De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMA VOOR VANAVOND: GESTOLEN GOED GELD & GOED HEMELS GOED

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMA VOOR VANAVOND: GESTOLEN GOED GELD & GOED HEMELS GOED"— Transcript van de presentatie:

1 THEMA VOOR VANAVOND: GESTOLEN GOED GELD & GOED HEMELS GOED
Tov 31 oktober 2008 THEMA VOOR VANAVOND: GESTOLEN GOED GELD & GOED HEMELS GOED

2 WE GAAN EERST : bidden

3 WE LEZEN LUCAS 19 : 1 T/M 10 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk; En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen. En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

4 HOE GING ZACHEUS MET GELD OM?
EERST/LATER Wie met leugen en bedrog zijn fortuin wil maken, hoeft niet op succes te rekenen en stelt zijn leven in de waagschaal (spreuken 21:6 uit het boek) Gestolen goed gedijt niet (frans gezegde)

5 Hoe gaan wij met ons geld om?
KOM JIJ EERLIJK AAN JE GELD WAT JE HEBT GEEF JE DAT VERSTANDIG UIT VOORBEELD MAG EEN CHRISTEN RIJK ZIJN WAT IS BELANGRIJKER? VEEL GELD OP AARDE OF……………….. EEN SCHAT IN DE HEMEL

6 TENSLOTTE DE TEKST UIT OTH 312
Denk hier de komende week eens over na Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. Toen ik dorst had bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan Mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, je liet Mij binnen gaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan Mij gedaan. Toen ik ziek was ben jij mij komen helpen. Ik was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan Mij gedaan.

7 Thy Word is a Lamp unto my feet
Oth 177 Thy Word Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path.

8 And think I’ve lost my way. Still, You’re there right beside me.
When I feel afraid, And think I’ve lost my way. Still, You’re there right beside me. Nothing will I fear, As long as You are near; Please be near me to the end.

9 Thy Word is a Lamp unto my feet
And a light unto my path.

10 My heart forever is wandering. Jesus, be my guide,
I will not forget Your love for me and yet, My heart forever is wandering. Jesus, be my guide, And hold me to Your side, And I will love you to the end.

11 Thy Word is a Lamp unto my feet
And a light unto my path.

12 Thy Word is a Lamp unto my feet
Nothing will I fear as long as you are near: please be near me to the end. Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path. You’re the light unto my path.

13 PRETTIGE AVOND VANAVOND KOST HET JE NIETS
ALS JE NOG NIET BETAALD HEBT DAN ALS DE WIEDE WEERGA NAAR DE BAR EN TOCH BETALEN


Download ppt "THEMA VOOR VANAVOND: GESTOLEN GOED GELD & GOED HEMELS GOED"

Verwante presentaties


Ads door Google