De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeringskosten gebouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeringskosten gebouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Investeringskosten gebouwen
Hogeschool Rotterdam Cluster Ribacs

2 Projectbudget Een overzicht van de totale investeringskosten van een gebouw is noodzakelijk om: Goedkeuring te verkrijgen van de opdrachtgever. Committeren van gebruikers bij doorbelasting van kosten. Vrijmaken of aantrekken van financiële middelen. Financiële sturing geven: Stellen van budgettaire randvoorwaarden aan contractpartijen Opstellen prognoses en aangeven van corrigerende middelen. Financiele verantwoording afleggen: Aantonen rechtmatigheid van verplichtingen en vertalingen. Opstellen van periodieke financiële rapportages

3 NEN 2631 In de norm is de volgende hoofdindeling aangehouden:
Grondkosten Bouwkosten Inrichtingskosten Bijkomende kosten Op het moment dat de raming investeringskosten wordt opgesteld, zijn er al kosten gemaakt. Bijv. adviseurs (haalbaarheidsonderzoek, PvE, bodemonderzoek). Met de kosten moet rekening worden gehouden bij het opstellen van de raming.

4 Grondkosten Onder grondkosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt moeten worden om een perceel grond waar het bouwwerk op komt te staan te verwerven en geschikt te maken voor bebouwing.

5 Kostensoorten grondkosten(1)
Verwervingskosten De aankoopsom Taxatie-, notaris en makelaarskosten Op het terrein drukkende rechten, belastingen en heffingen. Afkoop en vestiging van zakelijke rechten, polderlasten, erfdienstbaarheden Kadastrale kosten Kosten van eventuele onteigeningsprocedure

6 Kostensoorten grondkosten(2)
Infrastructurele voorzieningen Bijdrage aan financiering van algemene plankosten van de verkoper en/of openbare voorzieningen. Tijdelijke maatregelen ten behoeve van het in stand houden van de openbare infrastructuur.

7 Kostensoorten grondkosten(3)
Bouwrijp maken: Kosten van het geschikt maken van terrein voor de gewenste bebouwing zoals: Rooiwerk, sloopwerk, grondwerk, kabel- en leidingaanleg/-bescherming/-verwijdering. Ontsluiting van het bouwterrein en de aansluitingen op de openbare NUTS-voorzieningen.

8 Bouwkosten Onder bouwkosten wordt verstaan: alle kosten die in rekening worden gebracht door de uitvoerende partijen zoals aannemer(s) en installateurs om het gebouw te realiseren. Bouwkosten worden onderscheiden in kosten samenhangend met het gebouw, kosten samenhangend met het terrein en kosten samenhangend met het werkterrein (bouwplaats). De groepen worden conform de NEN 2634 onderverdeeld

9 NEN 2634 Bouwkundige voorzieningen Werktuigbouwkundige installaties
Electrotechnische installaties Lift- en transportinstallaties Vaste voorzieningen Terrein Algemene uitvoeringskosten

10 Specificatie bouwkosten
Kosten per eenheid; M2 vloeroppervlakte M3 inhoud Medewerker Ziekenhuisbed Productie-eenheid, etc. Indeling naar elementen (Elementenmethode 1991) Indeling naar bestekshoofdstuk RAW in de grond-, weg en waterbouw STABU in burger- en utiliteitsbouw Kosten naar volgorde van uitvoering. Bij een aanvraag van een bouwvergunning is de opgave van de bouwkosten conform de NEN 2631 verplicht.

11 Inrichtingskosten De inrichting, ook wel losse inventaris genoemd, omvat het vaste en losse meubilair. Daarnaast omvat de losse inventaris de specifieke bedrijfsinstallaties die nodig zijn voor het functioneren van het bedrijf. Echter: Voor zover deze installaties niet bestempeld worden als vaste inrichting.

12 Onderscheid inrichtingskosten
Bedrijfsinstallaties (productiemachines) Losse inrichting. Het onderscheid tussen ‘losse inventaris’ en ‘vaste voorzieningen’ is in het algemeen dat ‘vaste voorzieningen’ alleen m.b.v gereedschap kunnen worden verplaatst (nagelvast). De post ‘vaste voorzieningen’ of vaste inrichting wordt veelal in de bouwkundige- en installatiebestekken opgenomen, of wordt tenminste zodanig in de bouwstroom verweven dat de coordinatie vanuit het bouwproces plaats vind.

13 Bijkomende kosten De bijkomende kosten zijn kosten van algemene aard die gemaakt worden om realisatie van het project mogelijk te maken.

14 Onderscheid in Bijkomende kosten
Voorbereidings- en begeleidingskosten Heffingen Verzekeringen Aanloopkosten Financieringskosten Risicoverrekeningen Onvoorziene uitgaven Onderhoudskosten omzetbelasting

15 Voorbereidings- en begeleidingskosten
Dit zijn de kosten van de aan het project werkzame adviseurs en toezichthouders: Architekt Constructeur Installatie-adviseur Bouwkostenadviseur Adviseur terreinwerk Projectbegeleiding Opzichter

16 Heffingen Te betalen belastingen en heffingen aan lagere overheidsinstanties: Leges bij aanvraag bouwvergunning Precario voor gebruik gemeentegrond. Werkterrein-inrichting Uitvoering en aansluitingen door nutsbedrijven

17 verzekeringen Verzekeringen van het bouwwerk en alle betrokken organisaties en hun medewerkers, voor zover voor rekening van de opdrachtgever.

18 Aanloopkosten Dit zijn de kosten verbonden met de ingebruikname van het project: Verhuiskosten Leegstandverlies Eerste schoonmaak Openingskosten Onderbezettingsverlies Bestuurs- en personeelkosten, etc.

19 Financieringskosten De kosten verbonden aan financiering van het onroerend goed, anders dan de rente en aflossing na ingebruikname. Afsluitkosten van de geldlening Renteverlies op geïnvesteerd kapitaal Te betalen bouwrente, etc.

20 Risicoverrekeningen Tijdens voorbereiding en uitvoering zullen de kosten van het personeel, materiaal en materieel aan schommelingen onderhevig zijn: Over langere termijn in stijgende tendens. Afhankelijk van het prijspeil van de raming of begroting zullen deze kosten opgenomen worden.

21 Onvoorziene uitgaven Kosten als gevolg van wijzigingen in het programma van eisen tijdens de ontwerpfase. De planwijziging door gebruikerseisen De loon- en prijsstijgingen welke na het prijspeil van de berekening van de investeringskosten tot aan de ingebruikname van het gebouw optreden. Tegenvallers bij de uitwerking.

22 Onderhoudskosten Onderhoudskosten van het verworven terrein tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project. Dit voor zover niet gerekend onder de grondkosten.

23 Omzetbelasting Over de investeringskosten dient omzetbelasting te worden betaald. Het op het prijspeil van de investeringsraming geldende belastingspercentage wordt over de betreffende investeringskosten als separate post berekend. Sommige posten zoals verzekeringspremies, leges en dergelijke vallen buiten de omzetbelasting.

24 Opbouw van de investeringskosten
Volgens NEN 2631 Bijkomende kosten (heffingen, verzekeringen) Directiekosten (voorbereidings- en begeleidingskosten) Rente tijdens bouw (financieringskosten) Reserves totaal werk (risicoverzekeringen, onvoorziene uitgaven) Startkosten (aanloopkosten) BTW (omzetbelasting)

25 Einde presentatie Door M.J.Roos


Download ppt "Investeringskosten gebouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google