De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject."— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject.

2 De opleidingsleerkracht: 1. taakinhoud en perspectief; 2. competenties; 3. opleidingstraject.

3 Taakinhoud: De opleidingsleerkracht is een leerkracht met de specifieke taken in de (opleidings)school om:  beginnende leerkrachten te begeleiden, te coachen en collegiaal te ondersteunen (het bijzonder met betrekking tot de (duale) opleiding die hij/zij volgt).  leerkrachten te begeleiden, te coachen en collegiaal te ondersteunen in het kader van de voortdurende professionalisering van deze collega, mede in het licht van integraal personeels beleid (IPB).

4 Perspectief voor de nabije toekomst:  De opleidingsleerkracht verzorgt, in nauw overleg met initiële lerarenopleiding primair onderwijs (PABO), onderdelen van de opleiding van de (beginnende) leraar op de eigen locatie van de opleidingsschool.

5 Competenties opleidingsleerkracht: Het begrip ‘competentie’:  het vermogen om adequaat professioneel gedrag te kunnen laten zien in authentieke beroepssituaties (gedrag is gebaseerd op de integratie van informatie, ervaringen, vaardigheden, attitude en (zelf)reflectie).

6 Vier competentiedomeinen:  De opleidingsleerkracht als begeleider/coach.  De opleidingsleerkracht als coördinator.  De opleidingsleerkracht als opleider.  De opleidingsleerkracht als leidinggevende/beleidsontwikkelaar.

7 Begeleider/coach: Competenties die betrekking hebben op: 1. doelgericht en pro-actief communiceren met (beginnende) leraren; 2. hanteren van luistervaardigheden in gesprekken met anderen; 3. vertrouwen geven, inspireren en stimuleren van (beginnende) leraren; 4. aanvoelen van emoties van anderen en daarin van perspectief kunnen wisselen; 5. opstellen en uitvoeren van begeleidingsplan en concrete afspraken maken;

8 Begeleider/coach: vervolg Competenties die betrekking hebben op:  toepassen van effectieve interventie-, begeleidings- en coachingstechnieken;  werken met verschillende vormen van begeleide intervisie;  versterken van competenties van (beginnende) leraren door constructieve feedback en begeleiding;  begeleiden van (beginnende) leraren bij het herkennen van leer- en gedragsproblemen;  begeleiden van (beginnende) leraren bij klassenmanagement;

9 Coördinator: Competenties die betrekking hebben op  organiseren en coördineren van de praktijkopleiding van de (beginnende) leraar;  inschatten van stromingen in de eigen en andere schoolorganisaties;  strategisch en tactisch operen in de eigen en andere schoolorganisaties;  overzicht hebben van competenties van collega’s binnen de eigen en andere schoolorganisaties;  voorzitten van diverse vormen van overleg op diverse niveaus in het kader van het opleiden van (beginnende) leraren;  omgaan met tijdsdruk en stress;  oplossingsgericht denken en handelen.

10 Opleider: Competenties die betrekking hebben op:  (ortho)pedagogische en (ortho)didactische kennis kunnen vertalen naar de praktijk van onderwijs en opvoeding.  kritisch reflecteren op eigen handelen;  anderen aanzetten tot blijvende professionalisering en ontwikkeling;  afstemmen van de individuele ontwikkeling van de (beginnende) leraar op de ontwikkeling van de schoolorganisatie;  verwoorden en overbrengen van opleidingsconcept van de opleiding van de (beginnende) leraar;

11 Opleider: vervolg Competenties die betrekking hebben op:  bewaken van voortgang van leerproces van (beginnende) leraar;  benoemen van achtergronden en oorzaken van leer-, gedrag- en werkhoudingproblemen van leerlingen;  observeren en beoordelen zelfstandig werken - arrangementen;  monitoren van de uitvoering van groeps- en individuele handelingsplannen;  afstand nemen van eigen concepten en zich verplaatsen in en aansluiten bij de verschillende leersstrategieën van anderen;

12 Leidinggevende/beleidsontwikkelaar: Competenties die betrekking hebben op:  situationeel, effectief, resultaatgericht en motiverend leiding geven vanuit een visie die mensen aanspreekt;  observeren, beoordelen en rapporteren van de kwaliteit van het onderwijskundige proces;  evalueren van onderwijs- en schoolontwikkeling;  signaleren van trends en ontwikkelingen en die, op basis van ervaringskennis, koppelen aan de mogelijkheden en beperkingen van de school;  hanteren van innovatiestrategieën;

13 Leidinggevende/beleidsontwikkelaar: vervolg: Competenties die betrekking hebben op:  helpen opstellen van Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) en daarbij de verantwoordelijkheid leggen bij de probleemeigenaar;  rapporteren in managementrapportages (maraps);

14 Opleidingstraject: Coachen in het onderwijs Leerroute Opleiden in de school

15 C = I x EVA x P x R competentie = informatie x ervaring, vaardigheden, attitude x performance x reflectie op de performance Competentie opnieuw

16

17 Leerroute Opleiden in de school  Assessment voor coaches  Oriëntatie op coachen  Coachen en schoolbeleid  Coachen moet je doen

18 1. Assessment voor coaches  assessment, reflectieverslag, begeleidingslogboek, en assignment.  competentieprofiel, coachgesprekken, Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), reflectieverslag, presentatie in portfolio, eindgesprek.

19 2. Oriëntatie op coachen  studie- en onderzoeksopdrachten op leerroutewebsite  zelfstandig onderzoek, leerteams twinmates, coachgesprekken, bewijsvoering in portfolio, reflectie, FCC als communicatieplatform

20 3. Coachen en schoolbeleid  Modulewerkboek op leerroutewebsite  Werken in leerteams, zelfstandig onderzoek, benchmarking, literatuurstudie, planvoorbereiding, reflectie

21 Coachen moet je doen  Modulewerkboek, werkopdrachten, video- voorbeelden  Groepsoefeningen, individuele oefeningen, intervisie, presentatie

22 Werken met de camera Competenties: De student kan:  Empatisch luisteren  Aansluiten  Wendbaar zijn als begeleider (is sociaal sensibel)  Reflecteren op eigen handelen

23 Wat is een portfolio?  De student toont aan dat hij/zij op een bepaald moment voldoende bekwaamheden heeft verworven om competent te kunnen handelen in de concrete beroepspraktijk.  Het eigen leerproces wordt zichtbaar gemaakt in het ontwikkelingsportfolio.

24 Het portfolio - een middel om:  bewust te worden van elders verworven competenties;  bewust te worden van de sterke en zwakke kanten;  bewust te worden van leervragen;  het eigen leerproces te sturen;  reflecties vast te leggen op de eigen groei;  bewijsvoering te leveren.

25 Studiepunten - ECTS  OI-1: 3 stpt [3 ECTS]  OI-2: 4 stpt [5 ECTS]  OI-3: 6 stpt [10 ECTS]  OI-4: 8 stpt [12 ECTS]

26 Andere mogelijkheden  Orthopedagogiek  Gedragsproblemen  Gedragsspecialist  Interne begeleiding  Remedial teaching – aanv. leren  Remedial teaching – voortg. leren

27 Of uit Interne Begeleiding IB-er als  collegiaal consulent 1 individuele begeleiding  collegiaal consulent 2 groepsprocessen  coach

28 Tot slot:  inschrijving  flexible trajecten  werkplek-leren


Download ppt "Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject."

Verwante presentaties


Ads door Google