De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Openbaring 6: 1 - 8: 1 De preek gaat over: Openbaring 6 ‘De zeven zegels!’ Het eerste lied:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6,

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Openbaring 6: 1 - 8: 1 De preek gaat over: Openbaring 6 ‘De zeven zegels!’ Het eerste lied:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6,"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Openbaring 6: 1 - 8: 1 De preek gaat over: Openbaring 6 ‘De zeven zegels!’ Het eerste lied:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8.... In verband met de vele vakantiegasten worden alle liederen in deze dienst geprojecteerd. Voorganger: ds. G.J. Pruijssen te Bergen op Zoom Voorlezer: Pepijn Boeije

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

4 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

5 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

6 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

7 Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 't Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

8 Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 't Is de HEER, die aan de armen recht verschaft in druk en nood, die uit liefderijk erbarmen hongerigen voedt met brood, die gevangnen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt.

9 Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 't Is de HEER, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht wie door leed is neergebogen wordt door Hem weer opgericht. 't Is de HERE, die bemint elk die Hij oprecht bevindt.

10 Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 't Is de HEER, die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, die in alle rechtsgedingen wees en weduwe behoudt. Maar de bozen dwalen om, want God maakt hun wegen krom.

11 Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 't Is de HEER van alle heren Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

12 Votum en zegengroet Zingen:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 Wet van God Zingen Liedboek 435: 2, 5 Gebed Lezen: Openbaring 6: 1 - 8: 1 Zingen:Psalm 7: 4, 5, 7 Preek over Openbaring 6 Zingen:Psalm 110: 1, 2, 5, 6

13 Liedboek 435: 2, 5 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verandren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevangnen zijn.

14 Liedboek 435: 2, 5 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan.

15 Votum en zegengroet Zingen:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 Wet van God Zingen Liedboek 435: 2, 5 Gebed Lezen: Openbaring 6: 1 - 8: 1 Zingen:Psalm 7: 4, 5, 7 Preek over Openbaring 6 Zingen:Psalm 110: 1, 2, 5, 6

16 Votum en zegengroet Zingen:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6, 7, 8 Wet van God Zingen Liedboek 435: 2, 5 Gebed Lezen: Openbaring 6: 1 - 8: 1 Zingen:Psalm 7: 4, 5, 7 Preek over Openbaring 6 Zingen:Psalm 110: 1, 2, 5, 6

17 Psalm 7: 4, 5, 7 God zal der volken rechter wezen. Zou ik zijn oordeel moeten vrezen? Rechtvaardig sta ik voor 't gericht. HEER, breng mijn onschuld aan het licht. Stel paal en perk aan die U tarten, Gij die doorschouwt der mensen harten. Houd uwer knechten werk in stand, rechtvaardig God, met eigen hand.

18 Psalm 7: 4, 5, 7 God is mijn schild en mijn betrouwen, de reine zal zijn heil aanschouwen. Hij richt met goddelijk gezag, Hij toont zijn gramschap elke dag. Hij wet zijn zwaard en zal het heffen om de hardnekkigen te treffen. En op de boog der wrake legt de HEER de vlammen van zijn recht.

19 Psalm 7: 4, 5, 7 God zal ik loven, de Gerechte, Hij zal voor mij het pleit beslechten. Nu looft mijn lied in eeuwigheid Des HEREN naam en majesteit.

20 Tekst: Openbaring 6 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 5, 6 ‘De zeven zegels!’

21 Psalm 110: 1, 2, 5, 6 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd.

22 Psalm 110: 1, 2, 5, 6 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voet met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

23 Psalm 110: 1, 2, 5, 6 De HEER, die op uw wegen u bewaarde, is in de strijd steeds aan uw rechterhand, Zijn arm verplettert koningen der aarde, wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt.

24 Psalm 110: 1, 2, 5, 6 Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken, hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet. Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken en heft het hoofd, de zege tegemoet!

25 Zingen:Psalm 110: 1, 2, 5, 6 Gebed afgesloten met het gezongen Onze Vader (GK 181D) Collecte Zingen:Liedboek 297: 1, 2 Zegen

26 Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

27 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Evangelisatie E&R Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag:Petra Schutte Volgende week: Esther Treurniet Na de collecte zingen we: Liedboek 297: 1, 2

28 neemt het water des levens om niet. Liedboek 297: 1, 2 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

29 neemt het water des levens om niet. Liedboek 297: 1, 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard' en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

30 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

31 Doet u mee met een cadeau voor “onze” Barry en zijn bruid? Stop dan uw bijdrage in de collectebus op de balie in de keuken. Jan en Joke kunnen dit dan 5 september aan het bruidspaar aanbieden.

32 Wegens teruglopende bezoekersaantallen deze zomer is Christelijke jeugdsoos 2Connect vanaf 1 augustus a.s. de verdere zomer gesloten. Maar niet getreurd, dit is tijdelijk en in het nieuwe seizoen gaat de soos weer knallend van start! Houd de website (soos2connect.nl) in de gaten voor de precieze datum hiervan.soos2connect.nl Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie en hopen jullie daarna weer te mogen verwelkomen!


Download ppt "We lezen: Openbaring 6: 1 - 8: 1 De preek gaat over: Openbaring 6 ‘De zeven zegels!’ Het eerste lied:Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74) Psalm 146: 4, 5, 6,"

Verwante presentaties


Ads door Google