De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 september 2012 Hadewych Auditorium

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 september 2012 Hadewych Auditorium"— Transcript van de presentatie:

1 18 september 2012 Hadewych Auditorium
EU ETS in de praktijk 18 september 2012 Hadewych Auditorium

2 EU ETS in de praktijk Programma infosessie
13u30-14u00: EU ETS in de praktijk – inleiding 14u00-15u30: Toelichting monitoringplan voor 15u30-15u45: Koffiepauze 15u45-16u30: Toelichting nieuwkomers en sluitingen in 2

3 EU ETS in de praktijk Inleiding
18 september 2012 Jorre De Schrijver Hadewych Auditorium

4 Sinds 2005 het grootste cap and trade systeem in de wereld
EU ETS in de praktijk Sinds 2005 het grootste cap and trade systeem in de wereld Doelgroep: installaties uit: Elektriciteitssector Raffinaderijen Papier en karton Ijzer en staal Cement Verloopt in handelsperiodes 1ste handelsperiode 2de handelsperiode Jaarlijkse verlening van gratis emissierechten Jaarlijkse inlevering van emissierechten Aan- en verkoop van emissierechten binnen periode 4

5 Vanaf 2013 nieuwe handelsperiode met nieuwe regels
EU ETS in de praktijk Vanaf 2013 nieuwe handelsperiode met nieuwe regels Cap vastgelegd op EU niveau ( - 21 % in 2020 t.o.v. 2005) Ruimer toepassingsgebied van ETS Geharmoniseerde toewijzingsregels van emissierechten Geharmoniseerde Monitoring, Rapportering & Verificatie 5

6 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?
EU ETS in de praktijk Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties? Welke wetgeving is van toepassing? Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten Toekomstige verplichtingen Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot Openen van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister Monitoring van emissies Rapporteren van emissies Inleveren van emissierechten 6

7 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?
EU ETS in de praktijk Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties? Welke wetgeving is van toepassing? Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten Toekomstige verplichtingen Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot Openen van exploitanttegoed rekening in broeikasgasregister Monitoring van emissies Rapporteren van emissies Inleveren van emissierechten 7

8 Richtlijn Welke wetgeving is van toepassing? Het Europese kader
Carbon Leakage Beschikking Registerverordening Beschikking geharmoniseerde toewijzingsregels richtsnoeren en sjabloon nieuwkomers Veiling Verordening Monitoring & Rapportering Verordening Accreditatie en Verificatie Verordening Beschikking die cap vastlegt richtsnoeren en sjabloon MP richtsnoeren interpretatie toepassingsgebied

9 Richtlijn Welke wetgeving is van toepassing? Het Europese kader
Carbon Leakage Beschikking Registerverordening Beschikking geharmoniseerde toewijzingsregels richtsnoeren en sjabloon nieuwkomers Veiling Verordening Monitoring & Rapportering Verordening Accreditatie en Verificatie Verordening Beschikking die cap vastlegt Focus van vandaag richtsnoeren en sjabloon MP en aan de hand van verordeningen richtsnoeren interpretatie toepassingsgebied

10 Energie decreet Welke wetgeving is van toepassing?
Het nieuwe Vlaamse kader Energie decreet Besluit Verhandelbare emissierechten MB rapportering uitbreiding scope MB rapportering gegevens gratis toewijzing Individuele MBs voor toewijzing 13-20 MB monitoring MB nieuwkomers/sluitingen MB rapportering Vlarem Toewijzingsplan voorlopig NIMs definitief

11 Energie decreet Welke wetgeving is van toepassing?
Het nieuwe Vlaamse kader Energie decreet Besluit Verhandelbare emissierechten MB rapportering uitbreiding scope MB rapportering gegevens gratis toewijzing Individuele MBs voor toewijzing 13-20 MB monitoring MB nieuwkomers/sluitingen MB rapportering Vlarem Toewijzingsplan voorlopig NIMs definitief Focus van vandaag

12 Welke wetgeving is van toepassing?
Besluit verhandelbare emissierechten (20 april 2012) Bepalingen i.v.m. toewijzing van emissierechten Vaststelling installatiegrenzen Bepalingen nieuwkomers en sluitingen Bepalingen gebruik CERs en ERUs Vlarem wetgeving (nog goed te keuren, geldig vanaf 1/1/2013) Toepassingsgebied van emissiehandel Verplichtingen voor BKG-installaties Beschikken over relevante rubrieken in milieuvergunning Beschikken over monitoringplan Indienen van geverifieerd emissiejaarrapport Inleveren van voldoende emissierechten 12

13 Welke wetgeving is van toepassing?
Ministerieel besluit nieuwkomers/sluitingen Vaststelling sjabloon voor: Toewijzingsaanvraag voor nieuwkomers Meldingen van (gedeeltelijke) stopzettingen en capaciteitsverminderingen Verificatie aanvraag/melding door verificatiebureau Ministerieel besluit monitoring 13-20 Monitoringplan Melding van wijziging aan monitoringplan/monitoringmethodiek Verplichting om jaarlijks tegen 15/11 actueel monitoringplan in te dienen 13

14 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?
EU ETS in de praktijk Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties? Welke wetgeving is van toepassing? Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten Toekomstige verplichtingen Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot Openen van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister Monitoring van emissies Rapporteren van emissies Inleveren van emissierechten 14

15 Voorbije rapporteringsverplichtingen
Identificatie van installaties die vanaf 2013 onder toepassingsgebied vallen “Nieuwe” installaties & installaties met bijkomende emissies onder EU ETS hebben emissies gerapporteerd aan het VBBV Rapportering van activiteitgegevens van “bestaande” installaties met het oog op gratis toewijzing van emissierechten Alle installaties die onder toepassingsgebied vallen hebben via sjabloon activiteitgegevens gerapporteerd Na verificatie & toepassing toewijzingsregels  vastlegging voorlopige toewijzing per installatie in Ministerieel Besluit Rapportering van toewijzingen (NIMS) aan de Europese Commissie 15

16 Volgende stappen voor toewijzing van emissierechten
Inhoudelijke beoordeling van NIMS door Europese Commissie Vaststelling eventuele uniforme cross sectorale reductiefactor door Europese Commissie Vastlegging van definitieve toewijzingen in MBs Verlening van emissierechten aan installaties 16

17 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?
EU ETS in de praktijk Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties? Welke wetgeving is van toepassing? Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten Toekomstige verplichtingen Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot Openen van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister Monitoring van emissies Rapporteren van emissies Inleveren van emissierechten Tot 17

18 Verplichtingen voor BKG-installaties
Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot Opening van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister Eénmalig Monitoren van emissies Rapporteren van emissies Inleveren van emissierechten Melden van wijzigingen in activiteitgegevens Continu/Jaarlijks 18

19 1ste Eénmalige verplichting: Vergunning aanvragen
Toepassingsgebied EU ETS in Vlarem Welke activiteiten vallen onder emissiehandel? Activiteiten die in Vlarem indelingslijst met een Y zijn aangeduid (~ 28 activiteiten uit annex I van de richtlijn) Door aanpassing toepassingsgebied, is ook Vlarem gewijzigd 14 nieuwe Y rubrieken Omschrijving aantal andere Y rubrieken gewijzigd 19

20 1ste Eénmalige verplichting: Vergunning aanvragen
Wanneer is aanpassing milieuvergunning nodig? “Nieuwe” activiteit onder toepassingsgebied binnen inrichting Exploitanten die omwille van andere Y rubriek al onder toepassingsgebied vallen, moeten bijkomend deze nieuwe rubriek laten vergunnen Door gewijzigde omschrijving wordt rubriek relevant Verandering van rubriek 43.4 Gevolgen voor asfalt, fakkels, … Als alle relevante Y rubrieken al vergund zijn  geen wijziging aan vergunning nodig ! ? 20

21 1ste Eénmalige verplichting: Vergunning aanvragen
Hoe vergunning aanpassen? Vanaf 1 januari 2013, ten laatste 30 juni 2013 Via mededeling kleine verandering of MVG-aanvraag bij deputatie Met toevoeging van goedgekeurd monitoringplan ALHRMG van LNE adviseert deputatie Voor installaties die MVG niet moeten aanpassen, wordt goedgekeurd MP door de afdeling aan de MVG toegevoegd Als > 1 BKG-installatie in vergunning  MPs van verschillende BKG-installaties toevoegen ! Vlarem aanpassingen zullen vanaf 1/1/13 ook tot vereenvoudigingen leiden voor exploitanten ! 21

22 2de Eénmalige verplichting: Exploitanttegoedrekening openen
Verlening en inlevering van emissierechten gebeurt via exploitanttegoedrekening in het broeikasgasregister Elke BKG-installatie moet over exploitanttegoedrekening beschikken Installaties die vanaf 2013 nieuw onder emissiehandel vallen moeten nieuwe rekening openen Installaties die vanaf 2013 opgesplitst worden moeten elk over aparte rekening beschikken Overige installaties kunnen bestaande rekening behouden Praktisch: ALHRMG geeft contactgegevens van installaties door aan register Register neemt indien nieuwe rekening nodig contact op met exploitanten (najaar 2012) 22

23 Monitoring tijdens het jaar Indiening geverifieerd EJR
Continue/Jaarlijkse verplichting: Monitoring, rapportering & verificatie Via Monitoring & rapportering emissies correct bepalen Basis voor aantal in te leveren emissierechten Wetgeving Monitoringplan Goedkeuring Monitoring tijdens het jaar Rapportering via EJR Verificatie Indiening geverifieerd EJR Bevoegde overheid Controle Feedback op monitoringplan 23

24 Continue Verplichting: Monitoren van emissies
Monitoringplan Handleiding om emissies te bepalen Op basis van MP worden emissies jaarlijks gerapporteerd Regels voor monitoring & rapportering in Europese verordening Naast verordening ook diverse richtsnoeren opgesteld In Vlaanderen eigen sjablonen voor monitoringplan ontwikkeld Standaardsjabloon voor installaties met enkel berekeningsmethodiek Complex sjabloon voor installaties met CEMS, N2O emissies, fall back, CCS Vereenvoudigd sjabloon 24

25 Continue Verplichting: Monitoren van emissies
Per BKG-installatie wordt een monitoringplan opgesteld Grenzen BKG-installatie vastgelegd voor rapportering activiteitgegevens Installatie grenzen gebruikt voor toewijzing blijven behouden voor monitoring, rapportering, inlevering in Sjabloon verschilt van Europees sjabloon Vlaamse sjablonen in word formaat Bouwen voort op huidige sjablonen 25

26 Continue verplichting: Monitoren van emissies
Per BKG-installatie wordt een monitoringplan opgesteld Elke BKG-inrichting dient tegen 15/11/12 een ontwerp MP in bij het VBBV VBBV verifieert dit MP en geeft advies aan ALHRMG ALHRMG keurt sjabloon al dan niet goed Goedgekeurd MP moet eenmalig aan vergunning toegevoegd worden Installaties die extra Y rubriek aanvragen voegen dit zelf toe Voor overige installaties voegt ALHRMG MP ambtshalve toe aan MVG MP moet steeds actueel blijven Wijzigingen aan MP & tijdelijke wijzigingen in monitoringmethodologie worden gemeld en bijgehouden in logboek Jaarlijks op 15/11 nieuw voorstel van geactualiseerd MP in te dienen bij VBBV 26

27 Jaarlijkse verplichting: Rapporteren van emissies
Uiterlijk 14 maart 2014 moet geverifieerd emissiejaarrapport (EJR) 2013 ingediend worden bij Vlaamse Overheid Op te stellen op basis van in MP vastgelegde methodiek en volgens nog te ontwikkelen sjabloon Verificatie van EJR moet voordien gebeuren, door geaccrediteerde verificateur (niet langer enkel het VBBV) Lijst met geaccrediteerde verificateurs zal via website & mailing beschikbaar gesteld worden ) 27

28 Jaarlijkse Verplichting: Rapporteren van emissies
Exploitant moet in de loop van 2013 al verificateur vastleggen Best in voorjaar al verificateur contracteren Laat verificateur toe om belangrijkste werk al tijdens het rapporteringsjaar uit te voeren “Bottleneck” in januari/februari wordt vermeden Indiening van EJR 2012 nog op basis van huidige regels: uiterlijk 1 februari 2013 bezorging EJR aan VBBV! 28

29 Jaarlijkse verplichting: Inleveren van emissierechten
Verplichtingen Voor elke uitgestoten ton CO2-eq moet een emissierecht ingeleverd worden Uiterlijk 30 april van elk jaar moet de exploitant voldoende emissierechten inleveren via de exploitanttegoedrekening Indien onvoldoende emissierechten worden ingeleverd Boete van 100 €/ niet ingeleverd emissierecht Verplichting om ontbrekende emissierechten alsnog in te dienen 29

30 Jaarlijkse verplichting: Inleveren van emissierechten
Hoe emissierechten verwerven? Niet gebruikte emissierechten uit handelsperiode blijven geldig in 13-20 Jaarlijkse verlening van gratis emissierechten op exploitanttegoedrekening van installatie Op 28 februari van elk jaar Voor 2013: op 28 februari of vanaf dat definitieve toewijzing bepaald is Aankoop van emissierechten via tussenpersonen (banken, traders,…) Aankoop van emissierechten via de veiling Ongeveer 50 % van emissierechten worden geveild in Eerste veilingen vinden dit najaar plaats Veilingen vinden 2 maal per week plaats Registratie nodig bij veilingplatform 30

31 Jaarlijkse verplichting: Inleveren van emissierechten
Hoe emissierechten verwerven? Naast de ‘normale’ emissierechten (= EUA’s) ook beperkt gebruik van internationale kredieten toegestaan (CER’s of ERU’s) Zowel kwantitatieve als kwalitatieve beperkingen Meer info: zie onze website: 31

32 Continue verplichting: Melden van wijzigingen in activiteitgegevens
Toewijzingen per BKG installatie gebaseerd op historische activiteitgegevens Indien activiteitgegevens significant dalen of significante capaciteitsvermindering/capaciteitsuitbreiding melding aan overheid – aanvraag bijkomende emissierechten Eventuele aanpassing van toewijzing van emissierechten Zie ook laatste presentatie van vandaag… 32

33 Overgang naar derde handelsperiode voor BKG-installaties
Overzicht Overgang naar derde handelsperiode voor BKG-installaties Tegen 15 nov ‘12: indiening voorstel monitoringplan aan VBBV Geldt voor alle BKG-installaties Najaar 2012: openen nieuwe exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister Geldt voor alle nieuwe BKG-installaties, ook nieuwe BKG-installaties ontstaan door opsplitsing van eerdere BKG-inrichting Registerbeheerder neemt hiervoor contact op met installaties 1 jan juni ’13: aanvraag relevante Y rubriek in milieuvergunning Geldt voor alle nieuwe BKG-installaties & voor installatie waarvoor bijkomende Y rubrieken relevant worden Bij aanvraag Y rubriek moet goedgekeurd MP toegevoegd worden Indien activiteitgegevens significant dalen of significante capaciteitsvermindering/capaciteitsuitbreiding Verplichte melding aan overheid Eventuele aanpassing van toewijzing van emissierechten 33

34 Mijlpalen in “normaal” jaar derde handelsperiode
Overzicht Mijlpalen in “normaal” jaar derde handelsperiode 28 februari: verlening gratis emissierechten op rekening 14 maart: indiening geverifieerd emissiejaarrapport 30 april: inlevering emissierechten via rekening 15 november: indiening geactualiseerd voorstel MP aan VBBV 34


Download ppt "18 september 2012 Hadewych Auditorium"

Verwante presentaties


Ads door Google