De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding 15 Mei 2014 Infomiddag Vlaamse Overheid Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid tel: 02/553.70.17 E-mail:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding 15 Mei 2014 Infomiddag Vlaamse Overheid Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid tel: 02/553.70.17 E-mail:"— Transcript van de presentatie:

1 Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding 15 Mei 2014 Infomiddag Vlaamse Overheid Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid tel: 02/553.70.17 E-mail: jorre.deschrijver@lne.vlaanderen.be

2  Inleiding LNE  Toelichting aanvraagprocedure Agentschap Ondernemen  Toelichting aanvraagformulier VBBV  Q & A Agenda

3  Inleiding LNE  Werking emissiehandel  Staatssteunregels indirecte emissiekosten  Compensaties indirecte emissiekosten in Vlaanderen  Toelichting aanvraagprocedure Agentschap ondernemen  Toelichting sjabloon VBBV  Q & A Agenda

4 EU Energie en klimaatpakket Tegen 2020  20 % van het finaal energieverbruik uit hernieuwbare bronnen  20 % minder primair energieverbruik t.o.v. BAU  20 % minder broeikasgasemissies t.o.v. 1990 Werking emissiehandel 2020 Energie en klimaatpakket Niet-ETS emissies -gebouwen -landbouw -afval -kleine industriële installaties -de meeste F-gassen -Transport!  ong. 57 % emissies (2005) ETS emissies -ijzer en staal -elektriciteitsproductie -raffinaderijen -chemische sector -keramiek -…  ong. 43 % emissies (2005)

5 EU ETS = “Cap and Trade” systeem Cap (= totale beschikbare hoeveelheid rechten)  Bepaalt eenduidig totale hoeveelheid emissies  Zekerheid voor wetgever  Schaarste zorgt voor marktprijs And trade  Geen individuele emissieplafonds  Totale vooraf vastgestelde reductie wordt tegen minimale kost behaald Werking emissiehandel EU ETS plakt prijs op CO 2

6 CO 2 prijs zorgt voor (LT) stimulans om te investeren in groene technologie Elke uitstoot van een ton CO 2 heeft een prijs  CO 2 betrekken in investeringsbeslissing producent  CO 2 betrekken in beslissingen consument Werking emissiehandel EU ETS plakt prijs op CO 2

7 Evolutie prijs emissierechten Emissies 2005 raken bekend: toewijzing blijkt te hoog

8 Evolutie prijs emissierechten Globaal overschot voor periode 2005-2007 Prijs zakt naar 0 €/ton

9 Evolutie prijs emissierechten Nieuwe periode (08-12)  opnieuw ‘hoge’ EUA prijs (bijna 30 €/ton)

10 Evolutie prijs emissierechten Ondertussen is prijs opnieuw weggezakt naar +/- 5 euro/ton

11 Wat betekent EU ETS voor bedrijven? 1.Verplichting om emissies continu te monitoren 2.Verplichting om jaarlijks hun emissies te rapporteren 3.Krijgen jaarlijks emissierechten toegewezen 4.Leveren emissierechten in (a rato van hoeveelheid gerapporteerde emissies) via rekening in broeikasgasregister 5.Beoordelen a.d.h.v. emissierechtenprijs investeringen in emissiereductie Werking emissiehandel EU ETS plakt prijs op CO 2

12 2005-2012  Ex-ante toewijzing via nationale plannen. In VL:  Industrie: gratis toewijzing o.b.v. productieprognoses & energieplan  Elektriciteit: beperkte gratis toewijzing, technologiespecifiek  Resultaten  Globaal voldoende toewijzing voor industrie  Beperkte toewijzing voor E-sector, maar CO 2 -kost wordt doorgerekend in E-prijs  Elektriciteitsverbruiker draagt CO 2 -kost Werking emissiehandel Toewijzing emissierechten

13 2013-2020  Industrie:  Uitgangspunt voor toewijzing zijn CO 2 benchmarks  Onderscheid carbon leakage/ niet carbon leakage sector  Elektriciteitsproductie  Geen gratis toewijzing, want kan CO 2 kost doorrekenen  Wel mogelijkheid om bepaalde verbruikers van elektriciteit te compenseren voor doorgerekende CO 2 -kost Werking emissiehandel Toewijzing emissierechten

14 Kwantitatieve criteria directe carbon leakage  Handelsintensiteit van de sector > 10 % EN  Totale (directe + indirecte) CO 2 kost/Bruto toegevoegde waarde) > 5%; OF  Handelsintensiteit van de sector > 30 %; OF  Totale (directe + indirecte) CO 2 kost/Bruto toegevoegde waarde) > 30 %; Resultaat  Kwantitatieve analyse op NACE 2007 1.1 / Prodcom 2007  Additionele kwalitatieve analyse voor bepaalde sectoren  > 90 % van industriële ETS emissies carbon leakage Werking emissiehandel Toewijzing emissierechten

15 Art. 10 bis (6) De lidstaten kunnen ook financiële maatregelen vaststellen ten behoeve van bedrijfs­takken of deeltakken waarvan wordt vastgesteld dat het weglekeffect een significante risicofactor vormt ten gevolge van in de elektriciteitsprijzen doorberekende kosten in verband met broeikasgasemissies, […] wanneer deze financiële maatregelen in overeenstemming zijn met de […] vast te stellen regels inzake overheidssteun. Deze maatregelen zijn gebaseerd op ex ante benchmarks voor de indirecte CO 2 -emissie per geproduceerde eenheid. Deze ex ante benchmarks worden voor een gegeven bedrijfstak of deeltak berekend als het product van het elektriciteitsverbruik per geproduceerde eenheid overeenkomend met de meest efficiënte beschikbare technologieën en de CO 2 -emissies van de Europese elektriciteitsproductiemix in kwestie. Indirecte carbon leakage Richtlijn emissiehandel

16  Stellen kader vast voor compensaties om concurrentieverstoring tussen lidstaten te voorkomen in periode 2013-2020  Vastgesteld o.b.v. bepalingen in Richtlijn door EC na uitgebreid consultatieproces  Geen formele goedkeuring door LS  Keuze om gebruik te maken van regels ligt bij LS, nationale wetgeving moet wel goedgekeurd worden door EC Staatssteunregels Indirecte carbon leakage

17  Kwantitatieve analyse  Handelsintensiteit van de sector > 10 % EN  Indirecte CO 2 kost/Bruto toegevoegde waarde > 5%;  Voor andere sectoren bijkomende kwalitatieve analyses  O.a. marktstructuur, reductiepotentieel en de mogelijkheid om de kosten door te rekenen aan verbruikers  15 bedrijfstakken geselecteerd Staatssteunregels Indirecte carbon leakage Doelgroep

18 NACE-code Omschrijving 2742Productie van aluminium 1430Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 2413Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 2743Productie van lood, zink en tin 1810Vervaardiging van kleding van leer 2710Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 2112Vervaardiging van papier en karton 2415Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 2744Productie van koper 2414Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 1711Spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 2470Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 1310Winning van ijzererts 24161039 24161035 24161050 24165130 24163010 24164040 Binnen de bedrijfstak Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) Lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) Polypropyleen (PP) Polyvinylchloride (PVC) Polycarbonaat (PC) 21111400Mechanische pulp

19  Bepaling maximaal steunbedrag: Voor producten met productbenchmark Voor producten zonder productbenchmark Staatssteunregels Indirecte carbon leakage Maximaal steunbedrag

20 BP: Basisproductievolume verwijst naar de productieniveaus in de periode 2005-2011 voor de producten waarvoor een elektriciteitsbenchmark is opgesteld, en naar de historisch verbruikte elektriciteit in deze periode voor de andere producten. BM: Voor een aantal producten zijn product-elektriciteitsbenchmarks ontwikkeld. Voor de andere producten komt 80 % van de historisch verbruikte elektriciteit in aanmerking voor een compensatiebetaling. Staatssteunregels Indirecte carbon leakage Maximaal steunbedrag

21 AI a : de steun mag maximaal 85 % bedragen van de in aanmerking komende elektriciteit (de benchmark) in de jaren 2013-2015, 80 % in 2016-2018 en 75 % in 2019-2020. C: CO 2 -emissiefactor. Per land is maximale emissiefactor vastgesteld waarmee de indirecte emissies bepaald mogen worden. Deze is bepaald a.h.v. de emissiefactor van de fossiele elektriciteitscentrales in de regio. Voor België bedraagt deze factor, net als voor Frankrijk, Nederland en Duitsland 0,76 Ton CO 2 /Mwh. P a : termijnkoers van EUA voor levering in december van jaar k, gebaseerd op gemiddelde dagkoersen in jaar k-1 (EUR/t CO 2 ) Staatssteunregels Indirecte carbon leakage Maximaal steunbedrag

22  In uitvoering van nieuw industrieel beleid :  De energiekost van de industrie te beperken;  De competitiviteit van de industrie t.o.v. de buurlanden en landen buiten de EU te verbeteren  De energie-efficiëntie van de industrie aan te moedigen 1.Vorm gegeven via Besluit van de Vlaamse Regering betreffende indirecte emissiekosten  Goedgekeurd door EC in november 2013  Maximale invulling van staatssteunregels  Aantal kleine afwijkingen t.o.v. staatssteunregels Compensaties in Vlaanderen Context

23  Alle bedrijven die een van de in staatssteunregels vermelde activiteiten uitvoeren komen in aanmerking voor steun  Identificatie van “activiteit” op zo laag mogelijk niveau: -KBO NACE code niet van tel, wel de PRODCOM/ NACE reëel geproduceerde producten -Mogelijk dat binnen bedrijf slechts beperkt aantal activiteiten in aanmerking komen voor steun  Zowel bedrijven onder ETS als onder niet-ETS komen in aanmerking -Voor ETS bedrijven gelden zelfde installatiegrenzen als gerapporteerd onder emissiehandel  Bedrijven die tot doelgroep van EBO behoren, moeten toetreden zijn tot de EBO Compensaties in Vlaanderen Doelgroep

24  Grotendeels gebaseerd op staatssteunregels:  Toepassing maximale emissiefactor 0,76 ton CO 2 /MWh  Toepassing maximale steunintensiteiten  Toepassing benchmarks  Reële activiteitsniveaus in jaar x als uitgangspunt voor compensaties i.p.v. historisch activiteitsniveau  Voor eerste GWh wordt geen steun verleend  Bijkomende compensatie mogelijk in geval van significante capaciteitsuitbreiding Compensaties in Vlaanderen Bepaling maximaal steunbedrag

25  Toepassing van compensaties in beperkt aantal lidstaten  Nederland  Duitsland  Spanje  Verenigd Koninkrijk  Vlaams kader gelijkaardig aan Duitse regelgeving  In andere lidstaten meer beperkingen  In Spanje, UK & NL plafond op totaal beschikbaar bedrag -Als aangevraagde steun > plafond  kaasschaaf  In aantal lidstaten geen aanpassing bij uitbreidingen Blik over de grens


Download ppt "Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding 15 Mei 2014 Infomiddag Vlaamse Overheid Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid tel: 02/553.70.17 E-mail:"

Verwante presentaties


Ads door Google