De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kies: zegen of vloek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kies: zegen of vloek."— Transcript van de presentatie:

1 Kies: zegen of vloek

2 Deuteronomium 30: 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,

3 Ik ga mij uitstrekken naar mijn hele erfenis.

4 Exodus 15: 25b Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef, 26 terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

5 Kies: zegen of vloek Gezondheid voor de gelovige!

6 Deuteronomium 28: 22 De HERE zal u slaan met tering, koorts, brand, ontstekingen, droogte, brandkoren en honigdauw: zij zullen u vervolgen, totdat gij te gronde gaat. 27 De HERE zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen. 28 De HERE zal u slaan met waanzin, verblinding en verstandsverbijstering,

7 Romeinen 6: 23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

8 Diseases and afflictions are all the results of sin, maybe not in your life, but in somebody's life before you. The devil is the author of sickness and afflictions. Before we had any devil, we had no sickness or affliction. But when Satan came, he brought with him sickness and afflictions. Ziekten en aandoeningen zijn de resultaten van zonde, misschien niet in uw leven, maar in iemands leven voor u. De duivel is de ontwerper van ziekte en aandoeningen. Voordat de duivel er was hadden we geen ziekte en aandoeningen. Maar toen satan kwam, bracht hij ziekte en aandoeningen met zich mee. William M. Branham

9

10 Now, Jesus didn't come down and die just for me, or die just for you
Now, Jesus didn't come down and die just for me, or die just for you. He settled the sin question. But it'll never do us any good until we accept it. It's your accepting of Him as your personal Saviour. And it's by faith that you receive it and believe it. Nu Jezus kwam niet alleen naar beneden om voor mijn zonden te sterven of voor die van u. Hij beantwoorden het zonde-vraagstuk. Maar het zal ons nooit enig goed doen tot wij het aannemen. Het is uw aannemen van Hem als uw persoonlijke redder. En het is door geloof dat u het ontvangt en het gelooft. William M. Branham

11

12 Johannes 10: 10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

13 Leven= zoë Gods eigen leven

14

15 Jesaja 53: 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

16 I have a right to Divine healing; Jesus Christ died that I could have Divine healing. I have a right to claim every promise in that Book. Ik heb een recht op Goddelijke genezing. Jezus Christus stierf zodat ik Goddelijke genezing kon hebben. Ik kan aanspraak maken op elke belofte in dat Boek. William M. Branham

17

18 CONFERENCE. WITH. GOD Conferentie met God. 1959 Listen
CONFERENCE.WITH.GOD Conferentie met God Listen. There is nothing. Your first duty when you get sick, of course, you go to your doctor. He does all he can do. If he can't do no more, you have a right to go the great Specialist then. Now, we're not against doctors. I have many precious doctor friends who are my buddies, fine men who believe in God. And I pray for them, and they even pray for me. That's right. Luister. Er is niets… Uw eerste plicht is natuurlijk, als u ziek bent, om naar uw dokter te gaan. Hij doet alles wat hij kan. Als hij niets meer kan doen, dan hebt u het recht om naar de grote Specialist te gaan. Nu, wij zijn niet tegen dokters. Ik heb vele dierbare doktervrienden die goede vrienden van mij zijn, fijne mannen die in God geloven. En ik bid voor hen en zij bidden zelfs voor mij. Dat is juist William M. Branham

19

20 3 Johannes 1: 2 Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.

21 Healing and salvation is a finished work, that's already completed when Jesus died at Calvary. Genezing en redding zijn een volbracht werk, het is al volbracht toen Jezus stierf op Golgota. William M. Branham

22 Marcus 11: 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden Jezus Christus

23


Download ppt "Kies: zegen of vloek."

Verwante presentaties


Ads door Google