheepvaartpolitie •Luchtvaartpolitie •Federale gerechtelijke politie •SIE en POSA •Luchtsteundetachement •Technische en wetenschappelijke politie •DAR – Dienst Cavalerie •DAR – Dienst HHOO •DAR – Dienst beveiliging •DAR – Interventiekorps •Etc.

40 VII. Slaagkansen, voorbereiding & inschrijving

41 GEMIDDELDE SLAAGKANSEN Inspecteur Gemiddeld slaagpercentage, in eerste helft 2008: Ca. 18% •Een kleine 1/5 deelnemers slaagt zodoende in de toelatingstesten voor inspecteur. •Grootste “struikelblok” in de selectieketen is het persoonlijkheidsonderzoek.

42 EVALUATIETEST WAT? Nabootsing van de eerste selectieproef bij de politie (cognitieve testen) DOEL? Inchatting verkrijgen over slaagkansen in de eerste selectieproef HOE INSCHRIJVEN? Via dhr. Harald Van Beeck (0475) 51 95 66 of harald.vanbeeck@telenet.beharald.vanbeeck@telenet.be MEER INFO? CEFIG Poststraat 105 1030 Brussel elke weekdag, behalve vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur www.cefig.be

43 Voorbereiding op toelatingstesten  D.m.v het volgen van een specifieke voorbereidende opleiding: 2 mogelijkheden  Cognitieve opleidingsmodule  Communicatieve opleidingsmodule (beide opleidingen onder beheer van CEFIG)

44 Voorbereiding op toelatingstesten 1.A. Cognitieve opleidingsmodule = opleiding waarin de basisvaardigheden in de eerste selectieproef (cognitieve testen, taalvaardigheid), worden bijgeschaafd. Deze opleiding wordt aangeboden in dag- avond- of weekendonderwijs. - Behandelde items: •Nederlands •Psychotechnische testen •Videoverslag - Duurtijd: ca. 8 weken. - Meer info? Provincie Antwerpen: 03/830.41.05 OF 03/821.06.82 Provincie Oost-Vlaanderen: 09/267.71.40 OF 09/267.71.39 Provincie Limburg: 011/ 23.82.20

45 Voorbereiding op toelatingstesten 1.B. Communicatieve opleidingsmodule = opleiding waarin de basisvaardigheden in de 1ste selectieproef en 4de selectieproef, worden bijgeschaafd. Deze opleiding wordt aangeboden in dag- avond- of weekendonderwijs. - Behandelde items: •Sociale en communicatieve vaardigheden •Actualiteit •Beroepskennis - Duurtijd: ca. 8 weken - Hoe toegang verkrijgen? Selectie enkel door DSR van niet- geslaagde kandidaten! Kandidaat dient in bezit te zijn van een verwijsbrief van DSR na niet slagen.

46 Voorbereiding op toelatingstesten 2. Door zélf de nodige voorbeidingen te doen. * ENKELE INTERESSANTE TESTLINKS: Psychotechniek: www.vacature.com www.vdab.be/testst www.ki9.com/hekaton www.psyonline.nl/iq.htm Taalvaardigheid: www.grootdictee.nps.nl www.digilife.be/springplank/spelling5.htm Geheugen: www.memory.uva.nl/geheugentest www.ond.vlaanderen.be www.leren.nl * HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK MET EEN REKRUTERINGSVERANTWOORDELIJKE IN EEN POLITIEZONE VOOR HET INWINNEN VAN DE NODIGE INFORMATIE IS EVENEENS AAN TE BEVELEN!

47 Voorbereiding op toelatingstesten NOG MEER INFO?? Lokale politie Zwijndrecht: - politie.zwijndrecht.be - 03/250.64.10 - politie.zwijndrecht@telenet.be Website: www.jobpol.bewww.jobpol.be Gratis nummer: 0800/99.404 Politieschool Antwerpen: - 03/540.02.50 Permanentiedag VDAB Antwerpen (Somersstraat 22, 2018 Antwerpen): elke 2de woensdag van de maand, tussen 09.00u en 11.30u.

48 Hoe inschrijven? •Ingevuld inschrijvingsformulier (zie jobpol.be) •kopij diploma/studiegetuigschrift vereiste niveau •recent bewijs van goed zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) •curriculum vitae en eventueel sollicitatiebrief •andere gevraagde documenten •in voorkomend geval: attest van slagen voor cognitieve vaardigheden van vereiste niveau •AANGETEKEND verzenden aan: Federale politie Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat 8 1050 BRUSSEL

49 VIII. Aanwerving van burgerpersoneel (“CALOG”)

50 Aanwerving van burgerpersoneel VACATURES Voor statutaire en contractuele medewerkers: •administratieve medewerkers secretariaat, logistiek, financiën, onthaal, … •ingenieurs... •licentiaten... •informatici •geneesheren •analisten •bestuursassistenten •boekhouders •maatschappelijk assistenten •klerken •vaklui •Onderhoudspersoneel •… & Vacatures www.jobpol.be www.jobpol.be !!SPONTANE SOLLICITATIES WORDEN NIET AANVAARD!! Solliciteren voor lager niveau dan eigen diploma kan!

51 Aanwerving van burgerpersoneel Algemene toelatingsvoorwaarden •Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie. •Genieten van alle politieke en burgerlijke rechten. •Van onberispelijk gedrag zijn. •Diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met de vereisten om de beoogde bediening te vervullen. •De fysieke geschiktheid bezitten om de beoogde betrekking te vervullen. •Tenminste 18 jaar zijn bij de aanwerving. •Slagen in de selectieproeven.

52 Aanwerving van burgerpersoneel GRADEN NIVEAU A: universitair diploma (of gelijkwaardig); MASTER-diploma NIVEAU B: diploma hoger onderwijs van één cyclus; BACHELOR- diploma Gemene graad:adviseur Bijzondere graden:ICT-adviseur ingenieur arts tandarts dierenarts apotheker Gemene graad: consulent Bijzondere graden: directiesecretaris vertaler fotograaf ICT-consulent technische consulent gespecialiseerd consulent maatschappelijk assistent boekhouder verpleger laborant communicatie consulent

53 Aanwerving van burgerpersoneel GRADEN NIVEAU C: diploma 6 jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO) NIVEAU D: géén diploma- vereiste Gemene graad:assistent Bijzondere graden: werkleider (hiërarchisch hoogste graad !) gespecialiseerd assistent kok ICT-assistent gespecialiseerd vakman Gemene graad:hulpkracht arbeider bediende vakman Bijzondere graden: ploegbaas (hiërarchisch hoogste graad ! ) ICT-technicus

54 Aanwerving van burgerpersoneel Indicatieve verloning ADVISEUR (contractueel)Niveau A (AA1) -Alleenstaande (ongehuwd) -Na 3 jaar anciënniteit -1605 -1674 -Samenwonende -Na 3 jaar anciënniteit -1605 -1674 -Gehuwd, partner met inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1584 -1653 -Gehuwd, partner géén inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1835 -1911 Consulent (contractueel)Niveau B (BB1) -Alleenstaande (ongehuwd) -Na 3 jaar anciënniteit -1302 -1374 -Samenwonende -Na 3 jaar anciënniteit -1302 -1374 -Gehuwd, partner met inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1272 -1353 -Gehuwd, partner géén inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1482 -1569

55 Aanwerving van burgerpersoneel Indicatieve verloning Assistent (contractueel)Niveau C (CC1) -Alleenstaande (ongehuwd) -Na 3 jaar anciënniteit -1266 -1299 -Samenwonende -Na 3 jaar anciënniteit -1266 -1299 -Gehuwd, partner met inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1236 -1268 -Gehuwd, partner géén inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1439 -1479 Bediende/arbeider (contractueel)Niveau D (DD1) -Alleenstaande (ongehuwd) -Na 3 jaar anciënniteit -1186 -1200 -Samenwonende -Na 3 jaar anciënniteit -1186 -1200 -Gehuwd, partner met inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1156 -1170 -Gehuwd, partner géén inkomsten -Na 3 jaar anciënniteit -1344 -1361

56 Aanwerving van burgerpersoneel Indicatieve verloning Voor een gepersonaliseerde indicatie van het te verwachten loon, kan men contact opnemen met: Sociaal Secretariaat SSGPI, op het nummer 02/554.43.16

57 Aanwerving van burgerpersoneel Hoe inschrijven? -Specifiek (anders dan voor operationeel kader!) inschrijvingsformulier afdrukken en invullen (jobpol.be). -Bijvoegen van : -Recent bewijs van goed gedrag en zeden -Kopie van diploma/getuigschrift -CV -Indien nodig: kopie rijbewijs -Per post verzenden naar adres op formulier (2de bladzijde)

58 Aanwerving van burgerpersoneel Meer informatie? Lokale politie Zwijndrecht: - politie.zwijndrecht.be - 03/250.64.10 - politie.zwijndrecht@telenet.be Website: www.jobpol.bewww.jobpol.be Gratis nummer: 0800/99.404 Politieschool Antwerpen: - 03/540.02.50

59 Presentatie met dank aan: Directie van de Rekrutering van het personeel van de federale politie Speciale dank aan dhr. Rekruteringscoördinator Frank Van Erck


Download ppt "REKRUTERING & SELECTIE GEÏNTEGREERDE POLITIE Lokale politie Zwijndrecht Versie september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google