De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012"— Transcript van de presentatie:

1 TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012
Voorlichtingsbijeenkomsten Curaçao – 7 februari 2012 Bonaire – 9 februari 2012 – Paul van den Berg – Juridische Zaken - Toezicht en wetgeving – Marijn Ridderikhof – Expertisecentrum Cultuur, organisatie en integriteit NL

2 Inleiding – Agenda Wie vallen onder toezicht van DNB ?
Wat wordt van deze instellingen verwacht ? Vanaf wanneer gelden deze eisen ? Hoe richt DNB haar toezicht hierop in ?

3 Taakverdeling tussen DNB en AFM – overzicht «doorlopend toezicht» –
Krediet-instelling Verzekeraar Geld-transactie-kantoor Trust-kantoor Beleggings-instelling * Vermogens- beheerder * Bemiddelaar Adviseur Krediet-aanbieder Markttoegang DNB AFM Doorlopend prudentieel toezicht -- Doorlopend gedragstoezicht Integriteittoezicht – Wfm BES / Wwft BES/ Sanctiewet * Er zijn momenteel geen beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders geregistreerd in de BES

4 Wie vallen onder toezicht van DNB ? – overzichtstabel –
Categorie financiële ondernemingen Wfm BES Wwft BES Sanctie- wet Kredietinstellingen X Elektronischgeldinstellingen Verzekeraars – Leven – Natura-uitvaart – Schade Geldtransactiekantoren Trustkantoren Creditcardmaatschappijen Casino’s X = DNB is vergunningverlener

5 Wie vallen onder toezicht van DNB? – markttoegang kredietinstellingen –
 zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  vergunning van DNB  via bijkantoor in BES < USD 90 miljoen aan deposito’s per ultimo voorafgaand boekjaar  vergunning van DNB  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM  door verrichten van diensten in BES  vergunning van DNB  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM

6 Wie vallen onder toezicht van DNB? – markttoegang verzekeraars –
 zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  vergunning van DNB  via bijkantoor in BES < USD 5 miljoen aan bruto premie-inkomsten in vorig boekjaar  vergunning van DNB  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM  door verrichten van diensten in BES  notificatie aan DNB [ nieuw ! ]  zetelvereiste: zetel in CUR of SXM

7 Wie vallen onder toezicht van DNB
Wie vallen onder toezicht van DNB? – inkomende dienstverrichting verzekeraars –  begrip «inkomende dienstverrichting»  ‘initiative test’  vereisten voor notificatie (art. 2:23 Wfm BES)  zetelvereiste: zetel CUR of SXM / rechtspersoon  bevoegd tot uitoefening van verzekeringsbedrijf  voldaan aan vereisten voor solvabiliteit  per 1 juli 2012: eenmalig volledige notificatie van alle inkomende dienstverrichting in BES

8 Wie vallen onder toezicht van DNB? – bijzonderheden markttoegang –
 Registers Wfm BES  Handhaving tegen ‘illegale’ ondernemingen  Bijzondere verbodsbepalingen  verbod op gebruik van woord «bank»  verbod op aantrekken van opvorderbare gelden van publiek (of bemiddeling)

9 Wie vallen onder toezicht van DNB
Wie vallen onder toezicht van DNB? – kredietinstellingen & kredietverenigingen –  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  Wfm BES (prudentieel & integriteit) Wwft BES & Sanctiewet  via bijkantoor in BES  Wfm BES (integriteit), Wwft BES & Sanctiewet  door verrichten van diensten in BES  Wwft BES & Sanctiewet

10 Wie vallen onder toezicht van DNB? – levensverzekeraars –
 zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  Wfm BES (prudentieel & integriteit) Wwft BES & Sanctiewet  via bijkantoor in BES  Wfm BES (integriteit), Wwft BES & Sanctiewet  door verrichten van diensten in BES  Wfm BES (art. 2:23), Wwft BES & Sanctiewet

11 Wie vallen onder toezicht van DNB
Wie vallen onder toezicht van DNB? – natura-uitvaart- en schadeverzekeraars –  zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  Wfm BES (prudentieel & integriteit), Sanctiewet  via bijkantoor in BES  Wfm BES (integriteit), Sanctiewet  door verrichten van diensten in BES  Wfm BES (art. 2:23), Sanctiewet

12 Wat wordt van instellingen verwacht? – rapportageverplichtingen –
 zelfstandige rechtspersoon met zetel in BES  banken  aansluiting bij (New) Charts of Accounts van CBCS & overgangsrecht voor invoering Bazel II  verzekeraars  aansluiting bij verzekeringsstaten van CBCS op grond van Ltv  ‘kleine’ bijkantoren in BES  banken / verzekeraars  omvang van bijkantoor in BES moet blijken uit jaarrekening van hoofdvestiging  buitenlandse banken / verzekeraars  afzonderlijke boekhouding voor activiteiten in BES

13 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (1) –
personal conflicts of interest misuse of information insider trading Personal integrity internal fraud Aspects of integrity bribery / corruption money laundering organizational c.o.i / harm 3rd parties interests  Persoonlijke integriteit: De financiële instellingen hebben een zorgplicht ten aanzien van de persoonlijke integriteit van hun bestuurders en medewerkers. Aandachtspunten bij het toezicht ten aanzien van persoonlijke integriteit zijn fraude en corruptie. Het kan dan gaan om onrechtmatige onttrekkingen met daarmee bevoordeling en het verhullen van deze onttrekkingen door middel van manipulatie (van gegevens). Ook belangenverstrengeling van bestuur en medewerkers van financiële instellingen vormt een belangrijk aandachtspunt. Bij belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld gedacht worden aan nevenfuncties bij zakelijke relaties.  Organisatorische integriteit: De organisatorische integriteit van de instelling betreft de interne procedures en maatregelen op het gebied van administratieve organisatie en interne controle ter bestrijding van onoirbaar gedrag.  Relationele integriteit: De relationele integriteit heeft betrekking op het marktgedrag van de financiële instelling in haar relatie tot derden alsmede op het gedrag van derden dat de integriteit van de financiële instelling aantast, zoals verzekeringsfraude.  Damage to share holder culture where it is normal to break rules. Relational integrity Organizational integrity financing of terrorism tax fraud external fraud 13

14 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (2) –
integrity supervision does the institution have control over its integrity risks ? Ensure trustworthiness of integrity sensitive functions DNB fit & proper tests  policymakers + internal supervisors Personal integrity Tone at the top Focus on aspects of integrity Governance structure Internal procedures Costumer due diligence (CDD) Relational integrity Organizational integrity Integrity supervision focuses on the integrity risk control by the institution and not merely on sec the compliance with laws and regulations. So, in integrity supervision the question is: does the institution control the integrity risk? In our view, controlling the integrity risk starts at the weak points: persons and organization. In the prudential field, we see three aspects of integrity: personal integrity: are the employees, especially those, working at crucial positions, trustworthy? organizational integrity: is the f.i. organized in such a way that breaches of integrity are being prevented? relational integrity: highlights the necessity of doing business with the right people. Be aware that your infrastructure can be used by criminals. If the latter is the case, then under Dutch law the institution itself conducts a criminal offence when there is a case of money laundering! When these aspects have been dealt with, one can speak of a sound operational management. Pension funds governance: Accountability board Employee participation Supervision on the board Legal required code of conduct: Conflict of interest (job on the side, use of services of parties related to the institution) Insider trading Misuse of information …. Line / Compliance / Risk Counterparty due diligence Management of incidents Fraud control ‘Integrity-conscious culture’ 14

15 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (3) –
Eisen voor financiële ondernemingen met vestiging (= zetel of bijkantoor) in BES:  integere bedrijfsvoering  beleid - procedures - maatregelen  systematische analyse van integriteitrisico’s  inrichting van compliance functie  cliëntacceptatie  afgeschermde rekeningen (kredietinstellingen)  ‘back to back’-leningen (kredietinstellingen)

16 Wat wordt van instellingen verwacht? – integriteiteisen Wfm BES (4) –
Onderdelen van integere bedrijfsvoering – vervolg  incidentenregeling  integriteitsgevoelige functies  belangenverstrengeling  maatregelen ter naleving van Wwft BES (kredietinstellingen / levensverzekeraars)  maatregelen ter naleving van Sanctiewet

17 Vanaf wanneer gelden deze eisen?
 Materieel grotendeels sinds invoering of aanpassing van Ltbk 1994 / Ltv / Ltt etc Procedures & guidelines BNA (CBCS)  Formeel per 10/10/2010 via Wtbk 1994 BES, Wtv BES, Wid BES, Wet MOT BES, Sanctiewet + ministeriële regelingen  Eindmodel per 01/07/2012 via Wfm BES, Wwft BES en Sanctiewet + lagere regelgeving Ministeriële regelingen transitiefase – Rfm BES 2010 / Rifm BES / Ovr BES

18 Overzicht wet- & regelgeving – eindmodel per 01/07/2012 –
Lagere regelgeving AMvB’s & Min. regeling Toezichthouderregeling & beleidsregels DNB (guidance) Wfm BES  Besluit financiële markten BES  Regeling financiële markten BES 2012  Regeling DNB prudentiële voorschriften en integriteitsregels Wfm BES 2012  Beleidsregel DNB toepassing en uitvoering Wfm BES 2012 Wwft BES  Besluit wft BES  Regeling wft BES  ‘Provisions & guidelines CBCS & Beleidsregel / Leidraad DNB’ Sanctiewet  Sanctieregeling BES  Div. Sanctieregelingen (financieel verkeer)  EU Sancties

19 Hoe richt DNB haar toezicht hierop in?
 Toezichtaanpak: risicogebaseerd  Handhavingsbeleid / Toezichtinstrumenten  Voorlichting   sanctieregelgeving  Nieuwsservice DNB (abonneren via  updates ‘FATF high risk jurisdictions’ (let op: geen papieren circulaires !)  Geen permanente fysieke aanwezigheid DNB Toezicht in BES

20 Samenwerking DNB – CBCS (1)
 Rapportagekaders & -formats  kredietinstellingen  (New) Charts of Accounts CBCS  verzekeraars  verzekeringsstaten CBCS (Ltv)  Doorlopend toezicht  betrouwbaarheidstoetsingen (uitwisseling informatie)  invoering Kapitaalakkoord Bazel II (kredietinstellingen)

21 Samenwerking DNB – CBCS (2)
 College van Koninkrijkstoezichthouders deelnemers: AFM, CBA, CBCS en DNB  Werkgroep Harmonisatie Integriteittoezicht “harmonisatie van de eisen betreffende integere bedrijfsvoering – specifiek AML/CFT – en het toezicht daarop, met oog op een ‘level playing field’ binnen het Caribische deel van het Koninkrijk”  Bilateraal, op diverse terreinen, zoals:  ondersteuning in onderzoeken  ondersteuning in opzet van beleid

22 Contact & informatie  markttoegang-bes@dnb.nl
 vragen over vergunningverlening of markttoetreding  opmerkingen of meldingen over financiële instellingen die zonder vergunning actief zijn in BES  Via uw reguliere contacten bij DNB Toezicht  of tel  algemene informatiedesk


Download ppt "TOEZICHT door De Nederlandsche Bank in de BES vanaf juli 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google