De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De STOP-BPD studie Systemic Hydrocortisone To Prevent Bronchopulmonary Dysplasia in preterm infants 1ste investigatorsmeeting NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De STOP-BPD studie Systemic Hydrocortisone To Prevent Bronchopulmonary Dysplasia in preterm infants 1ste investigatorsmeeting NL."— Transcript van de presentatie:

1 De STOP-BPD studie Systemic Hydrocortisone To Prevent Bronchopulmonary Dysplasia in preterm infants 1ste investigatorsmeeting NL

2 Agenda Introductie Website/CRF/randomizatie Kwaliteitscontrole studie
Medicatie Veiligheid en rapportage Zuurstof reductietest

3 Agenda Onderzoekscredits Piggyback studies Informed consent WVNTTK

4 Stand van zaken Protocol

5 Doel van de studie Onderzoeken of hydrocortison, gestart 7-14 d na de geboorte, een reductie geeft van de gecombineerde uitkomst dood of BPD bij 36 wk PMA Onderzoek of een mogelijk positief effect op BPD niet gepaard gaat met een (onacceptabele) toename van bijwerkingen

6 STOP-BPD: design Multicenter, dubbelblind, placebo gecontroleerd, gerandomizeerd Power: ARR van 15% (NNT=7) bij apriori risk 60%2x175 inclusies + 10% uitval  totaal 2 x 200 inclusie in periode van 3 jr Follow-up periode van 2 jaar 15 NICUs (10 in NL, 5 in BE)

7 Inclusiecriteria GA < 30 wks en/of BW < 1250 g
Ventilator dependent tussen 7-14 dagen PNA RI (MAwP x FiO2) ≥ 3.5 RI voor > 12 h/dg en voor > 48 uur Targets SpO % en pCO2 of kPa targets alleen voor vaststellen RI, na inclusie vrij!

8 Inclusiecriteria Bredere inclusie dan nu in de praktijk gebruikelijk is!

9 Exclusiecriteria Chromosomale afwijkingen
Aangeboren afwijkingen die leiden tot compromiteerde longfunctie (hernia, SP-B) of luchtweg Aangeboren afwijkingen die gepaard gaan met een achterstand in PMO Steroid gebruik voor inclusie met als doel verbetering longfunctie

10 Geen strikte exclusiecriteria
Sepsis en/of pneumonie Effect antibiotica 48 uur afwachten Hemodynamische ODB liefst screenen bij 7 dg en dan volgens lokale protocol zonodig behandelen proberen simultaan gebruik indo/ibu en HC te voorkomen

11 Randomizatie Mogelijk tussen 7-14 dagen PNA
Hydrocortison of placebo 22 dg Eerste dosis binnen 24 uur na inclusie Web-based randomizatie Gestratificeerd naar centrum en GA Meerlingen mogen in dezelfde groep

12 Uitkomsten Primair: BPD free survival at 36 wks PMA Secundair:
BPD volgens NICHD criteria Zonodig een zuurstof reductie test Secundair: ….. Neurodevelopmental outcome at 2 years CGA Bayly III MDI/PDI, CP, gehoor, visus, gedrag

13 Stand van zaken Organisatie

14 Steering group Anton van Kaam, PI Wes Onland/Debbie Nuytemans
Martin Offringa/Muirne Paap (KEK) Maruschka Merkus (CRU-AMC) Karin Rademaker (UMCU) Filip Cools (UZB, PI Belgie) Peter Dijk/Andre Kroon (NL) Anne Debeer (BE)

15 Project coordinatie MCRN Debbie Nuytemans Ineke Jansen

16 Monitoring Data monitoring committee (DMC): Trial monitoring
Elianne Vrijlandt: kinderlongarts, UMCG, voorzitter Saskia de Wildt: klinisch farmacoloog, ErasmusMC Ingeborg van der Tweel: epidemioloog UMCU Trial monitoring Clinical research unit, AMC

17 Stand van zaken METC/CCMO

18 METC-AMC Protocol is goedgekeurd Ammendement ingediend met; Uitslag:……
laatste aanpassingen protocol op basis van consensus NL centra ingediend documenten medicatie DMC charter Uitslag:……

19 CCMO Bij geneesmiddelen onderzoek naast METC ook CCMO aanvraag indienen CCMO is extra toets en treedt op als bevoegde instantie Oordeel < 14 dg

20 Lokale uitvoerbaarheid
Streven is voor de zomer in gang zetten Voorbereid door projectgroep AMC Indienen via lokale PI

21 Stand van zaken Tijdslijn

22 Tijdslijn juni 2011: CCMO aanvraag en goedkeuring
juli 2011: indienen lokale uitvoerbaarheid sept 2011: start studie in AMC sept-dec 2011: instroom alle centra NL&BE

23 Website/CRF/Randomizatie

24 Website

25 Website Standard Participating hospitals Contact FAQ
Steering committee +telefoon amc FAQ How do I report a SUSAR? Open label treatment E-learning (CRF)

26 Website Standard Study Information List of definitions Presentations
Protocol DMC charter List of definitions Presentations SToP-BPD ppt Publications Link BMC Parent information Patient information (Nederlands, Engels, etc) Informed consent

27 Website Documents Before randomization Randomization
Standard Operation of Procedure (Draaiboek) (pdf) Eligibility form (pdf) Flowdiagram inclusion/exclusion (pdf) Respiratory index calculator (html) Randomization Randomisation guideline (ppt) CRF in paper + guideline (pdf+ppt) After randomization CRF in paper and guideline (pdf+ppt) Medication program + guideline (printversion+ppt) Preparation protocol (pdf) Bedside daily recording forms (pdf) Adverse events flow diagram (pdf) Transfer off level III hospital Letter & flyer for local paediatrician (pdf)

28 eCRF IP adres ziekenhuis E-learning

29

30 eCRF Opbouw Screening & Eligibility Randomisation (tweelingen) Visits
Daily reports Voorwaarden Range Validatie Derivatie

31 eCRF Change password

32 Screening & Eligibility

33

34 Randomisatie Indien eligible and informed consent

35

36

37 Visits

38 Daily reports

39 Voorwaarden Range Validatie Derivatie
Voorkoming van type fouten (bv DOB < DOH) Obligatory data (bv if death=yes, than DOD) DMC alert procedure (bv GI=yes, ) Derivatie Zwangerschapsduur herhaald Calculation data (bv TDIC= DIC-DOB)

40 Website & eCRF Vragen?

41 Kwaliteitscontrole studie
Good Cinical Practice (GCP)

42 Stop BPD en CRU samenwerking
Aandachtspunten voor de onderzoeker voor een juiste uitvoering van dit klinisch wetenschappelijk onderzoek en het verkrijgen van gevalideerde onderzoeksdata

43 Wet- en regelgeving Nationaal: Wetboek WOG, WMO, WBIG, KWZ, WBP, WGBO
Europees: Directives - Clinical Trial Directive (geïmplementeerd in NL in de WMO) - Data Protection (WBP) - Medicine (WOG) Internationaal: - ICH Guidelines (Good Clinical Practice en 70 andere guidelines) - ISO standards (ISO onderzoek medische hulpmiddelen)

44 Geschiedenis US: Wet op Food & Drugs nadruk op veiligheid.
Sulfa in verkeerde oplossing aan patiënten gegeven: 100 † 1934 – Tuskegee syphilis experiment Nurnberg Code Adverse event reporting FDA the National Research Act Neuroloog uit Almelo verzint patiënten voor onderzoek. International Conference on Harmonisation (ICH) Anesthesioloog verzint studie Brief minister Klink 8 april 2010

45 Stop BPD studie en regel/wetgeving
Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen Declaration of Helsinki 2008 ICH- Good Clinical Practice guideline Key Word: Bescherming

46 Wet bescherming persoonsgegevens
De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft een persoon (patiënt) een aantal rechten waardoor hij/zij controle kan uitoefenen op het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens door een een verantwoordelijke. Rechten van de betrokkene: Recht op informatie Recht op inzage Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming Recht van verzet Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van deze wet. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

47 De belangrijkste aandachtspunten bij dit onderzoek die voortkomen uit deze regelgeving:
Maximale bescherming voor de proefpersonen. Inhoud van het studie protocol Selecteer, train en registreer geschikte studie personeel. Noteer data zorgvuldig. Probeer de behaalde reqruitment doelstelling te behalen. Tijdig en efficiënt de veiligheid rapporteren. (al door Maruschka behandeld) Correcte archivering. Maximale data kwaliteit. Houd eenieder geïnformeerd.

48 Maximale bescherming voor de proefpersonen (1)
Voor de start moet er een goedkeuring zijn van de ethische commissie. Deze hebben beoordeeld: het definitieve studieprotocol Patiënteninformatie en toestemmingsformulier. Protocol uitvoerbaarheid. Nationale en lokale wetgeving/ regels moeten gevolgd worden

49 Maximale bescherming voor de proefpersonen (2)
De ouders/ wettelijke vertegenwoordigers van proefpersonen moeten voldoende geïnformeerd zijn. Deze krijgen voldoende bedenktijd en mogen altijd een onafhankelijk advies vragen. En geven vrijwillig toestemming. Zowel de ouders/ wettelijke vertegenwoordigers van de proefpersoon als de persoon die de informatie verstrekt dateren en tekenen het toestemmingsformulier (IC). Men mag zich altijd uit de studie terugtrekken.

50 Inhoud van het studie protocol
Indien u niet de hoofdonderzoeker bent lees vooraf het studieprotocol zorgvuldig. Kijk of geplande assessments haalbaar zijn voor uw patiënten. Vraag om verheldering. Volg het protocol nauwkeurig, bij noodzakelijke afwijkingen contact opnemen met de hoofdonderzoeker. Deze zorgvuldig documenteren Maak voor iedereen die betrokken is bij de studie het protocol altijd toegankelijk Zorg dat alle protocol versies in de studie file zitten.

51 Selecteer, train en registreer studiepersoneel.
Een lijst met al het betrokken personeel waarin de taakverdeling beschreven staat is verplicht. De CV’s van de (hoofd)onderzoekers moeten gedateerd en gesigneerd zijn. Alle betrokkenen moeten actuele studieinformatie ontvangen. De hoofdonderzoeker is altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het studie personeel

52 Noteer data zorgvuldig
Vul het CRF compleet en naar waarheid in. Lees de invulinstructie vooraf zorgvuldig. Elke verandering in het CRF moet gedateerd en gesigneerd zijn. Niet over elkaar schrijven en zeker geen Tip-ex gebruiken. Source data is: het document waar alle data als eerste op genoteerd wordt, tenzij er duidelijke goedgekeurde afspraken gemaakt zijn mag data NOOIT rechtstreeks in een CRF genoteerd worden. Alle data moet geverifieerd kunnen worden.

53 Correcte archivering Wat niet gedocumenteerd is bestaat niet!
Alle studie documenten moeten worden opgeslagen. Toegang tot studie documenten hebben alleen bevoegde personen. Aan het einde van de studie is de onderzoeker verplicht de documenten voor een periode van 20 jaar te bewaren. Maak de files overzichtelijk en actueel.

54 Maximale data kwaliteit.
Het is de taak en verantwoording van de onderzoeker om toe te zien op de kwaliteit van de verkregen data door o.a. training personeel en het correct volgen van het geschreven studie protocol. Alle studie data wordt door een vooraf aangewezen persoon in een Case Report Form (CRF) genoteerd. CRAs, audits en inspecteurs van de volksgezondheid moeten toegang krijgen tot de medische patiënten gegevens en CRFs.

55 Monitoring Monitoren is controleren op patiënt veiligheid en kwaliteit. Dit wordt gedaan door de Clinical Research Associate (CRA) Vanuit de CRU (AMC)= Clinical Research Unit. Monitoring alleen door getrainde/gekwalificeerde CRA’s (ook GCP!) Doel: Controleren of de rechten en het welzijn van de proefpersonen beschermd zijn. Controleren of de gegevens uit het onderzoek die worden gerapporteerd juist en volledig verifieerbaar zijn in brondocumenten. Controleren of de uitvoering van het onderzoek in overeenstemming is met het/de op dat moment goedgekeurde protocol/amendement(en), met WBP, WMO, GCP en met eventuele andere relevante wettelijke vereisten.

56 Taken van de monitor Controleren of er toestemming voor deelname is gegeven Controleren op in- en exclusiecriteria, AE/SAE/SUSAR rapportering Controle op kwaliteit van de data Controle op het naleven van het protocol Controle van de brondocumentatie/ICD/CRF/sitefiles (SDV) Drug accountability Training GCP: Rapporteren van bevindingen monitorvisites aan de sponsor (AMC) Bij onjuistheden tussen bron en CRF of in de naleving van het studie protocol in samenspraak met de onderzoeker of diens waarnemer oplossingen aandragen. Aan het eind van de studie een close out visite met eind verslag Tijdens de studie een vraagbaak voor alle GCP en/of EC gerelateerde vragen.

57 Houd iedereen geïnformeerd
Communicatie is de sleutel tot het succes van elke klinische studie; houd betrokkenen geïnformeerd en wordt geïnformeerd.

58 Tot slot:

59 Kwaliteitscontrole studie
GCP training

60 GCP Training Alle betrokkenen bij geneesmiddelenonderzoek moeten op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving Leden van het onderzoeksteam die GCP-geschoold moeten zijn: hoofdonderzoeker, arts-onderzoeker, andere artsen die meewerken, trialnurses en andere medewerkers met een patiëntgebonden taak) Bij multicenter onderzoek geldt deze trainingsplicht ook voor al het betrokken personeel in de deelnemende centra

61 GCP training onderzoekers
Live-cursus 2 dagdelen met afsluitend examen voordeel: toegespitst op STOP-BPD studie middag/ochtend met overnachting? e-learning algemeen, maar wel flexibel qua tijdsinvestering Kosten Live: ± 150 euro (n=20), E-GCP: ± 100 euro

62 Medicatie

63 HC kuur Optimale dosis HC onbekend!
Lage dosis in RCTs early HC niet effectief Dosis van Utrecht in NL het meest gebruikt en lijkt (retrospectief) veilig Daarom HC schema Utrecht overgenomen in deze studie

64 HC kuur Hydrocortison Pharmachemie (100 mg/ml)
Cumul. dosis 72,5 mg/kg (=2.5 mg/kg dexa): 5 mg/kg/d in 4xdaags voor 7 dg 3,75 mg/kg/d in 3xdaags voor 5 dg 2,5 mg/kg/d in 2xdaags voor 5dg -1,25 mg/kg/d in 1xdaags voor 5 dg Totale duur 22 dagen

65 Placebo kuur ACE pharmaceuticals Zeewolde, NL
Mannitol als basis (PH en Osmol idem HC) Zelfde oplossing/dosis als HC Op de plank 3 jaar houdbaar GCP eisen: slot en grendel, maar wel beschikbaar 7 d/week kosten…???? ………

66 Studiemedicatie Transport via ACE/AMC, aangeleverd in badges van 10 stuks Uitgifte lokaal verloopt via de apotheek (per patiënt of per badge) Voorraad wordt afhankelijk gebruikt, automatisch aangevuld Medicatie kit bestaat uit 23 vials

67 Studiemedicatie Na randomisatie een medicatieopdracht printen vanuit de website

68

69 Studiemedicatie Oplos- en verdunningsmiddelen uit eigen voorraad
Medicatie per dag bereiden Medicatie afschrijven op ‘aftekenlijst studiemedicatie’ (accountability)

70 Medicatieschema

71

72 Dosis aanpassing bij hypertensie
Indien geen andere oorzaak Indien > 3 keer opgetreden

73 GA >28 Systol > 100 mmHg P97= +35%
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed Jan;80(1):F38-42.

74 Voorbeeld dosisaanpassing

75 Treatment failure of vroege rescue
Reden voor overwegen open label rescue: verslechtering met RI>10 voor >6 uur geen verbetering (RI<10) en: tenminste 10 dg studiemedicatie extubatiepoging < 24 uur starten rescue mislukt Rescue met HC volgens studieschema en stop studiemedicatie

76 Late rescue treatment Patient nog aan de beademing na 22 d
Extubatiepoging mislukt Late rescue mogelijk met HC volgens studieprotocol

77 Veiligheid en rapportage
DMC

78 Data Monitoring Committees
Rollen: Belang van deelnemers beschermen Wetenschappelijke integriteit van de trial waarborgen Taken: Uitvoeren interim monitoring (safety en/of efficacy) Bewaken van uitvoering en veiligheid Adviseren over voortgang van de trial (e.g. early stop for efficacy, harm or futility) 78

79 Hoe werkt het? Sponsor/Steering Group nodigt uit
Sponsor/Steering Group schrijft een Charter DMC leden hebben inspraak en gaan akkoord met protocol en Charter DMC houdt (open en) gesloten vergaderingen DMC geeft advies aan Steering Group volgens richtlijnen in Charter

80 DMC Charter Organisatorische zaken Specifieke DMC taken in deze trial
Wanneer evt. interim analyses Welke safety en efficacy uitkomsten Welke “stopping guidelines”?

81 Herhaalde (interim-)analyses
Resulaten gebaseerd op kleine aantallen zijn soms misleidend Gevaar van fout-positief resultaat door multipele testen Daarom zijn er statistische richtlijnen, bijv. O’Brien-Fleming, Haybittle-Peto, Lan-DeMets, maar ook speciale technieken, bijv. Sequentieel design

82 Algemene literatuur Ellenberg SS, Fleming TR, DeMets DL. Data Monitoring Committees in Clinical Trials. Wiley 2002 Grant AM et al. (DAMOCLES group) Issues in data monitoring and interim analysis of trials Health Technol Assess. 2005 DAMOCLES Study Group, NHS Health Technology Assessment Programme. A proposed charter for clinical trial data monitoring committees: helping them to do their job well. Lancet Feb 19-25;365(9460): 82

83 DMCs in Pediatric Trials
“DMCs should be considered for vulnerable populations, such as children” Only 2% of trials reported to have a safety committee Decision-making by DMCs shows limitations; reporting of DMC-related issues is incomplete and heterogeneous FDA (2006), EMA (2005) Sammons et al. Acta Paediatr. 2008 Fernandes et al. BMC Pediatrics 2009; Acta Paediatr. 2011

84

85 DMC Stopping rules Safety Efficacy Futility

86 DMC Stopping rules: safety
Mortaliteit SIP* Hypertensie* Infectie* Hyperglycaemie* Air leaks Longbloeding PDA GI bloeding NEC IVH/PVL ROP Afwijkende PMO 2 jr* * bekendende bijwerking uit dexa studies

87 DMC Stopping rules: safety
Mortaliteit SIP* Hypertensie* Infectie* Hyperglycaemie* Air leaks Longbloeding PDA GI bloeding NEC IVH/PVL ROP Afwijkende PMO 2 jr* * bekendende bijwerking uit dexa studies

88 DMC Stopping rules: safety
Mortaliteit 36 wk: geschatte incidentie: 15-25% Stoppen bij absolute risk toename van >10%??? SIP: geschatte incidentie 6-8%? Stoppen bij absolute toename AR van >5%??? Alle andere bijwerkingen wel noteren en bekijken. Handelen naar bevinden.

89 DMC Stopping rules: Efficacy
Primaire uitkomst: dood of BPD 36 wk Power op 15% ARR In ME dexastudie 25% ARR PMO erg belangrijk! Zoveel mogelijk power hebben om daar wat van te zeggen Alleen stoppen indien ARR>25%? Anders doorgaan voor max power PMO?

90 DMC Stopping rules: Futility
Indien HC dood of BPD niet reduceert, dan geen klinische indicatie meer Stoppen voor futility indien: geen verschil meer kan worden aangetoond én geen andere verklaring voor futility (early rescue) die een mogelijk effect in subgroepen maskeren

91 Veiligheid en rapportage
AE/SAE/SUSAR/Alerts

92 (Serious) Adverse Events - (S)AEs
AE: Elk ongewenst medische voorval al dan niet verband houdend met het (onderzoeks)product. Een AE is een SAE indien deze : De dood tot gevolg heeft; Levensbedreigend is; (Verlenging van) Ziekenhuisopname noodzakelijk maakt; Tot blijvende of ernstige invaliditeit leidt; Een aangeboren afwijking / geboorteafwijking is; Een ander belangrijk medische voorval is, welke niet hierboven wordt genoemd, maar die de patiënt in gevaar kan brengen of interventie vereist om een van bovengenoemde voorvallen te voorkomen.

93 (Suspected (Unexpected) Serious) Adverse Reactions - (S(U)S)ARs
AR: elke ongewenste en niet bedoelde reactie op de onderzoeksmedicatie waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze in verband kan worden gebracht met de onderzoeksmedicatie. SSAR: Een SSAR voldoet aan de criteria van een SAE, waarbij er een mogelijke relatie met het onderzoeksmedicijn (het actieve product), het vergelijkingsproduct of de placebo bestaat. SUSAR : onverwachte SAE waarvan een vermoeden bestaat dat er een relatie bestaat met de onderzoeksmedicatie. Een bijwerking is onverwacht wanneer de aard of de mate van ernst van de bijwerking niet overeenkomen met de bekende informatie over het geneesmiddel.

94 Definities oorzakelijk verband
Niet gerelateerd: There is no evidence of any causal relationship Onwaarschijnlijk: There is little evidence to suggest there is a causal relationship (e.g. the event did not occur within a reasonable time after administration of the trial medication). There is another reasonable explanation for the event (e.g. the patient’s clinical condition, other concomitant treatment). Mogelijk: There is some evidence to suggest a causal relationship (e.g. because the event occurs within a reasonable time after administration of the trial medication). However, the influence of other factors may have contributed to the event (e.g. the patient’s clinical condition, other concomittant treatments) Waarschijnlijk: There is evidence to suggest a causal relationship and the influence of other factors is unlikely. Zeer waarschijnlijk: There is clear evidence to suggest a causal relationship and other possible contributing factors can be ruled out

95 Context-specific SAEs - verwachte complicaties
Studiepopulatie van STOP-BPD studie heeft hoog risico op ernstige complicaties, inherent aan de onderliggende kritieke conditie en niet gerelateerd aan deelname aan de studie; Verwachte complicaties zijn opgenomen in de eindpunten van de studie en worden vastgelegd in het CRF op de Morbidity pagina’s; Directe, individuele melding van deze complicaties zal de veiligheid van deelname aan de studie niet verhogen; Deze complicaties worden in een jaarlijkse overzichtslijst gemeld aan de DMC en METC.

96 Andere ernstige complicaties
Ernstige complicaties die niet voorkomen in de lijst van verwachte diagnoses. Relatie met studiemedicatie, niet of onwaarschijnlijk: SAE -> vermelden in CRF op AE pagina -> PI/studiecoördinator binnen 1 werkdag informeren; Relatie met studiemedicatie, mogelijk, waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk en bekende bijwerking van studiemedicatie: SSAR -> vermeld in CRF op AE pagina -> informeer PI/studiecoördinator binnen 1 werkdag ; Relatie met studiemedicatie, mogelijk, waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk en geen bekende bijwerking van studiemedicatie: SUSAR -> informeer PI/studiecoördinator zodra voorval bekend is via Website Alert procedure. PI/studiecoördinator verzorgt melding aan de relevante partijen via de geëigende procedures.

97 Website Alert Procedure
Alert Procedure moet gebruikt worden bij: Optreden van een SUSAR Elk gelijktijdig gebruik van indomethacine/ibuprofen en studiemedicatie Optreden van een darmperforatie Optreden van hypertensie, zoals gedefinieerd in protocol Gebruik van open label hydrocortison Melding moet gebeuren zodra het voorval zich voordoet/bekend wordt.

98 Melding ongewenst voorval
AE/AR Vermeld in het CRF op de AE pagina Nee Komt het voorval voor in de lijst verwachte diagnoses of is het voorval ernstig? Ja Context-specific SAE Vermeld in het CRF in de relevante Morbidity section Komt het voorval voor in de lijst verwachte diagnoses en daarom directe melding niet van toepassing? Ja Nee SAE Vermeld in het CRF op de AE pagina. Informeer de PI/studie coördinator binnen 1 werkdag na bekendwording. Niet gerelateerd, onwaarschijnlijk Vermoedelijke relatie met studiemedicatie? Mogelijk, Waarschijnlijk, Zeer waarschijnlijk SSAR Vermeld in het CRF op de AE pagina. Informeer de PI/studie coördinator binnen 1 werkdag na bekendwording. Is het voorval een bekende bijwerking van studiemedicatie, zie SPC/IMPD? Ja (Expected) Nee (Unexpected) SUSAR Vermeld in het CRF op de AE pagina. Informeer de PI/studie coördinator zodra het voorval bekend wordt via de website Alert Procedure.

99 Zuurstof reductie

100 Zuurstofreductie test
Criteria: alleen O2 gedefinieerd Afhankelijk zuurstofgrenzen of andere pathologie

101 Belang zuurstofreductie test
Walsh, M., Yao Q. Pediatrics :

102 Praktische uitvoering
Indicatie en voorbereiding FiO – 0.3 met SpO % of FiO2 > 0.3 met SpO2 > 96% rugligging en 30 minuten na de voeding Baseline fase evaluatie (15 min) elke 60 sec HF, AF, SpO2, A&B’s Ad stap 2: De snor wordt uit de neus gehaald maar niet van het aangezicht verwijderd Zuurstofreductie O2↓ met 2% en flow↓ tot 0 L/min Observatie periode (1 uur) HF, AF, SpO2 in kamerlucht Terug naar uitgangssituatie

103 Stopping rules SpO2 < 80% gedurende > 1 min
Apneu > 20s of HR<80/min voor > 10s 1 uur SpO2 ≥ 88% in kamerlucht zonder A&B’s ≠ moderate BPD

104 Baseline Reductie fase 28% 26% 24% 22% Stop test

105 Observatie periode 26% 24% 21% Snor

106 Hoe vaak? Exacte prevalentie BPD in NL? Gradering niet genoteerd
Extrapolatie vanuit literatuur NL: elk jaar ± 1000 prematuren (< 30 wks/1250 g) Amerika: Stoll et al. Pediatrics 2010 (<28 wks) AMC: retrospectief cohort (<32 wks)

107 Extrapolatie Amerika GA 24-28 weeks 2003-2007 N=±8000 Moderate BPD 24%
SToP-BPD: 400*0.24=96 patiënten in 3 jaar 32 te testen kinderen/jaar

108 Extrapolatie AMC Aantal kinderen in studie voor test: 25-50/jaar in NL

109 Logistiek zuurstofreductietest
Perifeer? Vertrouwd zijn met reductietest Training perifere kinderarts Centraal? Afstand indien gelijktijdig Kosten? Regionaal? Research nurse? Recording?

110 Vragen? Ervaringen? Discussie

111 Financieel+wetenschap
Onderzoekscredits Financieel+wetenschap

112 Ondersteuning Medicatie + transport verzorgd via AMC
Logistieke ondersteuning bij opzetten studie 300 euro voor elke evalueerbare patient

113 Internationale guidelines
Co-auteur indien significante bijdrage in: the concept or design of the study or data acquisition or data analysis and interpretation and writing or revising of the manuscript and final approval of the published version In principe een co-auteur uit ieder deel-nemend centrum

114 Piggybacks

115 Resultaten enquete MRI hersenen: UMCU, ErasmusMC, LUMC,…..AMC…..?
Longinflammatie: AMC, …… Longfunctieonderzoek: AMC, UMCG, …. Voeding….??: VUmc…? Botstofwisseling: Isala Zwolle……..

116 Procedure Piggyback studies lopen naast de hoofdstudie (geen versmelting) Mensen met dezelfde interesse moeten samen een protocol schrijven en METC indiening voorbereiden Indiening kan eventueel plaatsvinden binnen het AMC (deelname AMC vereist?)

117 Informed consent

118 Informed Consent Belangrijk onderdeel van de studie
Komen hier met de initiatievisite uitgebreid op terug met o.a Hoe om te gaan met meerdere studies Tijdstip van vragen Veel gestelde vragen van ouders Do’s and don’ts van informed Consent …………………….

119 Vragen?


Download ppt "De STOP-BPD studie Systemic Hydrocortisone To Prevent Bronchopulmonary Dysplasia in preterm infants 1ste investigatorsmeeting NL."

Verwante presentaties


Ads door Google