De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsreglementen een must!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsreglementen een must!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Arbeidsreglementen een must!
Model van arbeidsreglement (AR) Vlaamse overheid

3 Wettelijk kader Wet 8 april 1965 AR:
Al van toepassing op beperkt deel openbare sector: OD’s die Industriële of commerciële activiteiten uitoefenen (bijv. VMW) Geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verzekeren (bijv. OPZ’s, UZ Gent) Wet 18 december 2002: Uitbreiding verplichting AR naar gehele openbare sector Vanaf 1 juli 2003 AR hebben

4 Smoes Vlaamse overheid in 2003
BBB nog niet afgerond/ingevoerd Ontbreken raamstatuut > op 1 juli 2003 geen AR hebben – zie OZ 13 juni 2003: AR’en zouden worden opgesteld voor die entiteiten die in het kader van BBB worden opgericht, welke in werking moeten treden samen met het RS. > in aantal vroegere VOI’s het ACV toch gepleit voor opmaak AR

5 Standpunt ACV Opmerking in protocol Raamstatuut fase 1 en protocol model AR: Het volledig raamstatuut moest samen met de AR’s worden ingevoerd Gefaseerde aanpak raamstatuut en ontbreken AR’s dienen rechtszekerheid niet!

6 Wat is een AR? Afspraken mbt arbeidsvoorwaarden en werkverhoudingen binnen de entiteit Bijvoorbeeld: Arbeidsduur en werkroosters; Werktijdregeling; Ziektecontrole en arbitrageprocedure; Afspraken over dienstvrijstellingen; Dringende redenen bij ontslag (contractuelen) Enz.

7 Model AR: inhoud algemeen
Richtlijnen voor lijnmanagement; Verplicht over te nemen gedeelten; Gedeelten met vrijheid tot invulling voor het management; Te volgen syndicale procedure; Bekendmakingsverplichting.

8 Richtlijnen voor lijnmanagement
AR wordt opgemaakt door lijnmanager (en voorgelegd in EOC) AR in overeenstemming met personeelsregelgeving Kan niet! Regelingen die afwijken en/of toevoegen van/aan personeelsstatuut of andere personeelsregelgeving (OZ en dienstorders) Bijv. nieuwe of afwijkende salarisschalen; verlofregeling; toelageregeling; vergoedingsstelsels; en dergelijke

9 Verplichte vermeldingen (in vet) moet men overnemen
Voor aantal rubrieken managementsvrijheid (gewoon lettertype – louter als voorbeeld in model) Syndicale procedure in wet AR naleven + syndicaal statuut Bekendmakingsverplichting naleven

10 Syndicale procedure AR
Verplicht over te nemen rubrieken in AR verwijzen veelal naar personeelsstatuut = onderhandelingsmaterie Bij protocol van niet-akkoord kan overheid toch beslissen door te voeren en op te nemen in AR AR is overlegmaterie (doch mits procedure)

11 Overlegprocedure in EOC: Eenparig gemotiveerd advies vakbonden
Regeling wordt opgenomen in AR Geen eenparig gemotiveerd advies vakbonden Binnen 15 dagen naar arbeidsinspectie Verzoeningspoging in 30 dagen Gelukt = akkoord en opname in AR Mislukte verzoening: Binnen 15 dagen onderhandelingsprocedure SC XVIII Protocol van akkoord of niet akkoord

12 Model AR concreet

13 Arbeidsduur en werkroosters
Verplichte vermeldingen: Gemiddelde arbeidsduur (38u/week) Regelingen in geval flexibele werkroosters Vermelding alle werkroosters: In geval voltijdse prestaties In geval deeltijdse prestaties In geval ploegenstelsel In geval nachtarbeid

14 Ook vermelden (= overlegmaterie): Ploegenstelsels:
Aanvang en einde gewone arbeidsdag; Tijdstip en duur rusttijden; Ogenblik en wijze waarop ploegen elkaar afwisselen WN’ers die in de lokalen slechts aanwezig zijn om voorwerpen/goederen/documenten te brengen of af te halen: Dag en uur toegankelijkheid lokalen; andere regelingen

15 In geval van stam- en glijtijden: managementvrijheid ( dus tekst in model hoeft men niet over te nemen en is volledig bespreekbaar – zie RS art. I.7 werktijdregeling in AR): Bepalen stamtijden, glijtijden, servicetijden; Prikklokreglement; Recuperatie en inhalen van werkuren; Wijze van opname maandelijks te veel/te weinig gepresteerde uren;

16 Overuren-regeling; Melden afwezigheden; Regeling indien gebouw zonder prikklok; Specifieke werktijdregelingen bijvoorbeeld voor schoonmaak- en keukenpersoneel; onthaalbeambten; chauffeurs; continudiensten; en dergelijke: voor deze groepen kan een afwijkende of andere werktijdregeling worden opgelegd; Controle op de werktijdregeling; Regeling voor minstens rang A2.

17 In geval zonder stam- en glijtijden: verplicht werkroosters vermelden:
In geval voltijdse prestaties; In geval deeltijdse prestaties; In geval ploegenstelsel; In geval nachtarbeid.

18 Rustdagen Gedeelte waar men niet kan van afwijken: met vermelding van de gewone dagen van inactiviteit (= verwijzing naar personeelsstatuut): Zondagen Feestdagen en de compensatiedagen De jaarlijkse vakantiedagen

19 Jaarlijkse vakantie Regeling jaarlijkse vakantie ( met verwijzing naar het statuut dus men kan niet afwijken): bijvoorbeeld duur jaarlijkse vakantie, nadere regelingen toekenning jaarlijkse vakantie.

20 Loon De wijzen van meting en van controle op de arbeid met oog op bepaling van het loon én De wijze, het tijdstip en plaats betaling loon: > met verwijzing naar geldelijk statuut in personeelsstatuut (geen afwijking mogelijk)

21 Opzeggingstermijnen Duur opzegtermijnen en/of nadere regelen voor bepalen opzegtermijnen: Voor contractuelen geregeld in wet 78 arbeidsovereenkomsten Voor statutairen verwijzing naar personeelsstatuut > geen afwijking mogelijk

22 Dringende redenen contractueel personeel
Opsomming geven welke tekortkomingen worden beschouwd als dringende reden (= onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding) Bijvoorbeeld: Diefstal Talrijke en /of belangrijke vergissingen waaruit een onvergeeflijke nalatigheid blijkt Herhaalde ongerechtvaardigde afwezigheid na verwittigingen Enz.

23 Rechten en plichten toezichthoudend personeel
Verwijzing naar personeelsstatuut (deontologische code, managementcode)

24 Straffen en beroepsmogelijkheden
Verwijzing naar de regeling in het personeelsstatuut.

25 EHBO Hier moet men vermelden wie de EHBO-verantwoordelijke is en op welke plaats deze te bereiken is.

26 Verbandkist Hier moet men vermelden op welke plaats men de verbandkist kan vinden.

27 Geneesheren arbeidsongeval
Verplicht vermelden tot welke geneesheren men zich kan wenden.

28 Adressen inspectiediensten
Adressen arbeidsinspectie en sociale inspectie worden verplicht opgenomen in bijlage AR.

29 Verplichte vermeldingen ingevolge andere wetten en besluiten
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: De wet Beginselverklaring Procedure (formeel/informeel) Vermelding adressen contectpersonen extern meldpunt en interne vertrouwenspersonen/interne en externe preventieadviseurs klachtenregister

30 Psychologische ondersteuning
Bescherming sancties

31 Ziektecontrole en arbitrageprocedure (zie RS art. X 19):
Regelingen die overeenkomstig personeelsstatuut in AR moeten worden vastgesteld Ziektecontrole en arbitrageprocedure (zie RS art. X 19): In de departementen en IVA’s z rp verplicht overnemen van de tekst in model In IVA’s met rp en EVA’s: tekst model in overeenstemming brengen op basis van contract met hun controle-orgaan. Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte; Het verloop geneeskundige controle incl. deeltijdse prestaties wegens ziekte of ongeval van gemeen recht (statutairen/contractuelen)

32 Verlof voor arbeidsongeval, ongeval op weg van en naar het werk of beroepsziekte (de te volgen procedure, erkenning en toekenning schadevergoeding). Nadere regelingen mbt voortijdige beëindiging van verloven en opzeggingstermijnen voor verloven (zie RS art. X 6.§2): Zie ook tekst SA: een personeelslid kan een aangevraagd, respectievelijk begonnen verlofstelsel enkel opzeggen om echt dwingrende redenen en na overleg met de lijnmanager:

33 Vereiste attesten voor dienstvrijstelling (zie RS art. X 81.):
In model staat tabel met overzicht soorten verlof, vermelding wie de opzegging doet + opzeggingstermijn = overleg = vrijheid management Vereiste attesten voor dienstvrijstelling (zie RS art. X 81.): In model verwijzing naar de dienstvrijstellingen opgenomen in personeelsstatuut: Vakbondsactiviteiten (cfr. Syndicaal statuut) Vrijwilliger brandweerkorps/korps burgerlijke bescherming Voorzitter/bijzitter/(adjunct-)secretaris stembureau of stemopnemingsbureau

34 Actieve vrijwilliger Rode Kruis (max. 5 werkdagen)
Onbezoldigd topsporter/internationaal jurylid (max. 90 dagen/jaar) Afstaan beenmerg (max. 4 werkdagen per afname) Afstaan organen of weefsels Onbezoldigde begeleiding/bijstand gehandicapten/zieken tijdens vakantiereizen en verblijven binnen- en buitenland (max. 5 werkdagen per jaar) Prenataal onderzoek Borstvoeding op het werk Afstaan bloed, plasma en bloedplaatjes (max. 1 dag per maand)

35 > RS: de lijnmanager bepaalt de wijze van aanvragen en opnemen van de dienstvrijstellingen.
> RS: AR bepaalt de vereiste attesten tot staving van de afwezigheid of aanvraag (zie tabel in model)

36 > RS: de lijnmanager beslist over de toekenning van andere niet in dit besluit vermelde dienstvrijstellingen! Neem ter voorbereiding mee: OZ/PEBE/DVR/2003/6 dd. 25 april 2003 standaardwerktijdregeling en dienstvrijstellingen in diensten VR – zie punt II. Dienstvrijstellingen Bij vroegere VOI’s: de totnogtoe bestaande regelingen.

37 Facultatieve vermeldingen
Bijvoorbeeld afspraken over gebruik /internet (kan verwijzing zijn naar bestaande nota) Bijvoorbeeld non-discriminatie clausule

38 Aandachtspunten In het kader van transparantie en leesbaarheid is het noodzakelijk om zoveel mogelijk zaken letterlijk te integreren in het arbeidsreglement. Uitsluitend werken met verwijzingen maakt het onduidelijk voor doorsnee personeelslid. Desgevallend bestaande dienstnota’s opnemen als bijlage in het arbeidsreglement.

39 Plaats waar AR kan worden geraadpleegd
Internet:… Intranet:… Andere plaats:…

40 Bekendmakingsverplichting AR
Aanplakking op zichtbare en toegankelijke plaats van bericht; Elke WN moet op elk ogenblik rechtstreeks inzage kunnen nemen van: Def.AR en wijzigingen eraan De teksten waarnaar verwezen wordt Elke WN moet afschrift krijgen AR WG moet op elke plaats van tewerkstelling afschrift bijhouden AR WG moet binnen 8 dagen na inwerkingtreding afschrift toezenden aan arbeidsinspectie en voorzitter bevoegde onderhandelingscomité Vermelding plaatsen raadpleging AR

41 Veel succes !


Download ppt "Arbeidsreglementen een must!"

Verwante presentaties


Ads door Google