De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst raadsleden A2 gemeenten Stand van zaken Integrale Ruimtelijke Strategie 7 juli 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst raadsleden A2 gemeenten Stand van zaken Integrale Ruimtelijke Strategie 7 juli 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst raadsleden A2 gemeenten Stand van zaken Integrale Ruimtelijke Strategie 7 juli 2016

2 Doel en status Integrale Strategie Ruimte Doel: -Toont de ambitie en ontwikkelingsrichting van de regio -Samenwerkingskader Brainportregio -Basis (sub)regionale communicatie- en lobbytrajecten -Aanjagen pilots en experimenten, uitdragen goede voorbeelden -Inbreng voor de provinciale omgevingsvisie En bovenal: het moet U helpen in de praktijk! Status: −Geen formele status Wro −Regiobreed referentiekader en basis handelen −Doorvertaling Ruimtelijke Economische OntwikkelingsStrategie

3 Uitgangspunten: -Ruimtelijk Programma Brainport belangrijk vertrekpunt -Met name kwalitatief en niet kwantitatief -Evenwichtig, vanuit samenhang en agendasettend -Van onderop -Overzichtelijk en beeldend Uitgangspunten en bouwstenen Bouwstenen: 1.Proposities 4 subregio’s 2.Input themawerkplaatsen 3.Input kennisinstituten en bedrijfsleven 4.Bestaande plannen

4 http://www.broplan.nl/metropoolregio_Eindhoven/ http://www.broplan.nl/metropoolregio_Eindhoven/ (wachtwoord ISR@BRO)

5 Internationale Eigenheid & Regionale Allure Ambitie Integrale Strategie Ruimte: Een economische wereldspeler, die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. Werken aan: -Interne samenhang & verbindingen sterke (inter)nationale spelers -Complementariteit Zuid-/Noord Randstad, intern Brainportregio en…… Uitwerken naar 5 thema’s:

6 ISR: Internationale Eigenheid & Regionale Allure

7 Sterk economisch klimaat

8 Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -krachtige Brainportregio, duurzaam profiel, innovaties met effect op dagelijks leven -Innovatiekracht door concentratie kennis(werkers), arbeid en ondernemerschap Highlights: -Integrale aanpak! -Versterking campussen & ketensamenwerkingen, ruimte voor groot en klein -Krachtig: Hightech, Chemie, Health, Automotive, Industrial design, energie & metaal, Agrofood Niet vergeten: Innovatieve maakindustrie, logistiek en toerisme & recreatie -Aandacht: Herprogrammering, transformatie & hergebruik, knooppunten, regionale intake

9 Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

10 Ambitie Integrale Strategie Ruimte: - Een excellent woonklimaat met topvoorzieningen, van waarde voor de regionale economie; -Versterken omgevingskwaliteit, veiligheid, gezondheid -Compleet (hoog)stedelijk voorzieningenpakket in beide steden -Sterk en adequaat inspelen op trends veranderende woningvraag Highlights: -Versterken identiteit ‘stad in een park’ -Een totaalpakket aan woonmilieus: complementariteit! -Aandacht: kleine eenheden, voorraad, DNA, herprogrammering, voorzieningenniveau

11 Omgevingskwaliteit op de kaart!

12 Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -Landschap is belangrijkste kapitaal: natuurlijk, sociaal en economisch -Versterken, verbinden en beleefbaar maken -Optimale balans in benutting landschap Highlights: -Kwaliteiten op de kaart! -Meer ruimte voor dynamiek, maar niet alles overal: draagkracht landschap -Versterken verbindingen, verknopen parels & vergroten diversiteit, TDK visualiseren

13 Bereikbaarheid en mobiliteit op alle schaalniveaus

14 Bereikbaarheid en mobiliteit Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -Een optimale (inter)nationale bereikbaarheid, met omgevingskwaliteit en duurzaam -DE Europese regio voor ontwikkelen, testen en vermarkten nieuwe concepten -Bidbook, Bereikbaarheidsakkoord, Gebiedsvisie Brainport City, Visie Mobiliteit & Innovatie (i.o.) Highlights: -Versterken schakel en verbindingsfunctie kennisregio’s: o.a. aanhaking HOV/HSL -Verdichting knooppunten: draagvlak nieuwe vervoersconcepten en ruim baan fiets en OV -Maatregelenpakket: vlot, veilig, robuust en aangenaam, co-modaal verkeerssysteem -Aandacht: bereikbaarheid tot in de haarvaten: f/l mile!

15 Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig Voorbeeldfunctie

16 Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -Als regio schoner, slimmer en zuiniger omgaan met ruimte en grondstoffen -2020 beleid regio klimaatbestendig, in 2050 als geheel -2020 volledig energieneutraal bouwen, 2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen -Brainportregio HET gebied: klimaatbestendige stad, circulaire economie, energietransitie Bereiken door: -Verkennen wat nodig is voor de ambities van de regio -(Verantwoord) Faciliteren en accommoderen nieuwe energievoorzieningen -Samen met het Rijk en stakeholders in regio optrekken -Aandacht: knelpunten wet- en regelgeving

17 Vandaag en (over)morgen -Eerste concept Integrale Strategie Ruimte in ontwikkeling -Werkbijeenkomsten gemeenteraadsleden subregio’s 6 juli Stedelijk gebied / 7 juli A2-zone / 13 juli Peel / 18 juli Kempen -20 juli overleg partijen maatschappelijk middenveld -20 juli Werkplaats Ruimte ‘netten ophalen’ -14 september Werkplaats Strategie Ruimte. -21 september Werkplaatstrekkersbijeenkomst. -28 september Raadstafel21. -5 oktober Raadsledenbijeenkomst. -September / oktober bespreking in raadscommissie of gemeenteraad in gemeenten -Begin 2017 raadsbehandeling - http://www.broplan.nl/metropoolregio_Eindhoven/ (ww ISR@BRO)http://www.broplan.nl/metropoolregio_Eindhoven/

18 Vragen voor vanavond -Wat wilt u ermee kunnen? -Hoofdlijn per thema? -Belangrijke agendapunten? -(Ideeën) Pilots / experimenten? -Goede voorbeeldprojecten?

19 Dia’s voor Marktplaats

20 Sterk economisch klimaat

21 Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -krachtige Brainportregio, duurzaam profiel, innovaties met effect op dagelijks leven -Innovatiekracht door concentratie kennis(werkers), arbeid en ondernemerschap Bereiken door: -Integrale aanpak! (hoogstedelijkheid, connectiviteit, bereikbaarheid, woonklimaat, landschap) -Versterking campussen en ketensamenwerkingen -Inzet ‘grote spelers’ EN startups EN groeiende (arbeidsintensieve) bedrijven -Krachtig: Hightech, Chemie, Health, Automotive, Industrial design, energie & metaal, Agrofood -Niet vergeten: Innovatieve maakindustrie, logistiek en toerisme & recreatie -Verdichting op knooppunten -Lopende trajecten o.a. Brainport City, REOS -Aandacht: Herprogrammering, transformatie & hergebruik, verdichting knooppunten, regionale intake -Aanjagen experimenten & pilots en uitdragen voorbeelden

22 Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

23 Ambitie Integrale Strategie Ruimte: - Een excellent woonklimaat met topvoorzieningen, van waarde voor de regionale economie; -Versterken omgevingskwaliteit, veiligheid, gezondheid -Compleet (hoog)stedelijk voorzieningenpakket in beide steden -Sterk en adequaat inspelen op trends veranderende woningvraag Bereiken door: -Versterken identiteit ‘stad in een park’ -Een totaalpakket aan woonmilieus: complementariteit! -Stimuleren sociale veerkracht en omgevingsbewuste samenleving -Accenten: vraag kleine eenheden, bestaande voorraad, gebruik van DNA -Aandacht: herprogrammering, toegesneden voorzieningenniveau -Aanjagen experimenten & pilots en uitdragen voorbeelden

24 Omgevingskwaliteit op de kaart!

25 Omgevingskwaliteit Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -Landschap is belangrijkste kapitaal: natuurlijk, sociaal en economisch -Versterken, verbinden en beleefbaar maken -Optimale balans in benutting landschap Bereiken door: -Kwaliteiten op de kaart zetten! -Meer ruimte voor dynamiek, maar niet alles overal: draagkracht landschap -Versterken verbindingen, verknopen parels & vergroten diversiteit / contrasten -Kansen: vrijkomende gebouwen, erfgoed, water, energie -TDK visualiseren -Centralere rol ontwerp en ‘mooi’ -Aandacht: betaalbaarheid omgevingskwaliteit en ‘tuin’ -Aanjagen experimenten & pilots en uitdragen voorbeelden

26 Bereikbaarheid en mobiliteit op alle schaalniveaus

27 Bereikbaarheid en mobiliteit Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -Een optimale (inter)nationale bereikbaarheid, met omgevingskwaliteit en duurzaam -DE Europese regio voor ontwikkelen, testen en vermarkten nieuwe concepten -Bidbook, Bereikbaarheidsakkoord, Gebiedsvisie Brainport City, Visie Mobiliteit & Innovatie (i.o.) Bereiken door: -Versterken schakel en verbindingsfunctie kennisregio’s: o.a. aanhaking HOV/HSL -Verdichting knooppunten: draagvlak nieuwe vervoersconcepten -Maatregelenpakket: vlot, veilig, robuust en aangenaam -Naar een co-modaal verkeerssysteem: drempelloos reizen -Ruim baan fiets en OV! -Aandacht: bereikbaarheid tot in de haarvaten: f/l mile! -Aanjagen experimenten & pilots en uitdragen voorbeelden

28 Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig Voorbeeldfunctie

29 Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig Ambitie Integrale Strategie Ruimte: -Als regio schoner, slimmer en zuiniger omgaan met ruimte en grondstoffen -2020 beleid regio klimaatbestendig, in 2050 als geheel -2020 volledig energieneutraal bouwen -2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen -Brainportregio HET gebied: klimaatbestendige stad, circulaire economie, energietransitie Bereiken door: -Verkennen wat nodig is voor de ambities van de regio -(Verantwoord) Faciliteren en accommoderen nieuwe energievoorzieningen -Samen met het Rijk en stakeholders in regio optrekken -Aandacht: knelpunten wet- en regelgeving -Aanjagen experimenten & pilots en uitdragen voorbeelden


Download ppt "Bijeenkomst raadsleden A2 gemeenten Stand van zaken Integrale Ruimtelijke Strategie 7 juli 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google