De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans Voordijk en Arjen Adriaanse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans Voordijk en Arjen Adriaanse"— Transcript van de presentatie:

1 Hans Voordijk en Arjen Adriaanse
BIM en inkoop in de bouw Hans Voordijk en Arjen Adriaanse

2 BIM en inkoop in de bouw Het algemene plaatje
BIM en de bouw Het algemene plaatje BIM en selectie BIM maturity audit voor selectie van (keten-)partners BIM en contract BIM en contractering van (keten-)partners

3 BIM en de bouw: het algemene plaatje
De bouwsector: een archipel met vele eilanden BIM als verbinder en drager van nieuwe ICT-ontwikkelingen Enkele nieuwe BIM trends

4 De bouwsector: drie vormen van fragmentatie

5 Manieren van integreren van eilanden
Stroomlijnen van informatie- en kennisstromen (in informatie- en communicatie-intensieve sector)

6 Informatiestromen in de bouwsector
Partij A Partij B Partij C Partij D Partijen met hun eigen belangen, (BIM) werkwijzen en positie in het bouwproces © VISI

7 Manieren van integreren van eilanden
Stroomlijnen van informatie- en kennisstromen (in informatie- en communicatie-intensieve sector) Organisatorische ontwikkelingen (mogelijkheden, prikkels): Integrale contracten Ketensamenwerking Modulaire bouwsystemen

8 Recente ICT-ontwikkelingen
Genereren van data Delen van data Bundelen van data Analyseren van data

9 Recente ICT-ontwikkelingen vinden hun weg naar de bouw

10 Aandeel ICT-investeringen in de totale investeringen (naar bedrijfstak)
Bedrijven investeren intussen substantieel in ICT. Al jarenlang wordt beweerd dat de ICT-investeringen in de bouwsector relatief beperkt zijn, zeker als deze worden vergeleken met de automobiel- en luchtvaartindustrie. Een veelgebruikte indicator voor ICT adoptie in een sector is de verhouding tussen de ICT investeringen t.o.v. de totale investeringen. Bouwnijverheid: rond 10%; Industrie bijvoorbeeld rond 20% Is dat niet gek voor een informatie- en communicatieintensieve sector die zoveel profijt lijkt te hebben van ICT gebruik? Ik ben ervan overtuigd dat ook hier de gefragmenteerdheid van de bouwsector een belangrijke rol speelt: ICT investeringen moeten voordelen opleveren op het eigen eilandje.

11 Werken met Bouw Informatie Modellen (BIM)
Toch worden ook andere geluiden hoorbaar, met mame vanuit de BIM hoek. De BIM ontwikkeling heeft een aardige weg afgelegd: Chuck Eastman hoogleraar in de VS, schreef in 1975 voor het eerst over hetgeen wij nu kennen als BIM. Tot begin van de 21ste eeuw vooral een wetenschappelijke execritie We kunnen vaststellen dat met name de laatste 10 jaar in de praktijk belangrijke BIM-stappen zijn gezet. Allerlei architecten- en ingenieursbureaus zijn bijvoorbeeld actief bezig met de invoering. En wie de jaarverslagen van de laatste jaren van de grote Nederlandse bouwbedrijven openslaat komt de term BIM heel regelmatig tegen. BIM wordt hier vaak genoemd in het kader van integrale contracten, ketensamenwerking en modulaire bouwsystemen (de organisatorische ontwikkelingen die ik net heb genoemd en waarin informatie- en kennisuitwisseling een nog belangrijkere rol spelen). Het zijn echter ook steeds meer de kleinere bouwers die met BIM bezig zijn. Ondertussen zijn opdrachtgevers zoals RijksVastgoedBedrijf en Rijkswaterstaat begonnen met het voorschrijven van het gebruik van BIM, waardoor de invoering in de Nederlandse bouwsector een verdere impuls krijgt. ProRail wil een dergelijke stap nu ook zetten. Een ongekende ICT ontwikkeling in de Nederlandse bouwsector!

12 BIM visie: combineren van eilanden en (nieuwe) ICT ontwikkelingen
Het wordt tijd om stil te staan bij de vraag: wat bedoelen we met BIM en welke visie streven we hiermee na? Wanneer we het hebben over BIM staan een aantal aspecten centraal: Het eerste aspect is de digitale representatie van een bouwwerk die je op allerlei manieren kan bekijken. De digitale representatie van het bouwwerk bevat objecten, zoals kolommen, wanden en vloeren. Deze objecten hebben niet alleen een geometrische representatie, maar bevatten ook allerlei soorten informatie, zoals afmetingen, volumes en materiaalsoorten. Uit de representatie kunnen bijvoorbeeld tekeningen en hoeveelheden gegenereerd worden en aan de representatie kunnen andere gegevensbronnen worden gekoppeld, zoals planningen en kosten. Bij het opbouwen van de digitale representatie kan gebruik gemaakt worden van bibliotheken bestaande uit objecten en objectgegevens of zelfs hele modules voor modulaire bouwsystemen die samengevoegd worden om zo gezamenlijk een bouwwerk te vormen. Het tweede aspect is samenwerken. BIM ondersteunt de samenwerking tussen partijen. Allerlei partijen gebruiken gegevens uit een BIM en voegen hun eigen bijdragen hier ook weer aan toe. Het derde en laatste aspect is de levenscyclus. BIM-gegevens worden tijdens de levenscyclus van bouwwerken steeds verder uitgewerkt en verrijkt met allerlei soorten informatie. Tijdens de hele levenscyclus kan van deze informatie gebruik worden gemaakt. Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik noemen we dit. Daarnaast optimalisatie! De net genoemde aspecten vertegenwoordigen drie logische niveaus bij de toepassing van BIM. Vaak beginnen partijen intern met het maken van een digitale representatie, gaat men BIM-gegevens daarna onderling uitwisselen om zo de samenwerking tussen die partijen te ondersteunen en kunnen partijen er uiteindelijk voor kiezen om over de hele levenscyclus van bouwwerken te werken en samen te werken met BIM. Op die manier kunnen uiteindelijk horizontale en verticale integratie worden ondersteund. BIM kan ook bijdragen aan longitudinale integratie, bijvoorbeeld doordat bij de toepassing van BIM geput wordt uit bibliotheken waarin ook leerervaringen uit andere projecten zijn verwerkt. De BIM-visie past op deze manier uitstekend bij de integratie-uitdagingen waar de bouwsector voor staat. BIM kan de eilanden in de bouwsector beter met elkaar verbinden. We zien allerlei ontwikkelingen. We zien dat de 3D modellen steeds meer verreikt worden met andere data. We zien dat steeds meer partijen meedoen in BIM werkwijzen. We zien ook dat BIM steeds breder in het bouwproces wordt toegepast: van ontwerp, naar realisatie en nu ook steeds meer richting B&O. Deze lijnen kunnen we doortrekken. Om ons heen steeds meer data. Data die we misschien wel steeds meer willen verbinden met BIM. Ook real time data zouden we met BIM kunnen verbinden. Hierdoor enorme datasets. Realtime inzicht

13 Vraag Kan visualisatie of digitale representatie een rol spelen in het inkoopproces? Als de (keten)partner aan alle voorwaarden voldoet, is de potentie dat alle BIM-toepassingen goed uitgevoerd kunnen worden groot. Er zijn dan twee mogelijke strategieën geïdentificeerd.

14 Combineren van data en technologieën
Trend in de maatschappij naar big data: het werken met grote, complexe datasets en het combineren en analyseren van allerlei datasets. Door het combineren van allerlei soorten data ontstaan allerlei nieuwe inzichten. Op de sheet zien jullie een voorbeeld. Een ander voorbeeld is een Amerikaanse supermarktketen (Target) die al eerder dat een klant zelf wist dat zij zwanger was…. Maar we in het kade van de BIM ontwikkeling ook zien dat we steeds meer data sets opnemen in onze BIM omgeving. Denk hierbij ook aan allerlei realtime data die wordt ingewinnen in het kader van IoT. We kunnen in dit kader steeds vaker spreken over Big BIM data. We kunnen processen real time monitoren en waar nodig bijsturen. Maar wat ga je met al die data doen? Wat kunnen we in dit kader leren van andere sectoren? Ik wil een uitstapje maken naar de industrie. UniversiteitTwente

15 Principes ‘Closed Loop Lifecycle Management’
Dit ook interessant voor bouw. We hebben het vaak over het doorrollen van informatie (onderste pijlen) Maar in welke mate komt informatie ook weer naar voren? Voor nieuwe projecten? Uit: Wellsandt e.a., 2015

16 Principes ‘Closed Loop Lifecycle Management’
Feedback van distributeurs, onderhoudspartijen, gebruikers, revisiebedrijven (o.a. data over logistiek, gebruik, toestand, onderhoud, demontage, hergebruik, verwerking) Dit ook interessant voor bouw. We hebben het vaak over het doorrollen van informatie (onderste pijlen) Maar in welke mate komt informatie ook weer naar voren? Voor nieuwe projecten? Uit: Wellsandt e.a., 2015

17 Ontwikkelingen niet kopiëren, maar vertalen naar de Bouwsector
Argumenten (Integrale) manieren van (samen)werken Vragen om Ondersteunen (beperken) Leveren voordelen BIM gebruik in de keten Vragen om Ondersteunen (beperken) Voorwaarden (o.a. willen, kunnen, moeten)

18 BIM en de bouwlogistieke keten (1)
Bouwlogistieke keten en BIM als informatie-hub Bouwplaats Circulair Bouwwerk data Real-time Bouwproces data Planningen Industrie Groot handel BIM Automated store ordering in retail Real-time afleverdata Logistieke productinformatie Welke meer geintegreerde werkwijzen?/ in welke situaties intensiever coordineren? Voorbeelden met sensoren/RFID In veel sectoren hebben ketens een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt in informatiedeling, planning en monitoring waardoor de ketens meer transparant, doeltreffend en doelmatig zijn georganiseerd. Goede en werkzame voorbeelden zijn te vinden in de voedselindustrie en in de retail-sector. Verkoopinformatie die bij betaling wordt gegeneerd (point-of-sale data) wordt bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk gedeeld met verschillende partijen in de keten die hiermee niet alleen hun eigen schakel kunnen optimaliseren maar ook de afstemming naar andere schakels kunnen verbeteren. Automated store ordering: Gebruikt gegevens van de kassa voor het genereren en doorsturen van orders voor de winkel. De voordelen: Geen menselijke inbreng nodig; snelle reactie op de klantvraag; verbetert het herbevoorraden. In geavanceerde ketens wordt dit principe gebruikt om informatie door de hele keten te zenden. In het geval van Albert Heijn heeft de producent (vendor) de winkelvoorraad zelfs in eigen beheer en bezit de voorraad in de winkel tot het moment van aankoop door de consument (vendor managed inventory). Albert Heijn heeft met Siacan inzicht in de exacte locatie van vrachtwagens ter bevoorrading zodat het exacte aflevermoment icm de verkeersdrukte bekend is. Het is echter wel de vaag of dit inzicht (in alle situaties) in bouwlogistieke ketens zo gedetailleerd nodig zijn. DIt zal worden onderzocht in het PhD onderzoek, met behulp van BIM scenario’s en de voorwaarden die gelden voor deze scenario’s. Waar de informatievoorziening in de bouw momenteel wordt overgedragen van schakel tot schakel heeft BIM de potentie om virtueel de Supply Chain te coördineren, op projectbasis of projectoverstijgend. BIM functioneert dan als informatiehub waarbij door de partijen in samenwerking de data verrijkt wordt. Met de controltower wordt beoogd dat afstemming plaatsvindt door een integratie van ontwerp-, productie- en afleverprocessen (zie figuur 3, visualisatie controltower). Hiertoe dienen 3D modellen in BIM gekoppeld te worden aan de bedrijfsmatige en logistieke systemen ERP (Enterprise Resource Planning), WMS (Warehouse Management Systemen) en TMS (Transport Management Systemen). Deze systemen geven inzicht in planningsinformatie op basis van taken, hulpbronnen en bijgewerkte bouwprocesdata (zoals wijzigingen in het bouwproces waardoor planningen aangepast worden). Het betreft planningsinformatie op de middellange en korte termijn die op deze manier aan elkaar worden gekoppeld. Veel bouwbedrijven werken al met een (vorm van een) ERP systeem, zoals bijvoorbeeld Microsoft Dynamics NAV (Navision) waarin planningen worden bijgehouden en wekelijks en dagelijks door de projectleider en/of de materieeldienst worden bijgewerkt. Toeleveranciers werken soms met een eigen ERP systeem in minder geavanceerde situaties met een WMS systeem voor de magazijn operaties of zonder een geautomatiseerd systeem. Via web interfaces (bijvoorbeeld middels API) of EDI (in het geval van strategische partners) kunnen gegevens van de systemen van de partijen gedeeld worden met de systemen van andere partijen. Zo kan bijvoorbeeld een wijziging tijdens de bouw vroegtijdig onderkend worden, waardoor leveranciers de productie en aanlevering kunnen aanpassen. Hierdoor kan via de controltower de logistiek in het netwerk geoptimaliseerd worden, wat door de juiste feedback kan leiden tot een aanpassing van het netwerk op zichzelf of de wijze waarop zij kan worden gebruikt. Informatie in een BIM wordt geïnitieerd door een opdrachtgever en een architect. Als er sprake is van meer geïntegreerde contracten kunnen leveranciers vroegtijdig betrokken worden om in gezamenlijkheid de beste bouw aanpak te bepalen. Data van architect, constructeur en bouwer worden verrijkt met gegevens die nodig zijn voor de aansturing van de bouwlogistieke keten. Het betreft informatie met betrekking tot PQRST (produkt (soort, eenheid, gewicht, verpakkingsvorm etc), hoeveelheid, route, service (bv. benodigde hulpbronnen, zoals een hoogwerker) en tijd (wanneer moeten de produkten komen, hoe lang is de doorlooptijd, etc)). Bouwprocesdata kan in de dagelijkse operatie continu wijzigen door verstoringen in het proces. Voorspellingen en acute informatie kunnen er voor zorgen dat de keten dynamisch aangestuurd kan worden. Gegevens van taken, aangepaste activiteitenplanningen en hulpbronnen en bijgewerkte bouwprocesdata moet daarom ook real-time gedeeld worden. Dit kan door real-time informatie via push notificatieberichten naar betrokken partijen te delen. De informatie uit de bouw- en logistieke informatiesystemen is daarmee voor de betrokken partijen real-time zichtbaar en navolgbaar via tablets, mobiele telefoons en computer. De real-time informatie kan ontstaan door met RFID bouwelementen intelligent te maken, waarbij het bouwelement zelf kan melden dat deze geproduceerd is, de positie in de bouwlogistieke keten kan weergeven en kan aangeven dat het element op de juiste plek in het bouwwerk is verwerkt. Meer gedetailleerde real-time gegevens met betrekking tot de fysieke positie bij de aanlevering van de bouwplaats kan gegenereerd worden door geografische informatiesystemen (GIS) te gebruiken in het aanleverproces om te monitoren zodat ingespeeld kan worden op verstoringen in het proces. Met het plaatsen van RFID-chips in tijdkritische producten (zoals bijvoorbeeld prefab betonelementen) zijn deze te volgen tijdens het transport waardoor een optimale afstemming tussen de aanleverketen en de bouwplaats mogelijk is (zoals bijvoorbeeld dat de kraan om de elementen te lossen precies op het juiste moment klaar staat als de vrachtwagen arriveert). Productie informatie Basis goederenstroom Winning

19 BIM en de bouwlogistieke keten (2)
Bouwlogistieke keten en BIM als informatie-hub Bouwplaats Circulair Bouwwerk data Real-time Bouwproces data Planningen Industrie Groot handel BIM Automated store ordering in retail Real-time afleverdata Logistieke productinformatie Welke meer geintegreerde werkwijzen?/ in welke situaties intensiever coordineren? Voorbeelden met sensoren/RFID In veel sectoren hebben ketens een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt in informatiedeling, planning en monitoring waardoor de ketens meer transparant, doeltreffend en doelmatig zijn georganiseerd. Goede en werkzame voorbeelden zijn te vinden in de voedselindustrie en in de retail-sector. Verkoopinformatie die bij betaling wordt gegeneerd (point-of-sale data) wordt bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk gedeeld met verschillende partijen in de keten die hiermee niet alleen hun eigen schakel kunnen optimaliseren maar ook de afstemming naar andere schakels kunnen verbeteren. Automated store ordering: Gebruikt gegevens van de kassa voor het genereren en doorsturen van orders voor de winkel. De voordelen: Geen menselijke inbreng nodig; snelle reactie op de klantvraag; verbetert het herbevoorraden. In geavanceerde ketens wordt dit principe gebruikt om informatie door de hele keten te zenden. In het geval van Albert Heijn heeft de producent (vendor) de winkelvoorraad zelfs in eigen beheer en bezit de voorraad in de winkel tot het moment van aankoop door de consument (vendor managed inventory). Albert Heijn heeft met Siacan inzicht in de exacte locatie van vrachtwagens ter bevoorrading zodat het exacte aflevermoment icm de verkeersdrukte bekend is. Het is echter wel de vaag of dit inzicht (in alle situaties) in bouwlogistieke ketens zo gedetailleerd nodig zijn. DIt zal worden onderzocht in het PhD onderzoek, met behulp van BIM scenario’s en de voorwaarden die gelden voor deze scenario’s. Waar de informatievoorziening in de bouw momenteel wordt overgedragen van schakel tot schakel heeft BIM de potentie om virtueel de Supply Chain te coördineren, op projectbasis of projectoverstijgend. BIM functioneert dan als informatiehub waarbij door de partijen in samenwerking de data verrijkt wordt. Met de controltower wordt beoogd dat afstemming plaatsvindt door een integratie van ontwerp-, productie- en afleverprocessen (zie figuur 3, visualisatie controltower). Hiertoe dienen 3D modellen in BIM gekoppeld te worden aan de bedrijfsmatige en logistieke systemen ERP (Enterprise Resource Planning), WMS (Warehouse Management Systemen) en TMS (Transport Management Systemen). Deze systemen geven inzicht in planningsinformatie op basis van taken, hulpbronnen en bijgewerkte bouwprocesdata (zoals wijzigingen in het bouwproces waardoor planningen aangepast worden). Het betreft planningsinformatie op de middellange en korte termijn die op deze manier aan elkaar worden gekoppeld. Veel bouwbedrijven werken al met een (vorm van een) ERP systeem, zoals bijvoorbeeld Microsoft Dynamics NAV (Navision) waarin planningen worden bijgehouden en wekelijks en dagelijks door de projectleider en/of de materieeldienst worden bijgewerkt. Toeleveranciers werken soms met een eigen ERP systeem in minder geavanceerde situaties met een WMS systeem voor de magazijn operaties of zonder een geautomatiseerd systeem. Via web interfaces (bijvoorbeeld middels API) of EDI (in het geval van strategische partners) kunnen gegevens van de systemen van de partijen gedeeld worden met de systemen van andere partijen. Zo kan bijvoorbeeld een wijziging tijdens de bouw vroegtijdig onderkend worden, waardoor leveranciers de productie en aanlevering kunnen aanpassen. Hierdoor kan via de controltower de logistiek in het netwerk geoptimaliseerd worden, wat door de juiste feedback kan leiden tot een aanpassing van het netwerk op zichzelf of de wijze waarop zij kan worden gebruikt. Informatie in een BIM wordt geïnitieerd door een opdrachtgever en een architect. Als er sprake is van meer geïntegreerde contracten kunnen leveranciers vroegtijdig betrokken worden om in gezamenlijkheid de beste bouw aanpak te bepalen. Data van architect, constructeur en bouwer worden verrijkt met gegevens die nodig zijn voor de aansturing van de bouwlogistieke keten. Het betreft informatie met betrekking tot PQRST (produkt (soort, eenheid, gewicht, verpakkingsvorm etc), hoeveelheid, route, service (bv. benodigde hulpbronnen, zoals een hoogwerker) en tijd (wanneer moeten de produkten komen, hoe lang is de doorlooptijd, etc)). Bouwprocesdata kan in de dagelijkse operatie continu wijzigen door verstoringen in het proces. Voorspellingen en acute informatie kunnen er voor zorgen dat de keten dynamisch aangestuurd kan worden. Gegevens van taken, aangepaste activiteitenplanningen en hulpbronnen en bijgewerkte bouwprocesdata moet daarom ook real-time gedeeld worden. Dit kan door real-time informatie via push notificatieberichten naar betrokken partijen te delen. De informatie uit de bouw- en logistieke informatiesystemen is daarmee voor de betrokken partijen real-time zichtbaar en navolgbaar via tablets, mobiele telefoons en computer. De real-time informatie kan ontstaan door met RFID bouwelementen intelligent te maken, waarbij het bouwelement zelf kan melden dat deze geproduceerd is, de positie in de bouwlogistieke keten kan weergeven en kan aangeven dat het element op de juiste plek in het bouwwerk is verwerkt. Meer gedetailleerde real-time gegevens met betrekking tot de fysieke positie bij de aanlevering van de bouwplaats kan gegenereerd worden door geografische informatiesystemen (GIS) te gebruiken in het aanleverproces om te monitoren zodat ingespeeld kan worden op verstoringen in het proces. Met het plaatsen van RFID-chips in tijdkritische producten (zoals bijvoorbeeld prefab betonelementen) zijn deze te volgen tijdens het transport waardoor een optimale afstemming tussen de aanleverketen en de bouwplaats mogelijk is (zoals bijvoorbeeld dat de kraan om de elementen te lossen precies op het juiste moment klaar staat als de vrachtwagen arriveert). Productie informatie Basis goederenstroom Winning

20 BIM bij beheer & onderhoud en sloop & hergebruik
Supporting deconstruction & reuse of building components with BIM Promotieonderzoek Koos Johannes Amsterdam University of Applied Sciences University of Twente

21 BIM en inkoop in de bouw Het algemene plaatje
BIM en de bouw Het algemene plaatje BIM en selectie BIM maturity audit voor selectie van (keten-)partners BIM en contract BIM en contractering van (keten-)partners

22 BIM maturity audit voor selectie van (keten-)partners
BIM-maturity audit voor bouwbedrijven en toeleveranciers Doel: meten van ‘BIM capabilities’ van bedrijven betrokken bij bouwproject t.b.v. leveranciersselectie. Vraag: Welke ‘BIM capabilities’ zijn bij bouwers en toeleveranciers nodig en hoe kunnen deze gemeten worden?

23 Stappen BIM maturity audit bij bouwer en toeleveranciers

24 BIM toepassingen in bouwprojecten
Belangrijkste BIM toepassingen (2016) OPD ARC ING B B&U B GWW INS TOE BIM als informatiebron tijdens de gebruiksfase Visualisatie via het 3D-bouwmodel 3D-ontwerpen Clash detectie /raakvlakmanagement Coördineren en aansturen onderaann. /leveranciers Koppeling met Document Management Systemen Labelen t.b.v. productie, installatie, logistiek Aansturen productieproces (CAM) BIM is echter ook een containerbegrip. Wat zien we in de praktijk gebeuren? In welke richtingen worden vooral de kansen voor de nabije toekomst gezien: BIM georrienteerd opleverdossier; BIM gebruiken als informatiebron voor de gebruiksfase; Koppeling met B&O systemen; Gebruik van BIM voor inkoop en logistiek (4D, op de bouwplaats gegevens ontsluiten, RFID, koppeling met ERP bij leveranciers) BIM maturity onderzoek – Sander Siebelink

25 Huidige situatie: vaak mismatch tussen bouwer en toeleverancier

26 Strategie bij (mis-)match tussen vereiste en gewenste BIM-maturity
Twee scenario’s Partners voldoen aan alle maturity criteria: match tussen vereist en gewenst Partners voldoen niet aan alle criteria: mismatch

27 Partners voldoen aan alle criteria: match bouwer toeleverancier
• (Keten-)partner betrekken bij het project: bedrijf kan toepassingen tot een goed einde brengen • Hogere BIM-toepassingen selecteren eventueel andere en moeilijkere BIM-toepassingen uitvoeren Als de (keten)partner aan alle voorwaarden voldoet, is de potentie dat alle BIM-toepassingen goed uitgevoerd kunnen worden groot. Er zijn dan twee mogelijke strategieën geïdentificeerd.

28 Patners voldoen niet aan alle criteria: mismatch bouwer toeleverancier
• (Keten)partner niet selecteren andere (keten)partners die wel voldoen • Lagere BIM-toepassingen selecteren eenvoudigere BIM-toepassingen uitvoeren • Huidig niveau verhogen trainingen aanbieden of partner vragen specialist in te huren Benodigd niveau verlagen maak benodigd niveau ketenpartner lager

29 Volwassenheid BIM toepassingen in de bouw (2016)
Huidig Verwacht BIM maturity onderzoek – Sander Siebelink Allerlei partijen in allerlei deelsectoren van de bouw- en infrasector zijn op een BIM reis. Dit doen ze ieder op hun eigen wijze, maar in projecten komen deze partijen elkaar natuurlijk tegen. Op die manier worden partijen ook weer beinvloed. Maar welke kant reizen deze partijen op? Tenminste, als de BIM visie die regelmatig wordt neergelegd werkelijkheid gaat worden…. Hoeveeel? OPD ARC ING B B&U B GWW INST TOE

30 BIM maturity Toename maturity
Conclusies: eerst op basis van de criteria van het BIM maturity model, vervolgens aan de hand van de best practices resultaten Er wordt meer gekeken naar onderlinge raakvlakken en verschillen, dan naar specifieke resultaten van één deelsector.

31 BIM maturity Hoogste maturity score behaald op criterium strategie: geïnterviewde organisaties hechten sterk belang aan gebruik en ontwikkeling van BIM  opstellen plannen, lange termijn denken Strategie: hoge score ook te verklaren vanwege de sterke vertegenwoordiging van koplopers in het onderzoek.

32 BIM maturity aspecten Toename maturity
Conclusies: eerst op basis van de criteria van het BIM maturity model, vervolgens aan de hand van de best practices resultaten Er wordt meer gekeken naar onderlinge raakvlakken en verschillen, dan naar specifieke resultaten van één deelsector.

33 BIM maturity Hoogste maturity score behaald op criterium strategie: geïnterviewde organisaties hechten sterk belang aan gebruik en ontwikkeling van BIM  opstellen plannen, lange termijn denken Mate waarin standaard beschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden en processen zijn aangepast aan BIM nog beperkt: ontwikkelingen in BIM (toepassingen) lopen vooruit en relevantie wordt vaak niet erkend. Strategie: hoge score ook te verklaren vanwege de sterke vertegenwoordiging van koplopers in het onderzoek. Standaard beschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden, processen en procedures: bouwbedrijven B&U en GWW vormen hierop een uitzondering. Verder wordt BIM niet altijd als nieuwe manier van werken beschouwd, maar meer als gereedschap om het bestaande werk te ondersteunen: aanpassingen zijn in die optiek niet relevant.

34 BIM maturity Toename maturity
Conclusies: eerst op basis van de criteria van het BIM maturity model, vervolgens aan de hand van de best practices resultaten Er wordt meer gekeken naar onderlinge raakvlakken en verschillen, dan naar specifieke resultaten van één deelsector.

35 BIM maturity Hoogste maturity score behaald op criterium strategie: geïnterviewde organisaties hechten sterk belang aan gebruik en ontwikkeling van BIM  opstellen plannen, lange termijn denken Mate waarin standaard beschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden en processen zijn aangepast aan BIM nog beperkt: ontwikkelingen in BIM (toepassingen) lopen vooruit en relevantie wordt niet erkend. Grootste uitdagingen op het gebied van mens en cultuur: veranderen van mensen (gewoontes) moet gestimuleerd worden via onder meer bewustwording, voorlichting en training, duidelijke richtlijnen Strategie: hoge score mogelijk ook te verklaren vanwege de sterke vertegenwoordiging van koplopers in het onderzoek. Criterium is belangrijk om verbeteringen op de andere criteria aan te sturen. Standaard beschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden, processen en procedures: bouwbedrijven B&U en GWW vormen hierop een uitzondering. Verder wordt BIM niet altijd als nieuwe manier van werken beschouwd, maar meer als gereedschap om het bestaande werk te ondersteunen: aanpassingen zijn in die optiek niet relevant. Hoewel de maturity scores er op het oog niet verkeerd uitzien, worden het belang van de menselijke en culturele aspecten door veel organisaties benadrukt. Uitdragen belang BIM, wat kan er bereikt worden door met BIM te werken, mensen handvatten bieden bij hun werkzaamheden (ook persoonlijke begeleiding). Aspecten als openheid en transparantie tussen partijen onderling blijft vanuit de interviews nog een aandachtspunt. (vertrouwelijkheid data, concurrentiegevoelige informatie)

36 Vraag Moet BIM maturity van ketenpartners onderdeel zijn van het selectie-proces? Als de (keten)partner aan alle voorwaarden voldoet, is de potentie dat alle BIM-toepassingen goed uitgevoerd kunnen worden groot. Er zijn dan twee mogelijke strategieën geïdentificeerd.

37 BIM en inkoop in de bouw Het algemene plaatje
BIM en de bouw Het algemene plaatje BIM en selectie BIM maturity audit voor selectie van (keten-)partners BIM en contract BIM en contractering van (keten-)partners

38 BIM en contractering: nieuwe uitdagingen
Eigendomsrechten Aansprakelijkheid informatie-uitwisseling en betrouwbaarheid van informatie Coördinatie- en modelmanagement

39 Eigendomsrechten 3D BIM in traditioneel bouwproces: architect ontwikkelt 3D BIM en heeft eigendomsrechten 3D BIM model resultante van combinatie van partijen in alliantie of Design-Build: ontwerp inbreng direct gerelateerd aan de verschillende partijen – iedere partij seperate eigendomsrecht 3D BIM model resultante van gezamenlijke inspanning die niet naar individuele partijen kan worden toegerekend: copy right naar het team

40 Betrouwbaarheid informatie-uitwisseling
Partij die informatie aanbiedt is verantwoordelijk voor betrouwbaarheid geleverde informatie, partij die informatie ontvangt heeft plicht te waarschuwen bij fouten. Probleem bij BIM gebruik bij integrale contracten: meerdere partijen bieden informatie aan en ontvangen informatie. Additionele afspraken nodig om verantwoordelijkheden voor betrouwbaarheid informatie-uitwisseling vast te leggen.

41 Coördinatie- en model management
Details wat betreft verantwoordelijkheden t.a.v. BIM coördinatie niet helder in standaard bouwcontracten Integrale contracten beste setting om additionele BIM coördinatie-afspraken te maken Coördinatie-afspraken kunnen worden vastgelegd in een BIM protocol

42 Hans Voordijk en Arjen Adriaanse
BIM en inkoop in de bouw Hans Voordijk en Arjen Adriaanse


Download ppt "Hans Voordijk en Arjen Adriaanse"

Verwante presentaties


Ads door Google