De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx 10/12/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx 10/12/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx
10/12/2013

2 De Tijd, 16/11/2013

3 Havengebonden verkeer prioritaire infrastructuurprojecten
Enkele voorbeelden: Aanpakken van de R4 Oost (ring rond Gent) Spoorinfrastructuur: Liefkenshoekspoortunnel (ingebruikname gepland 09/2014), Tweede Spoortoegang Heractivering Ijzeren Rijn 3de Scheldekruising

4 Commissie Berx Inleiding - opdracht en probleemstelling
Lange duurtijd en/of gebrek aan duidelijke tussentijdse politieke besluitvorming Kwaliteitsverlies Oplopende kosten Gebrek aan en/of broosheid van maatschappelijk draagvlak Wijze waarop rechtsbescherming is georganiseerd en wordt gehanteerd Commissie Berx Norbert De Batselier – Marc Boes - Kurt de Ketelaere – Marc Dillen - Filip De Rynck – Cathy Berx

5 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
1995: Opdracht AWV 09/2001: Oprichting TVSAM 10/2001: Fiat van economische en maatschappelijke actoren Antwerpen 09/2003: Oprichting BAM 04/2005: Alternatievenstudie 05/2005: Goedkeuring plan-MER

6 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
07/2005: Kostprijsberekening Masterplan 09/2005: Tracékeuze door Vlaamse Regering 09/2005: Alternatief voorstel stRaten-generaal 10/2005: Start project-MER 12/2005: Afsluiten openbaar onderzoek GRUP 03/2006: Jan Van Rensbergen aangesteld als gedelegeerd bestuurder bij BAM 12/2006: Noriant wint aanbesteding

7 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
02/2007: Kostprijs Oosterweel max 1,85 miljard euro 03/2008: Ademloos start discussie fijn stof 06/2008: Vlaamse regering bestelt alternatievenstudie 06/2008: Karel Vinck aangesteld als voorzitter BAM 08/2008: Kredietcrisis schrikt kandidaat-financierders af 11/2008: Einde samenwerking met Groep C

8 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
03/2009: Arup-sum stelt alternatievenstudie voor 04/2009: Indiening bouwaanvraag door BAM 07/2009: Vervolgstudie Arup-sum 07/2009: Klacht restaurant Het Pomphuis 10/2009: Volksraadpleging Antwerpen (59,24% N/40,76% J) 01/2010: Raming Rekenhof totale Masterplan: 4,2 miljard euro

9 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
02/2010: Geen vernietiging GRUP door Raad van State 02/2010: Lancering Meccano-tracé 03/2010: Minister-president kondigt totaaloplossing aan 03/2010: Vlaamse regering akkoord over Masterplan 2020 09/2010: Onderzoek TML: Meccano-tracé scoort beter dan BAM-tracé

10 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
09/2010: Discussie binnen Vlaamse regering 09/2010: Masterplan wordt geactualiseerd (+R11/R11bis en A102) 11/2010: Opdracht minister Crevits en Vlaamse regering opmaak streefbeeld R11 12/2011: Goedkeuring procesnota Poort Oost 12/2011: Kennisgevingsdossier ter inzage

11 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
04/2012: Publicatie richtlijnennota door dienst Mer 11/2013: Dienst Mer maakt ontwerpteksten plan-MER over aan adviesinstanties 11/2013: Vlaamse regering en stad Antwerpen stellen 33 ‘quick wins’ voor

12 Quick Wins: enkele voorbeelden
2014: nieuwe spitsstroken op de E19 naar Brecht Aansluitend nieuwe spitsstroken op de E17 in de richting van de E34 2014: Inrichting pechstrook als rijstrook op de A12 tussen Leugenberg en Ekeren> naadloze overgang invoegstrook en uitvoegstrook. 2014: weefzone van de oprit Wommelgem op de E313 wordt verlengd 2014: grondige herziening oprit van de Blancefloerlaan op Linkeroever naar de Kennedytunnel Volledig overzicht terug te vinden op:  

13 Historiek Masterplan mobiliteit Antwerpen
12/2013: 5de voortgangsrapportage Commissie Mobiliteit Vlaams Parlement 12/2013: Nieuwe raming Rekenhof voor Masterplan (7,294 miljoen euro) 01/2014: Eind januari wordt definitieve plan-MER verwacht

14 Opdracht commissie Berx
Opdracht Vlaamse regering (30 november 2009) 1) Analyse van oorzaken moeilijke en trage besluitvormingsprocessen van start tot realisatie van een publiek of privaat project; 2) Uitwerken concrete voorstellen ter verbetering van besluitvormingsprocessen en –procedures vanuit een brede visie

15 Commissie Berx Inleiding - werkwijze en rapport
Oproep tot correcte verwachtingen Een evenwichtige aanpak op meerdere fronten Analyse van enkele – arbitrair gekozen – projecten Uitwerken verfijnde probleemanalyse Onderzoek buitenlandse rapporten en wetgeving Voorstellen van administratie en middenveldorganisaties Opbouw rapport Hoofdstuk I: Inleiding Hoofdstuk IV: Set quick wins realisatie korte termijn Hoofdstuk II: Verfijnde probleemanalyse Hoofdstuk V: Brede waaier aan aanbevelingen Hoofdstuk III:Algemene vaststellingen Hoofdstuk VI:Paradigmashift voor de rechtshandhaving Hoofdstuk VII: Samenvattende conclusies

16 Voorfase

17 planuitvoeringsfase

18 Commissie Berx Conclusies - proces
Proces bestaat uit twee fasen: Grondige voorfase Startbeslissing Verkenningsfase Voorkeursbesluit Korte, formele planuitvoeringsfase Openbaar onderzoek Planvaststellingsbesluit Constante: “Zet sterker in op een grondige voorfase”

19 Randvoorwaarden Mentaliteitswijziging en cultuuromslag bij de verschillende overheden Afschaffing Raad van State of substantiële uitbreiding van de uitspraakbevoegd-heden van de Raad van State als bestuursrechter

20 Poort Oost Overzicht projecten
2de spoortoegang Spoorvertakking Ekeren/Oude Landen Economisch Netwerk Albertkanaal Wommelgem/Ranst Heraanleg E313 LIVAN 1 A102 en R11bis N171 – N1 Oosterweel

21 Opmaak streefbeeld R11/R11bis

22 Interactief en participatief proces R11/R11bis
Brede overlegstructuur Open communicatie en informatie Website met alle projectdocumenten Ruime inspraak Door samenstelling overlegstructuur Nieuwe media:

23 Basisalternatief: aanleg A102 in bestaande reservatiestrook + vertunneling R11 Locatiealternatieven: Zelfde doel, maar ander tracé, andere locatie Nulalternatief: Geen aanleg van de A102 of R11bis

24 Locatiealternatieven: welke opties?
De R1 als alternatief voor de A102 en de R11bis: in plaats van nieuwe wegen aan te leggen, wordt de capaciteit van de Antwerpse Ring verhoogd Extra alternatief voor de R11bis: een zuidelijk locatiealternatief richting Edegem (collegebesluit stad Antwerpen, d.d. 21 juni 2013)

25 Tweede Spoortoegang Na trechtering nog twee tracés:
Tracé ‘Geboorde tunnel’ Tracé ‘Bundeling met E313’

26 Poort Oost: open en transparante communicatie
Overleg Communicatieteam Poort Oost (+/- maandelijks) Website Infomomenten en infomarkten 2013: 22 april - Infosessie nieuwe lokale besturen 26 juni – Infoavond publicatie 3de richtlijnen Oosterweelverbinding 20, 22 en 23 september – persconferentie en infomarkten A102 en R11bis 12 december – infoavond ontwerp plan-MER Oosterweel Januari 2014: aankondiging terinzagelegging kennisgevingsdossier A102 en R11bis

27 Witboek Interne Staatshervorming vertaling van aanbevelingen
Vlaamse regering, 8 april 2011 Doorvertaling van een aantal aanbevelingen relevant voor de milieuvergunning Doorbraak 31/voorstel 47 commissie Berx: geen delegatie van mogelijkheid om beroep aan te tekenen door overheidsinstanties. Doorbraak 32: permanente milieuvergunning Concrete wetgevende initiatieven zijn lopende De omgevingsvergunning Hervorming MER Het decreet complexe projecten

28 Heeft burger nu teveel rechten?
Als overheid inzet op open proces van participatie dan moet burger zich tijdig laten horen Naar groter wederzijds vertrouwen en begrip Strategische projecten beter gedragen, binnen termijn en tegen lagere kosten Tegenover rechten staan ook belangrijke plichten: tijdig en volgehouden participeren!


Download ppt "Toelichting Propeller Club Antwerpen Mobiliteit – Antwerpen Gouverneur Cathy Berx 10/12/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google