De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Viering in de Lucaskerk Zondag 24 augustus 2014 Ds. Wim Bisschop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Viering in de Lucaskerk Zondag 24 augustus 2014 Ds. Wim Bisschop."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7 Viering in de Lucaskerk Zondag 24 augustus 2014 Ds. Wim Bisschop

8 L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7
Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

9 aansteken van de kaarsen openingsgebed
orgelspel OM TE BEGINNEN welkom, mededelingen aansteken van de kaarsen openingsgebed Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

10 Psalm van de zondag: 139: 1 en 2 Allen gaan staan

11 psalm van de zondag: 139: 1 en 2 (allen gaan staan)

12

13

14

15 die hemel en aarde gemaakt heeft
groet en bemoediging v.: de Heer zij met u a.: ook met u zij de Heer onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

16 vervolg psalm van de zondag: 139: 14
(hierna gaan allen zitten) Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

17

18

19 v.: Laten we de Heer aanroepen
smeekgebed v.: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid heeft geen grenzen …… zo bidden wij en zingen Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

20 gezongen kyrie L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304
(Dienstboek 19) Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

21

22 gloria v.: Ere zij God en de hoge en vrede op aarde voor mensen in wie Hij behagen schept glorialied: 304 Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

23

24

25

26 lezing uit het Oude Testament: Jesaja 51: 1 - 6
HOREN gebed van de zondag de kinderen gaan naar de nevendienst lezing uit het Oude Testament: Jesaja 51: 1 - 6 Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

27 lied 89: 1 en 7 L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304
Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423 lied 89: 1 en 7

28

29

30

31

32 lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 16: 13-27 verkondiging
verkondiging Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

33

34 gezongen geloofsbelijdenis
Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423 geloofslied : gezongen geloofsbelijdenis

35 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

36 nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest,

37 ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

38 BIDDEN EN GEVEN voorbeden gebed in stilte onze Vader L 139: 1 en 2
Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423 BIDDEN EN GEVEN voorbeden gebed in stilte onze Vader

39 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw Naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

40 Collecten diaconie kerk Voedselbank Breda L 139: 1 en 2 L 139: 14
de kinderen komen terug uit de nevendienst en uit de crèche Orde van dienst: L 139: 1 en 2 L 139: 14 Kyrie: DB 17 L 304 Jesaja 51: 1-6 L 89: 1 en 7 Matth. 16: 13-27 GB L 423

41 OP WEG lied 423

42

43

44 zegen, beantwoord met 3x ‘amen’

45 dan links klikken op: in gesprek.
Laat ons weten hoe u denkt over het gebruik van de projectie in de viering. U kunt ons aanspreken, of reageren op: dan links klikken op: in gesprek. Het projectieteam: Angela Mulder, Helene Kok, Theo Kok, Kees Meijll, Rudolf Timmers, Adri Bos, Frank Westerhout, Tika Rozendaal, Evelien de Kruijff


Download ppt "Viering in de Lucaskerk Zondag 24 augustus 2014 Ds. Wim Bisschop."

Verwante presentaties


Ads door Google