De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activiteitenplan Centraal Onderdeel van het Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Groningen April 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activiteitenplan Centraal Onderdeel van het Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Groningen April 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Activiteitenplan Centraal Onderdeel van het Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Groningen April 2015

2 Beeld van de arbeidsmarkt (regio)  Kenmerken van de arbeidsmarktregio Groningen zijn:  een oververtegenwoordiging van sectoren waarin sprake is van een krimp (overheid, zorg & welzijn en industrie)  een lichte groei van de zakelijke dienstverlening, vooral in de uitzendbranche  een toename van het aantal vacatures, vooral veroorzaakt door vervangingsvraag  een ruime arbeidsmarkt, waardoor deze vacatures niet moeilijk in te vullen zijn  verdringing van laaggeschoolden door hooggeschoolden  verschuiving van lagere naar hogere functies  vraag naar personeel voornamelijk in specifieke (MBO/HBO-) functies in techniek en onderdelen van de zorg  Een hoog onbenut arbeidsaanbod, bestaande uit:  Relatief hoger opgeleid en ouder aanbod in de WW (18.500)  Relatief laag opgeleid aanbod in de WWB (21.500)  Wajongers met in veel gevallen ontwikkelingsstoornissen (15.000) activiteitenplan centraal 2

3 Kaders (arbeidsmarkt- regio)  We bieden werkgevers ondersteuning om (1) het in dienst nemen van werkzoekenden te stimuleren en om (2) bedrijven te versterken, te informeren en van personeel te voorzien.  Met de marktbewerking willen we voor twee doelgroepen matches tot stand brengen: mensen met en zonder beperkingen.  Doelstellingen:  Het realiseren van [3000] matches : mensen met uitkeringen koppelen aan werkgevers  Het faciliteren van werkgevers bij het realiseren van afspraakbanen (informeren, ondersteunen, kandidaten voordragen)  Het bieden van ondersteuning aan bedrijven bij hun personeelsvraagstukken  Specifieke aandachtspunten:  Verdeling collectieve sector (relaties in eerste instantie door afspraakbanen, op termijn rol bij vervangingsvraag) en marktsector (relaties in eerste instantie door matching overige groepen)  Inzetten op advies en ondersteuning (groepen) werkgevers  Samenwerking met uitzendbureaus  Werken over de grens  Betere toegang tot grotere werkgevers  Intensivering van contacten met detailhandel en horeca (hoog aantal laaggeschoolde vacatures)  Gezamenlijke aanpak SROI  Aanbod van werk(ver)delen  Afspraken (intern):  Taakstellingen zijn gezamenlijke taakstellingen per subregio  Voor afspraakbanen is één eenduidig pakket aan instrumenten afgesproken (streven op termijn harmonisatie instrumenten op breder terrein)  Activiteiten zijn in de arbeidsmarktregio op elkaar afgestemd (geen dubbelingen)  Een gesprek met een werkgever voer je altijd namens de hele arbeidsmarktregio  Direct bemiddelbaar aanbod afspraakbanen is in beeld en inzichtelijk voor alle accountmanagers  Resultaten worden gezamenlijk gemonitord en als gezamenlijke resultaten gepresenteerd  Gezamenlijke aansluiting bij landelijke afspraken (inclusief sectorplannen) activiteitenplan centraal 3

4 Centraal Groningen  In (overig) Groningen zit de meeste werkgelegenheid in de sectoren:  Zorg (20%) Als gevolg van bezuinigingen is de zorg een krimpsector. Het aantal vacatures neemt af. De vacatures die er zijn, zijn op middelbaar en hoger niveau.  Zakelijke diensten (15%) De zakelijke dienstverlening is sterk conjunctuurgevoelig, opdrachtgevers zijn terughoudend en er is sprake van een toenemende concurrentie en prijsdruk. De uitzendsector laat (na een periode van sterke daling) weer groei zien: vooral voor administratieve krachten en technisch personeel.  Handel (14%) De detailhandel kent een geringe en de groothandel een iets hogere groei in werkgelegenheid. Er is een lichte groei in het aantal vacatures in de detailhandel. Het gaat daarbij voornamelijk om laaggeschoolde banen met een geringe omvang. activiteitenplan centraal 4

5 Onze taakstelling voor 2015  [1700] matches  Vooral in []  Ondersteuning van werkgevers bij het realiseren van afspraakbanen (indicatie: 500 in 2015/2016) activiteitenplan centraal 5

6 Onze taakstelling voor 2015: verdeling over branches en doelgroepen (indicatief) WW50+wga/wiawajongp-wetwswbblwepTOTAAL ZORG EN WELZIJN 42500204320105190 HANDEL ZAKELIJKE DIENSTEN 400 UITZENDERS 400 INDUSTRIE OVERHEID en ONDERWIJS HORECA BOUW GROEN T&L RECREATIE & TOERISME TOTAAL 45020071000201677 activiteitenplan centraal 6

7 Zorg en Welzijn SectorZorg en welzijn Aandeel werkgelegenheid 20% KenmerkenKrimp, verdwijnen van laaggeschoolde functies, innovaties Kansen (afspraakbanen) Social partnerships Schoonmaak in combinatie met zorg (wijkservicecentra) Sectorplannen, SROI en Leren/werken Op termijn: vergrijzing “Taakstelling UMCG” BedreigingenKrimp en verdwijnen laaggeschoolde functies Mismatch vraag en aanbod activiteitenplan noord-drenthe 7

8 Activiteiten SectorZorg en welzijn Doelstelling We willen 190 matches tot stand brengen 100 Thuiszorg/50 Ziekenhuizen/20 V&V/5 Duitsland/10 Welzijn We willen werkgevers ondersteunen bij en het stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)Benutten van mogelijkheden sectorplannen Zorg en Provincie 2)Stimuleren van afspraakbanen 3)Het opstellen van een large accountplan voor het UMCG en het Martini Ziekenhuis 4)Het organiseren van een Social Partnership Thuiszorg (SROI, activeren vervangingsvraag en vakantiekrachtenproject) 5)Benutten van SROI bij opdrachtnemers WMO/AWBZ (73 organisaties) 6)Uitvoeren van een pilot werken in Duitsland (helpenden) Welke concrete activiteiten 1)Voorlichting aan zorginstellingen over mogelijkheden sectorplannen zorg en provincie, over WWZ, afspraakbanen, jobcarving (inclusieve arbeidsorganisatie); 2)Facilitering bij en afstemming over mobiliteit (van werk naar werk) 3)Intensivering samenwerking ZPN 4)Activeren social partnerships thuiszorg/verzorging & verpleging/ ziekenhuizen 5)Regionaal accountteam Zorg: uitwerken van accountplan per instelling (inventariseren en concretiseren) Monitoring 1)Per kwartaal (randvoorwaarde: facilitering door management) activiteitenplan centraal 8

9 Handel SectorHandel Aandeel werkgelegenheid 14% Kenmerken Lichte groei in vacatures, vooral laaggeschoolde (kleine) banen waarbij sprake is van verdringing door hoger opgeleiden. Aantal grote ketens in moeilijkheden (Hema, V&D, Blokker). Veel nieuwe kleine bedrijven zonder vermogen (lastig om mensen in dienst te nemen) Gebruik van crowdfunding. Veel ketens in detailhandel regelen landelijk personeel. Maakt ingang moeilijk (benutten van landelijk adviseur detailhandel noodzakelijk) KansenAfhankelijk van consumenten. Landelijke convenanten met ketens. Komst van grote bouwmarkt. BedreigingenGeringe groei, opkomst van webwinkels activiteitenplan noord-drenthe 9

10 Activiteiten SectorHandel Doelstelling We willen [] matches tot stand brengen, onderverdeeld naar de volgende doelgroepen en regelingen: We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)Bouwmarkten en tuincentra van personeel voorzien 2)Gezamenlijk benaderen van grote werkgevers en inventariseren wat de mogelijkheden zijn. 3)BBL-plekken/leerwerkplekken realiseren Welke concrete activiteiten 1)Werving & selectie personeel Bauhaus (Bert Kamerling) 2)Vacatures werven bij bouwmarkten en tuincentra die ontstaan door verschuiving personeel naar Bauhaus (Inge Westerhof) 3)Contact leggen met Maripaan Groep (franchisenemers Jumbo) over mogelijkheden (Paulien Frank) 4)Contact leggen met Albert Heijn over mogelijkheden (Benno Oude Telgenhof) Monitoring 1)1 x per 2 maand overleg in deze sector 2)Afspraken gedetailleerd uitwerken 3)Elkaar informeren via mailgroep (aanmaken) activiteitenplan centraal 10

11 Zakelijke diensten SectorZakelijke diensten Aandeel werkgelegenheid15% (vertekend beeld omdat vanuit uitzendbureaus vaak in andere sectoren wordt gewerkt) Kenmerken Groei in vacatures, voor een belangrijk deel in uitzendbanen en dus overlap met andere sectoren (techniek en productie). Groot aantal vestigingen. Kansen (afspraakbanen) Groei in KCC, schoonmaak, beveiliging en webshops. In de sectorplannen zijn 183 banen opgenomen voor kwetsbare medewerkers Wet werk en zekerheid Bedreigingen Mismatch vraag en aanbod contactcentra (bij de doelgroep bijstandsgerechtigden) Quotum in verband met verdringing activiteitenplan noord-drenthe 11

12 Activiteitenplan Beveiliging: Heleen, Gouke, Ingrid KCC: Margot, Henriëtte ICT: Regina, Henriëtte activiteitenplan centraal 12 SectorZakelijke diensten DoelstellingWe willen []matches tot stand brengen, We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)Inventariseren bedrijven in beveiliging en kennismaken 2)Banen en matches realiseren bij Klantcontactcentra Welke concrete activiteiten 1)Uitvoering project Reco (76 werkzoekenden opleiden in de beveiliging) 2)Contact leggen met Trigion 3)Contact leggen met Prohost Security en inzetten op evenementenbeveiliging 4)Onderzoek combinatie beveiliging en verkeersregelaar 5)Uitvoering beveiligingsproject Veenhuizen 6)Voorschakeltraject organiseren (DynaMiek) Projectplan KCC1)Verhogen kennisniveau adviseurs 2)Vergroten (potentieel) aanbod via doorlopende wervingsacties en verbreding doelgroep 3)Projectafspraken met werkgevers 4)Coördinatie bij twee adviseurs 5)Actief inzetten op doelgroep met arbeidsbeperkingen 6)Afspraken met Hanzehogeschool over mismatch HBO/MBO 7)Oriëntatie op koppeling gecertificeerd KCC-opleidingstraject (BBL mogelijkheid) 8)Rondleiding professionals en kandidaten bij TransCom en UWV 9)Organiseren speeddates 10)Organiseren meeluistersessies Webhelp 11)Inventariseren wie bij welk uitzendbureau goede contacten heeft Monitoring1)1 x per maand brancheoverleg (UWV en gemeenten): 13/5 (15.30 HBP)

13 Uitzendbureaus SectorUitzendbureaus Ervaringen Een groot deel van de plaatsingen wordt gerealiseerd via uitzendbureaus: het gaat daarbij vooral om werk in de productie en de techniek. Kansen Uitzendbureaus kennen groei en bieden mogelijkheden voor onze doelgroepen. Bedreigingen Onderlinge concurrentie van doelgroepen activiteitenplan noord-drenthe 13

14 Activiteiten Uitzendbureaus: DoelstellingWe willen []matches tot stand brengen, We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)We blijven inzetten op goede relaties met de uitzendbureaus 2)Verduurzaming van uitzendwerk Welke concrete activiteiten 1)Topvacatures bij uitzendbureaus 2)Met uitzendbureaus dagwerk omzetten in duurzamere contracten (Jan Dijkhuis) activiteitenplan centraal 14

15 Industrie SectorIndustrie Aandeel werkgelegenheid9% KenmerkenKrimp en laag aantal vacatures. Daar waar vacatures zijn, worden deze vooral ingevuld door uitzendwerk. Vacatures grotendeels op middelbaar en hoger niveau. Toenemend aantal ZZP-ers en vormen van flexibele arbeid. Kansen (afspraakbanen) Sectorplannen Werken in Duitsland Op termijn: vergrijzing Herontwerp van functies/functieanalyse (bij bedrijven in ontwikkeling) BedreigingenWerkgelegenheid naar het buitenland activiteitenplan noord-drenthe 15

16 Activiteiten SectorIndustrie DoelstellingWe willen []matches tot stand brengen, We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)Aansluiten bij mogelijkheden in de sectorplannen (industrie en chemie) en de O&O-fondsen 2)Voortzetten van het Platform Techniek (met afvaardiging uit alle arbeidsmarktregio’s) 3)Stimuleren van het werken in de techniek 4)Aansluiten bij ontwikkelingen rondom duurzaamheid 5)Stimuleren van afspraakbanen in de techniek Welke concrete activiteiten 1)Bedrijven informeren en adviseren over het benutten van sectorplannen in de industrie 2)Starten van een lasproject (Kumo, niveau 2/3) in april 3)Starten van een techniekcarrousel 4)Jaarplanning van alle projecten in techniek opstellen 5)Opleiden van werkzoekenden tot installateur zonnepanelen 6)Benutten van ervaringen van bestaande bedrijven bij het stimuleren van afspraakbanen: SCA, Niemeijer, Avebe. Account bij Avebe (50 afspraakbanen) 7)Industrieplein Noord 8)Inzet op onze doelgroep in verband met inleenvergoeding en ontbreken jeugdschaal Belangrijke bedrijven 1)Avebe 2)Muelink en Grol 3)SCA 4)Abiant 5)Cofely (wel hoge eisen aan personeel) 6)JC Electronics 7)Rollecate-Kumij 8)Gasunie 9)Randstad/PPG Westerbroek 10)Carrousel (11 bedrijven) 11)Inhouse bureaus project 2 maanden proefplaatsing Projecten techniek 1)Overzicht projecten in techniek activiteitenplan centraal 16

17 Overheid en onderwijs SectorOverheid en onderwijs Aandeel werkgelegenheid16% (overheid 7%, onderwijs 9%) KenmerkenBij de overheid is sprake van krimp, bij onderwijs nog van een lichte groei. Tegelijkertijd is er (vanwege de omvang) nog steeds sprake van vacatures. Deze liggen op middelbaar en hoger niveau (overheid) of alleen op hoger niveau (onderwijs). Kansen (afspraakbanen) Vergrijzing (relatief veel 55 plussers) Afspraken in cao Bedreigingen (afspraakbanen) Hogere kwalificatie-eisen Krimp Extra banen realiseren in situatie van krimp en ontslagen activiteitenplan noord-drenthe 17

18 Activiteiten SectorOverheid en onderwijs DoelstellingWe willen []matches tot stand brengen, We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)Onderwijs- en overheidsorganisaties ondersteunen bij het realiseren van afspraakbanen (uitvoering geven aan cao-afspraken) 2)Realiseren van werkervaringsplaatsen Welke concrete activiteiten 1)Faciliteren van overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen bij het realiseren van afspraakbanen door: Benutten van subsidies, bedrijfsanalyses, informatie en advies, ondersteuning bij werving en selectie 2)Mogelijkheden voor jobcarving (licht administratief werk) in beeld brengen Te benaderen organisaties 1.RUG 2.Hanzehogeschool 3.Noorderpoortcollege 4.Alfa college 5.DUO 6.Belastingdienst 7.Provincie Groningen 8.Gemeente Groningen activiteitenplan centraal 18

19 Horeca, recreatie en toerisme SectorHoreca, recreatie en toerisme Aandeel werkgelegenheid4% (exclusief recreatie en toerisme) KenmerkenDe werkgelegenheid in de horeca blijft grotendeels gelijk. Er is sprake van een relatief hoog en een toenemend aantal vacatures. Voor een groot deel gaat het om laaggeschoolde (kleine) banen. Kansen (afspraakbanen) Groot aantal laaggeschoolde vacatures en vacatures voor koks Hoog aantal bedrijven dat we nog niet hebben benaderd. Behoefte bij bedrijven aan ondersteuning bij werving en selectie MacDonalds (wajongers) BedreigingenVerdringing door studenten activiteitenplan noord-drenthe 19

20 Activiteiten SectorHoreca, recreatie en toerisme DoelstellingWe willen [] matches tot stand brengen, We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)Stimuleren en faciliteren werken in Duitsland (ihb Borkum) 2)Kansen in hotelsector benutten 3)In beeld blijven bij de branche (behoeften inventariseren) 4)Onderzoeken mogelijkheden samenwerking Culinaire Vakschool 5)Groninger Horecabeurs 6)Koninklijke Horeca Nederland Welke concrete activiteiten 1)Horeca/Recreatie speeddate 9 maart 13.00 – 16.00 Harm Buiterplein 1 Groningen (Jeanet Zandbergen) 2)Bemiddeling naar Borkum (zie werken in Duitsland) (Peter Rebergen) 3)In kaart brengen hotels in de regio en plan van aanpak (Paulien Frank) 4)In kaart brengen welke bedrijven bezoeken, wanneer, door wie 5)Afspraak Culinaire Vakschool (Jeanet Zandbergen/Paulien Frank) Belangrijkste werkgevers 1.Mac Donalds (Jongeren/Wajong/BBL) 2.Albert Heijn (Wajong/BBL) 3.Uitzendbureaus 4.Van der Valk 5.La Place Monitoring1.6 wekelijks overleg (afspraken maken wie wat gaat doen) activiteitenplan centraal 20

21 Overzicht per sector SectorBouw Aandeel werkgelegenheid4% KenmerkenIn de bouw is de werkgelegenheid toegenomen, maar vooral omdat deze op een laag peil stond. Het aantal vacatures neemt ook toe, maar is in omvang nog beperkt. Het gaat daarbij vooral om middelbaar geschoolde banen. De bouw is een sterk vergrijsde sector. Op termijn wordt daar dus vervangingsvraag verwacht. Kansen (afspraakbanen) Er ontstaat naar verwachting veel werkgelegenheid als gevolg van het herstel en het voorkomen van aardbevingsschade Er ontstaan vacatures in de asbestsanering Benutten van SROI Sectorplannen Op middellange termijn: vergrijzing Werken in Duitsland activiteitenplan noord-drenthe 21

22 Activiteiten SectorBouw (Gouke en Jos) DoelstellingWe willen []matches tot stand brengen, We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? 1)Benutten van mogelijkheden van herstel aardbevingsschade en aardbevingsbestendig bouwen 2)Zorgen voor voldoende aanbod in de steigerbouw en de installatiebranche 3)Benutten van mogelijkheden van SROI en sectorplannen (voor reguliere werkzoekenden en voor doelgroep van de afspraakbanen) Welke concrete activiteiten 1)Actieve rol bij de invulling van SROI-verplichtingen, waaronder poolvorming in de bouw met uitzendbureaus (Gouke van den Berg en Cor Swart) 2)Aansluiten bij het accountplan Centrum Voor Veilig Wonen in Noord 3)Aansluiten bij activiteiten(plan) van het Servicepunt Bouw (Gouke) activiteitenplan centraal 22

23 Groen SectorGroen KenmerkenKrimpende sector, weinig vacatures die vaak worden ingevuld via uitzendbanen of door ZZP-ers. Kansen (afspraakbanen) Bedreigingen activiteitenplan noord-drenthe 23

24 Activiteiten SectorGroen DoelstellingWe willen []matches tot stand brengen, We willen werkgevers ondersteunen bij en stimuleren tot het realiseren van afspraakbanen Wat gaan we hiervoor doen? Welke concrete activiteiten activiteitenplan centraal 24

25 Activiteiten AlgemeenBrancheoverstijgend (opnemen binnen alle sectoren) Wat gaan we doen? 1)Stimuleren van matching banen in Duitsland 2)Afspraakbanen stimuleren Welke concrete activiteiten 1)Aansluiten bij de activiteiten die vanuit Oldambt (Arie Dijkhuis) worden uitgevoerd en de contacten die worden gelegd met bedrijven in Duitsland activiteitenplan centraal 25


Download ppt "Activiteitenplan Centraal Onderdeel van het Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Groningen April 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google