De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."— Transcript van de presentatie:

1 Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William Marrion Branham. De bediening van W.M. Branham (1909-1965) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging. De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm. Wim Kremer

2 Geef jezelf over!

3 Jozua 7: 2 Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-awen ligt, oostelijk van Betel, en zeide tot hen: Trekt op en verkent het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai. 3 Daarop kwamen zij tot Jozua terug en zeiden tot hem: Het gehele volk behoeft niet op te trekken, laten ongeveer tweeduizend of drieduizend man optrekken om Ai te verslaan; vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen, want zij zijn daar weinig talrijk.

4 4 Zo trokken van het volk ongeveer drieduizend man daarheen; zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht. 5 Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer zesendertig man; zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. 6 En Jozua scheurde zijn klederen en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des HEREN tot aan de avond, hij en de oudsten van Israel, terwijl zij zich stof op het hoofd strooiden.

5 Spreuken 3: 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; 8 het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.

6 ALL.THE.DAYS.OF.OUR.LIFE_ CHICAGO 59-0612 E-15 I trust that the church will understand this: that we have no right to use our own thinking about things. When we become Christians, we totally surrender every bit of our mental powers to God and follow after His leading. And as long as we try to go after our own feeling, then we are using the fallen state of the being. Al de dagen van ons leven 1959 Ik vertrouw erop dat de gemeente dit zal begrijpen: dat wij niet het recht hebben om ons eigen denken te gebruiken over dingen. Als we Christenen worden, geven wij elk beetje van onze verstandelijke krachten over aan God en volgen wij Zijn leiding. En zolang als dat wij achter onze eigen gevoelens aan gaan gebruiken wij de gevallen status van ons wezen.

7 ONCE.MORE 63-0804A 45 Now, Samson gave God His strength to use, but he didn't give God his heart. He gave his heart to Delilah, and gave his strength to God. Nog éénmaal. 1963 Nu bedenk dat Simson God zijn kracht gaf om te gebruiken, maar hij gaf God niet zijn hart. Hij gaf zijn hart aan Delila en zijn kracht aan God.

8 46 But you've got to surrender soul, body, spirit, strength, everything you are, to the will of God, become a prisoner to Him. You're going to be somebody's prisoner. You don't belong to yourself. You are somebody's prisoner. You're either a prisoner of the devil, knowing this Truth and won't surrender to it, or a prisoner to--to the world, and surrender to God, one or the other. You're either the devil's prisoner, to sin, or you're God's prisoner, to righteousness. You're one or the other. Maar u moet ziel, lichaam, geest en kracht en alles wat u bent, overgeven aan de wil van God, een gevangene van Hem worden. U zult iemands gevangene zijn. U behoort niet aan uzelf toe. U bent iemands gevangene. U bent een gevangene van de duivel, deze waarheid kennende en er niet aan willen overgeven, of een gevangene aan deze wereld en overgeven aan God, het één of het ander. U bent of een gevangene van de duivel, door zonde of Gods gevangene in gerechtigheid. U bent het één of het ander.

9 De onfeilbare werkelijkheid van de levende God 1960 Dat is wat wij tekort komen. U wilt uw wegen niet overgeven. U wilt uw verenigingen niet overgeven. U wilt het kleine kliekje waar u toe behoort niet overgeven. U wilt u op geen enkele tijd overgeven, u moet dit doen, dat, of wat anders, in plaats van te bidden. U wilt dingen niet overgeven aan God. God wil dat u zich overgeeft.

10 Dear God, here I am. Take me, Lord. No more will I try to use my own mind and my own interpretation. Your Word says I must be 'holy, I must be borned again, I must be filled with the Spirit, and then the Spirit will lead me into all the Truth.' Dear God, here I am, lead me.“ Huidige gebeurtenissen verklaard door profetie. 1965 Dierbare God, hier ben ik. Neem mij Here, ik wil niet meer mijn eigen gedachten en mijn eigen uitlegging nemen. Uw Woord zeg mij dat ik heilig moet zijn, ik moet wederomgeboren worden, ik moet vervuld worden met de Geest en dan zal de Geest mij leiden in alle Waarheid. Dierbare God, hier ben ik, leid mij.


Download ppt "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."

Verwante presentaties


Ads door Google