De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam Ribacs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam Ribacs"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam Ribacs
Planning Hogeschool Rotterdam Ribacs

2 Planning Voor het tot stand komen van een bouwwerk, is ten gevolge van, * de industrialisatie * de mechanisatie * de ontwikkeling van nieuw bouwtechnieken, een goede planning noodzakelijk.

3 Organiseren Om het gestelde doel en vooral de laagste kostprijs te bereiken, dient men te organiseren. Organiseren is het leiding geven aan gerichte activiteiten en het scheppen van een doelmatig samengaan van middelen en handelingen.

4 Overwegingen Wat moet er gebeuren ? Wanneer moet het gebeuren ?
Hoe moet het gebeuren ? Waarmee moet het gebeuren ? Waar moet het gebeuren ? Wie moet het doen ?

5 Planning in het produktieproces
Het weten op welk tijdstip een produkt geleverd wordt. Het zo economisch mogelijk produceren. Afwegingen lage prijs, lange levertijd en vice versa.

6 Factoren Om zo economisch mogelijk te kunnen produceren, moet men een zodanig tijdschema opstellen, dat de productie zo doelmatig mogelijk verloopt. Het volledig benutten van de aanwezige capaciteiten. Het zo laag mogelijk houden van de voorraad. Het zo nuttig mogelijk gebruiken van hulpmaterieel.

7 capaciteit Een goede planning zorgt ervoor dat de fabricage vlot verloopt. Wachttijden en onderbezetting van personeel en machines moet worden voorkomen.

8 voorraad Indien overgegaan wordt tot het inkopen van grondstoffen voor de fabricage, en deze grondstoffen blijven daarna langere tijd liggen, dan betekent dit geldelijk verlies (renteverlies over het kapitaal). Een planning moet het juiste moment van inkoop van deze grondstoffen vaststellen.

9 hulpmateriaal Een juiste planning draagt er toe bij dat een product gefabriceerd wordt met zo weinig mogelijk op- en instellings- en/of transportkosten

10 De werkorganisatie 01 De werkorganisatie is het geheel van maatregelen, dat ten doel heeft de uitvoering van het bouwwerk zo efficiënt mogelijk te doen verlopen. Dat wil zeggen: Met zo weinig mogelijk kosten het maximale resultaat bereiken.

11 Werkoverleg 01 Werkoverleg kan omschreven worden als “bijeenkomsten op vaste tijden” met de medewerkers die bij het bouwproces betrokken zijn met het doel zo efficient mogelijk werkinformatie te verstrekken om te komen tot een beslissing in belang van de voortgangsplanning van het bouwwerk.

12 Werkoverleg 02 Werkoverleg moet met het oog op de planning als volgt plaats vinden: Op vaste tijden Efficient zijn Een doel (bv. Onderdeel bouwwerk) hebben. Werkgericht zijn.

13 Werkorganisatie 02 Het zich vooraf realiseren van de diverse kostengroepen. Het vaststellen van een goede combinatie en daarbij behorende organisatie.

14 Werkorganisatie 03 Voor het goed functioneren van een werkorganisatie is het toepassen van hulpmiddelen onmisbaar, zoals: Planningen Schema’s

15 Planning De planning kan onderverdeeld worden in twee hoofdgroepen, namelijk; De primaire planning De secundaire planning

16 Primaire planning De werkbegroting Het tijdschema

17 Werkbegroting Het vormen van een basis voor de voorbereiding van en de controle op de uitvoering. In de werkbegroting wordt ook opgenomen; Manuren t.b.v. diverse werkzaamheden Meer- en minderwerk Overboekingen door verandering werkmethode uitbestedingen

18 De secundaire planning
Terreinplan Materiaalplan Materieelplan Personeelsplan werkregelingsschema

19 Terreinplan Voor met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moet nagegaan worden hoe het materiaal en de bouwmaterialen op de bouwplaats opgesteld dienen te worden. Plaats directieverblijf Plaats loodsen materiaal- en materieelopslag Het aanleggen van tijdelijke aansluitingen Het aanleggen van tijdelijke transportwegen Het in tekening brengen van de bestaande situatie van het terrein.

20 Personeelsplan De werkvoorbereiding op het gebied van personeelsvoorziening eist enige zorg, omdat: Een bouwbedrijf werkt meestal niet met een constante personeelsbezetting. Reis- en pensionkosten

21 Materiaalplan Doel is het beheer van materialen eenvoudig te houden en de controlemogelijkheid op het verbruik te vergroten. Het tegengaan van hoge loonkosten door transport. Korte transportafstanden Opslag zo dicht mogelijk bij de plaats van verwerking. Opslag op ordelijke wijze

22 Materieelplan Het doel is te zorgen dat het juiste materieel op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig is. De keuze van het soort materieel en de plaats van opstelling.

23 Werkregelingsschema Dit schema is bedoeld om de activiteiten die nodig zijn om de opdracht zowel voor de opdrachtgever als voor de aannemer op papier te zetten. Dit schema bepaalt dan ook; Of er voldoende materiaal beschikbaar is Of er voldoende personeel tijdig beschikbaar is. Of er voldoende onderaannemers beschikbaar zijn in de bouwomgeving. Of de benodigde materialen op tijd geleverd kunnen worden. Welke werkmethode zal worden gevolgd.

24 Bouwplanning Het opstellen van een Bouwplanning behoort niet het werk te zijn van één lijnfunctionaris, elke lijnfunctionaris zal voor zijn onderdeel en/of werkniveau een planning moeten samenstellen. Deze samenstelling moet passen in het productieplan van de gehele organisatie. De planning wordt op elk lager niveau meer in details uitgewerkt. De planningen van de verschillende niveaus dienen goed op elkaar afgestemd te zijn om een goed sluitend geheel te waarborgen.

25 Planning bouwsnelheid
Uit kosten oogpunt bestaat er voor een bepaald bouwwerk een optimale bouwsnelheid. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Optimale ploeggrootte Gereglementeerde werktijden Levertijden, verhardingstijd Beschikbaar materieel Onwerkbaar weer Werkvoorbereiding en uitvoering

26 Plannen op kort termijn
Op het korte termijn is na opdracht van een bouwwerk nodig dat er materiaal, materieel en mensen op het werk aanwezig zijn. Men moet op kort termijn beslissen en bestellen.

27 Plannen op middellang termijn
Heeft men een groter werk onderhanden, dan heeft men meer ruimte om het één en ander te organiseren. De voorbereidende werkzaamheden gaan minder snel omdat het werk groter is. Men heeft meer tijd beschikbaar.

28 Plannen op lange termijn
De bouw van zeer grote projecten vraagt veel tijd. Men moet op veel langere termijn plannen. Het weten op welk tijdstip bepaalde elementen geleverd moeten worden is van groot belang. Hier ontstaat behoefte aan informatie: Opstellen van een verwachtingspatroon Vaststellen wat er in werkelijkheid gebeurt.

29 Verwachtingspatroon Een verwachtingspatroon legt vast hoe de transportstroom van goederen zal verlopen. Hierbij kunnen beperkingen optreden, de zogenaamde randvoorwaarden, zoals Bij de producent; orderprocedure, productie Bij de leverancier; hoeveelheid, levertijd, afroep, vorm Bij te volgen transportwegen; wettelijke bepalingen en extra plaatselijke beperkingen. Bij de opslag; veiligheid, draagvermogen. Bij de afnemer; plaats, hoeveelheid, tijdstip, volgorde Bij de verwerking; begintijdstip, volgorde, verwerking

30 Randvoorwaarden De randvoorwaarden moeten leiden tot een transportstroom, die aan alle beperkingen voldoet. Bij de orderbevestiging wordt een hierop gebaseerd verwachtingspatroon gelegd. Uit het verwachtingspatroon worden normen afgeleid voor de controle en sturing van de goederenstroom.

31 Einde presentatie Door M.J.Roos


Download ppt "Hogeschool Rotterdam Ribacs"

Verwante presentaties


Ads door Google