De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 SLO Gedragswetenschappen De opleiding. 22 3 Welke richting van de lerarenopleiding? In principe: aansluitend bij de basisopleiding Bv. psychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 SLO Gedragswetenschappen De opleiding. 22 3 Welke richting van de lerarenopleiding? In principe: aansluitend bij de basisopleiding Bv. psychologie."— Transcript van de presentatie:

1 1 SLO Gedragswetenschappen De opleiding

2 22

3 3 Welke richting van de lerarenopleiding? In principe: aansluitend bij de basisopleiding Bv. psychologie en pedagogische wet.  SLO Gedragswetenschappen Andere richting mogelijk als men in de basisopleiding 40 sp opo’s uit dat domein kan aantonen

4 4 Welke vakken mag ik later geven? In het secundair onderwijs vertrekt men vanuit bekwaamheidsbewijzen (ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen) –op basis van master in de pedagogische of psychologische wetenschappen: gedragswetenschappen, opvoedkunde, pedagogie, praktijk toegepaste psychologie, sociale wetenschappen, toegepaste psychologie ASO, TSO, BSO, KSO => maar ook in het CVO en TKO In het Hoger onderwijs –bacheloropleidingen kleuteronderwijs, lager onderwijs, regentaatsopleidingen, orthopedagogie, sociaal werk,..

5 5 Opleiding tot ‘leerkracht’ 5

6 6 Starten met de SLO? 3 situaties: 1. In combinatie met je basisopleiding Masteropleiding, schakelprogramma, of bij mastervakken gelijktijdig met bacheloropleiding 2. Als onderdeel van je basisopleiding (ingedaald) sommige tweejarige masteropleidingensommige tweejarige masteropleidingen – als minor 30 SP theoretische vakken SLO 3. Na je basisopleiding Inschrijven SLO 60 SP In één jaar (voltijds) of meerdere academiejaren (deeltijds) Verworven credits => 5 jaar geldig Ev. praktijkgedeelte in LIO

7 7 Wanneer en hoe afwerken? De lerarenopleiding telt 60 sp en valt onder algemene regeling (o.m. qua studiegeld) Kan in één jaar worden afgewerkt (voltijds) of gespreid over meerdere jaren (deeltijds) Credits voor de lerarenopleiding blijven 5 jaar geldig Nultolerantie binnen de SLO: onvoldoendes worden niet getolereerd. De student kan zich max 3 maal opeenvolgend inschrijven voor eenzelfde opo

8 8 Programma SLO Leren en onderwijzen: 5 SP [J. Elen] Onderwijs, opvoeding en samenleving: 3 SP [M. Simons] Keuzevakken: ≥ 8 SP (tweede vakdidactiek mogelijk voor wie in de basisopleiding > 30 SP aan opo’s uit dat domein kan aantonen) Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 SP) [samen met SLO Economie en SLO Maatschappijwet. & Filosofie] Vakdidactiek gedragswetenschappen: 4 SP [F. Depaepe] Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen: 4 SP [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren] Stage Gedragswetenschappen 1: 15 SP [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren] Stage Gedragswetenschappen 2: 15 SP [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren]

9 9 Volgtijdelijkheid = gelijktijdig Leren en onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenleving Vakdidactiek gedragswetenschappen Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Stage gedragswetenschappen 1 Stage gedragswetenschappen 2

10 10 Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen (link met vakdidactiek) Inzichten en vaardigheden m.b.t. –creëren van een adequate leeromgeving –opmaken en verantwoorden van een lesscenario Organisatie: –9 sessies in kleine groepen met vaste samenstelling, begeleid door een lectorenduo –1 sessie over het aanmaken van een eportfolio –zelfstandig uit te voeren opdracht: uitvoerig verantwoorde en gedocumenteerde lesvoorbereiding Evaluatie: -aanwezigheid op alle sessies -zelfstandig uit te voeren opdracht -Een van de lectoren is je stagebegeleider

11 11 Het begeleiden van de stages Analyse eigen sterktes en zwaktes i.f.v. Basiscompetenties Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Bespreking POP met praktijklector Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 1 / Bespreking van POP Stage 2 Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 2 Stage 1 Stage 2

12 12 Basiscompetenties 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2. Opvoeder 3. Inhoudelijk expert 4. Organisator 5. Innovator en onderzoeker 6. Partner van ouders of verzorgers 7. Lid van een schoolteam 8. Partner van externen 9. Lid van de onderwijsgemeenschap 10. Cultuurparticipant

13 13 STAGES Stage-overeenkomt en online registratie Electronisch portfolio en een persoonlijk ontwikkelingsplan Twee stagedelen van elk 15 studiepunten, afzonderlijke quotering –In twee verschillende onderwijssettings, waarvan één in het secundair onderwijs –Drie soorten opdrachten per stagedeel: “ingroeistage” (lessen observeren) - 10 uren per stagedeel “lesstage” - 19 lesuren zelf lesgeven en 1uur opstellen van een evaluatieopdracht per stagedeel verwerven van diverse lerarencompetentie

14 14 Per stagedeel Verplicht Observatie5 opdr. (10u) Lesopdrachten19u les Evaluatieopdracht1 opdracht Verwerkingsopdrachtenverslagen Begeleidingsopdrachtengesprekken lector, mentor, … Keuze95SBU Microniveau Mesoniveau>40SBU

15 15 Opdrachten op microniveau Klasportret: sterkte- en zwakteanalyse van leerlingen Het ontwikkelen van origineel leermateriaal De vakoverstijgende eindterm ‘Leren leren’ verwerken in de lesvoorbereiding De vraagstelling Activerende werkvormen Differentiëren (observatie) Differentiëren (uitvoering) Kritische vergelijking van studiemateriaal Projectiemateriaal functioneel aanwenden ICT functioneel integreren in de les Beoordelen en / of ontwerpen van een webquest Een parallelles bijwonen Het opstellen van een jaarplan Deelname aan een (vakgerelateerde) excursie Uitwerking van een excursie Klasmanagement De inrichting van het vaklokaal Het evalueren van vaardigheden en attitudes Waardeontwikkeling Actualiteit integreren in lessen Lectuur of beeldmateriaal tijdens de les Stedelijk cultuuraanbod Gelijke kansen scheppen in de klas Omgaan met conflicten en meningsverschillen

16 16 Opdrachten op mesoniveau De vakwerkgroep De begeleidende klassenraad De personeelsvergadering De pedagogische studiedag Participatieorganen Werkgroepen Het rapporteren van evaluatiegegevens Het oudercontact De geïntegreerde proef De rol van de klastitularis en de daarbij horende administratieve taken Leerlingenbegeleiding Observatie vakoverschrijdende eindtermen ‘ Leren leren’ op schoolniveau Het gebruik van de vrije ruimte Zelfgestuurd leren op schoolniveau Open leercentrum of andere leerbevorderende infrastructuur op school Observatie vakoverschrijdende eindtermen ‘Sociale vaardigheden’ op schoolniveau Gelijke Onderwijskansenbeleid in de school Juridische aspecten van het lerarenberoep Deelname aan onderwijsdebat

17 17 Hoe zoek ik een stageplaats? Stagescholen contacteren |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 Zorg dat je het stagevademecum hebt doorgenomen. Raadpleeg de lijst met stagescholen die je in deze course vindt en neem via de gepaste procedure contact op met de stageschool. Indien de stageschool waar je stage wenst te lopen niet in de lijsten voorkomt, neem je zelf contact op met de school. Indien stagecoördinator, vraag hem/haar hoe je de vakmentor kan contacteren en hoe de stage wordt georganiseerd in de school Toon zelf initiatief naar jouw vakmentor, geef aan wat er verwacht wordt vanuit de opleiding. Contracten in drievoud invullen en ondertekend bezorgen bij Christophe Vandewoude + stage registreren (AVL)

18 18 Diversiteitsstages Zin om aan je SLO een extra dimensie toe te voegen door les te geven aan jongeren die wat extra steun nodig hebben omwille van taalachterstand, leerproblemen, thuissituatie…? www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.htm

19 19 PRAKTISCH Tweemaal per week begeleid je anderhalf uur 1, 2 of max. 3 leerlingen (gedurende het eerste en/of tweede semester) Coaching bij leren plannen en leren leren Nodige vorming door de KU Leuven Max 4 studiepunten (als deel van de 30 sp stage)

20 20 Buddyproject: studieondersteuning, Leuvense scholen ASSistent: ondersteuning normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis, Leuven Open Therapeuticum: ondersteuning van jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel, Leuven Link in de Kabel vzw: ICT-ondersteuning voor jongeren, Leuven ‘t Scharnier: studieondersteuning aan huis in regio, Blankenberge/Brugge Compass vzw: studieondersteuning, Willebroek Pilootproject TUTOR tweedekansonderwijs

21 21 Stage als LIO - baan Student -beschikt reeds over een master- of licentiediploma -is personeelslid van een school voor secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs of van een centrum voor volwassenenonderwijs -vervult onderwijsopdracht van ≥ 500 lesuren (kan worden gespreid over 2 jaren of aangevuld met pre-service stage) -krijgt begeleiding vanuit de school Specifiek contract tussen de KU Leuven en de school Eindbeoordeling gezamenlijk door stageschool en KU Leuven Info: http://www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.html#liohttp://www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.html#lio

22 22 Wie is wie Coördinerend lector –Catherine Coubergs (catherine.coubergs@ppw.kuleuven.be)catherine.coubergs@ppw.kuleuven.be Administratie –Christophe Vandewoude (christophe.vandewoude@ppw.kuleuven.be)christophe.vandewoude@ppw.kuleuven.be Ombudsdienst –Kirsten Ceuppens kirsten.ceuppens@ppw.kuleuven.be@ppw.kuleuven.be http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/slo/contact -Nick Stassens -Els Swijns Titularissen, eindverantwoordelijken SLO gedragswet –Prof. Dr. G. Kelchtermans / Dr. Fien Depaepe –Prof. Dr. M. Lacante

23 23 Alle informatie Course Concretisering Course Stagedeel I Course Stagedeel II SLO Gedragswetenschappen –Faculteitswebsite: algemene informatie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/slo/ –Toledo: zoeken van een stageplaats |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 Toegang na ‘voorlopig opslaan ISP’

24 24 Vragen? 24


Download ppt "1 SLO Gedragswetenschappen De opleiding. 22 3 Welke richting van de lerarenopleiding? In principe: aansluitend bij de basisopleiding Bv. psychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google