De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 september 2012 Hadewych Auditorium EU ETS in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 september 2012 Hadewych Auditorium EU ETS in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 18 september 2012 Hadewych Auditorium EU ETS in de praktijk

2 Programma infosessie  13u30-14u00: EU ETS in de praktijk – inleiding  14u00-15u30: Toelichting monitoringplan voor 2013-2020  15u30-15u45: Koffiepauze  15u45-16u30: Toelichting nieuwkomers en sluitingen in 2013-2020 EU ETS in de praktijk

3 18 september 2012 Jorre De Schrijver Hadewych Auditorium EU ETS in de praktijk Inleiding

4 Sinds 2005 het grootste cap and trade systeem in de wereld  Doelgroep: 10000 installaties uit:  Elektriciteitssector  Raffinaderijen  Papier en karton  Ijzer en staal  Cement  …  Verloopt in handelsperiodes  1 ste handelsperiode 2005-2007  2 de handelsperiode 2008-2012 Jaarlijkse verlening van gratis emissierechten Jaarlijkse inlevering van emissierechten Aan- en verkoop van emissierechten binnen periode EU ETS in de praktijk

5 Vanaf 2013 nieuwe handelsperiode met nieuwe regels  Cap vastgelegd op EU niveau ( - 21 % in 2020 t.o.v. 2005)  Ruimer toepassingsgebied van ETS  Geharmoniseerde toewijzingsregels van emissierechten  Geharmoniseerde Monitoring, Rapportering & Verificatie EU ETS in de praktijk

6 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?  Welke wetgeving is van toepassing?  Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? -Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten -Toekomstige verplichtingen •Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot •Openen van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister •Monitoring van emissies •Rapporteren van emissies •Inleveren van emissierechten EU ETS in de praktijk

7 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?  Welke wetgeving is van toepassing?  Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? -Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten -Toekomstige verplichtingen •Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot •Openen van exploitanttegoed rekening in broeikasgasregister •Monitoring van emissies •Rapporteren van emissies •Inleveren van emissierechten EU ETS in de praktijk

8 Richtlijn Carbon Leakage Beschikking Registerverordening Beschikking geharmoniseerde toewijzingsregels richtsnoeren en sjabloon nieuwkomers Veiling Verordening Monitoring & Rapportering Verordening Accreditatie en Verificatie Verordening Beschikking die cap vastlegt richtsnoeren interpretatie toepassingsgebied richtsnoeren en sjabloon MP Het Europese kader Welke wetgeving is van toepassing?

9 Richtlijn Carbon Leakage Beschikking Registerverordening Beschikking geharmoniseerde toewijzingsregels richtsnoeren en sjabloon nieuwkomers Veiling Verordening Monitoring & Rapportering Verordening Accreditatie en Verificatie Verordening Beschikking die cap vastlegt richtsnoeren interpretatie toepassingsgebied richtsnoeren en sjabloon MP Het Europese kader Welke wetgeving is van toepassing? Focus van vandaag

10 Het nieuwe Vlaamse kader Energie decreet Besluit Verhandelbare emissierechten MB rapportering uitbreiding scope MB rapportering gegevens gratis toewijzing Individuele MBs voor toewijzing 13-20 MB monitoring MB nieuwkomers/sluitingen MB rapportering Vlarem Toewijzingsplan voorlopig definitief NIMs Welke wetgeving is van toepassing?

11 Het nieuwe Vlaamse kader Energie decreet Besluit Verhandelbare emissierechten MB rapportering uitbreiding scope MB rapportering gegevens gratis toewijzing Individuele MBs voor toewijzing 13-20 MB monitoring MB nieuwkomers/sluitingen MB rapportering Vlarem Toewijzingsplan voorlopig definitief NIMs Focus van vandaag Welke wetgeving is van toepassing?

12  Besluit verhandelbare emissierechten (20 april 2012)  Bepalingen i.v.m. toewijzing van emissierechten  Vaststelling installatiegrenzen  Bepalingen nieuwkomers en sluitingen  Bepalingen gebruik CERs en ERUs  Vlarem wetgeving (nog goed te keuren, geldig vanaf 1/1/2013)  Toepassingsgebied van emissiehandel  Verplichtingen voor BKG-installaties  Beschikken over relevante rubrieken in milieuvergunning  Beschikken over monitoringplan  Indienen van geverifieerd emissiejaarrapport  Inleveren van voldoende emissierechten Welke wetgeving is van toepassing?

13  Ministerieel besluit nieuwkomers/sluitingen  Vaststelling sjabloon voor: •Toewijzingsaanvraag voor nieuwkomers •Meldingen van (gedeeltelijke) stopzettingen en capaciteitsverminderingen  Verificatie aanvraag/melding door verificatiebureau  Ministerieel besluit monitoring 13-20  Vaststelling sjabloon voor: •Monitoringplan •Melding van wijziging aan monitoringplan/monitoringmethodiek  Verplichting om jaarlijks tegen 15/11 actueel monitoringplan in te dienen Welke wetgeving is van toepassing?

14 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?  Welke wetgeving is van toepassing?  Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? -Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten -Toekomstige verplichtingen •Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot •Openen van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister •Monitoring van emissies •Rapporteren van emissies •Inleveren van emissierechten EU ETS in de praktijk

15  Identificatie van installaties die vanaf 2013 onder toepassingsgebied vallen -“Nieuwe” installaties & installaties met bijkomende emissies onder EU ETS hebben emissies gerapporteerd aan het VBBV  Rapportering van activiteitgegevens van “bestaande” installaties met het oog op gratis toewijzing van emissierechten -Alle installaties die onder toepassingsgebied vallen hebben via sjabloon activiteitgegevens gerapporteerd -Na verificatie & toepassing toewijzingsregels  vastlegging voorlopige toewijzing per installatie in Ministerieel Besluit -Rapportering van toewijzingen (NIMS) aan de Europese Commissie Voorbije rapporteringsverplichtingen

16  Inhoudelijke beoordeling van NIMS door Europese Commissie  Vaststelling eventuele uniforme cross sectorale reductiefactor door Europese Commissie  Vastlegging van definitieve toewijzingen in MBs  Verlening van emissierechten aan installaties Volgende stappen voor toewijzing van emissierechten

17 Wat betekent EU ETS voor BKG-installaties?  Welke wetgeving is van toepassing?  Welke concrete verplichtingen voor BKG-installaties? -Al uitgevoerde rapporteringen met het oog op gratis toewijzing van emissierechten -Toekomstige verplichtingen •Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot •Openen van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister •Monitoring van emissies •Rapporteren van emissies •Inleveren van emissierechten EU ETS in de praktijk

18  Aanvragen van vergunning voor BKG-uitstoot  Opening van exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister Eénmalig  Monitoren van emissies  Rapporteren van emissies  Inleveren van emissierechten  Melden van wijzigingen in activiteitgegevens Continu/Jaarlijks Verplichtingen voor BKG-installaties

19 Toepassingsgebied EU ETS in Vlarem  Welke activiteiten vallen onder emissiehandel?  Activiteiten die in Vlarem indelingslijst met een Y zijn aangeduid (~ 28 activiteiten uit annex I van de richtlijn)  Door aanpassing toepassingsgebied, is ook Vlarem gewijzigd -14 nieuwe Y rubrieken -Omschrijving aantal andere Y rubrieken gewijzigd 1 ste Eénmalige verplichting: Vergunning aanvragen

20 Wanneer is aanpassing milieuvergunning nodig?  “Nieuwe” activiteit onder toepassingsgebied binnen inrichting  Exploitanten die omwille van andere Y rubriek al onder toepassingsgebied vallen, moeten bijkomend deze nieuwe rubriek laten vergunnen  Door gewijzigde omschrijving wordt rubriek relevant  Verandering van rubriek 43.4  Gevolgen voor asfalt, fakkels, …  Als alle relevante Y rubrieken al vergund zijn  geen wijziging aan vergunning nodig ! 1 ste Eénmalige verplichting: Vergunning aanvragen

21 Hoe vergunning aanpassen?  Vanaf 1 januari 2013, ten laatste 30 juni 2013  Via mededeling kleine verandering of MVG-aanvraag bij deputatie  Met toevoeging van goedgekeurd monitoringplan  ALHRMG van LNE adviseert deputatie  Voor installaties die MVG niet moeten aanpassen, wordt goedgekeurd MP door de afdeling aan de MVG toegevoegd  Als > 1 BKG-installatie in vergunning  MPs van verschillende BKG- installaties toevoegen  ! Vlarem aanpassingen zullen vanaf 1/1/13 ook tot vereenvoudigingen leiden voor exploitanten ! 1 ste Eénmalige verplichting: Vergunning aanvragen

22  Verlening en inlevering van emissierechten gebeurt via exploitanttegoedrekening in het broeikasgasregister  Elke BKG-installatie moet over exploitanttegoedrekening beschikken  Installaties die vanaf 2013 nieuw onder emissiehandel vallen moeten nieuwe rekening openen  Installaties die vanaf 2013 opgesplitst worden moeten elk over aparte rekening beschikken  Overige installaties kunnen bestaande rekening behouden  Praktisch:  ALHRMG geeft contactgegevens van installaties door aan register  Register neemt indien nieuwe rekening nodig contact op met exploitanten (najaar 2012) 2 de Eénmalige verplichting: Exploitanttegoedrekening openen

23  Via Monitoring & rapportering emissies correct bepalen  Basis voor aantal in te leveren emissierechten Continue/Jaarlijkse verplichting: Monitoring, rapportering & verificatie Monitoring tijdens het jaar Rapportering via EJR Verificatie Indiening geverifieerd EJR Wetgeving Monitoringplan Bevoegde overheid Goedkeuring Controle Feedback op monitoringplan

24 Monitoringplan  Handleiding om emissies te bepalen  Op basis van MP worden emissies jaarlijks gerapporteerd  Regels voor monitoring & rapportering in Europese verordening  Naast verordening ook diverse richtsnoeren opgesteld  In Vlaanderen eigen sjablonen voor monitoringplan ontwikkeld -Standaardsjabloon voor installaties met enkel berekeningsmethodiek -Complex sjabloon voor installaties met CEMS, N2O emissies, fall back, CCS -Vereenvoudigd sjabloon Continue Verplichting: Monitoren van emissies

25 Per BKG-installatie wordt een monitoringplan opgesteld  Grenzen BKG-installatie vastgelegd voor rapportering activiteitgegevens -Installatie grenzen gebruikt voor toewijzing blijven behouden voor monitoring, rapportering, inlevering in 2013-2020  Sjabloon verschilt van Europees sjabloon -Vlaamse sjablonen in word formaat -Bouwen voort op huidige sjablonen Continue Verplichting: Monitoren van emissies

26 Per BKG-installatie wordt een monitoringplan opgesteld  Elke BKG-inrichting dient tegen 15/11/12 een ontwerp MP in bij het VBBV -VBBV verifieert dit MP en geeft advies aan ALHRMG -ALHRMG keurt sjabloon al dan niet goed  Goedgekeurd MP moet eenmalig aan vergunning toegevoegd worden -Installaties die extra Y rubriek aanvragen voegen dit zelf toe -Voor overige installaties voegt ALHRMG MP ambtshalve toe aan MVG  MP moet steeds actueel blijven -Wijzigingen aan MP & tijdelijke wijzigingen in monitoringmethodologie worden gemeld en bijgehouden in logboek -Jaarlijks op 15/11 nieuw voorstel van geactualiseerd MP in te dienen bij VBBV Continue verplichting: Monitoren van emissies

27  Uiterlijk 14 maart 2014 moet geverifieerd emissiejaarrapport (EJR) 2013 ingediend worden bij Vlaamse Overheid  Op te stellen op basis van in MP vastgelegde methodiek en volgens nog te ontwikkelen sjabloon  Verificatie van EJR moet voordien gebeuren, door geaccrediteerde verificateur (niet langer enkel het VBBV)  Lijst met geaccrediteerde verificateurs zal via website & mailing beschikbaar gesteld worden Jaarlijkse verplichting: Rapporteren van emissies

28  Exploitant moet in de loop van 2013 al verificateur vastleggen -Best in voorjaar al verificateur contracteren -Laat verificateur toe om belangrijkste werk al tijdens het rapporteringsjaar uit te voeren -“Bottleneck” in januari/februari wordt vermeden  Indiening van EJR 2012 nog op basis van huidige regels: uiterlijk 1 februari 2013 bezorging EJR aan VBBV! Jaarlijkse Verplichting: Rapporteren van emissies

29 Verplichtingen  Voor elke uitgestoten ton CO2-eq moet een emissierecht ingeleverd worden  Uiterlijk 30 april van elk jaar moet de exploitant voldoende emissierechten inleveren via de exploitanttegoedrekening  Indien onvoldoende emissierechten worden ingeleverd -Boete van 100 €/ niet ingeleverd emissierecht -Verplichting om ontbrekende emissierechten alsnog in te dienen Jaarlijkse verplichting: Inleveren van emissierechten

30 Hoe emissierechten verwerven?  Niet gebruikte emissierechten uit handelsperiode 08-12 blijven geldig in 13-20  Jaarlijkse verlening van gratis emissierechten op exploitanttegoedrekening van installatie -Op 28 februari van elk jaar - Voor 2013: op 28 februari of vanaf dat definitieve toewijzing bepaald is  Aankoop van emissierechten via tussenpersonen (banken, traders,…)  Aankoop van emissierechten via de veiling -Ongeveer 50 % van emissierechten worden geveild in 2013-2020 -Eerste veilingen vinden dit najaar plaats -Veilingen vinden 2 maal per week plaats -Registratie nodig bij veilingplatform Jaarlijkse verplichting: Inleveren van emissierechten

31 Hoe emissierechten verwerven?  Naast de ‘normale’ emissierechten (= EUA’s) ook beperkt gebruik van internationale kredieten toegestaan (CER’s of ERU’s)  Zowel kwantitatieve als kwalitatieve beperkingen  Meer info: zie onze website: http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2-emissiehandel/vaste- installaties-1/werking-van-het-eu-ets-in-2013-2020/gebruik-van- flexibele-mechanismen Jaarlijkse verplichting: Inleveren van emissierechten

32  Toewijzingen per BKG installatie gebaseerd op historische activiteitgegevens  Indien activiteitgegevens significant dalen of significante capaciteitsvermindering/capaciteitsuitbreiding -melding aan overheid – aanvraag bijkomende emissierechten -Eventuele aanpassing van toewijzing van emissierechten  Zie ook laatste presentatie van vandaag… Continue verplichting: Melden van wijzigingen in activiteitgegevens

33 Overgang naar derde handelsperiode voor BKG-installaties  Tegen 15 nov ‘12: indiening voorstel monitoringplan aan VBBV -Geldt voor alle BKG-installaties  Najaar 2012: openen nieuwe exploitanttegoedrekening in broeikasgasregister -Geldt voor alle nieuwe BKG-installaties, ook nieuwe BKG-installaties ontstaan door opsplitsing van eerdere BKG-inrichting -Registerbeheerder neemt hiervoor contact op met installaties  1 jan - 30 juni ’13: aanvraag relevante Y rubriek in milieuvergunning -Geldt voor alle nieuwe BKG-installaties & voor installatie waarvoor bijkomende Y rubrieken relevant worden -Bij aanvraag Y rubriek moet goedgekeurd MP toegevoegd worden  Indien activiteitgegevens significant dalen of significante capaciteitsvermindering/capaciteitsuitbreiding -Verplichte melding aan overheid -Eventuele aanpassing van toewijzing van emissierechten Overzicht

34 Mijlpalen in “normaal” jaar derde handelsperiode  28 februari: verlening gratis emissierechten op rekening  14 maart: indiening geverifieerd emissiejaarrapport  30 april: inlevering emissierechten via rekening  15 november: indiening geactualiseerd voorstel MP aan VBBV Overzicht


Download ppt "18 september 2012 Hadewych Auditorium EU ETS in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google