De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

2 Agenda 21 oktober LEF (Gezamenlijk) 21 oktober LEF (Gezamenlijk) 25 oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie profeten in ballingschap+ Haggai 1 en 2 Inl: H.K. Spakman 25 oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie profeten in ballingschap+ Haggai 1 en 2 Inl: H.K. Spakman

3 Diensten 9:30voorganger: Br. Jaap Blom, preeklezen 16:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. A. Ellen en L.J. Nelemans en tot diaken, br G. Westerik Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 4 november in de morgendienst. Diensten 9:30voorganger: Br. Jaap Blom, preeklezen 16:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. A. Ellen en L.J. Nelemans en tot diaken, br G. Westerik Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 4 november in de morgendienst. Mededelingen kerkenraad

4 De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale patiënten, die zich op het sterven voorbereiden. De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale patiënten, die zich op het sterven voorbereiden. Mededelingen kerkenraad

5 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

6 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

7 175 C

8 ● Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

9 Psalm 75: 1 1 U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer. Wij verkondigen uw eer, want uw naam is ons nabij. Daarom roemt het hele land al de wondren van uw hand.

10 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

11 Psalm75:1 ● Exodus 3:13- 15 ● Exodus34:4 - 10 ● H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

12 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 ● Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

13 Gezang 176a, Gz 1: 1 5 Gij zult van God niet ijdel spreken, gebruik zijn naam in heiligheid. Onheilig zweren zal Hij wreken. Welzalig wie de HEER belijdt

14 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 ● H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

15

16 hij wil geen vreemde voor je zijn …

17

18

19 noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

20 noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

21 God heeft een naam … noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

22 hij wil met mij omgaan … noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

23 Exodus 34 noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

24 Exodus 34 De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft … noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

25 niet vloeken … noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

26 noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

27 het derde gebod en ons spreken mét God … noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

28 het derde gebod en ons spreken óver God … noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

29 het derde gebod en ons hele leven … noem me, zeg me, roep mijn naam aan …

30

31

32 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 ● Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

33 Psalm 86: 4, 5 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

34 Psalm 86: 4, 5 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

35 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 ● Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

36 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

37 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

38 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

39 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

40 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: ● Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

41 Psalm 33: 1, 8 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied bij citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzingt, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer.

42 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER. Psalm 33: 1, 8

43 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 ● Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria

44 182 E 4-stemmig

45 Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:Kuria


Download ppt "Psalm75:1 Exodus 3:13- 15 Exodus34:4 - 10 H.C.Zondag:36 Gezang176a:5 Psalm86:4, 5 Gezang179a: Psalm33:1, 8 Gezang 182E:Amen Liturgieds. J.R. Geersing Den."

Verwante presentaties


Ads door Google