De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."— Transcript van de presentatie:

1 Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William Marrion Branham. De bediening van W.M. Branham ( ) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging. De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm Wim Kremer

2

3 Positie #34 Wees sterk en moedig

4 Jozua 1: 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. 4 Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn. 5 Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. 6 Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beerven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. 7 Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

5 vers 3: Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.

6 Vers 4: Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn.

7 Vers 5: Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

8 zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

9 Johannes 14:20 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

10 Vers 6 Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.

11 Deuteronomium 31:7 Toen riep Mozes Jozua en zeide tot hem in tegenwoordigheid van geheel Israel: Wees sterk en moedig, want gij zult met dit volk komen in het land,

12 A.PARADOX PHOENIX.AZ Joshua here is a type of the last-day ministry. EEN PARADOX Jozua is hier een type van de eindtijd-bediening

13 A.PARADOX_ PHOENIX.AZ Now we find Joshua representing grace, or some propitiation, that it could not exist in the same time that law was in existence. EEN PARADOX We bemerken nu, dat Jozua genade of verzoening vertegenwoordigde, welke niet in dezelfde tijd kon bestaan dat de wet bestond.

14 63 Neither does any message, that forwards the people on, ever coincide with a past message. It will not do it. That's where you have trouble today. Jesus said, "Does any person take a--a new piece of garment and put it into an old? Or put the new wine into old bottles? They perish. It bursts them open." They can't stand it. Evenmin zal een boodschap die het volk vooruit helpt ooit overeenstemmen met een vorige boodschap. Het zal niet gaan. Daar hebt u heden moeite mee. Jezus zei: “Is er iemand die een nieuwe lap stof neemt en het op een oude zet? Of nieuwe wijn in oude zakken doet?” Het vergaat. Het doet ze openbarsten. Ze kunnen er niet tegen.

15 64 And Joshua could not at all become into his ministry until after Moses was gone. So you see the very first verse here, "Moses My servant is dead; now arise and take this people to the promised land." Moses, representing the law, had served its time. It's, the law had served its time. En Jozua kon in het geheel niet in zijn bediening komen tot Mozes was heengegaan. Dus u ziet hier het eerste vers: “Mozes, Mijn dienstknecht, is gestorven; maak u nu gereed en neem dit volk naar het beloofde land” Mozes die de wet vertegenwoordigde had zijn tijd gediend. Het is de wet die haar tijd had gediend.

16 Vers 7 Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

17 Vers 8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

18 Vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig?

19 Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.


Download ppt "Bronvermelding Alle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951. Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden."

Verwante presentaties


Ads door Google