De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eMJV en de Emissieregistratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eMJV en de Emissieregistratie"— Transcript van de presentatie:

1 Het eMJV en de Emissieregistratie
Wim van der Maas 30 maart 2012

2 Inhoud: Hoe werkt de Emissieregistratie
Welke (inter-)nationale leveringen vinden plaats (lucht en water) vanuit de Emissieregistratie Belang van het eMJV Hoe worden emissies aan het publiek getoond Wijzigingen in 2012 Wim van der Maas 4 april 2017

3 Emissieregistratie Sinds 1974 de nationale emissies naar lucht, water en bodem, 350 stoffen Twee datasets per jaar, formeel geaccordeerd door de opdrachtgevers voorlopige dataset in juni, definitieve dataset rond de jaarwisseling Nationaal en geregionaliseerd  GCN-kaarten en GDN-kaarten Grootschalige Concentratiekaarten en Grootschalige Depositiekaarten Rol RIVM: voert de regie (70 emissie experts, 10 instituten) Wim van der Maas april 2017

4 Emissieregistratie Sinds 1974 de nationale emissies naar lucht, water en bodem, 350 stoffen Twee datasets per jaar, formeel geaccordeerd door de opdrachtgevers voorlopige dataset in juni, definitieve dataset rond de jaarwisseling Nationaal en geregionaliseerd  GCN-kaarten en GDN-kaarten Grootschalige Concentratiekaarten en Grootschalige Depositiekaarten Rol RIVM: voert de regie (70 emissie experts, 10 instituten) verzorgt het elektronisch Milieujaarverslag (eMJV) rapportages naar het kabinet, parlement, EU en VN regionalisatie van de landelijke emissies emissieloket (100 vragen/jaar) Aarhus implementatie met ongeveer 2000 unieke bezoekers per maand. Wim van der Maas april 2017

5 Dienst Verkeer en Scheepvaart
Betrokken organisaties Directie Klimaat, Lucht en Geluid Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Waterdienst Dienst Verkeer en Scheepvaart Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wim van der Maas april 2017

6 Dienst Verkeer en Scheepvaart
Waterdienst Dienst Verkeer en Scheepvaart Dienst Regelingen Bepalend Financierend Uitvoerend Aanleverend

7 Internationale rapportages uit de Emissieregistratie
Aan de EU, UNFCCC (Kyoto) en UNECE (Grootschalige luchtverontreiniging) Op bedrijfsniveau vanuit de eMJV’s: LCP – grote vuurhaarden (BEES-installaties incl. brandstofhoeveelheden) E-PRTR (lucht, water en afval), LPS (large point sources) , UWWTP (RWZI’s), OSPAR (Olie- en gaswinning) Uitzondering: Emissiehandel (ETS) via de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) Landelijke emissiecijfers: Kyoto (Broeikasgassen aan de UNFCCC) en EU Monitoring Mechanisme EU-NEC en CLRTAP (Grootschalige luchtverontreiniging) aan de UNECE Kaderrichtlijn Water aan de EU Eurostat afvalrapportage (EURAL) Geregionaliseerde emissies EMEP grid (UNECE) Kaderrichtlijn water (waterindelingen) Wim van der Maas april 2017

8 Data in de ER Emissies van 2600 bedrijfsvestigingen
650 emissieoorzaken met nationale emissies en activiteitsniveau’s Verdeeld in 55 ‘werkvelden’ (voor de Emissiedeskundigen) 5 Taakgroepen Energiesector, industrie en afvalverwerking Landbouw Verkeer Water Consumenten Diffuse bronnen Berekende emissies per bedrijfstak (SBI) eMJV / IPPC-inrichtingen Wim van der Maas april 2017

9 Diffuse bronnen Landbouw, Vervoer, Consumptie
Midden- en kleinbedrijf ( ) Toenemend belang Berekening gebaseerd op nationale (CBS) statistieken EN emissiemodellen (verkeer, landbouw) Emissiefactor * Activiteitsdata Gedocumenteerd in methoderapporten Voor elke emissieoorzaak beschikbaar op onze publieke website: (doorzoek documenten) Wim van der Maas april 2017

10 Waarom is ruimtelijke verdeling van emissies zo belangrijk?
Nederland heeft problemen met het behalen van de EU-normen voor luchtkwaliteit voor NOx & PM10 Voorspellen via modellen de locale luchtkwaliteit Via NSL = Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit Vanaf 1990 is deze gebaseerd op de Emissieregistratie En geijkt via het luchtmeetnet Dit is in een wet verankerd Deze wet staat de bouw van infrastructurele werken wel of niet toe Veel aandacht vanuit de (lokale) overheden, NGO’s en het publiek ‘Nederland op slot’ Recente ontwikkeling: N-depositie op locale ‘Natura2000’-gebieden Via het PAS instrumentarium, soortgelijke opzet Geen nieuwe activiteiten als de kwaliteit vermindert Wim van der Maas april 2017

11 Ruimtelijke verdeling
Elke emissieoorzaak heeft een eigen verdeelfunctie 34 concepten voor verdeling, enkele honderden verschillende verdeelkaarten Intensiteit van het weggebruik per autotype, wegtype en brandstofsoort Verwarming woningen: een kaart voor elk type woning / jaarklasse Altijd worden de nationale totalen ruimtelijk verdeeld Punt-, lijn- en oppervlaktebronnen We houden alle data in de originele vorm Van hieruit naar de andere ruimtelijke lagen: 5*5km2 (1*1km2, 500*500m2), gemeente, provincie, afwateringseenheid, stroomgebieden etc. Bijvoorbeeld percentage van een wegvak in een gemeente Wim van der Maas april 2017

12 Wegverkeer Weggebruik door personenauto’s op Rijkswegen
Wim van der Maas april 2017

13 SBI indeling Na het plaatsen van de individueel rapporterende bedrijven (typisch 80% van de emissies) De resterende 20% worden op locatie geplaatst via het aantal werknemers per bedrijfsvestiging voor deze SBI Elk bedrijf met zijn coördinaten bedrijfsvestigingen Hier voor SBI 15.8 (voedselproductie) Wim van der Maas april 2017

14 Modellen NH3&N2O vanuit mest Uit en afspoeling naar water
Transport van containerschepen Depositie (natte & droge) N-depositie 1*1 km Wim van der Maas april 2017

15 Lessons learned bij de ruimtelijke verdeling (allocatie)
Nu routinematig, maar nog steeds 1 fte jaarlijks Data Acquisition Plan, meeste statistische data gratis (CBS) additioneel budget voor de jaarlijkse verbeteringen: AIS data voor Scheepvaart Een landsdekkend verkeersmodel Hoofd- en nevenvestigingen Intensieve veehouderij Werkelijk gasverbruik per wijk Nooit goed genoeg, want landelijke proxies Gemeenten willen CO2 1990/200x voor elke bron voor hun klimaatplannen (Rotterdam Climate Initiative) Lokaal beleid niet terug te vinden Lokale initiatieven versus consistentie met de nationale cijfers protocol welke de locale autoriteiten moeten volgen om hun gegevens in het nationale systeem te kunnen opnemen Wim van der Maas april 2017

16 Dataflow e-MJV Inrichtingen ER Interne website 1 2 Embargo Publieke
sheet Alla rapportages 3 Wim van der Maas april 2017

17 Geïntegreerde bedrijfsrapportage
1 Elektronisch Milieujaarverslag (eMJV) Geïntegreerde bedrijfsrapportage Sinds 1995 verplichte jaarlijkse rapportage Integratie van 11 verschillende bevragingen: Lucht, water, afval, energie, geluid, vuiligheid, bodem … 1600 bedijfsvestigingen (inrichtingen) Vragenlijst op papier 100+ pagina’s (vast format) Sinds 2001 als het eMJ digitaal naar één centrale database (RIVM) 250 (lokale) bevoegde gezagen voor de validatie (provincies, gemeenten, hoogheemraadschapen, RWS) Sinds 2009 als een webapplicatie Veel ‘checks and balances’ ingebouwd, maar nooit verplichtend Default emissiefactor, stookwaarde Constant vergelijk met de historische emissies Wim van der Maas april 2017

18 Lessons learned eMJV 1 Integreer zoveel mogelijk bevragingen
Van de diverse bevoegde gezagen  RUD’s Leg een relatie met de vergunningen (IPPC) om de bedrijfsvestigingen te identificeren voor één ronde!  BAG en KvK vestigingsnummer Gebruik geen spreadsheets voor bevragingen Problemen bij latere integratie Valideer zoveel mogelijk voor de upload, geef vorig jaar als de basis Incomplete of foute data kan niet naar de database worden verstuurd Afwijkingen (meer dan x% verschil met vorig jaar) worden gemerkt Centraliseer het gegevensbeheer Het bedrijf is eigenaar van de gegevens! Wim van der Maas april 2017

19 Dataflow Work package MDB’s e-MJV Inrichtingen 2 ER Interne website
Alle rapportages Wim van der Maas april 2017

20 Interne website met de ER-partners
2 Interne website met de ER-partners Besloten, alleen toegangkelijk voor de ER-partners (extranet) Down- en Uploads door de werkveldtrekkers Versiecontrole Allen de werkveldtrekker kan zijn werkveld uploaden Veel automatische checks gedurende de uploads Automatische logging van alle uploads EmissionExplorer voor snelle controle Na een upload kan elke partnes het gehele plaatje controleren Vergelijk met eerdere datasets Trends analyseren (grafisch) Wim van der Maas april 2017

21 Publieke website (Aarhus implementatie)
3 Publieke website (Aarhus implementatie) Om het publiek te informeren over de emissiebronnen in hun omgeving Tweetalig Integratie van puntbronnen en diffuse emissies Integratie van compartmenten (lucht, lucht IPCC, bodem, water indirect and direct) Kaarten per emissiebron, 5*5 km grid, per gemeente, stroomgebied, afwateringseenheid etc. Emissie Explorer, een dataset, geen activiteitsdata Alle methoderapporten (200 documenten), gedetaileerde exports ( emissie records) or Maar ook via de EU (Nederlandstalig) Wim van der Maas april 2017

22 Wim van der Maas april 2017

23 Nieuw in het eMJV V10 (2012) Na het ‘rampjaar’ 2010 en een matig 2011 (6+) Nu een beperkt aantal wijzigingen (rust aan het front) Een nieuwe module voor de MJA-bedrijven de EEP-module. Hiermee geven bedrijven de energiebesparingsplannen in. Vereenvoudigen van het door bedrijven laten aangeven dat zij geen emissies/afval boven de drempel hebben en dus niets hoeven in te vullen. Verduidelijken van de watermodules. Met de komst van de Waterwet is het minder duidelijk wie er als bevoegd gezag moet optreden voor de verschillende watermodules: de woorden directe of indirecte lozing zijn niet meer volledig discriminerend op dit punt. BEES-A: voor bedrijven wordt het minder dwingend om te kiezen voor ingave van niet BEES-A stoffen op het niveau van de (BEES-A) installatie. Vasthouden eerder gebruikte parameters bij de selectie van een eMJV Opname van het KvK vestigingsnummer Wim van der Maas april 2017

24 In de loop van 2011 werd al opgelost:
Het onterecht zichtbaar zijn van de opmerkingen uit het eerdere jaar Op enkele plekken overnemen van de waarden van het vorige jaar bij heen en weer schakelen tussen huidig en vorig jaar Herstellen van een fout bij het niet kunnen gebruiken van decimalen bij de opgaven van NMVOS. Herstellen van fouten bij navigeren tussen huidig jaar en vorig jaar waarbij veldvulling onterecht wordt meegenomen. Diverse punten waarbij fouten in optellingen worden getoond in totaalschermen en op de print. Diverse verbetering in kleurgebruik van veldvulling en –achtergronden. Diverse verbeteringen bij het opbouwen van de print, zowel ten aanzien van lay-out als inhoud. Wegnemen fout (zonder adequate melding) bij voorinvulling detailstoffen zonder initiële aanwezigheid overkoepelende stofgroepen. Diverse punten met verbeterde functionaliteit voor beheerders bij mutaties historische gegevens. Diverse punten met verbeterde regels voor validatie bij onvolledige invoer. Diverse punten met verbeterde afhandeling procedures bij statuswijzigingen. Wim van der Maas april 2017

25 Dank voor jullie aandacht
Wim van der Maas april 2017


Download ppt "Het eMJV en de Emissieregistratie"

Verwante presentaties


Ads door Google