De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012 Voorlichtingsbijeenkomsten Curaçao – 7 februari 2012 Bonaire – 9 februari 2012 – Paul van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012 Voorlichtingsbijeenkomsten Curaçao – 7 februari 2012 Bonaire – 9 februari 2012 – Paul van."— Transcript van de presentatie:

1 TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012 Voorlichtingsbijeenkomsten Curaçao – 7 februari 2012 Bonaire – 9 februari 2012 – Paul van den Berg – Juridische Zaken - Toezicht en wetgeving – Marijn Ridderikhof – Expertisecentrum Cultuur, organisatie en integriteit NL

2 Inleiding – Agenda Wie vallen onder toezicht van DNB ? Wat wordt van deze instellingen verwacht ? Vanaf wanneer gelden deze eisen ? Hoe richt DNB haar toezicht hierop in ?

3 Taakverdeling tussen DNB en AFM – overzicht «doorlopend toezicht» – * Er zijn momenteel geen beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders geregistreerd in de BES Krediet- instelling Verzekeraar Geld- transactie- kantoor Trust- kantoor Beleggings- instelling * Vermogens- beheerder * Bemiddelaar Adviseur Krediet- aanbieder MarkttoegangDNB AFM Doorlopend prudentieel toezicht DNB -- DNB-- Doorlopend gedragstoezicht AFM --AFM Integriteittoezicht – Wfm BES / Wwft BES/ Sanctiewet DNB AFM

4 Wie vallen onder toezicht van DNB ? – overzichtstabel – Categorie financiële ondernemingen Wfm BESWwft BESSanctie- wet KredietinstellingenXXX ElektronischgeldinstellingenXXX Verzekeraars– LevenXXX – Natura-uitvaartXX – SchadeXX GeldtransactiekantorenXXX TrustkantorenXXX CreditcardmaatschappijenXX Casino’sXX X = DNB is vergunningverlener

5 Wie vallen onder toezicht van DNB? – markttoegang kredietinstellingen –  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  vergunning van DNB  via bijkantoor in BES < USD 90 miljoen aan deposito’s per ultimo voorafgaand boekjaar  vergunning van DNB  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM  door verrichten van diensten in BES  vergunning van DNB  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM

6 Wie vallen onder toezicht van DNB? – markttoegang verzekeraars –  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  vergunning van DNB  via bijkantoor in BES < USD 5 miljoen aan bruto premie-inkomsten in vorig boekjaar  vergunning van DNB  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM  door verrichten van diensten in BES  notificatie aan DNB [ nieuw ! ]  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM

7 Wie vallen onder toezicht van DNB? – inkomende dienstverrichting verzekeraars –  begrip «inkomende dienstverrichting»  ‘initiative test’  vereisten voor notificatie (art. 2:23 Wfm BES)  zetelvereiste: zetel CUR of SXM / rechtspersoon  bevoegd tot uitoefening van verzekeringsbedrijf  voldaan aan vereisten voor solvabiliteit  per 1 juli 2012: eenmalig volledige notificatie van alle inkomende dienstverrichting in BES

8 Wie vallen onder toezicht van DNB? – bijzonderheden markttoegang –  Registers Wfm BES  Handhaving tegen ‘illegale’ ondernemingen  Bijzondere verbodsbepalingen  verbod op gebruik van woord «bank»  verbod op aantrekken van opvorderbare gelden van publiek (of bemiddeling)

9 Wie vallen onder toezicht van DNB? – kredietinstellingen & kredietverenigingen –  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  Wfm BES (prudentieel & integriteit) Wwft BES & Sanctiewet  via bijkantoor in BES  Wfm BES (integriteit), Wwft BES & Sanctiewet  door verrichten van diensten in BES  Wwft BES & Sanctiewet

10 Wie vallen onder toezicht van DNB? – levensverzekeraars –  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  Wfm BES (prudentieel & integriteit) Wwft BES & Sanctiewet  via bijkantoor in BES  Wfm BES (integriteit), Wwft BES & Sanctiewet  door verrichten van diensten in BES  Wfm BES (art. 2:23), Wwft BES & Sanctiewet

11 Wie vallen onder toezicht van DNB? – natura-uitvaart- en schadeverzekeraars –  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  Wfm BES (prudentieel & integriteit), Sanctiewet  via bijkantoor in BES  Wfm BES (integriteit), Sanctiewet  door verrichten van diensten in BES  Wfm BES (art. 2:23), Sanctiewet

12  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  banken  aansluiting bij (New) Charts of Accounts van CBCS & overgangsrecht voor invoering Bazel II  verzekeraars  aansluiting bij verzekeringsstaten van CBCS op grond van Ltv  ‘kleine’ bijkantoren in BES  banken / verzekeraars  omvang van bijkantoor in BES moet blijken uit jaarrekening van hoofdvestiging  buitenlandse banken / verzekeraars  afzonderlijke boekhouding voor activiteiten in BES Wat wordt van instellingen verwacht? – rapportageverplichtingen –

13 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (1) – Personal integrity Aspects of integrity Relational integrity Organizational integrity organizational c.o.i / harm 3rd parties interests organizational c.o.i / harm 3rd parties interests misuse of information insider trading tax fraud external fraud money laundering financing of terrorism personal conflicts of interest bribery / corruption internal fraud

14 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (2) – does the institution have control over its integrity risks ? Personal integrity Relational integrity Organizational integrity Focus on aspects of integrity DNB fit & proper tests  policymakers + internal supervisors Ensure trustworthiness of integrity sensitive functions Ensure trustworthiness of integrity sensitive functions Governance structure Counterparty due diligence Internal procedures Management of incidents ‘Integrity-conscious culture’ Line / Compliance / Risk Fraud control Tone at the top Costumer due diligence (CDD) integrity supervision

15 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (3) – Eisen voor financiële ondernemingen met vestiging (= zetel of bijkantoor) in BES:  integere bedrijfsvoering  beleid - procedures - maatregelen  systematische analyse van integriteitrisico’s  inrichting van compliance functie  cliëntacceptatie  afgeschermde rekeningen (kredietinstellingen)  ‘back to back’-leningen (kredietinstellingen)

16 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (4) – Onderdelen van integere bedrijfsvoering – vervolg  incidentenregeling  integriteitsgevoelige functies  belangenverstrengeling  maatregelen ter naleving van Wwft BES (kredietinstellingen / levensverzekeraars)  maatregelen ter naleving van Sanctiewet

17 Vanaf wanneer gelden deze eisen?  Materieel grotendeels sinds invoering of aanpassing van Ltbk 1994 / Ltv / Ltt etc. + Procedures & guidelines BNA (CBCS)  Formeel per 10/10/2010 via Wtbk 1994 BES, Wtv BES, Wid BES, Wet MOT BES, Sanctiewet + ministeriële regelingen  Eindmodel per 01/07/2012 via Wfm BES, Wwft BES en Sanctiewet + lagere regelgeving

18 Overzicht wet- & regelgeving – eindmodel per 01/07/2012 – WET Lagere regelgeving AMvB’s & Min. regeling Toezichthouderregeling & beleidsregels DNB (guidance) Wfm BES  Besluit financiële markten BES  Regeling financiële markten BES 2012  Regeling DNB prudentiële voorschriften en integriteitsregels Wfm BES 2012  Beleidsregel DNB toepassing en uitvoering Wfm BES 2012 Wwft BES  Besluit wft BES  Regeling wft BES  ‘Provisions & guidelines CBCS & Beleidsregel / Leidraad DNB’ Sanctiewet  Sanctieregeling BES  Div. Sanctieregelingen (financieel verkeer)  EU Sancties

19 Hoe richt DNB haar toezicht hierop in?  Toezichtaanpak: risicogebaseerd  Handhavingsbeleid / Toezichtinstrumenten  Voorlichting  www.bes.dnb.nl  sanctieregelgeving  Nieuwsservice DNB (abonneren via www.dnb.nl)  updates ‘FATF high risk jurisdictions’ (let op: geen papieren circulaires !)  Geen permanente fysieke aanwezigheid DNB Toezicht in BES

20  Rapportagekaders & -formats  kredietinstellingen  (New) Charts of Accounts CBCS  verzekeraars  verzekeringsstaten CBCS (Ltv)  Doorlopend toezicht  betrouwbaarheidstoetsingen (uitwisseling informatie)  invoering Kapitaalakkoord Bazel II (kredietinstellingen) Samenwerking DNB – CBCS (1)

21  College van Koninkrijkstoezichthouders deelnemers: AFM, CBA, CBCS en DNB  Werkgroep Harmonisatie Integriteittoezicht “harmonisatie van de eisen betreffende integere bedrijfsvoering – specifiek AML/CFT – en het toezicht daarop, met oog op een ‘level playing field’ binnen het Caribische deel van het Koninkrijk”  Bilateraal, op diverse terreinen, zoals:  ondersteuning in onderzoeken  ondersteuning in opzet van beleid Samenwerking DNB – CBCS (2)

22 Contact & informatie  markttoegang-bes@dnb.nl  vragen over vergunningverlening of markttoetreding  opmerkingen of meldingen over financiële instellingen die zonder vergunning actief zijn in BES  Via uw reguliere contacten bij DNB Toezicht  info@dnb.nl of tel. +31 20 524 911  algemene informatiedesk


Download ppt "TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012 Voorlichtingsbijeenkomsten Curaçao – 7 februari 2012 Bonaire – 9 februari 2012 – Paul van."

Verwante presentaties


Ads door Google