De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 november 2013 Plaatsingswijzer Marco Bosch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 november 2013 Plaatsingswijzer Marco Bosch."— Transcript van de presentatie:

1 13 november 2013 Plaatsingswijzer Marco Bosch

2 Programma Introductie Achtergrond
Werkwijze en afspraken rond het gebruik van de Plaatsingswijzer Ervaringen uit de praktijk Verhelderingsvragen en afsluiting

3 Introductie De plaatsingswijzer is een normeringstabel die in het adviestraject gehanteerd wordt en gebruikt wordt om het advies van de basisschool te objectiveren aan de hand van kwantitatieve gegevens/resultaatgegevens van de leerling.

4 Aanleiding betere aansluiting po en vo ondersteuning van het basisschooladvies latere afname datum van de Cito-eindtoets groep 8 Cito-eindtoets is momentopname, lvs volgt ontwikkeling ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs

5 Wat moet het opleveren? Door het gebruik van de plaatsingswijzer is er voldoende vertrouwen bij zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in het leidend zijn van het advies van de basisschool! Een eenduidig advies, dat onderbouwd is door het lvs. Betere aansluiting PO-VO

6 Eerst en dan . . . Het advies wordt in eerste instantie opgesteld op basis van de eigen ervaringen, waarbij men vooral ook oog heeft voor het algehele functioneren van de leerling. Daarna kijkt de basisschool met behulp van de tabellen in plaatsingswijzer in hoeverre de prestaties op de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem dit advies ondersteunen. Bijvoorbeeld een leerling met advies havo

7

8

9

10 Bandbreedte tabel

11

12 Op basis van ervaringen vorig jaar werd het volgende opgemerkt:
begrijpend lezen is het leergebied met de meest voorspellende waarde. Daarna volgt rekenen/wiskunde en dan spelling; technisch lezen is meer als aanvullende informatie resultaten in groep 8 (B8 of M8) zijn uitgangspunt, vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkeling in groep 6 en 7;

13 Nadere afspraken In geval van bespreekprofiel dient het advies in de toelichting te worden onderbouwd, zodat de vo-school inzicht krijgt in de factoren en motieven die spelen; Bespreekprofiel hoeft in veel gevallen niet per se nader besproken te worden; Indien basisschool bespreking noodzakelijk acht, kan ze dat bij de toelichting aangeven. N.b. ook de vo-school kan om nadere toelichting vragen. In het DOD kan dit jaar automatisch de grafiek van het ontwikkelingsprofiel op basis van vaardigheidsscore meegestuurd worden.

14

15 De adviezen van de school zijn enkelvoudig
De adviezen van de school zijn enkelvoudig. Eventueel kan de school extra aangeven dat in geval de leerling naar een vo-school gaat met zogenaamde dakpanklassen, welke dakpanklas het meest wenselijk. Bijvoorbeeld het advies is havo. In geval van dakpanklas wordt aangeraden de leerling te plaatsen in een havo/vwo klas.

16 Het OKR wordt voor eind februari ingevuld
Het OKR wordt voor eind februari ingevuld. Voor 15 maart vindt de aanmelding bij het voortgezet onderwijs plaats en wordt het OKR, met bijlagen, via het DOD overgedragen aan het VO. De gegevens van de Cito-eindtoets worden achteraf (na het advies medio maart) alsnog aan het VO aangeleverd en worden gebruikt om de plaatsingsprocedure te evalueren.

17 Monitor Zicht op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
Voor wat betreft de bruikbaarheid gaat het om zaken als: de investering aan tijd en aandacht die het gebruik vraagt; de helderheid van de scholing / ondersteuning en handreikingen; de haalbaarheid van het onderliggende stappenplan. Bij betrouwbaarheid gaat het om de mate van eenduidigheid bij gebruik. Eind mei 2014 presentatie van de monitor in de regio.

18 Ervaringen eerste jaar pilot
Indruk vooraf: “wat een werk!” Indruk tijdens: “het valt wel mee…” “duidelijkheid in gesprekken” Indruk na afloop: “bij goed gebruik een helder objectief instrument waar wij mee willen blijven werken!”

19 Praktisch aan de slag Stap 1: De leerkracht groep 8 verzamelt alle gegevens Stap 2: De leerkracht groep 8 komt met een adviesvoorstel Stap 3: De adviescommissie bespreekt de leerling Stap 4: De adviescommissie komt tot een eenduidig advies Stap 5: Het advies wordt naast de plaatsingswijzer gelegd. Stap 6: Het advies wordt meegegeven aan de leerling en besproken in een adviesgesprek.

20 Voorbeeld 1:

21 Voorbeeld 2:

22

23 Bespreekprofiel Let op: Toetsen uit groep 6 en 7 zijn nodig

24 Werkhouding: Inzet / tempo
Gaat aan het werk als de docent daartoe opdracht geeft. Stopt met werken als er naar eigen inzicht voldoende tijd en aandacht aan besteed is. Als het abstractievermogen zwak is, kan de leerling dankzij een flink doorzettingsvermogen succesvol zijn.  Zelfbeeld Kan redelijk reflecteren op eigen prestaties. Kan goed inschatten of de stof begrepen is.  Interesse Verdiept zich in maatschappelijke ontwikkelingen als een relatie gelegd kan worden met de eigen leefsfeer. Geïnteresseerd in de lesstof waarvan het praktische nut duidelijk is. Kiest voor gedrag en opvattingen van een peergroup. Is gericht op reacties van klasgenoten. Kan luisteren naar docent en medeleerlingen.  Huiswerkattitude Kiest doelbewust voor wel of niet maken van huiswerk. Is gericht op het begrijpen van huiswerkopdrachten. Is vlot klaar met huiswerkopdrachten. Vindt het lastig om zich te motiveren om te herhalen. Kan een planning maken voor de langere termijn, maar houdt zich niet altijd aan die planning. Werkt aan het huiswerk van de volgende dag.

25 Niveau/intellectuele capaciteiten:
Probleemoplossend Vermogen Moet begeleid worden bij het vormen van een abstracte voorstelling uit concrete zaken. Kan hoofd- en bijzaken scheiden in korte zakelijke teksten. Kan zelf conclusies trekken uit eenvoudig, eigen onderzoek. Denkt in praktische toepassingen. Heeft overzicht over een flinke hoeveelheid feiten en gegevens. Ziet samenhang in enigszins complexe situaties.  Vaardigheden: Concentratie Kan zich laten afleiden door omgevingsruis. Concentreert zich goed bij overzichtelijke, goed gestructureerde taken. Zelfstandigheid Weet zich over tegenslagen heen te zetten. Kan zelfstandig werken aan een duidelijk gestructureerde taak. Werkt aan het huiswerk voor de volgende dag. Werkt met korte termijn planningen. Kan creatieve opdrachten aan. Kan geleerde stof in eenvoudige, nieuwe situaties toepassen. Kan een uitleg/instructie begrijpen als er systematisch wordt uitgelegd. Kan een aantal denkstappen tegelijk nemen. Kan werkzaamheden op korte termijn goed overzien. Heeft behoefte aan afwisseling van opdrachten en werkvormen. Kan gedurende wat langere tijd geconcentreerd, zelfstandig werken. Kan een planning maken voor de langere termijn, maar houdt zich daar niet altijd aan.

26 Havo advies met duidelijke onderbouwing in DOD
Besluit Havo advies met duidelijke onderbouwing in DOD

27 Voorbeeld 3:

28

29 Bespreekprofiel

30 Besluit Bespreekprofiel met zowel begrijpend lezen als rekenen
onder de minimumnorm. Ook leerlingkenmerken bieden te weinig kansen op slagen op VMBO-T Als school kunnen wij geen goede onderbouwing geven voor ons VMBO-T advies. Wij stellen ons advies bij naar VMBO-K voor deze leerling.

31 Hoe gaat Aeresteijn verder met de plaatsingswijzer?
Naast het geven van een advies in groep 8, krijgen de ouders in groep 6 en 7 al een voorlopig uitstroomniveau te horen.

32 25 September 2013 Bijeenkomst verbrede pilot Plaatsingswijzer Rob & Mariska Oktober 2013 Tijdens de voortgangsgesprekken krijgen de ouders een verwacht uitstroomniveau te horen op basis van het LOVS en de Entreetoets. Er wordt duidelijk aangegeven dat dit alleen op basis van de toetsgegevens is. Leerkracht groep 8 Het mogelijke uitstroom-niveau wordt slechts mondeling verstrekt. Wel noteren in verslag. November 2013 B8 Citotoetsen maken 4 December 2013 Adviescommissie bijeen Leerkrachten groep 7 & 8, IB, directie. Leerkracht groep 6 aanwezig, om plaatsingswijzer te leren kennen. VO school aanwezig om onze advisering mee te maken. 16 December 2013 Advies meegeven met de kinderen 6, 7, 8 Januari 2014 Adviesgesprekken Leerkracht groep 8 en Rob

33 19 Maart 2014 Interne bespreking voorlopige uitstroomniveaus van de kinderen in groep 6 en 7 . De leerkrachten van groep 6, 7 & 8, IB, directie adhv Cito M6 en M7 Leerkrachten groep 6, 7 en 8, (IB), directie April 2014 Voortgangsgesprekken, voor groep 6 en 7 met verwacht uitstroomniveau Leerkrachten groep 6 & 7 Juni 2014 Uitslag entreetoets mee. Interne analyse van de entreetoets en gevolgen voor aanpak. Groep 7 Leerkracht groep 7, IB, directie en toekomstige leerkracht groep 8

34 B8 of M8 Keuze van de school zelf, maar let op:
15 maart moet alles rond zijn Inschrijfformulier, DOD, adviesformulier

35 Ga ermee aan de slag Start direct na de herfstvakantie; wacht niet tot januari en voor vragen altijd contact opnemen met: Marjan van der Maas: of Marco Bosch:


Download ppt "13 november 2013 Plaatsingswijzer Marco Bosch."

Verwante presentaties


Ads door Google