De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB) BES Seminar, Curaçao 30 maart 2010 Mr M.Y. Ridderikhof (Marijn) DNB - Toezicht - Expertisecentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB) BES Seminar, Curaçao 30 maart 2010 Mr M.Y. Ridderikhof (Marijn) DNB - Toezicht - Expertisecentrum."— Transcript van de presentatie:

1 Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB) BES Seminar, Curaçao 30 maart 2010 Mr M.Y. Ridderikhof (Marijn) DNB - Toezicht - Expertisecentrum Integriteit

2 Inhoud •Integriteits- en AML/CFT-toezicht •Missie, randvoorwaarden / uitgangspunten en •Toezichtsstrategie •Integere en beheerste bedrijfsvoering •‘Risk based approach’ •Onderzoeken •AML/CFT vereisten •Handhavingsbeleid

3 Integriteitstoezicht DNB •Integriteitstoezicht in brede zin op grond van: - Wet toezicht bank en kredietwezen BES (‘Wtbk BES’) - Wet toezicht Trustwezen BES (‘Wtt BES’) en - Wet toezicht Verzekeringsbedrijf BES (‘Wtv BES’) •Instellingen onder integriteitstoezicht DNB: - banken - levensverzekeraars - trustkantoren - geldtransactiekantoren •Integriteitsrisico’s: witwassen, terrorismefinanciering / proliferatie financiering, fraude, benadeling derden, voorwetenschap en overige integriteitsrisico’s

4 AML/CFT-toezicht DNB •AML/CFT-toezicht door DNB op grond van: - Wet Identificatie bij Dienstverlening BES (‘Wid BES’) - Wet Melding Ongebruikelijke Transacties BES (‘Wet MOT BES’) •Instellingen onder AML/CFT-toezicht van DNB: - banken - levensverzekeraars - trustkantoren - geldtransactiekantoren - casino’s - creditcardmaatschappijen

5 Missie DNB (overgangsperiode) •Instellingen zijn bekend met de integriteits- en AML/CFT- regelgeving •Instellingen hebben zicht op inherente integriteitsrisico’s (met name betreffende witwassen/TF) •Organisatie en beheersingskader (beleid, procedures en maatregelen) zijn door de instellingen opgezet en geïmplementeerd •Effectief integriteitstoezicht is door DNB opgezet, gericht op voorlichting en correctie.

6 Randvoorwaarden / uitgangspunten •Inpassing in breder integriteitstoezicht (banken, levensverzekeraars, trust- en geldtransactiekantoren) •Inzicht in toetredingsissues (vrijstellingen en daaraan gekoppelde toezichtsrelaties) •Inzet evenredig aan schaalgrootte van de instellingen en de risico’s •Effectieve meldverhouding van de instelling met FIU NL en samenwerking DNB – FIU NL •Relatie met BNA •Relatie met de instellingen (al voorafgaande aan 10/10/10)

7 Toezichtsstrategie •DNB presenteert zich als de nieuwe toezichthouder en geeft voorlichting aan de instellingen betreffende het hernieuwde kader voor de BES •DNB vormt zich een volledig beeld van: - de sectoren - de organisatie, opzet, bestaan en werking van AML/CFT- beheersingskader van de instellingen •DNB bouwt de relatie met BNA verder uit •DNB bouwt nadere kennis op van lokale omstandigheden

8 Organisatie •Toezicht vanuit bestaande fysieke organisatie DNB (geen vaste aanwezigheid op BES) •Toezichtsbezoeken aantal malen per jaar

9 Wettelijke eisen integriteit •Wtbk, Wtt en Wtv: integere en beheerste bedrijfsvoering [regelgeving nog in ontwikkeling]: - procedures en maatregelen - voorkomen belangenverstrengeling - omgang met incidenten - screening werknemers - cliëntacceptatie

10 ‘Risk based approach’ (RBA) •Geen universeel geaccepteerde RBA-methodologie. Echter, een RBA bevat ten minste: - integrale risk assessment (elke activiteit/business line) - specifieke risicoanalyse van iedere cliënt/product combinatie - categorisering ML/TF risico’s - adequate maatregelen ter voorkoming ML/TF - maatregelen moeten equivalent zijn aan risico profiel (hogere risico’s vereisen meer maatregelen) - organiseren van kwalitatief goede oordeelsvorming - regelmatige update

11 Onderzoeken integriteitstoezicht •Globaal richt een onderzoek zich op vaststellen van opzet, bestaan en werking van beheersingskader integriteit (AML/CFT). Aandacht voor: - doelstellingen en strategie van de instelling - formuleren en implementeren beleidsuitgangspunten en -normen - risicoanalyse en indeling van cliënten in risicogroepen - opgestelde procedures en genomen maatregelen - toetsing, beoordeling en bijstelling beleid, maatregelen en procedures

12 Wettelijke eisen AML/CFT: Wid (1) •Art. 2: identificatie vereisten - identificatie van alle cliënten - identificatie van uiteindelijk belanghebbende(n) - doel en aard van de zakelijke relatie vaststellen - inzicht in eigendoms- en zeggenschapsstructuur cliënt (bij rechtspersoon) - verscherpt cliëntenonderzoek o.g.v. nadere Regeling (bijvoorbeeld PEP’s) •Art. 3: identificatie d.m.v. bepaalde documenten

13 Wettelijke eisen AML/CFT: Wid (2) •Art. 5: tijdstip identificatie - vaststellen identiteit cliënt voor dienstverlening •Art. 5a: ‘ongoing due diligence’ - voortdurende controle op relatie en uit te voeren transacties - om te verzekeren dat deze overeenkomen met kennis die instelling heeft van de cliënt en zijn risicoprofiel •Art. 6 en 7: bewaren cliëntgegevens - voor in ieder geval 5 jaar •Art. 8: geen dienstverlening zonder identificatie

14 Wettelijke eisen AML/CFT: Wet MOT •Art. 10: meldplicht - (voorgenomen) ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld aan FIU NL •Art. 11 en de Besluiten Indicatoren ongebruikelijke transacties BES: - objectieve indicatoren ter beoordeling ongebruikelijke karakter - bewaarplicht relevante gegevens (5 jaar) •Art. 15a : training/opleiding medewerkers - werknemers moeten bekend zijn met Wet MOT en moeten ongebruikelijke transacties kunnen herkennen

15 Handhavingsbeleid •Art. 8b Wid BES en art. 24 Wet MOT BES: mogelijkheid opleggen van een geldboete •Art. 23 Wet MOT BES: mogelijkheid geven van een aanwijzing •Bij constatering niet-naleving: in principe correctie door voorlichting en normoverdragend gesprek (naar mate de schending grover is wordt toepassing sancties duidelijk wel overwogen)

16 Contactgegevens en informatiebronnen website: www.dnb.nl email: bes@dnb.nl


Download ppt "Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB) BES Seminar, Curaçao 30 maart 2010 Mr M.Y. Ridderikhof (Marijn) DNB - Toezicht - Expertisecentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google