De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag OBS De Boet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag OBS De Boet"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag OBS De Boet
Schooljaar

2 Schooljaar Een bewogen jaar om op terug te kijken. De verhuizing naar ons nieuwe schoolgebouw was de meest ingrijpende gebeurtenis van het schooljaar. Er ging jarenlange voorbereiding aan vooraf, maar ook in dit jaar moest er nog veel geregeld worden. De voorjaarsvakantie van de kinderen werd met een week verlengd om de verhuizing naar “Brede School Veldzicht”mogelijk te maken. De dieren kregen tijdelijk andere logeeradressen en voor de leerkrachten was het inpakken en weer inrichten een enorme klus. Gelukkig kregen we heel veel hulp van ouders en is het allemaal goed gekomen. We kijken terug op een schooljaar met veel personele veranderingen en hebben afscheid genomen van 5 collega’s. Dat is ook best ingrijpend op zo’n kleine school als de Boet. Onderwijsinhoudelijk zijn er veel nieuwe ontwikkelingen opgepakt en ingevoerd om de kinderen het best mogelijke aanbod te kunnen geven en mee te gaan met de ontwikkelingen in de maatschappij.

3 Schooljaar Onderwijsinhoudelijk zijn er veel nieuwe ontwikkelingen opgepakt en ingevoerd om de kinderen het best mogelijke aanbod te kunnen geven en mee te gaan met de ontwikkelingen in de maatschappij. De Boet is al decennia lang een school voor ervaringsgericht onderwijs (EGO). Het fundament van het EGO is de ervaringsgerichtheid. Het gaat om onderwijs waarin de leerkracht gericht is de op de ervaringsstroom van het kind. De leerkracht probeert zich voor te stellen wat er zich bij de ander afspeelt. Hij stelt zich bewust in op de ervaring, op de beleving, op de stroom van gevoelde betekenissen die achter het gedrag besloten ligt. En daar stemt hij zijn handelen op af. Kindgericht onderwijs is waarmee wij ons op de Boet sterker willen profileren. Op de Boet kan een kind zich in de breedste zin van het woord ontwikkelen en mag daarbij gebruik maken van zijn leerstijlen, talenten en kwaliteiten! “Met glans jezelf kunnen zijn” werd ons mission statement voor de komende jaren, dat is wat we nastreven voor alle leerlingen van de Boet, dat is waar we met ons team voor staan en waar we samen met ouders en kinderen hard aan werken om optimaal te realiseren. Een vernieuwingsschool, die altijd in ontwikkeling is om het beste uit de kinderen en het team te kunnen halen.

4 Wat is er gerealiseerd in schooljaar 2012-2013

5 Gerealiseerd in schooljaar 2012-2013
Ouderparticipatie! De ouderbetrokkenheid is dit jaar flink verhoogd, door het stimuleren van de aanwezigheid van ouders in de school en het vastleggen van de ouderactiviteiten. Ouderparticipatie vastgelegd als manier om ouderbetrokkenheid te verhogen

6 Zien! Een volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling is in gebruik genomen om de kinderen gericht te kunnen volgen en daardoor goed in te kunnen spelen op de behoeftes van alle kinderen. Zien! Een volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling in gebruik genomen.

7 Invoering van de methode Wizwijs voor rekenen: een methode die heel goed aansluit bij onze visie op onderwijs en verschillende leerstijlen aanbiedt om de rekenvaardigheid eigen te maken. Invoering van de methode Wizwijs voor rekenen

8 Kennismaking met de leerstijlen van Dunn en Dunn, als betrokkenheidsverhogende werkvorm. Veel kinderen nemen de leerstof beter op door “doen” en “beleven” en het zorgt voor meer variatie in het leerstofaanbod. Kennismaking met de leerstijlen als betrokkenheidsverhogende werkvorm

9 Een nieuw rapport, voor de kinderen ontwikkeld en uitgegeven in februari en juni 2013.

10 Februari 2013: afscheid van “de oude Boet “ aan de Wilhelminalaan en de verhuizing naar Brede School Veldzicht aan de Zwarteweg. De verhuizing naar Brede School Veldzicht

11 Een geslaagde opening van “Veldzicht” met de leerlingen van de twee scholen in één groot schoolorkest. Een geslaagde opening van "Veldzicht" met de twee scholen samen in één schoolorkest!

12 Het schooltevredenheidsonderzoek   Het schooltevredenheidsonderzoek werd d.m.v. een digitale vragenlijst (Beekveld en Terpstra) afgenomen in mei Zowel ouders als leerlingen (uit de bovenbouwgroepen) hebben de vragenlijst ingevuld en de school beoordeeld op verschillende onderwerpen. Was er in 2011 nog een heleboel werk aan de winkel n.a.v. het onderzoek, dit jaar is er overwegend positief gereageerd en lijken de actiepunten van 2011 opgepakt te zijn naar algemene tevredenheid. De scores van 2011 zijn bij de vragenlijst voor ouders allemaal verbeterd of gelijk gebleven in 2013 en de indicatoren zijn allemaal op voldoende niveau bevonden. Wel viel op dat veel ouders aangeven dat ze te weinig worden betrokken bij het leerproces van hun kind en daar wel graag meer inzicht in zouden willen hebben. Bij de kinderen waren er twee punten die opvielen, omdat ze iets minder goed scoorden dan in 2011.

13 De algemene uitkomst ziet er zo uit:
ouders leerlingen Jaar 2011 2013 Respons percentage 53 % 51% 24% 70% Rapportcijfer management 7,5 7,6 - 7,8 school algemeen 8,2

14 Actiepunten die we meenemen in de schoolontwikkeling
Actiepunten die we meenemen in de schoolontwikkeling uit het onderzoek van 2013: Leerlingen zijn wat minder tevreden over de inrichting van de school dan in het oude gebouw. We gaan in schooljaar aan de slag om samen met kinderen, ouders en team de schoolomgeving verder naar wens in te richten. Er komt uiteindelijk weer een nieuwe heemtuin, de dieren krijgen weer een plekje bij de school en de inrichting van het gebouw krijgt verder vorm. Leerlingen willen meer met ICT aan de slag, meer computers in de klas en meer les met het digibord. De school streeft na, dat in schooljaar verder te ontwikkelen en de ICT-leeromgeving meer te gaan benutten. Ouders willen meer betrokken worden bij de leervorderingen van hun kind en geven aan dat ze meer inzicht willen hebben in het leerproces om hun kind zo zelf ook beter te kunnen begeleiden. In de oudergesprekken gaan we vaker benoemen hoe het ontwikkelproces van de kinderen verloopt.

15 Visie op resultaten Elk schooljaar worden de resultaten van de groepen 8 gebruikt om onze school landelijk te vergelijken met anderen scholen. De inspectie voor het onderwijs hanteert ondergrenzen waaraan wij zouden moeten voldoen. Uiteraard zijn de resultaten van een school niet de enige reden om voor een school te kiezen, het geeft maar een klein deel van de opbrengsten weer aan het einde van de basisschool (rekenen en begrijpend lezen). Er zijn nog veel andere vormingsgebieden, die belangrijk zijn om te ontwikkelen en die worden niet weergegeven in de resultaten zoals de inspectie die tegenwoordig publiceert. Wij streven op de Boet naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van de kinderen, zodat we eind groep 8 afscheid nemen van competente, evenwichtige, zelfstandige, creatieve en zelfbewuste kinderen.

16 Cito opbrengsten midden groep 8 2013
Begrijpend lezen M8 Ondergrens Rek/wisk. M8 57,9 54 118,4 112 55,3 115,4 55,5 55 113,4 110 60,9 110,0 We scoren gemiddeld boven de ondergrens, maar er is door de jaren heen nog steeds een daling te zien bij rekenen/wiskunde in groep 8. Door de aanschaf van de rekenmethode Wizwijs afgelopen jaar, hopen we de betrokkenheid van de kinderen te verhogen en daarmee de prestaties. Dit jaar was het voor groep 8 nog lastig om te wennen aan de leerstrategieën van Wizwijs, dit heeft uiteraard te maken met de, voor de laatste groep, late overstap naar een ander methode, maar in de lagere groepen zien we wel degelijk verbetering van de resultaten. Streefdoel voor volgend jaar is minimaal een gemiddelde vaardigheidsscore van 112. De resultaten van begrijpend lezen zijn, door de extra aandacht die we er dit jaar aan hebben besteed, flink verbeterd in groep 8. Ook volgend schooljaar blijven we scherp op de leesstrategieën letten en maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Streefdoel is minimaal een gemiddelde vaardigheidsscore van 56.

17 Cito scores Toets % score: A B C D E Begrijpend lezen 40,9 27,3 22,7 9,1 Rekenen/ wiskunde 23,8 33,3 4,8 CITO werkt met scores van A t/m E De uitslagen van de Cito-LVS-toetsen worden omgezet in letterscores A tot en met E. Deze normen worden landelijk gehanteerd. A-score goed tot zeer goed: de 25% hoogst scorende leerlingen B-score voldoende tot goed: de 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen C-score matig tot voldoende: de 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen D-score zwak tot matig: de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen E-score zeer zwak tot zwak: de 10% laagst scorende leerlingen De inspectie verwacht van een school dat er per vakgebied minder dan 25% D- en E-scores worden behaald. De scores van groep 8 waren dit jaar ruim binnen deze marge.

18 Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs
We zien de laatste jaren een wisselend uitstroomprofiel. Het heeft uiteraard ook veel te maken met de groepssamenstelling en het aantal kinderen. Scholen voor Voortgezet Onderwijs waar onze leerlingen, na groep 8, dit jaar onderwijs volgen: Het Regius College in Schagen Het Clusius College in Heerhugowaard en in Schagen Het Willem Blaeu College in Alkmaar Het Dampten in Hoorn Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs Groep 8 Aantal leerl. Praktijk VMBO B/K VMBO G/T HAVO HAVO/ VWO VWO 15 - 27% 20% 46% 7% 11 18% 9% 8 25% 50% 12,5% 24 4% 33% 17%

19 Herinneringen aan schooljaar 2012-2013 “Boet in beeld…”

20 Ontdekken

21 Groeien

22 Welbevinden

23 Samenwerken

24 Betrokkenheid

25 Verbondenheid

26 Creativiteit

27 Afscheid

28 Nieuwe kansen

29 Kampioenen

30 Tradities

31 De Boet


Download ppt "Jaarverslag OBS De Boet"

Verwante presentaties


Ads door Google