De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezindheid van Christus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezindheid van Christus"— Transcript van de presentatie:

1 Gezindheid van Christus

2 Filippenzen 2: 1-8 1 Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder lette ook op dat van anderen.

3 Filippenzen 2: 1-8 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

4 GEZINDHEID 1a) denkvermogen, verstand 1b) rede in nauwere zin, het vermogen tot geestelijke waarheid te komen, de hogere vermogens van de ziel, het vermogen goddelijke dingen te begrijpen, goedheid te herkennen en het kwaad te haten 1c) het vermogen sober, rustig en onpartijdig te overwegen en te beoordelen

5 Filippenzen 2: 1-8 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

6 Lucas 2:52 52 En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.

7 The spirit has one sense, and that sense is--either dominates it, is faith or doubt. That's exactly. And there's only one avenue to it, that's free moral agency. You can accept doubt or you can accept faith, either one you want to work on. De Ziel heeft één zintuig en dat zintuig, wordt overstemd door geloof of door twijfel. Dat is juist. En er is maar een weg naartoe en dat is vrije wilsbeschikking. U kunt twijfel accepteren of u kunt geloof accepteren, die waarmee u wilt werken.

8 God zal je zo ver brengen als jij wilt gaan, in het tempo waar jij voor kiest.

9 When Christ comes into the heart, then He comes into the mouth, then He comes into the eyes, and He comes into the mind. Als Christus in het hart komt, dan komt Hij in de mond, Hij komt in de ogen en Hij komt in het verstand of gezindheid. He comes into the mouth. He makes you talk different. You don't talk like you used to. Christ got in your mouth. Hij komt in de mond. Hij maakt dat u anders praat. U praat niet meer zoals u vroeger sprak. Christus komt in uw mond. Done growed now from your heart, your love you had for Him, till you can bridle your tongue. Brother, that's a great thing. Hij groeit in uw hart en de liefde die u voor Hem hebt, totdat u uw tong in toom kunt houden. Broeder dat is een groots ding.

10 Then the first thing you know, you still turn your head, but you're thinking. See? After while, it grows into your mind; you don't even think about it no more. Then you're just a great big boy then. You're coming into a full matured man living for the Lord. So then you are in Christ then, a new creature. En wat gebeurt er dan, u wendt uw hoofd af, maar denkt er nog aan. Ziet u? Maar naar een tijd, groeit het in uw verstand of gezindheid. U denkt er niet eens meer aan. Dan bent u gewoon een grote jongen. U bent een volwassen man geworden die voor de HEER leeft. Dan bent u in Christus een nieuwe schepping.

11 A. DECEIVED. CHURCH. BY. THE. WORLD_ JEFF
A.DECEIVED.CHURCH.BY.THE.WORLD_ JEFF.IN CH 67 SUNDAY_ M The reason people go and join organizations, and substitute a handshake in the stead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. They don't want the new birth. And they--they know we teach it in the Bible, so they want to substitute something for it. And the Pentecostal people are just as bad, trying to substitute something. They want it in class. It must be just so classy, "We'll shake hands and join the church, and be sprinkled or baptized," or something. They are afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it. Een door de wereld misleide kerk De reden waarom mensen zich bij een organisaties gaan aansluiten en de handdruk nemen in plaats van een nieuwe geboorte, is omdat zij proberen aan de wedergeboorte te ontkomen. Zij willen de nieuwe geboorte niet. En zij weten dat wij het in de Bijbel leren…. En soms geloof ik dat de Branham Tabernakel er bang voor is.

12 Efeze 4:20 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

13 And as long as you're in this life, you're going to be sticky and have a carnal nature that's going to bother you as long as you live; but the inside of you, you're borned again. And when you're raised up, you're in the likeness of Christ and all the sin is gone from you. See? That's--that's the thing. Zolang als dat u in dit leven bent, zult u stekelig zijn en een vleselijke natuur hebben die u lastig zal vallen zolang als dat u leeft; maar aan de binnenzijde, u bent wederomgeboren. En als u wordt opgewekt, bent u in het beeld van Christus en al de zonde zijn van u gegaan. Dat is de zaak


Download ppt "Gezindheid van Christus"

Verwante presentaties


Ads door Google