De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening

2 Waarom gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening? Bij elkaar brengen vraag en aanbod Inzicht arbeidsmarktontwikkelingen Eenduidige ondersteuning bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken Wat willen werkgevers? Beste en gemotiveerde kandidaat, advies, geen rompslomp, nazorg, etc. Wat willen gemeenten en UWV? Uitstroom naar werk, schadelastbeperking

3 Wettelijke opdracht Wetsvoorstel Suwi art 10: Samenwerking voor werkgeversdienstverlening: "UWV en gemeenten werken samen in de regio's bij dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt”. ■ Eén publiek (digitaal) aanspreekpunt namens gemeenten en UWV per arbeidsmarktregio (30) ■ Eén landelijk gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers ■ Voortrekkersrol gemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid ■ Gemeenten en UWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures

4 Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave – Werkgevers vraaggericht bedienen met gezamenlijk dienstenpakket Richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht optreden, met herkenbare branding. Eventuele werkgeversdienstverlening in subregio’s goed aansluiten op regionaal aanspreekpunt Opstellen regionaal en landelijk marktbewerkingsplan voor de doelgroepen

5 Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave – vervolg Gemeenten en UWV committeren zich aan totale gezamenlijke doelstellingen; Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor eigen taakstellingen; Gemeenten en UWV maken afspraken over gezamenlijk dienstenpakket; Gemeenten en UWV maken afspraken over inzet van middelen (fte) tbv uitvoering.

6 Outlet naar de markt voor onze klanten op basis van hun werkpotentieel

7 Tactisch niveau Strategisch/bestuurlijk niveau Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening regionaal arbeidsmarkt agenda regionaal marktbewerkings plan Branding  Regionaal bestuurlijk overleg met 3 O’s  Regie bij centrumgemeente  Gedragen regionale arbeidsmarktagenda (beleid)  Regionaal marktbewerkingsplan: gezamenlijk vastgesteld of afgestemd met partijen  Herkenbare branding op regionaal niveau, evt. met subregio aanduiding Prestaties  Commitment partijen aan totale gezamenlijke doelstellingen  Ieder partij blijft verantwoordelijk voor eigen taakstellingen. Afspraken worden jaarlijks vastgelegd in gezamenlijk marktbewerkingsplan

8 Operationeel niveau Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening Diensten pakket Werkgevers benadering Aansturing  Werkgevers vraaggericht bedienen  Gemeenten en UWV treden richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht op.  Afspraken over werkgeversbenadering, verdeling werkgevers/sectoren:  Afspraken over gezamenlijk (minimum) pakket aan diensten voor werkgevers. .strategisch/tactisch niveau: regio MT  operationeel niveau: dagelijkse aansturing afhankelijk van samenwerkingsvariant aansturing belegd bij 1 manager aangewezen door gemeenten en UWV dan wel gezamenlijke aansturing Inbreng personeel  Afspraken over inzet middelen (fte) tbv uitvoering. Niet noodzakelijk dat medewerkers fysiek op 1 locatie zitten.

9 Operationeel niveau Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening Professio- nalisering Systemen Afspraken over professionele standaard, evt. gezamenlijk professionaliseringsprogramma uitvoeren. Vastleggen van afspraken met werkgevers en vacatures. Bekijk mogelijkheden om elkaars systemen te benutten, bijv. WBS.

10 Ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening passend binnen wettelijk kader

11 Ontwikkelvariant 1 - regionaal

12 Ontwikkelvariant II – regio/subregio

13 Ontwikkelvariant III

14 Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel- variant III Regionaal arbeidsmarktoverleg met publieke en private partijen (regionale arbeidsmarktagenda) ++ + Regionaal marktbewerkingsplan ++ + 1 (publiek) aanspreekpunt voor werkgevers ++++/- Marktbereik ++++ Vertaling landelijke afspraken naar regio en lokaal ++++ Interregionale samenwerking ++++/- Eenduidig dienstenpakket +++/- Branding +++- Efficiency & effectiviteit bevorderend ++++/- Administratieve lastenverlichting ++/- Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen gemeenten en UWV

15 Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel- variant III Één duidelijk publiek loket voor arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken ++ + Eenvoudige doorvertaling landelijke afspraken met publieke partijen naar regio’s ++ + 1 (publiek) contactpersoon +++-/- Toegang tot alle werkzoekenden +++-/- Efficiency & effectiviteit bevorderend +++-/- Administratief gemak +++-/- Snelle en adequate levering van personeel ++++/- Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkgevers

16 Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel- variant III Toegang tot alle vacatures ++ -/- Deelname aan bijeenkomsten met werkgevers +++/- Bereidheid bij werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een (leer)baan te bieden +++ Concurrerend aanbod (tav inzet regelingen/voorzieningen) -/- + Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkzoekenden

17 Schakelen tussen schaalniveaus: Landelijke en bovenregionale afspraken

18 Mogelijkheden samenwerking SW

19 Overzicht dienstenpakket voor werkgevers (nader vast te stellen) ■ Selectie en levering van potentiële kandidaten ■ Voorlichting, informatie en advies (o.a. subsidies, ontslag, loondispensatie) ■ Onderzoek en advies arbeidsmarkt ■ Inspelen op regionale vraagstukken d.m.v. arrangementen/convenanten met sectoren/werkgevers ■ Bedrijfsadvies (inclusieve organisatie) ■ Een “faciliteit/plek” voor werkgevers om werkzoekenden te vinden en te ontmoeten

20 E-diensten aan werkgevers via WERK.nl ■ Toegang tot het (direct inzetbaar) “werkzoekenden bestand” ■ Algemene informatie en advies over de arbeidsmarkt. –Arbeidsmarktpublicaties: met actuele informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen landelijk, regionaal, sectoraal. –Informatie en advies over werving & selectie, werkvergunning, ziekteverzuim, reorganisatie, arbeidsrecht en ontslag (werk.nl). –Informatie over inzet van regelingen en subsidies bij het in dienst nemen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. ■ Informatie over scholingsmogelijkheden en leerwerktrajecten ■ Informatie over EVC (ervaringscertificaten) ■ Verwijzing naar de regionale Leerwerkloketten

21 Ontwikkeling van tools voor gesprek in de regio Brochure ontwikkelvarianten en afwegingen regionale werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV Presentatie ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening Best practices, voorbeelden samenwerkingsovereenkomsten, marktbewerkingsplannen Informatie is te vinden op:

22 DISCUSSIE! een paar dilemma’s Zelfstandigheid versus schaalvoordelen Grotere versus kleine gemeenten Korte termijn voortgang versus lange termijn opbrengst


Download ppt "Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google