De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."— Transcript van de presentatie:

1 Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William Marrion Branham. De bediening van W.M. Branham (1909-1965) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging. De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm. Wim Kremer

2 Besluit nemen.

3 Numeri 13: 1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Zend mannen uit om het land Kanaän te verspieden, dat Ik de Israëlieten geven zal; telkens een man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner vaderen: allen vorsten onder hen.

4 THE.TIME.OF.DECISION CHICAGO.IL 59-0611 God don't make all of our decisions. And there's many times that God doesn't tell His prophets just what to do, because they have to make the decision. Tijd om te besluiten. God maakt niet al onze besluiten. En vele malen vertelt God zijn profeten niet wat te doen, omdat zij besluiten moeten nemen.

5 27 Zij verhaalden hem dan en zeiden: Wij kwamen in het land, waarheen gij ons gezonden hadt, en ja, het vloeit van melk en honig, en dit is zijn vrucht. 28 Het volk echter, dat in het land woont, is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de kinderen van Enak zagen wij daar; 29 Amalek woont in het Zuiderland, de Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland, de Kanaanieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan.

6 Balm In Gilead That you stand to your post of duty at your church, wherever you go to, and pay your tithing into it, and you love your pastor, and pray for him. And if you need to be prayed for, ask him; he's a man of God; he will pray for you. And He will answer his prayer same as He will mine or anyone else's, 'cause after all, it's your own faith in God that does the work. BALSEM IN GILEAD 18 febr 1961 En sta op de plaats van uw plicht in uw kerk, naar welke u ook gaat, en betaal uw tienden daar en heb uw voorganger lief en bid voor hem. En als u gebed nodig heeft, vraag hem; hij is een man van God; hij zal voor u bidden. En Hij zal zijn gebed net zoveel antwoorden als dat Hij het mijne zal of wie dan ook, want uiteindelijk, het is uw eigen geloof in God dat het werk zal doen.

7 30 Daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren. 31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. 32 Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte.

8 Believest Thou This? That's the reason your pastor can't do nothing for you. You've got to have faith in him, and confidence in him as a man of God. Gelooft u dit? 16 juli 1950 Dat is de reden dat uw voorganger niets voor u kan doen. U moet geloof in hem hebben en vertrouwen dat hij een man van God is.

9 33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

10 Numeri 14: 1 Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. 2 Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron; en de gehele vergadering zeide tot hen: Och, waren wij in het land Egypte gestorven, of waren wij in deze woestijn gestorven!

11 THE.TIME.OF.DECISION CHICAGO.IL 59-0611 If there is no decision that we have to make, just wait every move on God, then there is no overcoming on our part. And sometimes, they make the wrong decision. God's anointed prophets makes the wrong decisions, and many times are deceived. Tijd om te besluiten. Als er geen besluit voor ons te nemen is, voor elke beweging op God wachten, dan is er geen overwinnen van onze kant. En soms maken ze het verkeerde besluit. Gods gezalfde profeten maken de verkeerde besluiten en velen keren zijn ze misleid.

12 You see, God could not push us through a little pipe, pull us out on the other end, and then say, "Blessed is he that overcometh." You had nothing to overcome; He just pushed you through. But you've got to make decisions for yourself. I have to make decisions for myself. In doing that, we show our faith and respects to God. Bruiloft van het Lam. 21 jan 1962 Ziet u dat God u niet door een pijp duwt en u aan de andere kant er uit trekt en dan zegt: “Gezegend is hij die overwint.” U had niets om te overwinnen, Hij trok u er gewoon door. Maar u moet besluiten voor uzelf maken. Ik moet besluiten voor mijzelf maken. Doordat te doen tonen wij ons geloof en respect voor God.


Download ppt "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."

Verwante presentaties


Ads door Google