De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herhaaltraining visitatoren medisch specialismen Reinier Braams Jos Lips 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herhaaltraining visitatoren medisch specialismen Reinier Braams Jos Lips 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Herhaaltraining visitatoren medisch specialismen Reinier Braams Jos Lips 2016

2 Continue scholing visitatoren Veranderingen regelgeving Veranderingen documenten Aandachtspunten visitaties Achtergrond herhaaltraining visitatoren

3 Wijzigingen Regelgeving/Documenten Kaderbesluit CCMS Reglement PVC’s Visitatie documenten Inhoud herhaaltraining visitatoren

4 Invulling specifieke aspecten bij visitatie IOP/OS Portfolio PDCA-cyclus COC Inhoud herhaaltraining visitatoren

5 Specialisme specifieke aspecten Landelijk opleidingsplan Specifiek Besluit Specifieke aspecten visitatie Inhoud herhaaltraining visitatoren

6 1.Rapport Cie. Herziening Vrijstellingen April 2013 2.Opleidingsakkoord Oktober 2013 Tussen VWS en FMS, NFU, NVZ, STZ, GGZ-Nederland, Jonge Orde en CGS Doel: alternatief voorgenomen bezuinigingen op medisch specialistische vervolg opleidingen Wijziging regelgeving (achtergrond) RGS geen partij

7 Wijziging regelgeving Wijziging Kaderbesluit CCMS in werking per 1 juli 2014 Regeling individualisering opleidingsduur Van “Time based” naar “Competency based” Rol RGS/visitatoren: Toezien op proces individualisering, niet op verkorting

8 Wijziging regelgeving Belangrijke veranderingen individualisering Vrijstelling o.b.v. eerder verworven competenties (EVC) Ruimere mogelijkheden: inhoud, tijdsperiode Opleider beoordeelt, niet RGS Inhoud leidend Minimaal twee voortgangsgesprekken Versnelling tijdens de opleiding o.b.v. sneller verworven competenties (SVC) Opleider beoordeelt Opleidingsduur mag niet korter dan EU norm Verlenging nog steeds mogelijk: Geïntensiveerd begeleidingstraject

9 EVC

10 tekst Tekst SVC

11 Wijziging regelgeving Rol verschillende actoren Aios vastleggen EVC in portfolio bespreken ECV met opleider tijdens startgesprek opstellen IOP met opleider Opleider beoordelen ECV aios opstellen IOP samen met aios COC toezien op kwaliteit opleiding (ook dit aspect) bemiddeling bij geschillen RGS/PVC toezicht op proces, niet op inhoud

12 Wijziging regelgeving Rol/taken RGS/visitatiecommissie RGS moet meer dan voorheen afgaan op oordeel opleider omdat eigen rol beperkter is geworden RGS beoordeelt niet (meer) inhoudelijk RGS beoordeelt wel het proces van beoordeling door de opleider met aandacht voor gevolgde procedures en de onderbouwing

13 Taak RGS/visitatiecommissie RGS ziet toe op het proces van beoordeling door de opleider met aandacht voor gevolgde procedures en onderbouwing Aandachtspunten visitatiecommissie: Vindt individualisering plaats binnen de opleiding Startgesprek Documentatie EVC IOP (herkenbaar document) Voortgangsgesprekken Inzage portfolio Rol aios bij individualisering Rol opleider bij individualisering

14 Taak RGS/visitatiecommissie Rol RGS/visitatiecommissie bij individualisering RGS beoordeelt proces/randvoorwaarden van individualisering RGS beoordeelt niet inhoudelijk RGS beoordeelt niet het al dan niet verlenen van (gewenste) verkorting

15 Wijziging regelgeving Reglement PVC’s Waarom nieuw Reglement? Voorheen onderdelen deels in Reglement van Orde en deels in beleidsregels Noodzaak om Juridische positie en taken PVC duidelijker te omschrijven Wens om verplichtingen visitatoren specifieker vast te leggen: herhaal trainingen minimale visitatiefrequentie

16 Wijziging regelgeving Tijdpad Reglement PVC’s Definitieve vaststelling eind 2016 Nader overleg met wetenschappelijke verenigingen (WV) over: Inhoudelijke aspecten Minimale visitatiefrequentie Herhaaltrainingen Juridische aspecten Financieel (BTW plicht) Positie PVC t.o.v. WV

17 Wijziging documenten Visitatiedocumenten I Visitatierapport Extra aandacht voor aanvraag Indeling: onderwerp i.p.v. Gesprekspartners Expliciteren bevindingen Expliciteren o.a. IOP, Portfolio, PDCA Bijlage met Voorwaarden/Zwaarwegende adviezen Geen onderdeel meer van visitatierapport Wel onderdeel van beoordeling/besluit

18 Wijziging documenten Visitatiedocumenten II Bijlage Aanbevelingen Informeel advies visitatie commissie Beperkt aantal aanbevelingen Toetsing door bureau RGS Geen onderdeel besluit Erkenningsaanvraag Minder uitgebreid, minder vragen Meer bijlagen, vooral gericht op kwaliteit Handleiding visitatiewerkdocument Aanpassing inhoud

19 Wijziging documenten Visitatiewerkdocument 2011

20 Wijziging documenten Visitatiewerkdocument 2016

21 Wijziging documenten Visitatiewerkdocument 2011

22 Wijziging documenten Visitatiewerkdocument 2016

23 Wijziging documenten

24

25 Aandachtspunten/thema’s visitatie Individueel Opleidingsplan (IOP) Was al verplicht in oude regelgeving maar nu extra belangrijk in het kader van de individualisering Aandacht bij visitatie voor: Eerste versie na startgesprek met opleider Rol aios/opleider bij tot stand komen en gebruik van IOP tijdens de opleiding Dient als separaat document herkenbaar deel uit te maken van portfolio

26 Aandachtspunten/thema’s visitatie Portfolio (art. B.10 KB-CCMS + toelichting) Belangrijk instrument ter bewaking voortgang aios en onderbouwing individualisering Inhoud: IOP toetsing (B.12) verslagen voorgangs-en beoordelingsgesprekken verplichte opleidingsactiviteiten overdrachtsdocumenten (nieuw) NB: Opleider is verplicht er op toe te zien dat portfolio aan de vereisten voldoet

27 Aandachtspunten/thema’s visitatie PDCA cyclus Vooruitlopend op toezicht op meer afstand en belang interne kwaliteitsbewaking specifieke aandacht voor kwaliteitscyclus opleidingsgroep D-rect/Set-Q is niet hetzelfde als PDCA cyclus Van welke informatie/kwaliteitsinstrumenten wordt gebruik gemaakt? Is er een schriftelijk vastgelegd verbeterplan, wordt structureel gecontroleerd of de verbeterpunten gerealiseerd zijn? Wat merken aios van PDCA cyclus en hoe zijn zij er bij betrokken?

28 Aandachtspunten/thema’s visitatie (rol) COC Vooruitlopend op toezicht op meer afstand en grotere verantwoordelijkheid opleidingsinrichting specifieke aandacht voor rol/taken en activiteiten COC: Proefvisitaties, audits Discipline Overstijgende aspecten + Onderwijs Docent professionalisering Kwaliteitscycli (eigen en die van opleidingsgroepen) Notulen opleidingsvergaderingen Kwaliteitsinstrumenten Bemiddeling

29 Visiteren in de (nabije) toekomst Uitvoering volgt erkenningssystematiek! Contouren nieuwe erkenningssystematiek mede bepaald door: “Van handhaven naar verbeteren” Scherpbier 2.0 Pilots horizontaal/verticaal visiteren Kwaliteitssystemen sociale geneeskunde (KOERS) en huisartsgeneeskunde (GEAR)

30 Contouren nieuwe erkenningssytematiek Visiedocument CGS/RGS 2013 “Van handhaven naar verbeteren” Beschrijft de toekomst van het toezicht op de opleiding tot medisch specialist Missie: verbeteringsgericht toezicht houden op medische vervolgopleidingen Kwaliteit stimuleren Minimumnormen borgen Interne kwaliteitsbewaking/systemen Decentraal toezicht

31 Contouren nieuwe erkenningssytematiek Rapport Scherpbier 2.0 Actualisering rapport Scherpbier uit 2008 Ontwikkelen eenvoudig systeem interne kwaliteitszorg geneeskundige vervolgopleidingen Met zo min mogelijk bureaucratie Stimulatie continue interne kwaliteitsverbetering

32 Contouren nieuwe erkenningssytematiek Pilots visiteren project CGS/RGS Horizontaal visiteren Meerdere opleidingen van één specialisme in één regio Verticaal visiteren Kwaliteitsborging van alle opleidingen in één inrichting Doel: Praktische uitvoerbaarheid Gewenste informatie/resultaten Randvoorwaarden nodig voor succesvolle visitatie

33 Contouren nieuwe erkenningssytematiek Uitkomsten pilots visiteren Horizontaal –Praktisch uitvoerbaar –Goed inzicht in regionale samenhang –Minder goed zicht op individuele opleidingen –Rand vw: regionale structuur & opleidingsplan Verticaal –Praktisch uitvoerbaar –Beter inzicht in borging kwaliteit opleidingen –Rand v.w.: goede kwaliteitscyclus/systemen NB: Maatwerk !

34 Contouren nieuwe erkenningssytematiek Kwaliteitssystemen GEAR/KOERS Borging kwaliteit opleidingen sociale geneeskunde en huisartsgeneeskunde Opzet normenkaders voor meting kwaliteit opleiders en opleidingen

35 Contouren nieuwe erkenningssytematiek Tijdpad/inhoud Tijdpad: 2016/2017 nieuw Kader Besluit en erkenningssystematiek met “visiteren nieuwe stijl” Inhoud Minder gedetailleerde regelgeving (minimum normen) Borging van verbetercycli Meer toezicht op afstand (grotere rol COC) Visitatie op maat, meerdere vormen van visitatie mogelijk: horizontaal, verticaal, conventioneel Meer inspelen op regionale vormgeving van opleidingen

36 Toekomstige ontwikkelingen visiteren Bij/nascholing visitatoren: - rol RGS: ontwikkelen toolkit/e-learning - rol PVC: uitvoering scholing/training Bredere samenstelling visitatiecommissie: - verticale visitaties: - med.spec. bestuurder, kwaliteitsexpert - visitaties per specialisme: - specialisme/cluster overstijgend

37


Download ppt "Herhaaltraining visitatoren medisch specialismen Reinier Braams Jos Lips 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google