De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer!"— Transcript van de presentatie:

1 Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer!
Door Dhr. Bultheel Jo

2 Dramatische spel en Taalontwikkeling
Poppenspel onder de Door Dhr. Bultheel Jo

3

4

5 Een kijk vanuit poppenspel
Naar Muzische ontwikkeling en Taalontwikkeling bij kleuters

6 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

7 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Van wat vooraf ging

8 "in"leefplan

9 HHH uniek Verbondenheid God
Het uitgangspunt is een mensvisie (zoals bij alle andere leerplannen) Het Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen is het uitgangspunt. HHH Deze mensvisie stelt de harmonische ontplooiing van de totale persoon voorop. Opvoeden is gericht op het ontwikkelen van hoofd, hart en handen. Deze drie componenten zijn niet van elkaar te scheiden. Ze roepen elkaar op en zijn werkzaam in één en dezelfde persoon. uniek We benaderen kinderen als personen, dat wil zeggen: als unieke mensen die zichzelf kunnen zijn en aan een eigen levensplan willen werken. Verbondenheid Door de verbondenheid met het eigen ik en met andere mensen, leren kinderen met en van elkaar . God Veel van onze opvoeding is georiënteerd op wat ons als mensen verheft, op het esthetische of het schone in natuur en cultuur, op het ethische, op het religieuze, of het mysterie dat voor christenen God heet.

10 1 + 5 = 6 (+1) 1 Een grijs deel opgebouwd volgens hoofd, handen en hart met de nadruk op de 2 laatste. Grijs deel, 31 blz visie en krachtlijnen blz algemene doelen 5 En daarbij nog eens 5 delen klaar zijn voor de praktijk. Die 5 delen zijn de 5 domeinen of muzische talen De deelleerplannen zijn echt heel concreet !

11 Bij Muzische opvoeding brengen we bij kinderen een muzische grondhouding tot ontwikkeling. We helpen ze ook muzische of kunstzinnige expressievormen te ontdekken. Dat wil zeggen: we leren ze ervaringen en gevoelens uitdrukken via woord, klank, beeld, dans en dramatische expressie. Maar behalve dat creëren, leren we ze ook kunstzinnig beschouwen, zeg maar de expressie van anderen begrijpen of aanvoelen en waarderen.

12 de wereld rondom dramatisch beeld- bewegings- spel expressie muz.
in de klas in de school muz. taalgebruik bewegings- expressie muzikale opvoeding beeld- dramatisch spel

13 EEN VISIE BESCHOUWEN EN CREEREN ONTPLOOIING VAN DE UNIEKE PERSOON
VERBONDENHEID MUZIKALE GRONDHOUDING SCHOLING ALS MIDDEL INTEGRATIE

14 EEN VISIE kindgericht procesmatig beschouwen en creëren
BESCHOUWEN EN CREEREN ONTPLOOIING VAN DE UNIEKE PERSOON VERBONDENHEID MUZIKALE GRONDHOUDING SCHOLING ALS MIDDEL INTEGRATIE kindgericht procesmatig beschouwen en creëren

15 = aan de hand van wereldoriënterend onderwijs
DOEL Vanuit een MUZISCHE GRONDHOUDING (leerplan 1.1 blz. 7) en met MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN (leerplan 1.2 blz. 7) DE BELEEFDE WERELD = aan de hand van wereldoriënterend onderwijs     de dingen ik anderen waarden BESCHOUWEN en CREEREN (gestalte geven) (leerplan 5.1 blz. 1 7) (leerplan 5.2 blz. 20) *stilstaan bij * via de beste taal - gebruik maken van alle zintuigen beeld - associëren met eigen belevingswereld muziek - met anderen communiceren over wat jou treft woord - lichaamsbeweging - dramatisch spel (zie deelleerplannen) Klik om door te gaan…

16 VANUIT VERSCHILLENDE DOMEINEN KLAS- EN SCHOOLKLIMAAT
INTEGRATIE (2) VANUIT 1 MUZISCH DOMEIN VANUIT VERSCHILLENDE DOMEINEN BINNEN LEERGEBIEDEN THEMA OF PROJECT KLAS- EN SCHOOLKLIMAAT 1 2 3 4 5 6 Een gezonde afwisseling, daar hou ik van!!

17 de nieuwe aanpak de wereld rondom dramatisch beeld- bewegings- spel
muz. taalgebruik bewegings- expressie muzikale opvoeding beeld- dramatisch spel de wereld rondom Vanuit de kdn Hoe kan ik als kind mijn plu rijker maken ? Welke taal gebruik ik best om mij te uiten ? Lkr als coach in coachend onderwijs

18 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

19 Met als onderdeeltje Poppenspel
Dramatisch spel Met als onderdeeltje Poppenspel

20 Sociale vaardigheden ontwikkelen
Drempels en gêne overwinnen Concentratie vergroten Creativiteit ontwikkelen Genieten Leren observeren Zelfvertrouwen en assertiviteit ontwikkelen Zin voor initiatief Bewust zijn van lichaamsmogelijkheden Sociale vaardigheden ontwikkelen doorzettingsvermogen ontwikkelen

21 In dramatisch spel uiten en verwerken kinderen eigen ervaringen, gedragingen, gevoelens en ideeën in doe-alsof situaties door middel van woord en gebaar, beeld en klank (leerplan)

22 In dramatisch spel verwerken kinderen eigen ervaringen , gevoelens en ideeën in doe- alsof- situaties door middel van woord en gebaar. Dramatisch spel heeft zijn eigen taal. Het gaat daarbij ondermeer om zich inleven in een rol of personage en om vorm geven aan een dialoog, een spel in tijd en ruimte situeren, de boodschap in een verhaal verwerken, enz.. In dramatisch spel ontwikkelt het kind zijn speeldurf en tracht op een speelse wijze dingen te zeggen en te beleven. Dramatisch spel gaat niet om spelen alleen. We leren kinderen kijken en luisteren naar poppenspel, rollenspel en toneel.

23 Het is het vormgeven van de verbeelding,
met het lichaam en de stem als voornaamste instrument (Klein Applaus) ……je moet dus verbeelding hebben  vroegere herinneringen en ervaringen oproepen  nieuwe werkelijkheid verzinnen ……je moet dus vorm geven aan die verbeelding, ze omzetten in iets waarneembaars, door het expressief toepassen van stem, taal houding, beweging mimiek

24 WAAROM OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL?
Kinderen spelen spontaan situaties na uit hun eigen leefwereld Waarom kinderen daar zo dol op zijn pag. 10 Omschrijving pag. 11

25 DRAMATISCH SPEL: WAAR STAAT DAT VOOR?
ASPECTEN VAN DRAMATISCH SPEL Pag. 12 2.4.1 WIE SPEEL JE? Rol, personage ( Allereerst is er iemand die speelt.) 2.4.2 WAT SPEEL JE? Handeling, dialoog 2.4.3 WANNEER VINDT HET SPEL PLAATS? Verbeelde tijd - werkelijke tijd 2.4.4 WAAR SPEELT HET SPEL ZICH AF? Plaats, ruimte 2.4.5 WAAROM SPEEL JE OP DIE MANIER? Motieven 2.4.6 HOE SPEEL JE JE ROL? Gevoelsuitingen

26 WAAROM OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL?
Dramatisch spel in de kleuterklas: De vier ervaringssituaties Zelfstandig spel improvisatie - vrij Poppenhoek – poppenkast – bouwhoek met wereldmateriaal – maquette in de zandtafel Ontwikkelingsondersteunend leren sterk gestuurd Kennis en ervaringen verwerven Nastreven van enkele doelen Ontmoeten beschouwen Klaspop bij onthaalmoment Poppenkast als aanzet tot thema Explorerend beleven begeleiden Op onderzoek uit gaan en manipuleren van materiaal Soms kan je als Lk. je beperken tot een hint geven of tot materiaal ter beschikking stellen

27 WAAROM OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL?
Opvoeden tot dramatisch spel pag. 19 Bij dramatisch spel gaat het om een natuurlijk samenspel van BESCHOUWEN CREËREN NABESCHOUWEN Met als muzische grondhouding: - speels met hoofd hart en handen - op een expressieve en creatieve manier

28 OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL
3.1 BESCHOUWEN Leren kritisch kijken en luisteren Leren genieten Een eigen mening leren vormen en uiten Media 3.2 CREËREN 3.3 EEN MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN

29 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN
AANDACHTSPUNTEN pag. 27 Sfeer scheppen, meespelen en begeleiden (bespreken) Veel kansen om te exploreren en experimenteren Respect voor de ontwikkeling

30 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN
Begeleid spelmoment: pag. 30 exploratiekansen in een opwarming (juiste sfeer) experimenteren > werken aan specifieke dramadoelen vorm geven nabespreken

31 DRAMATISCH SPEL: WAAR STAAT DAT VOOR?
DRAMATISCH SPEL OP SCHOOL: WANNEER KAN DAT? BIJ DE UITWERKING VAN THEMA’S EN PROJECTEN IN GELEIDE SPELMOMENTEN TOEGEPAST IN ANDERE ACTIVITEITEN Een leerinhoud verwerken Een leerinhoud inleiden Een leerinhoud verduidelijken Dramatisch spel kan ook tijdens het vrij spel. Tijdens een kijkmoment

32 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

33 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN
Voorbeelden meevolgen in syllabus pag 9. KLEMTOON OP WAARNEMING EN CONCENTRATIE Zintuigspelen Concentratiespelen KLEMTOON OP BEWEGING Kringspelen Mime- en pantomimespelen ‘Vertelpantomime’ Beeldenspelen

34 5 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN
KLEMTOON OP IMPROVISATIE EN TAAL Improvisatiespelen ‘Poppenhoek’, materiaalkoffer Rollenspelen

35 5 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN
KLEMTOON OP MATERIAAL EN TAAL Spelen met materiaal Poppenspel Schimmenspel TV-spel Maskerspel

36 5 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN
KLEMTOON OP MUZIEK Zang- en dansspelen Spelen met verhalen

37 5 DRAMATISCH SPEL even zoeken …..
Welke kansen biedt deze activiteit om …. SFEER SCHEPPEN EXPLORATIEKANSEN SCHEPPEN EXPERIMENTEREN VORMGEVEN NABESPREKEN !!!!! B Bij deze activiteit ligt nadruk ligt op Waarneming en concentratie Beweging Improvisatie en Taal Materiaal en Taal Muziek

38 De syllabus

39 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

40 Deel 1 :

41 Deel 1 :

42 Deel 1 : verkleinwoordpopje

43 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

44 Deel 2 :

45 Deel 2 :

46 Deel 2 :

47 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

48 Deel 3 :

49 Deel 3 :

50 Deel 3 :

51 Deel 3 :

52 Deel 3 :

53 Deel 3 :

54 Deel 3 :

55 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

56 Deel 4 :

57 Deel 4 :

58 Deel 4 :

59 Deel 4 :

60 Deel 4 :

61 Deel 4 :

62 Deel 4 :

63 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling
Visie Dramatisch spel Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling Deel 1 : Taalontwikkeling Deel 2 : Poppenspel in de basisschool Deel 3 : Poppenspel in detail Deel 4 : Voorbeeldteksten Deel 5 : Ogen ….

64 Deel 5 :

65 Tekstvak


Download ppt "Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer!"

Verwante presentaties


Ads door Google