De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."— Transcript van de presentatie:

1 Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William Marrion Branham. De bediening van W.M. Branham ( ) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging. De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm Wim Kremer

2 Terug naar Ai

3 Jozua 8: 1 Hierop sprak de HERE tot Jozua: Vrees niet en wees niet verschrikt; neem al het krijgsvolk met u en maak u gereed, trek op naar Ai. Zie, Ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw macht, 2 en gij zult met Ai en zijn koning handelen zoals gij met Jericho en zijn koning gehandeld hebt; alleen moogt gij u meester maken van zijn buit en zijn vee. Leg mannen in hinderlaag aan de achterzijde van de stad. 3 Toen maakte Jozua zich gereed met al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. Dertigduizend man, dappere helden, koos Jozua uit, die hij des nachts uitzond met de opdracht:

4 4 Ziet, gij zult u tegen de stad in hinderlaag leggen, aan de achterzijde der stad, gaat niet te ver van de stad af en houdt u allen gereed. 5 Ik zelf en al het volk dat bij mij is, wij zullen de stad naderen; wanneer zij dan uittrekken ons tegemoet, zoals de eerste maal, zullen wij voor hen vluchten; 6 dan zullen zij ons achterna trekken, zodat wij hen van de stad weglokken, want zij zullen denken: zij vluchten voor ons zoals de eerste maal. Als wij dan voor hen vluchten,

5 7 zult gij uit de hinderlaag opstaan en u van de stad meester maken, en de HERE, uw God, zal haar in uw macht geven. 8 Zodra gij de stad hebt bezet, zult gij haar in brand steken; naar het woord des HEREN zult gij het doen; ziet, ik heb het u geboden.

6 PERFECT. STRENGTH. BY. PERFECT
PERFECT.STRENGTH.BY.PERFECT.WEAKNESS I've often said, "The greatest enemy I got is William Branham." He's the one that gets in God's way. He's the one that gets lazy. He's the one that gets to a place sometimes where he thinks he can do something about it, and when he does, that shoves God right out of the picture. But when I can get rid of that guy, when I can get to a place that he's out of the way, then God can come over and do things that William Branham knows nothing about. Volmaakte Kracht In Volmaakte Zwakheid Ik heb het vaak gezegd: "De grootste vijand die ik heb is William Branham." Hij is degene die God in de weg staat. Hij is degene die lui wordt. Hij is degene die soms tot een plaats komt waar hij denkt er iets aan te kunnen doen en als hij dat doet, schuift hij God geheel aan de kant. Maar als ik van die kerel kan afkomen, dan kan God naderbij komen en dingen doen waar William Branham niets over weet.

7 Handelingen 4: 12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. 13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren;

8 18 En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus.

9 Mattheüs 7: 14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. 14 Want de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

10 1 Hierop sprak de HERE tot Jozua: Vrees niet en wees niet verschrikt; neem al het krijgsvolk met u en maak u gereed, trek op naar Ai. Zie, Ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw macht,

11 And through that holy unadulterated Blood, my faith rests solemnly upon that tonight, and nothing else, for my forgiveness of sins. And the reason my faith has stayed there, because I truly believe it was the Blood of God. That's why it has a resting place. En door het heilige onvervalste Bloed, rust mijn geloof vanavond volkomen daarop, en niets anders, voor de vergeving van zonden. En de reden dat mijn geloof daar is gebleven, omdat ik waarachtig geloof dat het het Bloed van God is. En dat is mijn plaats van rust.

12 But be it known to the church here and to the church hereafter: if God pushes a man through a pipe, and he don't move at all until God tells him, there is no faith connected with it. Maar laat het bekend zijn aan de gemeente hier en aan de gemeente hierna; Als God een mens door een pijp duwt en hij verroert zich totaal niet totdat God het hem zegt, dan is er geen geloof mee verbonden.

13


Download ppt "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."

Verwante presentaties


Ads door Google