De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 1 BESTEMMINGSPLAN KINDCENTRUM ZEELAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 1 BESTEMMINGSPLAN KINDCENTRUM ZEELAND."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 1 BESTEMMINGSPLAN KINDCENTRUM ZEELAND

2 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 2 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Uitgangspunten bij behandeling zienswijzen Deelaspecten van de zienswijzen Behandeling zienswijzen per deelaspect Ambtelijke wijzigingen Raadsvoorstel Bestemmingsplan zoals ter visie gelegd

3 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 3 Voorgeschiedenis Oktober 2010: Principekeuze in de Gemeenteraad voor de locatie Morgenzon-terrein voor de realisatie Brede School Januari 2011: Presentatie in de gemeenteraad waarin de haalbaarheid van die locatie werd aangetoond. Restant 2011: Architectenselectie plus Voorlopig ontwerpfase RO-procedure: opstellen Ontwerp Bestemmingsplan en ter visie legging van 3 oktober t/m 13 november. 7 (gebundelde) zienswijzen zijn ingediend.

4 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 4 Uitgangspunten bij behandeling zienswijzen 1.Rechten belanghebbenden beschouwen in relatie met het vigerende bestemmingsplan 2.Zienswijzen betreffen altijd het ontwerp- bestemmingsplan, niet het gebouwontwerp! 3.Diverse onderzoeken waren niet beschikbaar ten tijde van de ter visie legging. Inmiddels wel. 4.Er is nihil sprake van gewijzigde uitgangspunten ten aanzien van de inhoud van het project. 5.Het voorontwerp van het project is gelijktijdig gemaakt, daardoor interactie met best.plan mogelijk Vigerend bestemmingsplan Bestemmingsplan zoals ter visie gelegd

5 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 5 Hoofdaspecten van de 7 zienswijzen Verwachtingen ten aanzien van: 1.Geluidsoverlast door het gebruik van de locatie 2.Overlast door de verkeersaantrekkende werking (verkeer, geluid, veiligheid, parkeerproblemen) 3.Overlast door medegebruik door derden van de te realiseren parkeervoorzieningen (geluid) 4.Beperking van woongenot (beschaduwing, beperking privacy en uitzicht)

6 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 6 Aspect: Verwachte geluidsoverlast door gebruik van de locatie In het ontwerp bestemmingsplan had het totale bouwvlak de bestemming “maatschappelijk” Vanuit de ontwerpvoortgang is besloten dat de Harmonie alleen in/nabij het Bondsgebouw zal spelen (oefenen en voorstellingen) Er is daarom een zeer beperkt functievlak “specifieke vorm van cultuur/ontspanning-muziek” toegevoegd. Alleen daarbinnen zal de Harmonie haar activiteiten mogen uitvoeren. Alle zienswijzen zijn dus op dit aspect gegrond verklaard en zijn mede aanleiding geweest voor een ambtelijke wijziging. Bestemmingsplan zoals ter visie gelegd Nieuwe verbeelding bestemmingsplan

7 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 7 Aspect: Verwachte overlast door verkeersaantrekkende werking Verkeerskundig advies Kindcentrum Zeeland is inmiddels bekend. Dat toont aan: Er worden voldoende nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd; De geplande zones voor kiss-and-ride en kortparkeren zijn voldoende. Er zullen geen onveilige situaties ontstaan Er zal geen geluidshinder door verkeer ontstaan. Alle zienswijzen zijn daarom op dit aspect ongegrond verklaard.

8 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 8 Verwachte overlast door medegebruik van de parkeervoorzieningen Schoolstraatzijde De verwachting dat de parkeervoorziening aan de Schoolstraatzijde gebruikt gaat worden t.b.v. de horeca aan de Kerkstraat. Het parkeerterrein tussen de C1000 en het gemeentehuis ligt dichter bij die horeca dan de nieuwe parkeervoorziening aan de Schoolstraat. Alle zienswijzen zijn daarom op dit aspect ongegrond verklaard.

9 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 9 Verwachte beperking van woongenot Uit een bezonningsonderzoek (ten gevolge van het maximale bouwblok!) blijkt dat er minimale schaduwhinder op zal treden. Van uitzichtaantasting is geen sprake. Van aantasting privacy is geen sprake. Alle zienswijzen zijn daarom op dit aspect ongegrond verklaard.

10 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 10 Ambtelijke wijzigingen 1.In het Ontwerp Bestemmingsplan bestond een discrepantie tussen de verbeelding en de tekst van de toelichting. De voor de omwonenden meest gunstige omschrijving is nu overal doorgevoerd. 2.Het voorlopige ontwerp voor het Kindcentrum heeft aan de oostzijde aanleiding gegeven tot een minieme aanpassing van de grens van het bouwblok 3.De al eerder genoemde functionele beperking door het introduceren van een functievlak “specifieke vorm van cultuur/ontspanning-muziek” Deze wijzigingen zijn van ondergeschikte aard: er is hierdoor geen wezenlijk ander plan ontstaan. Nieuwe plankaart Nieuwe verbeelding bestemmingsplan

11 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 11 Raadsvoorstel 1.In te stemmen met de Nota van Zienswijzen 2.Het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Zeeland inclusief de omschreven aanpassingen gewijzigd vast te stellen Nieuwe verbeelding bestemmingsplan


Download ppt "Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland Voorbereidende Vergadering, 6 maart 2012 Dia 1 BESTEMMINGSPLAN KINDCENTRUM ZEELAND."

Verwante presentaties


Ads door Google