De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indicatoren (SPI’s)voor BRZO bedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indicatoren (SPI’s)voor BRZO bedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Indicatoren (SPI’s)voor BRZO bedrijven
Vera Sol - Centrum Veiligheid Loek Bollen - BOIAC

2 Inhoud Achtergrond Literatuurstudie Interviews Prestatie-indicatoren
Vervolgonderzoek

3 Achtergrond: van Seveso II naar Seveso III
Aanleiding: Nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen : Globally Harmonised System of Classification and Labelling of chemicals (GHS) Aanpassen aan andere EU regelgeving Oplossing van kleine knelpunten Wat is gewijzigd? Verduidelijken van definities Eisen aan VR zijn verduidelijkt en verscherpt Eisen aan VBS zijn omvangrijker en verscherpt Toepassing van prestatie-indicatoren wordt aanbevolen Geen specifieke eisen opgenomen t.a.v. veiligheidscultuur Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

4 Achtergrond: bijlage III over VBS
Het VBS moet afgestemd te zijn op de gevaren, de industriële werkzaamheden en de complexiteit van de organisatie in de inrichting, en moet op de evaluatie van de risico’s gebaseerd zijn. De volgende punten komen aan de orde in het VBS: organisatie en personeel identificatie en beoordeling van zware ongevallen controle op de exploitatie (beheersing van uitvoering) wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen planning van noodsituatie toezicht op de prestaties (met toepassen van performance indicatoren) controle en analyse (aanneming en toepassing van procedures om preventiebeleid en doeltreffendheid en deugdelijkheid VBS systematisch periodiek te beoordelen) Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

5 Achtergrond: Seveso III
Bijlage III van Richtlijn 2012/18/EU: (vi) het toezicht op de prestaties — aanneming en toepassing van procedures voor een permanente beoordeling van de inachtneming van de doelstellingen die door de exploitant zijn bepaald als onderdeel van het preventiebeleid voor zware ongevallen en van het veiligheidsbeheerssysteem, en invoering van regelingen voor onderzoek en correctie bij niet-inachtneming. Tot deze procedures moet behoren het systeem voor de melding van zware ongevallen of bijna-ongevallen, met name die waarbij de beschermende maatregelen hebben gefaald, alsook het onderzoek daarnaar en de follow-up, een en ander op basis van de ervaringen uit het verleden. Tot de procedures kunnen ook prestatie-indicatoren behoren zoals veiligheidsprestatie-indicatoren (safety performance indicators, SPIs) en/of andere relevante indicatoren; Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

6 Aanleiding voor onderzoek
Het ministerie van SZW is al 10 jaar bezig om indicatoren een rol te geven in het beleids- en toezichtproces. Tot op heden is dat niet gelukt Seveso III geeft de mogelijkheid SPI’s te koppelen aan het VBS SPI’s worden al door bedrijven gebruikt Er zijn grote stappen gemaakt in de kennis voor het ontwikkelen van goede en effectieve SPI’s sinds o.a. Texas City incident SZW wil beter inzicht in de veiligheidsprestaties van bedrijven om de inspectie efficiënter en effectiever in te richten Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

7 Doel van onderzoek Vragen van de beleidsdirectie Gezond & Veilig Werken van het ministerie SZW aan RIVM: Geef inzicht in de wetenschappelijke literatuur op het gebied van SPI’s en het huidige gebruik van indicatoren door bedrijven. Kunnen SPI’s gebruikt worden voor het meten van veiligheidscultuur? Ontwikkel een set van SPI’s te gebruiken bij het beleids- en toezicht proces op het gebied van majeure risico’s en die tevens door bedrijven gebruikt kunnen worden. Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

8 Het onderzoek Literatuuronderzoek
Interviews van het senior Management bij 12 vooraanstaande BRZO-bedrijven naar de praktijk van het managen van het VBS en de toepassing van SPI’s (incl. de visies van bedrijven op veiligheidscultuur en het actieplan “Veiligheid Voorop”) Ontwikkeling van een set van indicatoren gekoppeld aan de Seveso III elementen van het veiligheidsbeheerssysteem Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

9 Het literatuuronderzoek (literature review)

10 Literatuuronderzoek SPI’s (1)
Belangrijkste bevindingen: Er is geen specifieke methode die kan worden aanbevolen om indicatoren te ontwikkelen Wel zijn er verschillende richtlijnen en goede werkpraktijken die gevolgd kunnen worden o.a. 20 criteria waar goede indicatoren aan moeten voldoen Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

11 Literatuuronderzoek SPI’s (2)
20 kwaliteitseisen waar goede indicatoren aan moeten voldoen: - voor het systeem als geheel (bijvoorbeeld voldoende in aantal en frequentie om trends te kunnen identificeren, en combinaties van leading en lagging indicatoren zodat je zowel de prestaties uit het verleden als voorspellingen voor de toekomst meet) - voor indicatoren afzonderlijk (bijvoorbeeld SMART) - voor het ontwikkelproces (bijvoorbeeld betrokken team, en worden ten minste op jaarbasis gereviewd en zo nodig aangepast) Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

12 Literatuuronderzoek SPI’s (3)
Ga voor het onderzoeksrapport naar en zoek onder rapporten naar: A literature review on safety performance indicators supporting the control of major hazards Bellamy LJ, Sol VM RIVM Rapport Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

13 De interviews

14 Doel van de interviews Geef een beeld van
de huidige toepassing van SPI’s bij BRZO-bedrijven de ontwikkelingen van de veiligheidscultuur, en het management van het VBS in deze bedrijven Ga uit van vooraanstaande BRZO-bedrijven van verschillende branches (VNPI, VNCI, VOTOB, VHCP) met een zo goed mogelijke verdeling over de vijf regionale veiligheidsnetwerken Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

15 Uitgangspunten bij interviewrondes
Een structureel VBS met een zo specifiek mogelijk voorgeschreven referentiekader voor het managen en verbeteren van de operationele integriteit (*) vormt de eerste schil rond het voorkomen van majeure incidenten Het zo noodzakelijke professionele leiderschap van (Sr-) managers voor het voortdurend handhaven en verbeteren van de operationele integriteit vormt de tweede schil rond het voorkomen van incidenten (Goede veiligheidscultuur) (*) Operationele integriteit (OI) is het vermogen van een organisatie om geheel en zonder voorbehoud altijd te voldoen aan alle in- en externe vereisten ten aanzien van een veilige-, gezonde- en milieuverantwoorde bedrijfsvoering Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

16 Overzicht van thema’s van de interviews
Governement van het VBS (hoe manage je het VBS) Performance indicatoren (hoe en van welke SPI’s wordt gebruik gemaakt) Voldoen aan wet- en regelgeving (hoe zorg je ervoor dat het bedrijf altijd de wet- en regelgeving kent en zich er aan houdt) VGM cultuurinterventies (aard en omvang van, in de afgelopen twee jaar gestarte, initiatieven) Sancties en beloningen ( inhoud en toepassing) Visie van bedrijven op plannen van de overheid m.b.t. Seveso III Visie van bedrijven op het initiatief ‘Veiligheid Voorop’ van de branches Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

17 Interviewresultaten: Performance Indicatoren
Toegepaste performance indicatoren zijn veelal ‘lagging’ (= resultaten van acties; niet voorspellend i.t.t. ‘leading’ = indicatief voor toekomstige veiligheidsprestaties), Veel bedrijven zijn nog volop aan het sleutelen aan de indicatoren; twee bedrijven hebben externe deskundigheid ingeroepen, In vijf van de twaalf bedrijven wordt een jaarlijkse trendanalyse teruggekoppeld naar VBS elementen en de werkprocessen daarop aangepast, Sr. Mngmnt krijgt veelal een (te) beperkt aantal KSPI’s te zien; veel details blijven steken op lagere niveaus, De grote hoeveelheid kennis en artikelen van de laatste jaren over SPI’s lijkt niet doorgedrongen tot de bedrijven. Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

18 Discussie n.a.v. Interviews (1)
De Operationele Integriteit en de Financiële/Economische Integriteit zijn als Yin en Yang van belang voor een gezond en veilig bedrijf. De grote uitdaging is om het belang van een goede Operationele Integriteit zodanig ondubbelzinnig bij de Sr-managers van de BRZO bedrijven geaccepteerd te krijgen dat zij hun VBS en veiligheidscultuur “vrijwillig” structureel met eenzelfde prioriteit gaan managen als de bedrijfseconomische aspecten en daarvoor ook verantwoording aflegt naar de maatschappij met gelijkwaardige middelen. (o.a. SPI’s) Inspectie vormt het laatste (noodzakelijke) middel om compliance aan wet- en regelgeving af te dwingen. Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

19 Discussie n.a.v. Interviews (2)
Daarvoor is nodig : Specifieke doelen en normen per systeemelement in de wet verankerd inclusief performance indicatoren ( Overheid zorgt voor een eenduidig en specifiek referentiekader ) Aangepaste tools voor inspectie en handhaving . Deze tools ontwikkelen op basis van het in de wet- en regelgeving voorgeschreven eenduidig en specifiek referentiekader Brancheverenigingen en bedrijven verdere details van een model veiligheidsbeheerssysteem laten uitwerken en effectief laten implementeren (Veiligheid Voorop) Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

20 Voorbeelden van SPI’s op basis van doelnormen

21 Proces (1) Het ministerie van SZW is al 10 jaar bezig om indicatoren een rol te geven in het beleid maar is daar tot op heden niet in geslaagd. Deze nieuwe poging moet leiden tot een aanvaardbaar product. Basis voor deze poging zijn: - Seveso III - Literatuuronderzoek SPI’s, - input van inspectie (I-SZW), - resultaten interviews met bedrijven, - ervaringen binnen Deltalinqs - NTA8620, CEFIC, EPSC, etc. - wet- en regelgeving, - ervaringen van Dr.L.Bellamy(White Queen) en en L.Bollen (BOIAC) met het opstellen en managen van systemen ter voorkoming van zware ongevallen. Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

22 Proces (2) Bijeenkomsten van projectgroep en SZW (Beleid en Inspectie)
Informatie verzamelen Definiëren van specifiekere doelnormen voor de VBS elementen inclusief eisen voor management o.a.: -communicatie en participatie, -zichtbaar leiderschap, -verzekeren van beschikbare middelen. Brainstormen over SPI’s met breed veld van deskundigen Lange lijst van mogelijke indicatoren Selectie als eerste voorstel in fase 1 van het onderzoek Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

23 Voorbeelden doelnormen en SPI’s
Doelnorm voor Kennis en beheersing van de risico’s op zware ongevallen Management zorgt aantoonbaar en met structureel toereikende middelen ervoor dat, voor de levenscyclus van de installaties en voor de activiteiten behorende bij de bedrijfsvoering, alle benodigde risicoanalyses op tijd worden uitgevoerd en worden vastgelegd door competente mensen en dat de uit de analyse voortkomende en vastgelegde risico reducerende maatregelen effectief worden gecommuniceerd en uitgevoerd om zware ongevallen te voorkomen, te beheersen en de gevolgen te beperken. Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

24 Concept SPI’ s voor doelnorm risicobeheersing
Percentage van de activiteiten behorende bij de bedrijfsvoering en van de installaties waarvan de gevarenidentificatiemethodiek en risico-evaluatie actueel is en conform de procedure is uitgevoerd Percentage van de risico’s van ongewenste gebeurtenissen die zijn getoetst aan de risicomatrix van de inrichting en die van een onaanvaardbaar niveau zijn en waarvoor mitigerende acties zijn vastgesteld Aantal of percentage van de incidenten/ongevallen met als basisoorzaak het falen van het toegepaste systeem van risico analyse, beoordeling en beheersing Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

25 Doelnorm voor de beheersing van de uitvoering
Management zorgt voor de vaststelling en accuraat en actueel houden van de grenzen voor een veilige bedrijfsvoering ter voorkoming van zware ongevallen en de gevolgen te beperken en zorgt ervoor dat alle afdelingen van de inrichting deze grenzen kennen en bewaken en in staat zijn om bij onvoorziene overschrijding van de grenzen terug te keren naar de veilige bedrijfsvoering. Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

26 Concept SPI’ s voor doelnorm voor de beheersing van de uitvoering
Percentage van op tijd uitgevoerde inspecties aan kritische instrumentatie, apparatuur en installatie(onderdelen) Percentage van falen/niet-functioneren van kritische instrumentatie, gebleken uit inspecties Percentage (Aantal) van onvoorziene overschrijdingen van de vastgestelde grenzen van een veilige bedrijfsvoering Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

27 Doelnorm voor het toezicht op prestaties
Management zorgt ervoor dat gestelde doelen, vereisten en verwachtingen ter voorkoming van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen worden nagekomen en voortdurend worden verbeterd door structureel de systemen en barrières ter voorkoming van zware ongevallen te verbeteren met behulp van het op tijd proactief verkregen inzicht in de naleving van procedures en voorschriften en het verkregen reactief inzicht in (bijna)incidenten en corrigerende acties, voortkomend uit het systeem voor het melden, onderzoeken, analyseren en documenteren van het voldoen en het niet voldoen aan de gestelde doelen, vereisten en verwachtingen. Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

28 Concept SPI’s voor doelnorm het toezicht op prestaties
Aantal en aard van barrières die niet gewerkt hebben /afwezig waren voortkomend uit de analyse van (bijna-)incidenten. Als barrières zijn hier bedoeld systemen/werkmethoden voor het houden van toezicht Aantal basisoorzaken dat heeft geleid tot het aanpassen van het VBS (n.a.v. analyses) Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

29 Resultaat vooronderzoek
Ga voor het onderzoeksrapport naar en zoek onder rapporten naar: Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven : Vooronderzoek Bellamy LJ, Bollen LAA, Sol VM RIVM Rapport Of stuur een aan voor een gedrukt exemplaar Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

30 Vervolgonderzoek

31 Doel op de horizon: 1 juni 2015
SZW, I&M, V&J: Aanpassen van wet-en regelgeving Arbowet Wet milieubeheer Wet veiligheidsregio’s BRZO 1999 en het RRZO 1999 NEN: Aanpassen van NTA 8620 RIVM: Maken van een guidance voor inspectie Begeleiding op hoofdlijnen door klankbordgroep met VNO-NCW, VNCI, Deltalinqs, ILT, BRZO-RUD/VNG/IPO, I-SZW, RWS/UvW, Veiligheidsregio’s/brandweer, NEN, I&M, V&J, SZW Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013

32 Vragen? Indicatoren voor BRZO bedrijven | 23 april 2013


Download ppt "Indicatoren (SPI’s)voor BRZO bedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google