De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx 10/12/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx 10/12/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx 10/12/2013

2 De Tijd, 16/11/2013

3 Havengebonden verkeer prioritaire infrastructuurprojecten Enkele voorbeelden:  Aanpakken van de R4 Oost (ring rond Gent)  Spoorinfrastructuur: Liefkenshoekspoortunnel (ingebruikname gepland 09/2014), Tweede Spoortoegang  Heractivering Ijzeren Rijn  3 de Scheldekruising

4 Commissie Berx Inleiding - opdracht en probleemstelling  Probleemstelling  Lange duurtijd en/of gebrek aan duidelijke tussentijdse politieke besluitvorming  Kwaliteitsverlies  Oplopende kosten  Gebrek aan en/of broosheid van maatschappelijk draagvlak  Wijze waarop rechtsbescherming is georganiseerd en wordt gehanteerd Commissie Berx Norbert De Batselier – Marc Boes - Kurt de Ketelaere – Marc Dillen - Filip De Rynck – Cathy Berx

5 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen  1995: Opdracht AWV  09/2001: Oprichting TVSAM  10/2001:Fiat van economische en maatschappelijke actoren Antwerpen  09/2003:Oprichting BAM  04/2005: Alternatievenstudie  05/2005: Goedkeuring plan-MER

6  07/2005: Kostprijsberekening Masterplan  09/2005: Tracékeuze door Vlaamse Regering  09/2005:Alternatief voorstel stRaten-generaal  10/2005: Start project-MER  12/2005: Afsluiten openbaar onderzoek GRUP  03/2006: Jan Van Rensbergen aangesteld als gedelegeerd bestuurder bij BAM  12/2006: Noriant wint aanbesteding Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen

7  02/2007: Kostprijs Oosterweel max 1,85 miljard euro  03/2008: Ademloos start discussie fijn stof  06/2008: Vlaamse regering bestelt alternatievenstudie  06/2008: Karel Vinck aangesteld als voorzitter BAM  08/2008: Kredietcrisis schrikt kandidaat-financierders af  11/2008: Einde samenwerking met Groep C Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen

8  03/2009: Arup-sum stelt alternatievenstudie voor  04/2009: Indiening bouwaanvraag door BAM  07/2009: Vervolgstudie Arup-sum  07/2009: Klacht restaurant Het Pomphuis  10/2009: Volksraadpleging Antwerpen (59,24% N/40,76% J)  01/2010: Raming Rekenhof totale Masterplan: 4,2 miljard euro Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen

9  02/2010: Geen vernietiging GRUP door Raad van State  02/2010: Lancering Meccano-tracé  03/2010: Minister-president kondigt totaaloplossing aan  03/2010: Vlaamse regering akkoord over Masterplan 2020  09/2010: Onderzoek TML: Meccano-tracé scoort beter dan BAM-tracé Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen

10  09/2010: Discussie binnen Vlaamse regering  09/2010: Masterplan wordt geactualiseerd (+R11/R11bis en A102)  11/2010: Opdracht minister Crevits en Vlaamse regering - opmaak streefbeeld R11  12/2011: Goedkeuring procesnota Poort Oost  12/2011: Kennisgevingsdossier ter inzage Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen

11  04/2012:Publicatie richtlijnennota door dienst Mer  11/2013:Dienst Mer maakt ontwerpteksten plan-MER over aan adviesinstanties  11/2013:Vlaamse regering en stad Antwerpen stellen 33 ‘quick wins’ voor Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen

12 Quick Wins: enkele voorbeelden  2014: nieuwe spitsstroken op de E19 naar Brecht  Aansluitend nieuwe spitsstroken op de E17 in de richting van de E34  2014: Inrichting pechstrook als rijstrook op de A12 tussen Leugenberg en Ekeren> naadloze overgang invoegstrook en uitvoegstrook.  2014: weefzone van de oprit Wommelgem op de E313 wordt verlengd  2014: grondige herziening oprit van de Blancefloerlaan op Linkeroever naar de Kennedytunnel Volledig overzicht terug te vinden op: www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.1772441

13  12/2013: 5 de voortgangsrapportage Commissie Mobiliteit Vlaams Parlement  12/2013:Nieuwe raming Rekenhof voor Masterplan 2020 ( 7,294 miljoen euro)  01/2014:Eind januari wordt definitieve plan-MER verwacht Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen

14 Opdracht commissie Berx  Opdracht Vlaamse regering (30 november 2009)  1) Analyse van oorzaken moeilijke en trage besluitvormingsprocessen van start tot realisatie van een publiek of privaat project;  2) Uitwerken concrete voorstellen ter verbetering van besluitvormingsprocessen en –procedures vanuit een brede visie

15 Commissie Berx Inleiding - werkwijze en rapport  Werkwijze  Oproep tot correcte verwachtingen  Een evenwichtige aanpak op meerdere fronten  Analyse van enkele – arbitrair gekozen – projecten  Uitwerken verfijnde probleemanalyse  Onderzoek buitenlandse rapporten en wetgeving  Voorstellen van administratie en middenveldorganisaties  Opbouw rapport Hoofdstuk I: InleidingHoofdstuk IV: Set quick wins realisatie korte termijn Hoofdstuk II: Verfijnde probleemanalyse Hoofdstuk V: Brede waaier aan aanbevelingen Hoofdstuk III:Algemene vaststellingen Hoofdstuk VI:Paradigmashift voor de rechtshandhaving Hoofdstuk VII: Samenvattende conclusies

16 Voorfase

17 planuitvoeringsfase

18 Commissie Berx Conclusies - proces  Proces bestaat uit twee fasen:  Grondige voorfase  Startbeslissing  Verkenningsfase  Voorkeursbesluit  Korte, formele planuitvoeringsfase  Openbaar onderzoek  Planvaststellingsbesluit  Constante: “Zet sterker in op een grondige voorfase”

19 Randvoorwaarden  Mentaliteitswijziging en cultuuromslag bij de verschillende overheden  Afschaffing Raad van State of substantiële uitbreiding van de uitspraakbevoegd-heden van de Raad van State als bestuursrechter

20 Poort Oost Overzicht projecten  2de spoortoegang  Spoorvertakking Ekeren/Oude Landen  Economisch Netwerk Albertkanaal Wommelgem/Ranst  Heraanleg E313  LIVAN 1  A102 en R11bis  N171 – N1  Oosterweel

21 Opmaak streefbeeld R11/R11bis

22 Interactief en participatief proces R11/R11bis  Brede overlegstructuur  Open communicatie en informatie  Website met alle projectdocumenten www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdh eden_missies/r11/  Ruime inspraak  Door samenstelling overlegstructuur  Nieuwe media: http://streefbeeldstudier11.blogspot.com/ http://streefbeeldstudier11.blogspot.com/

23 Basisalternatief: aanleg A102 in bestaande reservatiestrook + vertunneling R11 Locatiealternatieven: Zelfde doel, maar ander tracé, andere locatie Nulalternatief: Geen aanleg van de A102 of R11bis

24 Locatiealternatieven: welke opties? De R1 als alternatief voor de A102 en de R11bis: in plaats van nieuwe wegen aan te leggen, wordt de capaciteit van de Antwerpse Ring verhoogd Extra alternatief voor de R11bis: een zuidelijk locatiealternatief richting Edegem (collegebesluit stad Antwerpen, d.d. 21 juni 2013)

25 Tweede Spoortoegang Na trechtering nog twee tracés: -Tracé ‘Geboorde tunnel’ -Tracé ‘Bundeling met E313’

26  Overleg Communicatieteam Poort Oost (+/- maandelijks)  Website www.poortoost.bewww.poortoost.be  Infomomenten en infomarkten 2013:  22 april - Infosessie nieuwe lokale besturen  26 juni – Infoavond publicatie 3de richtlijnen Oosterweelverbinding  20, 22 en 23 september – persconferentie en infomarkten A102 en R11bis  12 december – infoavond ontwerp plan-MER Oosterweel  Januari 2014: aankondiging terinzagelegging kennisgevingsdossier A102 en R11bis Poort Oost: open en transparante communicatie

27 Witboek Interne Staatshervorming vertaling van aanbevelingen  Vlaamse regering, 8 april 2011  Doorvertaling van een aantal aanbevelingen relevant voor de milieuvergunning  Doorbraak 31/voorstel 47 commissie Berx: geen delegatie van mogelijkheid om beroep aan te tekenen door overheidsinstanties.  Doorbraak 32: permanente milieuvergunning  Concrete wetgevende initiatieven zijn lopende  De omgevingsvergunning  Hervorming MER  Het decreet complexe projecten

28 Heeft burger nu teveel rechten?  Als overheid inzet op open proces van participatie dan moet burger zich tijdig laten horen  Naar groter wederzijds vertrouwen en begrip  Strategische projecten beter gedragen, binnen termijn en tegen lagere kosten  Tegenover rechten staan ook belangrijke plichten: tijdig en volgehouden participeren!


Download ppt "Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx 10/12/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google